Logotyp på utskrifter

Analys i Bruk

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKommunstyrelsekontoret
KontaktpersonTorbjörn Svedung
E-posttorbjorn.svedung@mellerud.se
Telefonnummer0530-18105
Beviljat ESF-stöd374 444 kr
Total projektbudget374 444 kr
Projektperiod2009-03-17 till 2009-09-16
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet "Analys i bruk" syfte är att analysera möjligheten att ge en stor grupp individer kompetensutveckling. Detta för att de skall få en möjlighet att bli en del av den lokala arbetsmarknaden istället för att gå ut i arbetslöshet.

Bakgrund

Vi har i vår kommun drabbats av en av de största företagsnedläggningarna på många år. Kommunen största privata arbetsgivare, Håfreströms Pappersbruk inom Arctic Paper koncernen varslar närmare 300 personer om uppsägning med verkställighet fr.o.m. Mars 2009. Bruket har i generationer varit en arbetsplats för merparten av orten Åsensbruks ca 600 hushåll.

Den situation som vi nu befinner oss i, är såväl dramatisk, allvarlig, och för många personligt tragisk. Vi ser ändå situationen som starkt utmanande, och då inte enbart för oss i den kommunala rollen, utan för vår bygd, region som helhet. Arbetet har delvis påbörjats i Visions- och Omställningsgrupper, men vi vill ta ett antal nya grepp, baserat på att det faktiskt är ett systemskifte inom vår lokala/regionala sysselsättningsbas. Industrisamhället förändras mot nya sektorer (miljöteknik ex.) och skall därutöver, ersättas av bl.a. turism och kultursektorn, samt nya marknader för service och tjänstesektorn.

Vi vill då i det sammanhanget, specifikt se över de resurser och möjligheter de lokala företagen i kommunen/landskapet har, av att vara en mottagare av de nu varslade från Håfreströms Bruk. Mottagandet kan ske i olika former som t.ex. lärlingsplats, vikariat, arbetsrotation, företagsförlagd utb. m.m. Det finns ytterligare en dimension som vi vill försöka bevaka och det är det faktum att fabriksanläggningen i sig, bör vara fylld av aktiviteter och verksamhet för att inte utarma Åsenbruk genom utflyttning, försämrad samhällsservice osv. Vi vill således genom analysresultatet i en förstudie få en grund för att i ett senare skede kartlägga möjligheten att förlägga framtidsinriktade yrkesutbildningar i de nuvarande fabrikslokalerna. Vi ser också möjligheter att i analysresultatet uttolka alternativet att knyta an till den miljöteknikbaserade industrin som nu är under utveckling i vår region, Trollhättan/Lysekil/Åmål, vilken räknar med ett stort anställningsbehov inom de närmsta åren.

Ett ANALYSARBETE enligt ESF:s riktlinjer är då helt nödvändigt att genomföra för att förbereda den enskilda individen och företagsledaren, och vår behovsbild handlar således om en kartläggning och förberedelse för mental/kompetensmässig omställning hos den mottagande parten (lokala näringslivet/offentlig sektor), och den uppsökande parten (varslade på Håfreströms Bruk).

Alla moment/insatser i vår förstudie har till syfte att vara ANALYSERANDE utifrån kommande kompetensbehov, men i den mycket speciella situation som detta stora varsel i vår bygd har genererat, så är vi föranledda att arbeta gränsöverskridande, med såväl grupper som analysredskap, för att erhålla maximal effekt i en mycket utsatt situation.

En faktor som i högsta grad är påverkande för vårt behov av snabba insatser under uppsägningstiden, är att de resurser Arbetsförmedlingen har för individens försörjningsstöd/kompetensutveckling, är ringa för "nyarbetslösa" inom svenskt näringsliv. Arbetsförmedlingens insatser kan bli aktuella först 4-6 månader efter anställningens upphörande, och den tidsrymden kan vara avgörande för den enskilde individen. Detta "fenomen" aktualiseras än mer i samband med de 35 - 40 000 varsel som nu läggs/lagts runt om i Sverige.

Syfte

Syftet med förstudien är
A. att analysera/kartlägga möjligheten att den lokala näringen kan fungera som ett "brandsegel" vid större företagsnedläggningar/uppsägningar i gles- och landsbygd, genom att erbjuda "plats".
B. kartlägga behov/attityder hos anställda och företag för den ovan angivna modellen
C. strukturanpassa behovsinriktad kompetensutveckling mot nya tillväxtsektorer

Målsättning

Målen är att under förstudien ha erhållit
A. en personlig analys av de ca: 300 varslades behovsbild
B. en attityds/tillväxtbarometer i 100 företag i kommunen/regionen kring den angivna modellen, med tillhörande behovsanalys

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Allt arbete följer de lagstadgade ålägganden som offentliga/privata arbetsgivare har vad gäller tillgänglighet för individer med funktionsnedsättning. I förekommande fall, utifrån analysresultat, där nya/omställda lokaler för ex. utbildning planeras, så skall tillgängligheten beaktas i samtliga moment.

Samarbetspartners

  • Mellerudsnavet
  • TRR Trygghetsrådet

Deltagande aktörer

  • Arctic Paper Håfeströms AB

Kommun

  • Mellerud