Logotyp på utskrifter

Allum-fler och bättre affärer i närmiljön

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFastighetsaktiebolaget Allum
KontaktpersonJörgen Törnqvist
E-postjoergen.toernqvist@steenstrom.com
Telefonnummer031-3404447
Beviljat ESF-stöd7 199 859 kr
Total projektbudget7 199 859 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2010-03-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Det händer mycket inom handeln idag. Fler köpcenter växer upp. Konkurrensen dem emellan hårdnar. Samtidigt finns klara tecken på en avmattning av den köpfest som präglat de senaste åren. Ytterst är det (som vanligt) de svagare grupperna på arbetsmarknaden som behöver stöd för att klara sina jobb.

På Allum ser vi stora behov av omställningar av verksamheten. Vi tror också att de köpcenter som väljer att agera tidigt i stället för att agera sent klarar sig bäst. Allum har alltid legat i framkanten av utvecklingen och avser att fortsätta med det. De omställningar vi ser behov av är dessa:

Från köpcentrum till köp- och upplevelsecentrum.
Kunder kommer idag till Allum både för att handla och för en stunds avkoppling eller för att träffa vänner. Det fordrar omställning både på centernivå, på butiksnivå och bland butikschefer och medarbetare. Butikschefer och medarbetare behöver t ex lära sig planera, producera och aktivt medverka i centerövergripande aktiviteter som skapar trivsel på Allum. Butikerna skall självfallet behålla sin särart och sin profil men det skall bland medarbetare skall finnas en gemensam ”Allumanda” av gemensamma hållningssätt. Så här gör vi på Allum, som komplement till de butiksspecifika regelsystemen och värderingarna.

Från traditionell bemanning till en mer tidsenlig.
På sikt kommer kunder att tycka att det känns otidsenligt att kvinnor finns i klädbutiker och män i teknikbutikerna. Man kommer att välja de marknadsplatser som känns moderna.
Därför fordras fler män på Allum. Färre enkönade butiker. Fler män som bryter mönster och arbetar i kvinnodominerade verksamheter. Kvinnor har (som i t ex Telias butik på Allum) lättare att ta sig in i männens butiker….

Från etik och miljöfrågor som bisak till angelägna frågor att ta sig ann.
Kunder frågar idag om produktionsprocesser, transporter och miljöpåverkan. Det kräver medarbetare som kan frågorna, känner engagemang och som aktivt agerar när kunderna vill veta mer om det man tänker köpa. Säljarrollen blir vägledande inte bara vad gäller produktkvalitet och pris utan också när det gäller val av produkter som producerats på ett vettigt sätt och som miljömässigt håller måttet.

Från en samling butiker till en samverkande helhet.
Detta kräver ändrade värderingar hos främst butikscheferna eftersom de nära nog enbart värderas efter vad de gör för den egna butiken. Det präglar självfallet deras ledarskap. Den nya värdegrunden vill vi skall bygga på övertygelsen att butikerna tillsammans kan tjäna på och bli mer värda, om man samverkar för att stärka helheten dvs Allum. Projektet handlar om omställning och flera av dess nyckelfrågor fordrar samordning. Miljöfrågorna för att ta ett exempel. Att skapa en gemensam anda som möter kunderna är en annan.

Från handelns syn på utbildning som en kostnad till insikten att det handlar om investering.
Vi delar den regionala planens uppfattning att handeln har ”ganska lite personalutbildning” samt att det också gäller för småföretag och om hela den privata sfären jämfört med den offentliga. Vi vill ändra på den traditionen med en rejäl satsning på Allums inre miljö. Det fordrar kompetensutveckling.

Konsekvenserna av förprojekteringen vi genomfört är att det behövs en rejäl satsning på centerövergripande aktiviteter – en omställning , men också grundläggande insatser specifikt i varje butik. Vi bygger om Allum från grunden dvs på individ och butiksnivå. Inte enbart på centrumnivå.

De centerövergripande insatserna beskrivs i denna ansökan. I bilaga presenteras de butiksspecifika utvecklingsaktiviteterna.

Bakgrund

Allum är ett av Västsveriges mest framgångsrika köpcenter. På själva köpcentrat har 77 av butikerna under hösten 2007 genomfört en genomgång av sina medarbetares, butikernas och centrats behov för behålla sin starka ställning som handelsplats.

Ett köpcentrum som vill behålla sin tätposition måste ständigt förnya sig. Vad finns för strukturer och förutsättningar som blivit gamla och behöver bytas ut? Vilka omställningsbehov står ett köpcenter som Allum inför ?

Arbetet inleddes i augusti vid ett butikschefsmöte då ett par konsulter presenterade den nationella planens grunddrag. Reaktionen blev mycket positiv och nästan alla ville medverka. Några kunde inte eftersom deras egna ”kedjor” (t ex Stadium, Systembolaget ) själva avsåg att söka bidrag för likartade EU-stödda insatser.

Med i projektet är nära nog samtliga butiker/restauranger/caféer (i fortsättningen ”butiker”) på Allum. Det är 792 medarbetare varav 603 kvinnor och 189 män verksamma i 77 butiker.

Hotbilden som fordrar omställning
Under december 2007 och i januari 2008 har tecknen på en konjunktursvikt blivit alltmer påtagliga. Handelns Utredningsinstitut genom sin konjunkturansvarige skriver i in prognos för 2008 att:

"Den svenska ekonomin har utvecklats starkt under några år, men nu tycks toppen vara nådd för denna gång. BNP utvecklas i en betydligt svagare takt i år jämfört med 2006. Det råder en dyster stämning i ekonomin."

"Bedömningen är att de närmaste årens utveckling visserligen får en lägre tillväxttakt, men att utvecklingen ändå blir stark." (Jonas Arnberg, konjunkturansvarig HUI, december 2007)

Situationen har knappast ljusnat sedan dess.....

Nordea ger en prognos i mitten av januari 2008 som pekar åt samma håll. Köpfesten är på väg att komma av sig.

En detalj men värd att notera är att skor sålde 4% lägre i december 2007 och kläder 2% lägre än motsvarande månad 2006.

Det är naturligtvis alltid svårt att tolka tidens tecken, men på Allum vill vi förtöja för storm. Fasader, allt det yttre inklusive butikernas kontinuerliga uppfräschningar behöver inga EU-bidrag – vi vill satsa på den inre miljön dvs på personalens kompetens och arbetsförutsätt-ningar som ett sätt att behålla vår goda position på marknaden. Sedan får det bli hur det vill med konjunkturen. Kompetent personal som känner samhörighet med såväl Allum som den egna butiken blir en garant för att klara såväl jobb som lönsamhet. Just vad vi vill att detta projekt skall kännetecknas av - lärande och lönsamhet.

Generella utvecklingsområden

En genomgång av behoven på Allum genomfördes under perioden augusti 2007 t o m januari 2008 och utmynnade i identifiering av följande generella utvecklingsområden.

För få män
Butikerna har alldeles för få män. (24%).

Deltid på gott och ont
Deltid är på både gott och ont. En del trivs bra med sin deltid andra kämpar hårt med sina timmar och upplever ett slags deltidsarbetslöshet. Mer än 75 % har deltid.

Ev konjunktursvikt drabbar de unga kvinnorna först
Många av de senast anställda är unga kvinnor för vilka arbetet på butik på Allum är deras första möte med arbetsmarknaden. Vid en eventuell avmattning i konjunkturen är det den gruppen som först får känna av konsekvenserna. Först färre timmar, sedan t o m inga alls.
Så gott som dagligen kommer nya indikationer på att vi börjar se slutet på en lång köpfest.

Könssegregering
Könssegregering är tydlig i Allums butiker. Mer än hälften av butikerna är enkönade och kvinnor träffar man i klädbutikerna, männen bl a i teknikbutikerna. Förutom att det är ett problem i sig att män och kvinnor tillbringar huvuddelen av sin arbetsdag i enkönade miljöer, så kommer kunder så småningom att välja bort butiker med otidsenliga könsrollsmönster.

Butikerna lever sina egna liv – ensam är stark ?
Butikerna lever till stor del sitt eget liv. Man känner varandra, men samarbetar bara undantagsvis över gränserna. Märkligt på ett sätt eftersom hela köpcenterkonceptet bygger på att helheten skall bli mer värd än delarna var för sig. Butikscheferna utvärderas av sina huvudmän nästan enbart efter de resultat den enskilda butiken når. Här finns en enorm utvecklingspotential för den som vill driva ett köpcenter.

Miljö, globalisering och etik
Fler och fler kunder ställer frågor om produkternas ursprung och miljöpåverkan. Man vill veta om produktionsförhållandena är bra. Om barn varit med i bilden. Vad transporterna medför osv. Dessa frågor kräver svar, vilket i sin tur ställer krav på butikernas säljare.

Upplevelsecentertanken fordrar samverkan och helhetstänkande.
Fler och fler kunder besöker ett köpcenter för att få en upplevelse. Inte enbart för att handla. Tendensen är att besökstalen blir en allt viktigare värdemätare på ett köpcentrums attraktivitet. Ändras verksamhetsidéen behöver personalidéen anpassas. Inte så att säljarna skall omskolas till sångare, men kundernas mer eller mindre uttryckta önskemål om att ha trevligt måste tillgodoses. Det fordrar något slags Allum-anda och en samverkan som ännu inte riktigt utvecklats butiker emellan.

Handeln, privata småföretag kännetecknas av låg utbildningsgrad.
Handelns anställda (liksom de i privat verksamhet och i småföretag) har låg utbildningsnivå.
Medelbutiken på Allum har 6 - 7 anställda och är småföretag. Medarbetarna hör till den grupp som genom sin ovana vid kompetensutveckling har svårt att utvecklas i takt med arbetslivets krav.

Butikschefens centrala roll vid omställningar
Butikscheferna har träning i att leda sin personal. Kanske mer i de större kedjorna och butikerna, än i de mindre. De omställningar som beskrivits fordrar butikschefer som kan leda verksamhet och som kan samverka med kollegorna i helhetens intresse. Här fordras också en ordentlig satsning på kompetensutveckling. Butikscheferna har en nyckelroll som trendsetters och utan deras ”sätt att leda verksamhet” kommer inga nödvändiga omställningar kunna ske.

Medarbetar- och butiksspecifika behov.
Förutom de behov som finns hos kollektivet finns förstås en rad butiks- och individspecifika behov i varje butik. Dessa redovisas separat.

Syfte

Syftet är kunnigare medarbetare inom områden som kanske tidigare inte hanterats systematiskt i de olika säljutbildningar kedjor och butiker arrangerat. Vi tror att dessa utbildningar kanske något ensidigt fokuserat på säljträning och produktkunskap. Vi vill vidga perspektiven till etik och globaliseringsfrågor, könsroller, samverkan butiker/restauranger emellan samt anställningstrygghet/deltidsfrågor. Bakom behovet att vidga perspektiven ligger ytterst marknadskrafterna. Butiker liksom andra delar av samhället måste naturligtvis förändras i takt med de frågor som kunder upplever som angelägna.

Det är också marknadskrafterna som styr behoven av omställning vad gäller likabehandling, traditionella yrkesval och obenägenheten bland män att välja butiksjobb. Köpcentra som anstränger sig, identifierar problemen och prövar olika vägar tror vi klarar sig bättre än de som enbart reagerar. Vi vill agera. Som tidigare, ligga i utvecklingens framkant. Syftet i det hänseendet är att i samarbete butikerna emellan se vad som kan göras. Vi tror att just denna fråga måste adresseras som Allums bekymmer mer än som den enskilda butikens.

Syftet är också att ta tillvara outnyttjade synergimöjligheter i ett köpcenter. Det är t ex motsägelsefullt att butikschefer bedöms enbart utifrån resultat i ”sin butik”, trots att deras huvudmän genom lokaliseringen av butiken markerar att de tror på tankarna bakom ett köpcentrum: att konceptet bygger på samverkan.

Syftet är också att projektet skall stärka lokalsamhället. Som nämnts tidigare finns forskning (bla från Linköpings högskola) som visar att kommersiell verksamhet ökar om mera perifert lokaliserade centra skapas i tätortens utkanter. De båda förstärker varandra dvs tvärtom mot man kanske kan tro. Båda vinner kort sagt. Annan forskning visar att ”upplevelsecentra” – och många besöker köpcentra både för att handla och för att ha trevligt - är ”starkt sysselsättningsskapande” i närområdet kring själva köpcentrat.

Målsättning

Avsikten/mätbara mål:

• Ökad medvetenhet om/kunskap om etik- och miljöfrågorna bland alla medarbetare på Allum.

• Ökad medvetenhet om värdet av samverkan butiker emellan för att åstadkomma resultat i frågor av betydelse för hela Allum – t ex vad som fordras av var och en för att leva upp till kundernas förväntningar på ”en trevlig upplevelse”. Något som krävs om centrat skall utvecklas också som upplevelsecenter och inte enbart som köpcentrum. Utveckling av inställningen bland all personal att ”här tänker vi i helheter”.

• Fler män i butikerna, jämnare könsfördelning samt färre ”enkönade butiker”.

• Större klarhet i de deltidsarbetandes situation – vad dominerar egentligen: deltidsarbetslöshet eller kvinnor som trivs med att deltidsarbeta ?

• Fler besökare till Allum och ökande försäljning för butikerna.

• Och om vi lyckas med det senare: fler av de deltidsarbetande som önskar ”fler timmar” får detta. (minskad ”deltidsarbetslöshet”)

• Fler arbetstillfällen i det omgivande lokalsamhället och i Partille (som följd av ett livskraftigare köpcentrum).

• Butikschefer som känner ansvar för såväl butikernas utveckling och som samtidigt inser att helheten Allum är mera värd en en samling butiker var för sig. Butikschefer som är villiga att göra något åt den förutsättningen för Allum att klara kraven på nyorientering och omställningar.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Inventering av de funktionshinder som ev finns bland centrats medarbetare och därefter - om behov av särskilda insatser fordras - sätta in sådana. Allum är ett modernt köpcenter som tar som en självklarhet att underlätta för alla kunder och medarbetare funktíonshindrade eller ej.

Jämställdhetsintegrering

Framför allt snedrekryteringen som gör att så många butiker är enkönade har väckt uppmärksamhet. Rent konkret kommer jämställdhet att behandlas på fyra fem olika plan i vårt genomförande.

Strukturerade intervjuer kommer att genomföras med butikschefer/projektcoacher för att få en uppfattning av hur medarbetarna i de olika butikerna ser på "enkönade butiker" och vad man anser behöver göras. Vid de tillfällena ber vi också att få frågor att ställa till våpra samverkanspartners.

Vad gäller synen på deltidsarbete, som för några är en lösning och för andra ett problem, planerar vi en enkel, intern och okomplicerad enkätundersökning för att få en bild av situationen.

De av Allum anlitade företaget som genomför det vi kallat "Stora Utvecklingsprogrammet" kommer att ges i uppdrag att inkludera jämställdhetsfrågorna i programmet.

Allums samverkanspartners har anlitats för att bistå med råd och dåd vad gäller bland annat likabehandling, jämställdhet och företagens ansvar i vid mening.

De planerade stormöten och kick off-möten kommer att beröra jämställdhetsfrågorna.

Styrgruppen kommer att på sin agenda ha den sannolikt kontroversiella frågan om det finns anledning för de enskilda butikerna att (av marknadsmässiga skäl) i samband med nyrekryteringar ta någon hänsyn till att "det inte ärbra" med så många enkönade butiker resp ett såstort underskott av män på Allum.

Transnationellt samarbete

-

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö