Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Aktivism, en väg till jobb inom social ekonomi i Göteborg

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareEmmaus Björkå
KontaktpersonCarina Malmgren
E-postcarina.malmgren@emmausbjorka.se
Telefonnummer031 - 23 34 02
Beviljat ESF-stöd3 161 337 kr
Total projektbudget7 814 337 kr
Projektperiod2011-09-01 till 2014-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Emmaus Björkås skäl för att genomföra ett projekt om ökat arbetskraftsutbud, är att möjliggöra för utsatta människor att åstadkomma empowerment inte bara på individ- och gruppnivå utan även på samhällsnivå. Projektets bärande idé är att medhjälparna inte bara ska få arbetslivserfarenhet och också få kontakt med det civila samhället för att där söka/skapa meningsfull sysselsättning som på sikt kan leda till arbete.

Deltagarna kommer varje vecka träffas i en samtalsgrupper för att få trygghet och bekräftelse. De kommer medverka i jämställdhetsintegrering och i arbetet för tillgänglighet. De ska vara med och arrangera konfe-renser där deltagarna ska informera om vilka faktorer som de anser är av betydelse för att människor bl a med funktionsnedsättningar ska kunna närma sig/ta sig in på arbetsmarknaden och de ska ges möjlighet att delta i det transnationella samarbetet.

Bakgrund

Föreningen Emmaus Björkås uppdrag, förutsättningar och möjligheter
Emmaus Björkås erfarenheter baseras på två tidigare projekt, ett 1993-1996 och ett 2006-2007, i samar-bete med Göteborgs kommun, AF/arbetsförmedlingen och försäkringskassan, det sistnämnda projektet med stöd av EU och på föreningens ordinarie verksamhet vari ingår att ta emot praktikanter/medhjälpare samt Emmausrörelsens ideologi och historia.

En lärdom är att avsaknad av tillit, till den egna förmågan, till medmänniskor och till det svenska samhället är ett hinder för medhjälparna att ta sig in på/närma sig arbetsmarknaden. Många medhjälpare kommer från länder med lågt socialt kapital. Detta innebär att tilliten främst vilar på familjen/släkten, inte på den enskilde eller övriga medmänniskor eller staten. Det sociala kapitalet utvecklas i det civila samhället och är en förut-sättning för demokrati och demokratitillväxt.

Emmaus Björkås skäl för att genomföra ett projekt om ökat arbetskraftsutbud, är att möjliggöra för utsatta människor att åstadkomma egenmakt/empowerment inte bara på individ- och gruppnivå utan även på sam-hällsnivå. Projektets bärande idé är att medhjälparna inte bara ska få arbetslivserfarenhet utan också få kontakt med det civila samhället för att där söka/skapa meningsfull sysselsättning som på sikt kan leda till arbete.

Meningsfull sysselsättning kan ses som någon form av praktik men ska också ses i ett vidare perspektiv vilket innebär att fullgöra frivilligarbete som styrelseledamot/medlem eller vara aktivist inom en eller flera föreningar/organisationer inom det civila samhället eller vara frivilligarbetare inom offentlig verksamhet.
Alla ideella föreningar byggs upp av de resurser som medlemmar, aktivister, frivilligarbetare och andra t ex medhjälpare tar med sig in i föreningen. Enskilda personers kompetens integreras i föreningen. Om så inte sker kommer föreningen inte överleva. Inom föreningar finnas ett kulturmönster som inte bara tillåter och möjliggör kunskapsöverföring utan snarare förutsätter det, eftersom föreningens överlevnad i så hög grad hänger på dess förmåga att vidmakthålla medlemmars engagemang och generera kompetens. Många före-ningar har en specialistkompetens, den är absolut nödvändig för föreningens verksamhet och den fungerar som en magnet som drar till sig medlemmar som vill engageras sig i föreningen och i de frågor föreningen driver.

Emmausrörelsen finns över hela världen. I Europa finns 257 grupper i 16 länder. Alla grupper arbetar med att bekämpa fattigdom och marginalisering. "Vi ska kämpa först för dem som har det svårast, inte bara för att lindra nöd, utan också för att avskaffa nödens orsaker" (Abbe Pierre, Emmausrörelsens grundare). De flesta Emmausgrupper finansierar sitt solidaritetsarbete med second-hand verksamhet som drivs i kooperativ form och medlemmarna bor i kollektiv. Många människor kommer till grupperna som en sista utväg. De har föga hopp om förändring. Gruppens uppgift är att förmedla hopp och tillgodose medlemmarnas behov av försörj-ning, meningsfullt arbete och social gemenskap.

Emmaus Björkå är en ideell förening som samarbetar med folkrörelser/ideella föreningar bl a i Afrika samt med föreningar/nätverk i Sverige. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen tar politisk ställ-ning utifrån sin vision - att avskaffa nödens orsaker – värdegrund och uppdrag. Genom att tillhandahålla meningsfull sysselsättning för dem som behöver det, fullgör Emmaus Björkå en del av sitt uppdrag - att bekämpa fattigdom. Inom de regioner där Emmaus Björkå verkar har föreningen en fast förankring i det civila samhället/inom den sociala ekonomin. För att vara en del av det civila samhället måste ett antal kriterier vara uppfyllda bl a att föreningen ska vara fristående från offentlig verksamhet, inte ha eget vinstintresse och vara allmännyttig. En ideell förenings bärande idé är föreningsdemokrati. Föreningen ska vara öppen för alla och varje medlem har en röst. Den ideella föreningen har stor legitimitet och engagerar många männi-skor. Många föreningar arbetar för att möjliggöra för människor att åstadkomma empowerment.

Behov och problem – arbete/sysselsättning i regionen
Regionen Västsverige utgörs av Hallands- och Västra Götalands län. Området har en sammanlagd folkmängd på över 1,8 milj invånare. En femtedel av befolkningen i regionen saknar arbete. Det är invånare som har ofullständig utbildning eller som stängs ute pga etnisk bakgrund eller funktionsnedsättningar samt personer som är sjukskrivna eller som uppbär sjuk- och aktivitetsersättning.

Från denna grupp har de flesta av Emmaus Björkås tidigare medhjälpare rekryterats och från denna grupp kommer sannolikt även deltagare till detta projekt. Deltagarna kommer ha olika förutsättningar att tillgodo-göra sig det som ingår i projektet. Deltagare med funktionsnedsättningar behöver mycket stöd och stödet måste anpassas efter deras behov. De behöver längre tid för att finna sig tillrätta på arbetsplatsen och medarbetare som har en arbetsledande funktion måste besitta en pedagogisk förmåga utöver det vanliga.

Men om vissa förutsättningar tillgodoses i detta projekt kommer denna målgrupp få ökade möjligheter att närma sig alt ta sig in på arbetsmarknaden. Det civila samhället har en viktig funktion att fylla. Hur stor och hur viktig den är behöver tydliggöras. Inom second-hand branschen, där många ideella föreningar är stora aktörer, finns det goda förutsättningar för sysselsättning/praktik/arbetsträning/arbete.

Arbetsuppgifterna inom second-hand verksamheten är av manuell karaktär och passar de flesta. Människor lämnar sina gåvor i ca 350 mottagnings/insamingscontainers och på 22 återvinningscentraler i syd-västra Sverige. Mjuka gåvor sorteras i Göteborg och hårda i Malmö, Göteborg och Halmstad. Emmaus Björkå har 2 butiker i Göteborg, 2 i Malmö samt i Borås och Halmstad. Medhjälparnas uppgifter är att tillsammans med Emmaus Björkås medarbetare frakta mjuka och hårda gåvor till produktionsanläggningarna och sortera och prismärka varor. Leverera varor till butikerna eller lagra dem för grossistförsäljning. I butikerna fullgör med-hjälparna många olika uppgifter som ingår i detaljhandel.

Syfte

Syftet med projektet är att deltagarna ska få

Arbetslivserfarenhet
dvs att de ska bli upplärda i ett antal arbetsuppgifter inom några brancher/områden. Projektet kommer ha 24 platser, 11 inom transport och lager, 7 inom detalhandel, 3 inom sortering av kläder, skor och prylar och 3 inom administration, ekonomi och personal.

Kontakt med det civila samhället
där meningsfull sysselsättning finns och möjlighet att söka/skapa arbete. Under en 6-månadersperiod kommer deltagarna få kontakt med minst 24 föreningar som kommer presentera sin verksamhet och vilka arbetsuppgifter de har som de önskar få utförda.

Kontakt med offentlig verksamhet
som i samarbete med olika föreningar förmedlar frivilligarbete inom stadsdelsförvaltningar, polisen m.m.

Målsättning

Målet är att projektdeltagarna, kvinnor och män ska kunna närma sig/ta sig in på arbetsmarknaden genom att de i projektet får

- tillit till sig själv, sina medmänniskor och till det svenska samhället genom att uppleva trygghet och bekräf-telse i samtalsgrupperna och på arbetsplatsen

- arbetslivserfarenhet, att 90 % av deltagande kvinnor och män blir upplärda inom speciella sektorer (tran-
sport, lager, detaljhandel, industriell pressning samt sortering) och att 75 % får erfarenhet som är efter- frågad på arbetsmarknaden

- meningsfull sysselsättning, att 45 % av deltagande kvinnor och män etablerar kontakt med föreningar, för att få meningsfull sysselsättning och erfarenhet som är användbar i det civila samhället

- volontärarbete inom offentlig verksamhet i samarbete med det civila samhället, att 25 % av deltagande kvinnor och män etablerar kontakt med Göteborgs kommun, polisen m.m. för att få erfarenhet av frivillig-arbete, vilket är viktigt och nödvändigt för samhället

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Till Emmaus Björkå är alla välkomna som vill bidra till föreningen genom att fullgöra arbetsinsatser. Det finns tillfällen när föreningen inte kan ta emot fler frivilligarbetare/medhjälpare eftersom de inte kan beredas meningsfull sysselsättning. Förutom vid dessa tillfällen försöker föreningen alltid finna lösningar för att möjliggöra meningsfull sysselsättning för dem som söker det.

Nästan alla projektdeltagare kommer arbetar inom second-hand verksamheten. Det är transport- och lagerarbete med lastning och lossning för hand eller med truck. Sortering av kläder på transportband med arbete på olika nivåer och på plattformar. Riktlinjer finns för hur arbetet ska utföras och var transporter ska ske, inte bara för truckar och bilar utan även för gående. I introduktionen ingår att deltagarna ska förstå varför riktlinjerna finns och hur de ska tillämpas. En butikslokal i Göteborg ligger i källarplan och den andra på samma nivå som en lastbrygga. Riktlinjerna är lika viktiga i butikerna där speciell hänsyn ska tas till kund-erna. Produktionsenheten ligger på 2 våningar med matsal och kontor på 2:a våningen. I Emmaus Björkås lokaler finns enbart hissar för materialtransport.

Föreningen har inte så stor erfarenhet att ta emot människor med fysiska funktionsnedsättningar men lång erfarenhet av att ta emot medhjälpare med annorlunda och udda personligheter. En av Emmaus Björkås grundläggande värderingar är en övertygelse om och tilltro till att alla människor har resurser och att alla kan bidra till det goda samhället. Med stöd och hjälp av föreningens medarbetare lärs medhjälpare upp. Många finner sig snabbt tillrätta i Emmaus Björkås gemenskap. När medhjälparna upplever att de har lärt sig att utföra sina arbetsuppgifter, ökar tilliten till den egna förmågan och självkänslan växer. Tilliten kan leda till insikten att de behövs att de är viktiga och att andra människor också behövs och är viktiga och att vi tillsammans kan påverka egna och andras livsvillkor, vilket leder till individuell och gemensam upplevelse av empowermen

Emmaus Björka är övertygad om att deltagarna i projekt, under gynnsamma omständigheter kommer uppleva empowerment. Deltagarnas erfarenheter av projektet ska tas tillvara och dokumenteras och deras åsikter om och förslag på åtgärder, vad som kan göras för att målgruppen, människor med funktionsnedsättningar ska kunna närma sig alt ta sig in på arbetsmarknaden, ska spridas.

Emmaus Björkå har 24 praktikplatser, vilket innebära att vi kan ta emot ca 30 personer på hel- och halvtid. Genomströmningen av projektdeltagare kan under projektperioden uppgå till 60 – 90 personer per år, bero-ende på hur länge deltagarna får stanna. Det innebär dock inte att förutsättningar finns för föreningen att ta emot 60 - 90 personer med funktionsnedsättningar per år.

Emmaus Björkås enhetschefer och medarbetare har lång erfarenhet och goda förutsättningar att ta emot medhjälpare som har ordinära behov av vägledning. Men då ett mål i projektet är att kunna ge fler personer med funktionsnedsättningar den upplärning de behöver och den praktik som de kommer ha nytta av, då måste det till extraordinära insatser.

Emmaus Björkås medarbetare skulle med hjälp av handledning kunna ge målgruppen ett utökat och anpassat stöd men då måste insatsen finansieras med projektmedel. För att möjligöra för människor med funktions- nedsättningar att komma i arbete betonas vikten av olika hjälpmedel. Handledning är ett sådant hjälpmedel, vilket framkommer i en nyligen utkommen bok - Så gör du som chef - handledning vid psykisk ohälsa. Emmaus Björkå anser att handledningsinsatsen är en del av projektet, eftersom syftet är att kunna ta emot fler personer med funktionsnedsättningar än tidigare. Hinder mot tillgänglighet finns överallt även inom Emmaus Björkå. Med stöd av handledning vill föreningen att medarbetarna ska få förutsättningar till intro-spektion och därefter utveckla sin arbetsledande roll utifrån ett salutogent förhållningssätt, vilket innebär att betona det friska hos deltagarna och möjligöra för dem att utvecka sin egen förmåga.

Handledning ska ges till alla Emmaus Björks medarbetare som har en arbetsledande funktion. Medarbetarna delas in i grupper med 6 – 8 deltagare i varje. Gruppen träffas vid 12 tillfällen 1,5 timme per gång. Syftet är att medarbetarna ska få ökad självinsikt och förmåga att se och reflektera över sina värderingar och hur dessa påverkar det egna beteendet särskilt i situationer när medarbetaren utövar en arbetsledande roll i förhållande till medhjälpare. Utöver denna grupphandledning för Emmaus Björkås medarbetare är det även möjligt att ge gemensam handledning till enskild medarbetare och medhjälpare.

Utöver handledning kommer i projektet ingå orienteringsutbildning i tillgänglighet, 3 timmar för alla delta-gare, kompetensutveckling i tillgänglighet för nyckelpersoner 2 - 3 ggr under projektperioden samt projekt- ledarutbildning i tillgänglighet 3 - 8 timmar allt kostnadsfritt genom ESF-rådets processtöd för tillgänglig- het.

Målgruppens speciella behov är också ett skäl till varför det behövs 2 tjänster för att leda och samordna projektet. När tjänsterna rekryteras ska tillgänglighetsapekten beaktas vid ledigförklarande, tillsättande, sysselsättningsgrad samt behov av hjälpmedel och rekryteringen ska ske på ett könsneutralt sätt.

Dessa insatser för att möjliggöra tillgänglighet ska särskilt uppmärksammas vid uppföljning och utvärdering. Insatsernas värde för personer med funktionsnedsättningar ska beräknas och bedömas och användas i ett framtida strategiskt påverkansarbete. 3 konferenser planeras med projektarrangörerna och deltagarna som föredragshållare då alla ska redogöra för sin del i projektet och vad de anser har varit mest värdefullt. Vid genomförande av konferenserna ska tillgänglighetsapekten beaktas.

Jämställdhetsintegrering

Under punkten jämställdhetsintegrering - nulägesbeskrivning förs ett resonemang utifrån en utgångspunkt - för att möjliggöra ett arbete med jämställdhetsintegrering inom ett projekt är det oundvikligt att inte arbeta med jämställdhetsintegrering i organisationen som helhet. Det är utifrån denna idé som arbetet i projektet med jämställdhetsintegrering är planerad.

2008 – 2009 gjorde Emmaus Björkås enheter swot-analyser avseende jämställdhet och jämställdhetsintegre-ring. En sammanställning och analys gjordes också. Sammanställningen och analysen ska gås igenom på nytt och om det finns skäl ska den revideras vid enheternas APT-träffar. Vid dessa träffar kommer projektleda-ren eller samordnaren närvara som en extra resurs.

Alla projektdeltagare ska kontinuerligt göra swot-analyser i samtalsgrupperna, vid dessa träffar medverkar projektledaren eller samordnaren. Projektet kommer anlita två konsulter en från IKFF - Internationella kvinno-förbundet för Fred och Frihet och en från Män för jämställdhet, två ideella föreningar med mycket god kun-skap om jämställdhetsintegrering. Konsulterna ska tillsammans med projektledaren/samordnaren analysera alla Swot-analyser och en jämförelse ska göras mellan de enheter som är kvinno- och mansdominerade och de enheter som är blandade. Med analyserna som grund ska konsulterna tillsammans med projektledaren eller samordnaren planera och genomföra ett antal seminarier där alla såväl projektdeltagare som medarbetare kommer ges möjlighet att delta.

Därefter ska projektledaren/samordnaren med hjälp av konsulterna och med utgångspunkt från det som kommit fram på seminarierna revidera föreningens jämställdhetspolicy och jämställdhetsplan som sedan ska gå på remiss och behandlas av projektdeltagarna i samtalsgrupperna och av medarbetarna på ATP-träffarna.

Vid uppföljning/utvärdering ska jämställdhetsintegreringen i sin helhet särskilt beaktas.

Transnationellt samarbete

Emmaus Björkå roll för att underlätta för människor att hitta meningsfull sysselsättning i syfte att närma sig/komma in på arbetsmarknaden har utvecklats i det svenska samhället med dess tradition och historia som i hög grad har byggt på samarbete mellan offentlig verksamhet och det civila samhället. Projektförlaget bygger på samarbete mellan samma parter från offentlig verksamhet som tidigare men med en annan inriktning att meningsfull sysselsättning/arbete också står att finna i det civila samhället.

Emmaus Åland har utvecklats efter andra kulturmönster och beroende på andra förutsättningar. Medlemmar, aktivister och frivilligarbetare utför mycket arbete inom föreningen för att uppnå mål på lokal, regional och internationell nivå. I projektet ingår ett transnationellt samarbete med Emmaus Åland främst för att bli del-aktig i deras lärande miljö, deras kunskap om aktivism och frivilligarbete. Vad de gör för att upprätthålla engagemang och motivation hos frivilligarbetare som en motvikt mot misstro och bristande tillit, i synnerhet vid arbetslöshet. Hur de samarbetar med offentlig verksamhet och med andra inom det civila samhället på Åland för att hitta/skapa meningsfull sysselsättning

I projektet planeras 6 besök hos Emmaus Åland, 2 gånger per år med 4 deltagare från genomförande-
gruppen. Totalt 12 projektdeltagare och 4 övriga kommer ges möjlighet att delta i det transnationella samarbetet i syfte att få information och kunskap om hur Emmaus Åland arbetar för att skapa meningsfull sysselsättning/arbete i det civila samhället på Åland.

Kommun

  • Göteborg