Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Ägarskifte med rådgivning

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFöretagarnas i Västra Götalands Utvecklings AB
KontaktpersonJan Schreil
E-postjan.schreil@foretagarna.se
Telefonnummer031-7454005
Beviljat ESF-stöd483 010 kr
Total projektbudget483 010 kr
Projektperiod2008-07-01 till 2008-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet avser att finna, utveckla och stötta människor som har för avsikt att ta över ett existerande företag i en mindre kommun i Västra Götaland.

Bakgrund

Under de närmaste fem till tio åren kommer ett mycket stort antal företag att ställas inför den komplexa frågan om hur verksamheten skall drivas vidare, i samband med att företagsledaren når sin pensionsålder.
Organisationen Företagarna har ägnat denna problematik ett stort intresse då det berör ett stort antal av våra medlemmar. På nationell nivå har ett antal program sjösatts vilka har till avsikt att framhålla betydelsen av dessa små och medelstora företag och att det skulle innebära ett väsentligt avbräck i Svensk industri om inte alla tänkbara alternativ till fortsatt verksamhet skulle penetreras.

I Västra Götaland har Företagarna sedan ett antal år arbetat med denna fråga. Speciellt i de kommuner vilka ligger utanför de stora tillväxtmotorerna har detta varit en allt överskuggande fråga. Företagarna har tillsammans med ALMI Väst tagit initiativ till ett annat program för ägaröverföring med inriktning på kvinnor som nya företagsledare vilket väckt ett berättigat intresse.

Problemställningen har varit att finna vägar att förenkla för den nya företagaren att få ett mentorstöd i sin nya verksamhet. Företagarna har sedan många år ett upparbetat samarbete med Senior Service som är en sammanslutning av pensionerade företagsledare vilka har kunnat ställa upp både som styrelseledamöter och som mentorer. Likaså har vi arbetat med Styrelseakademien för att ge nya företagsledare en adekvat bas att stå på i sitt nya värv.

I de mindre kommunerna i Västra Götaland har emellertid detta inte alltid varit tillfyllest. Man har angivit avståndet från de större orterna som ett betydande problem, liksom att medlemmar i Senior Service och Styrelseakademin inte har den kännedom om det lokala näringslivet, likväl som kontakterna med kommunledningarna, som erfordras.
Våra föreningar i dessa mindre kommuner påtalar vikten av att ha ett rikt och förtroendefullt näringsliv för att dessa kommuner skall kunna ha möjlighet att överleva på sikt.

Syfte

I vår förening i Svenljunga och Tranemo, Företagarna i Kind, har ett antal styrelseledamöter, under hösten arbetat fram ett förslag till ett lokalt Senior Service.
Detta innebär i korthet att man tar initiativ till att genomföra ett förprojekt där företagen får möjlighet att dels utvecklas där ägarskifte redan skett och dels att föreningen stöttar sökandet efter en lämplig företagare att ta över ett existerande företag, för att sedan ställa hela föreningens nätverk till förfogande för rådgivning, mentorskap och coaching likväl som alla de kontakter som erfordras hos kommunen och dess företrädare samt lokala bankkontakter.

Metoden är att Företagarna i Kind ställer upp med medlemmar som kan analysera företagets idéer och mål., att gå igenom verksamheten och föreslå eventuella förbättringar men framförallt se till företagets förutsättningar på en längre sikt.

Samarbetet mellan medlemsföretagen i de mindre kommunerna i Västra Götaland är betydligt mer utvecklat än vad som föreligger i de fyra större centra i länet. Man har en annorlunda kultur där mindre kluster är tämligen välutvecklade och där konkurrens i många fall är utbytt mot samarbete för att bygden skall kunna överleva. Det är inte bara i Gnosjö som ett sk. Minikluster finns utan detta är ganska frekvent förekommande i stora delar av vårt län.

Förprojekteringen skall utmynna i en projektansökan om genomförande av ett projekt för ägarskiften inom ramen för ett lokalt arbete

Målsättning

Utreda förutsättningarna för;
Att medverka till att flera generationsskiften kan komma till stånd.
Att efter ägarskiftet analysera verksamheten och dess förutsättningar under ny ledning.
Att stötta den nye ägaren genom ett aktivt nätverksarbete.
Att använda existerande hjälpmedel i kompetensutvecklingen av både företagare och företag,
Att utveckla nya lokala metoder för stöd i ägarskiftet
Att skapa möjligheter för eventuellt kapitaltillskott

Kort sagt att utreda förutsättningarna för att utveckla ortens näringsliv genom att skapa förutsättningar för ett smidigt ägarskifte i ett mindre företag i en mindre kommun.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Särskilt kommer funktionshindrades möjlighet att delta i projektet att beaktas. I detta projekt kommer vi att luta oss mot erfarenheter vi gjort i samband med produktionen av Handbok i praktisk mångfald. Den är farmtagen i samarbete med bla HSO.

Transnationellt samarbete

Genom Företagarnas Utvecklings AB stora transnationella engagemang kommer information om förprojektet att delges alla de samarbetspartners som FUAB samverka med.

Kommun

  • Svenljunga