Logotyp på utskrifter

AVANTO, Avancerad tillväxtorganisering

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareBusiness Region Göteborg AB
KontaktpersonKarin Ingelhag
E-postkarin.ingelhag@businessregion.se
Telefonnummer031-3676207
Beviljat ESF-stöd36 376 242 kr
Total projektbudget36 376 242 kr
Projektperiod2011-02-01 till 2013-05-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Huvudsyftet med projektet Avancerad tillväxtorganisering, AVANTO, är att resultatet av individers och företags/organisationers kompetensutveckling förstärkts, medarbetares delaktighet liksom jämställdhetsintegrering i verksamhetsutveckling har ökat vilket gett effekten långsiktig hållbar företagsamhet och tillväxt i regionen.
Projektet fokuserar på att motivera och implementera metoder och verktyg för en strategisk kompetensutveckling genom att utveckla och stärka de aktörer som agerar i stödstrukturens gränssnitt och därigenom understödja analysering, identifiering och tillgängliggörandet av behovsstyrda kompetensstödjande insatser.
Målgrupp är ledning och medarbetare på små- och medelstora företag i tillväxtskapande branscher, teknikföretag samt offentlig verksamhet som står inför generationsväxling eller förändrat uppdrag. Projektet genomförs och resultaten sprids genom en bred samverkan med arbetsmarknadens parter och Göteborgsregionens tretton kommuner.

Bakgrund

Bakgrund

Ansökan har sin grund i den vision för Göteborgsregionen som utformats av de tretton ingående kommunerna i Business Region Göteborg. Göteborgsregionen ska vara ett ledande Nordeuropeiskt
centrum för kompetens, framtidsbranscher och tillväxtföretag. Näringslivet i region lever i en internationell konkurrensutsatt marknad där invånarnas kompetens måste utvecklas och tillvaratas oavsett etnisk bakgrund. Det viktigaste konkurrensmedlet är att alla regionens invånare är välmående, jämställda, kompetenta och delaktiga i företagens- och organisationers verksamhetsutveckling.

Tidigare projekt som bl.a. KFY (Kompetensutveckling för yrkesverksamma), Omställningskontoret, de olika tillväxtprojekten ex. 55 och 66 projekten i Göteborgsregionen, Kompetenscentrum i Göteborg, Kompetenscentrum i Kungsbacka och inte minst VästKraft, har visat att det saknas samordning mellan olika regionala och kommunala aktörer vad gäller vuxnas lärande. Vidare finns det brister, hos många av regionens företag och organisationer, i hur man på ett effektivt sätt arbetar med strategisk kompetensutveckling.

Utbud av kunskap finns, men företag och organisationer saknar verktyg och metoder för att göra en behovsanalys som kopplar till verksamhetsmålet. Detta leder till frånvaro av lärande miljöer, det begränsar individers utvecklingsmöjligheter såväl inom den egna arbetsorganisationen som inom utbildningssystemet. Avsaknad av effektiv kompetensutveckling leder ofta till ohälsa.

Forskning visar på (t.ex. "Frisk-stress och välbefinnande i kunskapssamhället", Bengt Arnetz, Md, phd, professor Uppsala Universitet och Wayne State University), vikten av att engagera medarbetarna i verksamhetens utveckling. En delaktig och jämställd medarbetare, ser sina egna såväl som organisationens utvecklingsbehov. Delaktighet och jämställdhet ökar engagemanget, främjar kunskapsöverföring medarbetare emellan samt skapar bättre förutsättningar för en lärande miljö. Delaktighet bidrar även till friskare och mer tillfredsställda medarbetare.

Kunskapsleverantörerna (som vi väljer att benämna kompetensstödjare) har i många fall bristande insikter om företagens/organisationers förutsättningar och dess behov av kompetensutveckling. Kursutbud designas och paketeras på ett sätt som saknar förankring i medarbetarens- och företagens förutsättningar för lärande.
Insikten om värdet av strategisk kompetensutveckling har ökat. Vikten av att i kompetensutvecklings- och kompetensförsörjningsarbete utgå ifrån verksamhetens mål har också ökat. Detta har dock inte fått genomslag. Många medarbetare, i framförallt små- och medelstora företag, omfattas inte av någon kompetensutveckling och i de fall de gör det, genomförs kompetensutveckling oftast i ineffektiva och traditionella lärformer. Dessa är ej designade efter medarbetarens förutsättningar för lärande ej heller är insatsen kopplad till en strategi för att leda till bättre måluppfyllelse för verksamheten.

Huvudproblemet är företags/organisationers bristande insikt om värdet av individers delaktighet i verksamhetsutvecklingsarbetet och kopplingen mellan individers kompetensutvecklingsbehov och företag/organisationens mål och strategier. En betydande orsak till problemet är också att det saknas stödstrukturer som främjar ett effektivt arbete med kompetensutveckling och kompetensförsörjning, (med stödstruktur avses de aktörer/roller som agerar i kompetensutvecklingsprocessen: processtödjare, kompetensmäklare, kompetensstödjare/utbildningsanordnare). Denna avsaknad av stödjande strukturer är även tydlig på regional och kommunal nivå och leder till otydliga roller. Företagens/organisationens förutsättningar för hållbart företagande förändras snabbt och konkurrensen ökar, vilket gör att tillförseln av ny kompetens ofta kommer för sent.

Dessa problem får negativa konsekvenser inom följande områden:
- medarbetartillfredsställelse
- personalhälsa
- jämställdhet
- personlig utveckling
- anställningsbarhet


Målbild

Projektet skall möjliggöra att effekten av individers kompetensutveckling förstärks.

Strategiska perspektivet

- Öka insikten kring vikten av medarbetarnas delaktighet i verksamhetsutvecklingen, som i sin tur stimulerar till ett lärande i vardagen
- Verktyg för verksamhetsutveckling och strategisk kompetensutveckling skall tillgängliggöras och implementeras
- Effektiva kompetensstödjande insatser skall tillgängliggöras
- Det breda partnerskapet skall leda till en långsiktig systempåverkan i frågor rörande Göteborgsregionens innvånares kompetensutveckling i vuxen ålder.
- Att utveckla och stärka gränssnittet mellan verksamhet, medarbetare, processtödjare, kompetensmäklare och kompetensstödjare.

Operativa perspektivet

Identifierade aktuella kompetensbehov skall tillgodoses och kompetensstödjande insatser skall genomföras.

Projektet har tre aktörer/roller som kommer att vara verksamma under projektperioden:

Processtödjare

Processtödjarens uppdrag är att sätta sig in i företagets/organisationens affärsplan/verksamhetsplan och identifiera behovet av kompetens för att verksamheten ska nå sina mål på ett effektivare sätt. Processtödjaren ska i dialog med ledningen engagera medarbetarna så att verksamhetens mål blir kända och leder till att medarbetarens behov av kompetensutveckling blir tydliga.
Processtödjarrollen ska under projektets gång överföras från projektets projektstödjare till en kompetens hos företagets/organisationen.

Kompetensmäklaren

Kompetensmäklarens uppdrag är att utifrån identifierat kompetensbehov designa, paketera och samordna utbildningsinsatser i nära samverkan med processtödjaren och kompetensstödjaren. Kompetensmäklaren ska vara insatt i möjligheter med validering. Kompetensmäklarrollen kan innehas av t.ex. Vuxenutbildningen, utbildningsleverantörer eller ett företags/organisations utbildningssamordnare.

Kompetensstödjare

Kompetensstödjarens uppgift är att leverera den insats som företagen/organisationerna efterfrågar. Kompetensstödjare kan vara utbildningsföretag, vuxenutbildningen eller konsulter med specialistkunskaper.

Utvecklingen av dessa roller/aktörer bidrar till:
- ökad medarbetartillfredsställelse
- bättre hälsa bland personalen
- ökad jämställdhet
- ökad personlig utveckling
- ökad anställningsbarhet

Detta påverkar i sin tur en hållbar företagsamhet och regionens tillväxt.
På regional och kommunalnivå kommer roller och ansvar att tydliggöras och en effektivare och mer tillgänglig kompetensutveckling att kunna erbjudas.Syfte

Projektet har möjliggjort att resultatet av individers och företags/organisationers kompetensutveckling förstärkts, medarbetares delaktighet liksom jämställdhetsintegrering i verksamhetsutveckling har ökat vilket gett effekten långsiktig hållbar företagsamhet och tillväxt i regionen.

Projektet kommer att fokusera på följande:

- Analysera, identifiera och tillgängliggöra kompetensstödjande insater som motsvarar individers- och företagens/organisationernas behov.

- Utveckla och stärka gränssnittet mellan verksamhet, medarbetare, processtödjare, kompetensmäklare och kompetensstödjare.

- Motivera och implementera metoder och verktyg för en strategisk kompetensutveckling hos företag/organisationer.

- Stimulera till en jämställdhetsintegrering och öka insikt om vikten av mångfald och likabehandling.

Projektet skall utveckla medarbetare och stödstrukturer för att uppnå rätt kompetens, både i ett strategiskt och i ett operativt perspektivMålsättning

Projektets bidrag till att möta aktuella kompetensbehov sker bl.a. genom:

-Analys av kompetensbehov på kort och på lång sikt hos medverkande medarbetare och organisationer. Detta görs av processtödjare.
-Planering av kompetensutvecklingsinsatser för medverkande medarbetare och organisationer. Detta görs av processtödjare och kompetensmäklare.
-Genomförande av behovsstyrd kompetensutveckling, anpassad efter medarbetares och organisationers förutsättningar för lärande. Detta görs internt och av kompetensstödjare/utbildningsföretag.

Att samtidigt utveckla arbetsorganisationen för ett ökat lärande och en bättre hälsa sker bl.a. genom att:

-Öka medarbetarnas delaktighet i verksamhetsutvecklingsarbetet.
-Utveckla och tillämpa jämställdhetsplanen.
-Tydliggöra roller och ansvar för aktörer i gränssnitten i kompetensutvecklingsprocessen.
-Utveckla och implementera metoder och verktyg för strategisk kompetensutveckling.
-Leverera behovsstyrd kompetensutveckling till medverkande företag/organisationer, anpassad efter medarbetares och organisationers förutsättningar för lärande.
- Stärka partnerskapet mellan olika aktörer i de tretton kommunerna i Göteborgsregionen och tillgängliggöra en effektiv kompetensutveckling. Vidare skall det vara känt för de medverkande företagen/organisationerna att alla har tillgång till vuxenutbildningen oavsett kommuntillhörighet.

Delmål

-Kompetensbehoven har definierats genom att processtödjaren gör en analys i dialog med ledningen och medarbetarna.
-Högre kompetens efter målinriktade genomförda kompetenshöjande insatser.
-Processtödjarna på de aktuella företagen/organisationerna är säkra i sin roll, genom kompetensutvecklande insatser.
- Implementerad och förankrad långsiktig strategi för arbetet med kompetensutveckling finns genom dialog mellan medarbetare, ledning och processtödjare.
- Tydlig koppling mellan företagets affärsplan och kompetensutvecklingsstrategier finns genom en dialog mellan medarbetare, ledning och processtödjare.
-Ökad jämställdhet i företag/organisationer har uppnåtts genom att en jämställdhetsplan har processats på alla nivåer.
-Ökad medvetenhet om vikten av att arbeta med ett mångfaldsperspektiv har uppnåtts genom att presentera praktiska verktyg för detta arbete.
–Tydliga roller och ansvarsområden har uppnåtts hos aktörerna i gränssnitten för kompetensutvecklingsprocessen genom gemensamma workshops .
-Metoder och verktyg för strategisk kompetensutveckling har tillgängliggjorts för medverkande företag/organisationer.
- Öka partnerskapet mellan olika aktörer i de tretton kommunerna i Göteborgsregionen och tillgängliggjort en effektiv kompetensutveckling. Medverkande företag/organisationer har tillgång till en effektiv vuxenutbildningen oavsett kommuntillhörighet.

Indikatorer

- En analys av kompetensutvecklingsbehov har gjorts på de ingående 40 företagen.
- Kompetenshöjande insatser har genomförts i de 40 företagen med minst en enskild kompetensutvecklingsinsats för sammanlagt 3000 medarbetare i de olika företagen/organisationerna.
-I de 40 företagen har interna processtödjare tillsammans med projektets processtödjare tagit fram en kompetensutvecklingsplan.
-I de 40 företagen har en långsiktig strategi för arbetet med kompetensutveckling arbetats fram och ingår som en naturlig del i affärsutvecklingsprocessen.
- Medarbetarna är delaktiga i företagets/organisationens kompetensplanering.
- I de 40 företagen/organisationerna har en jämställdhetsplan upprättats.
- I de 40 företagen/organisationerna har verktyg som FEED presenterats och företagen har fått material för ett fortsatt arbete inom området. 50 % av företagen har dessutom deltagit i ett seminarium under rubriken "Introduktion till mångfald”.
- I de 40 företagen/organisationerna har olika verktyg och metoder använts i kompetensutvecklingsarbetet och lärande miljöer har skapats.
- 100% av seminarier och workshops har genomförts
- 80% av deltagarna har samsyn på de olika rollerna.
- 80% av medarbetarna, företagen/organisationerna och utbildningsleverantörerna ska vara nöjda med resultatet av samverkan.
- 80% av medarbetarna som deltagit i kompetensutveckling ska ha en upplevd kunskapsförstärkning.
- 80% av medarbetarna som deltagit i kompetensutveckling ska uppleva en högre arbetstillfredsställelse.
- 80% anser att medvetenheten om jämställdhet har ökat.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Fysisk tillgänglighet

Om någon deltagare i projektet har funktionsnedsättning kommer hänsyn att tas till detta så att alla oavsett funktionsnedsättning kan ta del av projektet. Tillgängligheten av parkering, lokaler, interiör skall möjliggöras vid eventuella funktionsnedsättning.

Tillgänglig verksamhet

Projektet skall använda den kompetens som finns bland medarbetarna i respektive organisation. Arbetsgruppen skall ha tillgänglighets- och jämställdhetsintegrering som en stående punkt på dagordningen i syfte att ständigt stärka frågan och uppmärksamma eventuella utvecklingsområden.

Informativ tillgänglighet

Vid framtagande av informationsmaterial skall projektet ta hänsyn till alla människors olika behov.
När material utvecklas skall följande frågor behandlas:

- Tillgänglighet
- JämställdhetJämställdhetsintegrering

Projektets information skall utformas könsneutralt

Utvecklade metoder för att stärka stödstrukturen kring individers, företags/organisationers och regionens kompetensutveckling skall vara könsneutrala.

I upphandling av kompetenshöjande insatser skall krav ställas på att bemötande av enskilda individer är jämställt.

Kompetenshöjande insatser skall på ett professionellt sätt främja kvinnor att stanna kvar i mansdominerade branscher och män att stanna kvar i kvinnodominerande branscher. Vidare skall projektet stödja kompetenshöjande insatser som främjar otraditionella val.

Målet är att öka kunskapen om hur likabehandling främjas och diskriminering motverkas och att kunskap gör att ett innovativt förhållningssätt är attraktivt för alla oavsett kön.

Alla gruppsammansättningar ska representeras av båda könen samt innehåll och planerade aktiviteter ska genomföras på ett könsneutralt sätt.

Transnationellt samarbete

I samverkan med Göteborgs Universitet är inriktningen att inom projektet utveckla ett erfarenhetsutbyte inom ”Training and Advisory Services” med Scottish Business in the Community och ”Strategic consultancy” med organisationen BusinessLab. Angivna utbytesorganisationer har stor erfarenhet av att arbeta inom områden som ligger nära vårt projekts syfte med utveckling av processtödjare och kompetensmäklare.

Projektet har också för avsikt att knyta till sig partners som idag ingår i det KASK-finansierade projektet SkanKomp, ( Skandinaviskt Kompetensutvecklingsnätverk). Skankomp syftar till att skapa en plattform av nätverk och metoder, för vuxnas lärande och kompetensmäklare i Sverige, Danmark och Norge. Vårt projekt tangerar till viss del Skankomp, skiljelinjen är att vårt fokus är på företags och verksamheters organisation och stödja och utveckla deras lärprocesser, medan Skankomp handlar om att utveckla och stödja "leverantörer" av utbildning. Närheten och synergierna av dessa två angreppsätt kommer att intressera både danska och norska partners.

Samarbetspartners

 • IF Metall Göteborg
 • Arbetsmarknadsavd./lärcentrum
 • Arbetsmarknadsområde Göteborg
 • GR Kompetens
 • Institutionen för Arbetsvetenskap
 • Instutionen för pedagogik och dedaktik
 • Komvux Kungsbacka
 • Lerums Vuxenutbildning
 • Lärcentrum Komvux
 • Teknikföretagen Region Väst
 • TRR Trygghetsrådet
 • Unionen Göteborg
 • Utbildningscentrum Tjörn
 • Vuxenutbildn. Kungälvs kommun
 • Vuxenutbildningen
 • Vuxenutbildningen
 • Vuxenutbildningen Mölndal
 • Vuxenutbildningsförvaltningen

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Göteborg
 • Härryda
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Lerum
 • Lilla-Edet
 • Mölndal
 • Partille
 • Stenungsund
 • Tjörn
 • Öckerö