Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

ASPEN projektet

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareHandikappomsorg
KontaktpersonMia Johansson
E-postmia.johansson@kungsbacka.se
Telefonnummer0300-838754
Beviljat ESF-stöd4 428 266 kr
Total projektbudget8 867 693 kr
Projektperiod2011-02-01 till 2013-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

I Kungsbacka kommun vill vi skapa en verksamhet för personer som står långt från arbetsmarknaden. Det kan handla om psykisk ohälsa, neuropsykiatriska diagnoser eller missbruk som hinder för att vara delaktig i arbetslivet och i samhället i stort. I verksamheten ska individernas möjligheter och resurser tas tillvara. En arbetsplats ska skapas där deltagarna upplever meningsfullhet och får en tillhörighet till ett sammanhang.
Projektet involverar fyra förvaltningar som ska samverka kring en gemensam målgrupp. Tillsammans med de statliga myndigheterna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt vuxenpsykiatrin inom landstinget skapas möjlighet för deltagaren att möta flera aktörer under samma tak. Vi vill minska risken för att denna målgrupp med mångfasetterade hinder hamnar i mellanrummet mellan myndigheternas ansvarsområde.

Bakgrund

Denna ansökan bygger på en förstudie som gjordes 2009 och delvis på en tidigare ansökan till ansökningsomgången den 27 oktober 2009.

I Kungsbacka kommun konstateras att det finns ett ackumulerat antal personer som lever i långvarigt utanförskap och som saknar egen försörjning genom arbete. Många har aldrig haft en anställning utan varit beroende av bidrag från samhällets olika försörjningssystem. En orsak till detta kan vara att arbetslivet är mer slimmat och acceptansen för hur man ska vara för att attrahera på arbetsmarknaden är snävare än tidigare. Det finns inte hellre samma utbud av enklare arbetsuppgifter. Förut fanns till exempel Samhall men även de har högre krav på de anställda vilket gör att många i detta projekts målgrupp inte kommer i fråga.

Kungsbacka är en välmående kommun med en hög andel välutbildade invånare och en hög medelinkomst. Detta står i kontrast till de personer som inte har möjlighet till egen försörjning via arbete. Kommunen har en ambition att kunna stödja de marginaliserade grupperna till att också få uppleva delaktighet i arbetslivet och i samhället i övrigt.

På uppdrag har förvaltningarna för Handikappomsorg, Individ & familjeomsorg samt Gymnasie & vuxenutbildningen genomfört en förstudie kring arbete och sysselsättning för personer som står allra längst från arbetsmarknaden. Förvaltningarna har med gemensamma resurser, erfarenhet och kunskap utvecklat en modell som är anpassad till målgruppen. Målsättningen handlar om att öka möjligheten att gå från utanförskap till arbete/sysselsättning och stärka varje deltagares egen drivkraft.

Trots att det finns flera lagrum som reglerar att den enskilde får en meningsfull sysselsättning anpassad efter dennes behov finns en risk att en del hamnar i gränsområdet mellan de olika lagrummen. Det kan bero på att huvudansvaret blir otydligt då individens olika hinder ofta är kopplade till olika lagrum. De berörda verksamheternas arbete regleras genom, t ex Socialtjänstlagen, SoL och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. En uttalad ambition med ett genomförandeprojekt är att utveckla en modell som förhindrar gråzoner mellan förvaltningarna och att individens behov blir det centrala.

Under förstudien bildades en projektorganisation bestående av en projektgrupp med handläggare från de tre förvaltningarna samt en styrgrupp med representanter av chefer. Projektgruppen har varit en operativt arbetande grupp. De har haft ett flertal arbetsuppgifter såsom att kartlägga målgruppen samt intervjuat brukare. Vidare har projektgruppen arbetat med att ge varandra kunskap om respektive förvaltnings uppdrag och arbetsmetoder. Syftet har varit att öka kännedomen och förståelsen för varandras verksamhet och de lagstadgade kraven. Det var angeläget att hela gruppen hade en gemensam kunskapsbas då de började formulera en verksamhetsmodell. Projektgruppen har även utarbetat en gemensam definition av målgruppen och analyserat vilka behov som finns.

Projektgruppen har varit på studiebesök vid verksamheter som riktar sig till personer med någon form av funktionsnedsättning. Under förberedelsen till studiebesöken gjordes en inventering av olika verksamheter i Sverige. Det var svårt att finna någon verksamhet som arbetade integrerat över de olika lagrummens ansvarsområden. Vanligtvis ordnar handikappomsorgen aktiviteter och sysselsättningsverksamhet för personer med funktionsnedsättning samt ytterligare verksamhet för personer med psykisk problematik. Till detta tillkommer att Individ- och familjeomsorgen tillsammans med arbetsmarknadsenheterna anordnar arbetsträning och praktik för personer med försörjningsstöd. Flera av de kommuner som projektet varit i kontakt med ser ett behov av samverkansinsatser för målgruppen.

Utifrån arbetsgruppens målgruppsdefinition gjordes en inventering samt en kartläggning av målgruppens behov och problematik. Genom intervjuer med handläggare inom de olika förvaltningarna kartlades följande variabler: ålder, kön, boendesituation, styrkor/svagheter, tidigare insatser, hur länge individen varit aktuell samt typ av verksamhet som klienten/brukaren uppfattades vara i behov av. I inventeringen fann personalen ca 40 personer inom målgruppsdefinitionen.

Resultatet av inventeringen visade att de aktuella personerna var jämnt fördelade mellan könen, de flesta var 30-42 år, flertalet hade haft någon enstaka anställning, en del hade värkproblematik, fobier, tvång, missbruk och/eller neuropsykiatriska funktionshinder och samtliga hade en psykisk ohälsa. Få hade kontakt med arbetsförmedlingen medan flertalet hade kontakt med vuxenpsykiatrin och sjukvården.

Under förstudien genomfördes även intervjuer med brukare. Syftet var att få ett brukarperspektiv som komplement till det fortsatta arbetet. Intervjuerna skedde med öppna frågor för att undvika att styra svaren. De flesta uppgav att de behövde en verksamhet där de kan få finnas i ett sammanhang och att de önskade få utföra arbetsuppgifter som är till nytta för någon annan. Flertalet tror att de från början bara klarar av att delta några timmar per vecka och att deras medverkan måste bygga på en individuell plan. Sammanställningen av målgruppsinventeringen samt brukarintervjuerna återfinns i sin helhet i bilaga 1.

En föreställning var att kartläggningen skulle upptäcka personer som var aktuella på både Individ & familjeomsorgen och Handikappomsorgen. Detta antagande bekräftades inte i sammanställningen. Det kan bero på flera orsaker, dels att personalen trots gemensam målgruppsdefinition gör olika tolkningar av målgruppen och deras behov. En annan aspekt kan vara att gruppen som projektet riktar sig till är större än vad som antagits.

I ett genomförandeprojekt kommer det att skapas en arbetsplatsliknande verksamhet med fokus på att lyfta fram deltagarnas möjligheter. En förutsättning för att dessa individer ska uppleva det som meningsfullt är att arbetsuppgifterna är reella. Det ska också vara möjligt att delta i verksamheten under längre tid. En del personer med neuropsykiska problem kan ha ett livslångt behov av en anpassad arbetsplats då funktionshindret inte växer bort eller botas. I projektet handlar det om att ge individen redskap för att bättre hantera sin arbetssituation.

De arbetsuppgifter som ska utföras kommer, i första hand, att vara på uppdrag från kommunens förvaltningar. Det handlar om uppgifter som kan göras utan tidspress och som förvaltningarna inte har resurser att hinna med. Uppdragen ska vara konkreta, definierade och kunna utföras i projektets lokaler, till skillnad från befintliga arbetsträningsstationer som utlånas till förvaltningarna för att utföra renoveringsarbete eller vaktmästeriuppgifter. Inom projektet kan arbetsuppgifterna exempelvis vara administration: arkiveringsuppdrag, korrektur men även praktiska uppgifter som renovering av leksaker från förskolor och dagbarnvårdare. Den nya verksamhet inom ASP:en ska fungera som en resurspool för kommunens förvaltningar. Det ska också vara möjligt att delta i arbetet vid enskilda arbetsplatser efter en tid vid resurspoolen.

Arbetsuppgifterna är basen i verksamheten men kompletteras med individuellt stöd samt grupporienterade insatser. En viktig del av komplementet består i livskunskap med tema kring kost, motion, arbete och vila. I detta sammanhang kommer fritidsförvaltningen att delta. Modellen ska bygga på empowerment vilket innebär att stärka och öka individens möjligheter till att fatta egna beslut.

Det är angeläget att de som står långt från arbetsmarknaden får möjlighet att delta i en verksamhet avsedd för dem. Många gånger prioriteras de bort från projekt eller arbetsmarknadspolitiska program då de har svårare att följa de givna ramarna. Att visa att EU-projekt även kan riktas till dem som har många svårigheter med att etablera sig på arbetsmarknaden kan i sig ge motivation och en ökad känsla av delaktighet.

Syfte

I förstudien har en inventering av målgruppen genomförts. Det konstaterades att det finns en grupp individer som har behov av olika insatser som inte finns inom kommunens nuvarande verksamheter. Flera av personerna har inte någon tillhörighet till något socialt sammanhang. För många kan enkla vardagssysslor som att gå ett ärende till kvartersbutiken kännas närmast oöverstigligt. Utanförskap kan ge ytterligare problem som till exempel missbruk, överutnyttjande av tabletter och psykosomatiska symptom.

Syftet med projektet är att bryta den sociala isoleringen hos målgruppen samt att utveckla samarbetet mellan kommunens förvaltningar. En bättre samverkan mellan förvaltningar ger bättre stöd till den enskilde och ökar kompetensen hos personalen samt skapar fler möjligheter till innovativa lösningar. Samverkan krävs också med andra aktörer som finns runt målgruppen som till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Vuxenpsykiatrin.

Avsikten med genomförandeprojekt är att finna sysselsättning för brukare som kan leda till att de finner gemenskap och samhörighet genom sitt uppdrag och att de kan känna stolthet över det arbete de utför. Det är viktigt att tillvarata målgruppens egen kompetens så att de utvecklar sina färdigheter i en miljö där de kan känna sig trygga.

Verksamheten ska syfta till att deltagarna närmar sig den öppna arbetsmarknaden eller någon form av sysselsättning. Projektets syftar till att öka deltagarnas livskvalitet. Detta ska ske genom ett långsiktigt arbete där varje individ måste bemötas utifrån sin situation.

För deltagaren handlar det om att genom ökad delaktighet och samvaro få en meningsfullhet och en ökad livskvalitet. För många av dem som har en komplex problembild finns risken att ytterligare problem adderas. Många har även barn som kommer att gagnas av att föräldrarna får ett bättre innehåll i sitt liv.

Målsättning

För deltagare i projektet:
- Att 30 % av deltagarna ska gå vidare till anställning eller studier
- Att 90 % av deltagarna ska uppleva en ökad livskvalitet
- Att 70 % av deltagarna upplever att de fått fler sociala kontakter och ökat sitt nätverk.

Målet är att deltagarna ska bryta sin isolering och få tillgång till arbetsinriktade aktiviteter och i nästa steg kan det medföra en ökad arbetsförmåga och anställningsbarhet hos deltagarna.
--------------
För involverade myndigheter:
- Att i en expansiv kommun skapa ett hållbart samarbete intern och externt i kommunen för en sammansatt målgrupp.
- Att samarbetet utvecklas mellan de involverade förvaltningarna.
- Att kunskapen om varandras verksamheter, synsätt och metoder ökar.
- Att öka medvetenheten kring personalens olika kompetenser, uppdrag och förstå varandras begrepp inom verksamheterna, och därmed bättre förstå skillnaderna i definitioner vad gäller diagnoser och problembeskrivningar.
--------------
För användare
- Att skapa en verksamhetsmodell som efter projekttiden kan överföras till ordinarie verksamhet.
- Att utveckla nya och alternativa arbetsmetoder.
- För de personer som inte får tillträde till den ordinarie arbetsmarknaden behöver det skapas alternativ. De slutsatser och erfarenheter som uppkommer i projektet kan generera lösningar för en alternativ arbetsmarknad.
- Öka kunskapen på ordinarie arbetsmarknaden kring målgruppen för att därmed förändra attityder och föreställningar.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Personal inom projektgruppen fungerar som en viktig kanal i informationsarbetet kring målgruppen. De ger muntlig information och kan ge tips om personer som skulle kunna vara aktuella för projektet.

Den personal som är involverade i projektet har stor kompetens om personer med funktionsnedsättning, missbruksproblematik samt personer med komplex social problematik. Denna kunskap kommer att säkerställa kvalitén i genomförandeprojektet.

Projektet ska bedrivas i lokaler som är anpassade för personer med specifika behov, se ovanstående problematik. Det ska även finnas möjlighet att anskaffa andra hjälpmedel vid behov.

Det som berättigar till ett deltagande är individens egna upplevda ohälsa. Ambitionen är att de personer som önskar delta i verksamheten kan göra det oavsett om personen har försörjningsstöd, aktivitetsersättning och/eller aktivitetsstöd.

För att alla berörda skall kunna ta del av informationen om projektet skall den finnas anpassad information så att alla kan förstå dess innehåll. Exempelvis skall broschyrer och hemsida vara anpassade för målgruppen i form av lättläst text.

Jämställdhetsintegrering

Under förstudien har jämställdhetsintegreringen funnits med som en naturlig del i projektgruppen då det handlar om att ta tillvara på outnyttjade resurser samt att utveckla kompetens och en arbetsmiljö som bidrar till ökad hälsa, tillfredställelse och livskvalitet för enskilda människor.

Under förstudien har uppgiften varit att synliggöra könsskillnader, samt att beskriva och analysera kvinnors och mäns villkor utifrån dessa uppgifter. Kunskap och fakta har inhämtats för att göra en analys av problem och behov utifrån ett jämställdhetsperspektiv samt att integrera resultatet av analysen i ett genomförandeprojekt.

I målgruppsinventeringen konstateras att målgruppen från Handikappomsorgen i större utsträckning är män, men hos Individ och familjeomsorgen är målgruppen jämnt fördelad mellan könen.

Inom Individ och familjeomsorgen beskrevs problemen i högre grad utifrån psykisk ohälsa. Gruppen från Handikappomsorgen hade i högre grad neuropsykiatriska funktionshinder och psykoser.

I ett genomförandeprojekt ska det analyseras hur kvinnor och mäns arbetshinder kan utgöra svårigheter för att etablera sig på arbetsmarknaden

Frågeställningar som ligger till grund för jämställdhetsfrågor är att problematisera värderingar och attityder om kvinnor och män, kvinnligt och manligt.

-----------------------
STYRKOR
- Det finns enligt kartläggningen en jämn könsfördelning i målgruppen.
- Det finns ett upparbetat nätverk inom de olika förvaltningarna som kan användas för att sprida kunskap.
- Inom kommunen finns det många kanaler att sprida jämställdhetsinformationen genom hemsida, broschyrer, internationella nätverksgruppen etc.
- Inom kommunen finns ett pågående jämställdhetsarbete, en jämställdhetsplan och policy som kommer att användas i genomförandeprojektet.

SVAGHETER
- Bristande intresse av myndighetssamverkan kan medföra att individer i målgruppen ej ges möjlighet att ta del av insatser.
- Det finns en ojämn könsfördelning hos personalen inom de involverade förvaltningarna.

MÖJLIGHETER
- Att genom ett genusperspektiv bryta traditionella yrkesroller och i projektet ha möjlighet att arbeta med det som individen är intresserad av.
- Att genom det påbörjade jämställdhetsarbetet belysa de hinder som finns och få det till ett naturligt inslag i befintlig verksamhet.

HOT
- Fördomar i och utanför projektet.
- Om myndigheter har olika krav på kvinnor och män utifrån kön riskerar dessa föreställningar att cementeras.
- Om inte deltagarna själva vill delta i förändringsarbetet kring jämställdhetsintegrering.

SLUTSATS - I projektet behöver vi öka och utveckla kunskapen och förståelsen om hur jämställdheten ser ut inom de olika verksamheterna och vidareutveckla ett förhållningssätt som genomsyrar projekt.

- I ett genomförandeprojekt ska projektledningen sammanställa en handlingsplan för hur arbetet skall bedrivas.
- En utbildning som belyser jämställdhetsfrågorna kommer att genomföras under projektperioden.
- Jämställdhetsarbetet ska finnas med som en integrerad del och genomsyra projektets arbete. Det är styrgruppens ansvar att säkerställa att detta sker.

Transnationellt samarbete

Inom de involverade förvaltningarna pågår olika internationella utbyten. Samtliga förvaltningar har också representanter i den internationella nätverksgruppen som administreras via kommunstyrelsens kansli i Kungsbacka kommun. De personer som arbetat med ASP:en projektledning och ansökan är densamma som ingår i ovan nämnda nätverk.

ASP:en-projektet har inte en transnationell utgångspunkt men de erfarenheter och kontaktnät som finns i projektledningen används för att formera en adekvat verksamhet. Inom flertalet europeiska länder är en alternativ arbetsmarknad mer utvecklad än i Sverige, t ex gäller detta sociala kooperativ. Denna erfarenhet och kunskap kan vara betydelsefull för ett fortsatt arbete efter projekttiden då ASP:en ska inkorporeras i ordinarie verksamhet.

I Kungsbacka kommun pågår för närvarande ett aktivt arbete med att utveckla det internationella arbetet via strukturfonderna. West Sweden har tillsammans med Kungsbacka kommun genomfört wepa (west sweden projekt analys) och därmed lagt grunden till ett antal projektideer som ska generera transnationellt utbyte och samarbete med andra europeiska kommuner. De nätverk som kommer att byggas upp med hjälp av wepa-projekten kan även användas för erfarenhetsutbyte kring ASP:ens målgrupp.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Kungsbacka
  • Försäkringskassa Halland
  • Handikappomsorg

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Kungsbacka
  • Försäkringskassa Halland
  • Handikappomsorg
  • Individ och Familjeomsorgen

Kommun

  • Kungsbacka