Logotyp på utskrifter

ALFA3

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSocial verksamhet
KontaktpersonEva Jeppsson
E-posteva.jeppsson@laholm.se
Telefonnummer0430-16531
Beviljat ESF-stöd3 990 140 kr
Total projektbudget9 975 353 kr
Projektperiod2012-03-01 till 2014-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet ALFA3 drivs av personer med intellektuella och näraliggande funktionsnedsättningar, med stöd av coacher. Arbetet inom projektet avser inventering och aktivering av projektdeltagarnas resurser inom boende, fritid och framförallt arbetsutbud. I projektet anställs informatörer som sprider information om målgruppens val och möjligheter genom att föreläsa om egna erfarenheter till målgruppen, allmämhet och övriga samhällsaktörer som myndigheter och organisationer. ALFA3 fungerar både som en social sluss och en sluss mot arbetsmarkanden. Anställda ur målgruppen utbildas och inför en delaktighetsmodell till den egna målgruppen, evidensbaserade metoder för stöd i arbetslivet, coachar varandra och rekryterar nya medarbetare.

Bakgrund

Förprojekt och genomförandeprojekt ALFA2 har genomförts i Laholms kommun med inriktning på personer med intellektuella funktionsnedsättningar och angränsande funktionsnedsättningar. Initiativ från intresse- och brukarorganisationer och en översyn av kommunens verksamhet för funktionsnedsatta har visat på ett påtagligt utanförskap för målgruppen, liksom hög andel personer i särskoleverksamhet på grund och gymnasienivå. Ett faktum som leder till hög andel personer i daglig sysselsättning och starkt begränsad delaktighet, påverkansmöjligheter, jämställdhet och valmöjligheter när det gäller högre studier och arbete med lön. Målgruppen erbjuds inte möjligheten att inventera och utveckla sina resurser. Tidigare och nuvarande projekt är helt brukarstyrda med stöd av coacher. Alfagruppens förvärvade kunskaper, erfarenheter och begynnande samverkansrutiner från de tidigare projekten ska ligga till grund för nästa utvecklingssteg. De olika deltagande aktörernas regelverk samverkar inte, vilket har visat sig vara en starkt hindrande faktor för målgruppens möjlighet till delaktighet i samhället och framför allt när det gäller studier och arbetsliv. Begränsad kunskap om bemötande och förutsättningar för målgruppen liksom avsaknad av stödjande organisationsformer och rutiner inom och mellan samhällsaktörenas verksamhet motverkar målgruppens möjligheter att utgöra den fungerande samhällsresurs som den är.

Målsättning

Delaktighet:på individ och samhällsnivå för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.
Jämställdehet:på individ och samhällsnivå, ur genusperspektiv, i relation till myndigheternas bemötande och regelverk, inom social verksamhet, daglig verksamhet, i möjligheter till utbildning i enlighet med personliga resurser och intresse och tillgång till den öppna arbetsmarknad i enlighet med personliga resurser och intressen.
Tillgänglighet: att alla personer med intellektuella funktionsnedsättningar får möjlighet att utveckla sina personliga resurser och möjligheter socialt, ekonomiskt och samhällsekonomiskt perspektiv.
Påverkansarbete för att samordna regelverk mellan myndigheter för att underlätta målgruppens tillgänglighet och påverkansmöjlighet på samhällsfunktioner i allmänhet och inträde på arbetsmarknaden i synnerhet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligheten till projektet, ALFA 3, och kunskapsinhämtningen säkerställs genom den egna hemsidan, målgruppens föreläsningar för allmänhet, specifikt till den egna målgruppen via intresseföreningar och seminarier, till personal inom aktuella myndigheters verksamhetsområden och till samarbetsparter. Temakvällar med innehåll enligt inventering i målgruppen har visat sig vara en väg in i föreningen Tian Grunden och/ eller ALFA.
Via implementeringen av delaktighetsmodellen kommer projektet att komma i kontakt med personer i målgruppen med olika kombinationer av funktionsnedsättningar. Tillgängligheten för personer som saknar verbal kommunikation och/eller har behov av bildstöd, tekniskt stöd eller alternativa kommunikationsformer. För att kunna genomföra en dialog behöver projektdeltagarna tillföras kunskap och metoder inom dessa områden. I mobiliseringfsfas kommer samarbetet med det kommunala habiliteringsteamet och Hälsoteknikcenter i Halmstad ( utveckling av hjälpmedel för målgruppen med stöd i vardagen och i arbetslivet)) att etableras. Projektdeltagare kommer att arbeta tillsammans med forskare, tekniker och företag för att framställa bästa möjliga hjälpmedel. För ökad tillgänglighet till arbetsmarkanden avser projektgruppen även att använda MISAs metoder för stöd i arbetslivet.
Tillgängligheten ökas genom att projektgruppen utvecklar metoder och mallar för att genomföra lätttillgängliga och brukarstyrda brukarundersökningar avseende delaktighet, jämställdhet och tillgänglighet. ALFA arbetar i tillgänliga anpassningsbara lokaler, nära buss och tågförbindelser men inte helt centralt i Laholm.

Transnationellt samarbete

Detta skulle kunna vara ett utveklingsområde för ALFA3

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Laholm

Samarbetspartners

  • Försäkringskassa Halland

Kommun

  • Laholm