Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

ÅKA modellen - som samverkansplattform

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSOF Västra Skaraborg
KontaktpersonJanet Wohlfarth
E-postjanet.wohlfarth@svsfinsam.se
Telefonnummer070-2445999
Beviljat ESF-stöd1 404 115 kr
Total projektbudget1 404 115 kr
Projektperiod2014-01-02 till 2014-10-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Ansökan om fördjupat implementeringsstöd riktar sig till Försäkringskassans, Arbetsförmedlingens, Västra Götalandsregionens och Essunga, Götene, Lidköping, Skara och Vara kommuners chefer och medarbetare. Syftet är att fördjupa och förstärka samarbetet i det ordinarie linjearbetet mellan medarbetarna i våra välfärdsorganisationer kring deltagare som behöver särskilt stöd för att öka möjligheterna till egen försörjning och social inkludering i vårt samhälle.
Det innebär i det integrerade samverkansarbetet måste samtliga medarbetare inom parterna linjeorganisationer som stödjer medborgare som behöver särskilt stöd, introduceras i ÅKA modellen och dess värdegrund.
Implementeringsstödet skall leda till ett gemensamt arbetssätt och en samsyn om människor resurser och behov av stöd för att öka deras möjligheter att få, finna och behålla ett arbete.

Bakgrund

Bakgrund
Föreliggande ansökan om fördjupat implementeringsstöd utgår från det genomförda projektet GEVALIS Vuxna Dnr 2009-3050200 projekttid 20100101-20131130. Under perioden 2010 till 2013 har det krävts stora arbetsinsatser från alla medverkande parter i GEVALIS Vuxna för att nå en optimal samverkansprocess och som av deltagaren uppfattas som en rehabiliteringsprocess trots att många professioner från olika organisationer, är med som vägvisare. Arbetsmodellen som har utvecklats inom projektets ram innehåller återhämtning, klargöra sina resurser och att arbetsträna på ett anpassat arbete dvs. ÅKA modellen.
Det har varit en process för alla medarbetare från samtliga samverkansparter att hitta sin plats och till vem man ska lämna över ”stafettpinnen” . När man springer stafett är man ett lag och det är lagets placering som gäller. Samma sak har gällt i GEVALIS Vuxna att de samverkande parternas medarbetare arbetar numera i ett lag och resultatet av deltagarens rehabiliteringsprocess är beroende av, hur samspelta lagmedlemmarna är.
Att det krävs ett samspelt lag talar uppföljningen av 2012 års deltagare för, vilket också stärker antagandet om att parterna måste ta ett gemensamt ansvar för hela rehabiliteringsprocessen och ge stöd och vägledning ända fram till ett anställningskontrakt.
Sammanfattningsvis kan sägas att Återhämtningen i ÅKA-modellen är ny och har metodutvecklats inom ramen för projekt GEVALIS Vuxna. Att vi senare fogade ihop denna del med andra delar, som Klargöra sina resurser (arbetsförmågebedömning) och Anpassa med arbetsträna med SIUS-metodik (Supported Employment)inom Arbetsförmedlings regi har inneburit en stor framgång. Arbetsmodellen är en ny form av rehabiliteringsarbete och bygger på integrerad samverkan parterna i mellan. Det är först när samtliga delar används tillsammans, som vi vinner framgångar i arbetet med att vägleda deltagarnas rehabiliteringsprocess framåt d.v.s. rätt åtgärd, till rätt person, vid rätt tillfälle. Detta leder till att 98 % av deltagarna är ”nöjda deltagare” och som tycker att rehabiliteringsinsatsen motsvaras av deras förväntningar på hur en rehabilitering skall vara, en organisationsnöjdhet genom att insatsen för deltagaren blir sammanhållen och sker samkonstruerat och utifrån ett samhälleligt välfärdsperspektiv kan det sägas att samhället kan erbjuda rehabilitering av hög kvalité och hindra ett socialt utanförskap.

Fördjupad implementeringsprocess
Parterna – politiskt, organisatoriskt och deltagare – i GEVALIS Vuxna har en samsyn om att det är viktigt att de metoder och andra erfarenheter som gjorts under projekttiden måste tas tillvara och implementeras in i parternas ordinarie verksamhet så att denna nya rehabiliteringsmetod kan komma alla medborgare till del.
Eftersom projekt GEVALIS Vuxna har varit framgångsrikt gällande metodutveckling i framtidens rehabiliteringsarbete och att det finns en uttalad vilja från chefskapet hos parterna i samverkan och att de även har uttalat en ambitiös viljeinriktning om att vilja förändra sitt arbete inom hemmaorganisationerna till fördel för ÅKA modellen. Det är en förutsättning för att stödja en fortsatt process och genomföra ett gemensamt implementeringsarbete. För ett lyckat implementeringsarbete krävs det ett tålmodigt påverkansarbete i de samverkande parternas linjeorganisationer och förutom tid krävs det även resurser.
Detta blir en utmaning att sätta igång ett arbete med att implementera ett fristående projekts metoder (ÅKA-modellen) och det s.k. GEVALIS-tänket in i det ordinarie linjearbetet. SoF Västra Skaraborgs verksamhetsområde innefattar fem kommuner – alla med olika förutsättningar för optimal partsamverkan. Därutöver har vi två arbetsmarknadsområden, ett försäkringskasseområde samt en premiärvård bestående av offentliga och privata aktörer, som kommunvis ser olika ut.
Gemensamt för den integrerade samverkan, är att GEVALIS Vuxnas ÅKA modell skall kunna göras tillgänglig för kommuninvånare som har behov av denna rehabiliteringsinsats oberoende av varifrån man får sin välfärdsförsörjning från. Beroende på hur kommunernas struktur av sina arbetsmarknadsenheter ser ut, kommer implementeringsarbetet se olika ut för att på bästa sätt lokalt anpassa insatsen.
Det innebär att implementeringsarbetet kommer att påbörjas under hösten 2013 strax innan projektslut och få två delar, ett som berör samverkan mellan Essunga, Lidköping, Vara, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och ett som berör Götene, Skara, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. I föreliggande dokument är samarbetsparterna överens om att den fördjupade lokala samverkan är en framgångsfaktor i utfallet av ÅKA modellen som samverkansplattform.
I Essunga, Lidköping och Vara kommun kommer ÅKA-metoden att införlivas under arbetsmarknadsenheten och deras coacher och utredare kommer att arbeta med återhämtning och klargöra delen i tätt samarbete med Försäkringskassan och Arbetsförmedling från hösten 2013. En gemensam ingång blir genom det ordinarie samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen – Gemensam kartläggning (GK) – ett fördjupat arbetssätt som är initierat nationellt.
Implementeringsarbetet i dessa tre kommuner och Arbetsförmedling under 2014 handlar om att fördjupa och förstärka samarbetet mellan kommunmedarbetare, arbetsförmedlare och medarbetare på Försäkringskassan. Ett processtöd kommer att vara tillgängligt för parternas medarbetare i respektive kommun för att stärka upp och koordinera samverkansnätverk för det framtida samarbetet.
I de två kommunerna Skara och Götene, handlar det om att stödja det fördjupade samarbetet mellan kommunerna som har påbörjats under projekttiden. Önskemålet är att nu påbörja en nykonstruktion av arbetsmarknadsenheterna och gärna då i ett fördjupat samarbete kommunerna i mellan. En första del i detta samarbete är att samtlig personal inom ÅKA-modellen kommer att samarbeta i månatliga nätverk, som kommer att träffas 1 ggr/månad med början hösten 2013. Ett processtöd kommer att vara tillgängligt för parternas medarbetare för att stärka upp och koordinera samverkansnätverket för det framtida samarbetet.
För att påbörja det strategiska påverkansarbetet redan under hösten 2013 kommer parternas samtliga medarbetare erbjudas tre spridningsseminarier i september, oktober och november för att skapa de nödvändiga plattformarna för att kunna implementera ÅKA modellen som arbetssätt men också den värdegrund som utarbetats inom projektets ram
En extern följare/utvärderare i implementeringsarbetet är också en viktig funktion i ett lärandeperspektiv. Dels för att kunna styra upp och styra om under implementeringsprocessen men dels också ur ett lärandeperspektiv inför andra framtida metodutvecklingsinsatser.
En planerad lärandekonferens under våren 2014 skall genomföras för att ta tillvara framgångsfaktorer och dilemman i implementeringsarbetet och följa upp den seminarieserie som parternas samtliga medarbetare medverkade i, om ÅKA-modellen, och som genomförts under hösten 2013. Under början av hösten 2014 planeras en nationell konferens för att sprida resultatet av GEVALIS Vuxnas ÅKA-modell och dess implementeringsarbete. I samband med den nationella konferensen avser vi att utge i bokform Projekt GEVALIS Vuxnas ÅKA-modell.

Målsättning

Syftet med den integrerade samverkan, är att GEVALIS Vuxnas ÅKA modellen skall kunna göras tillgänglig för kommuninvånare som har behov av denna rehabiliteringsinsats oberoende av varifrån man får sin välfärdsförsörjning från. Beroende på hur kommunernas struktur av sina arbetsmarknadsenheter ser ut, Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens organisation kommer implementeringsarbetet se olika ut för att på bästa sätt lokalt anpassa insatsen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi arbetar aktivt för att göra ÅKA modellen tillgänglig för varje individ. I återhämtningsfasen anpassas aktiviteter efter individernas behov och förmåga samtidigt som coachsamtal erbjuds med varierat utbud och kontinitet för varje individ.
I klargörafasen tar man reda på vad individen behöver för att komma vidare. Utredningen är individens version. Under klargöra-fasen börjar individen planera och ta ansvar för sina mål och planering framåt.
I anpassa-fasen är Arbetsförmedlingen mycket aktiv på arbetsplatsen. Arbetsförmedlingen anpassar arbetet så det fungerar med hänsyn till individens funktionshinder och resurser.

Kommun

  • Essunga
  • Götene
  • Lidköping
  • Skara
  • Vara