Logotyp på utskrifter

7 Stegs Coaching

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareTABEC AB
Kontaktpersonpatrik malmberg
E-postpatrik@tabecconsulting.com
Telefonnummer0708-939141
Beviljat ESF-stöd421 500 kr
Total projektbudget421 500 kr
Projektperiod2008-11-03 till 2009-05-03
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet riktar sig till anställda som är intresserade av att hjälpa överarbetade och stressade medarbetare. Coachmetoden består av 1) Självreflektion 2) Livsstilscoaching 3) Arbetsmotivation. Målet är att minst 90 % av deltagarna kan agera som coach på sina respektive arbetsplatser.

Bakgrund

Den stressrelaterade ohälsan ökar i vårt land trots att sjukskrivningstalen går ned. Symptom på stress kryper nedåt i åldrarna och är ett växande problem bland barn och unga. Människor som känner sig pressade behöver stöttas både mentalt och fysiskt för att orka med såväl arbetet som vardagen. Människor som upplever stress under en längre period blir till slut utmattade vilket ofta resulterar i en sjukskrivning. Detta kan undvikas om hälsoförebyggande åtgårder i form av avstressande metoder och självreflektion på ett tidigare stadie kan sättas in. Detta i sin tur leder till ökat välbefinnande och bättre självinsikt.

Vi har tänkt att utveckla en ny coach metod för att förebygga ohälsa och sjukskrivningar. För arbetsgivaren innebär det en kraftig kostnadsreducering eftersom man internt kan genomföra utbildningar. Utbildningsinnehållet, 7 Stegs Metoden, är baserat på boken Självmotivationens 7 Grundprinciper av Patrik Malmberg, reducerar stressrelaterade tillstånd och leder till att individen övervinner hinder som står i vägen för att bli starkare i sig själv. Metoden är gränsöverskridande i sin utformning. Den mixar mentala, emotionella problemställningar och bygger på kognitiv beteendeterapi blandad med livskunskap.

Syfte

Syftet är att utveckla en ny coach metod som hjälper anställda inom stat, kommun och företag att själva förebygga en sjukskrivning. Syftet är att öka den mentala hälsan, egenvärdet och deltagarnas känsla av välbefinnande och på så vis minska stressnivån och öka livskvalitén. De redan upparbetade kontakterna gör det möjligt att på ett enkelt sätt nå ut till denna målgrupp.

Målsättning

Målet är att ta fram en ny coach metod baserad på den beprövade 7 Stegs Metoden. Tanken är att på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt få medarbetare att hantera stress och livets alla påfrestningar på ett konstruktivt sätt, få ett nytt förhållningssätt både till sig själv och till det egna livet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet är öppet för alla kvinnor och män oavsett funktionshinder. Projektplatsen kommer att vara fysiskt tillgänglig för att rullstolsburna ska kunna ta sig in och ut ur lokalen, delta i alla verksamheter och nyttja alla utrymmen såsom mötesrum, utbildningssalar, matplats och toalett. Projektplatsen kommer att vara anpassad för allergiker och alla deltagare kommer att uppmanas att ta hänsyn till detta. Projektplatsen har parkering alldeles intill och busshållplats finns 100 meter från ingången. Vi kommer att utforma informationsmaterial och web platsen på ett tydligt och lättläst sätt för att alla skall kunna tillgodogöra sig innehållet. Budskapet och innehållet är anpassat för individer som är överarbetade, stressade eller genomgår en livsförändring. Aspekten "språkbruk" kommer att beaktas genom hela projektet för att skapa goda relationer med människor oavsett funktionshinder. Om någon deltagare behöver extra hjälp och tid för att kunna ta till sig budskapet ges detta via den personliga coachingen. På webben kommer projektets information att vara tillgänglig för alla deltagare. Beredskap finns för att ta fram information i alternativa format såsom punktskrift, Brailleskrift, kasset etc. Vi kommer också att arbeta fram rutiner och arbetssätt för att säkra tillgänglighetsaspekterna. En person i projektorganisationen blir huvudansvarig för att arbeta fram dessa rutiner samt att följa upp och utvärdera vårt tillgänglighetsarbete för att sprida kunskapen om dess betydelse. Detta innebär också att utarbeta ett samarbete med våra samverkansparter vad det gäller tillgänglighetsaspekterna, att koordinera och ansvara för att tillgänglighetsintegreringen efterlevs samt att fortlöpande under projektets samtliga faser hålla alla berörda parter informerade.

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Järntorget

Kommun

  • Göteborg