Logotyp på utskrifter

360

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareABF Sydvästra Götaland
KontaktpersonJeanette Andersson
E-postjeanette.andersson@abf.se
Telefonnummer0303-16530
Beviljat ESF-stöd996 260 kr
Total projektbudget996 260 kr
Projektperiod2014-01-02 till 2014-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projekt 360 har som syfte att ta fram en modell som möjliggör för långtidsarbetslösa att komma närmare arbetsmarknaden. Projektidén som skall undersökas är hur vi kan kombinera fysisk och mental träning med coaching för att optimera insatsen för deltagare när det gäller att närma sig arbete och/eller utbildning. Modellen tillsammans med ett starkt partnerskap och transnationella partners generera i en ny ansökan i genomförande fas inom den nya programperioden 2014-2020.

Bakgrund

Problemställning
Är fysisk och mental träning varvat med jobbcoachning framtidens modell för att stötta långtidsarbetslösa närmare arbetsmarkanden och/eller reguljär utbildning?
Det är frågan som projekt 360 skall svara på.

Under de senaste åren har Sverige tillsammans med Europa upplevt den ekonomiska krisen, i Europa har den lett till att massarbetslösheten ökat, även Sverige har märkt av detta. I Sydvästra Götaland finns det många män och kvinnor som idag står utan arbete och som börjat tvivla på sin egen förmåga att kunna närma sig arbete eller utbildning. Arbetslösheten i Sverige enligt statistik från Arbetsförmedlingen juli 2013 är 394 756 personer vilket ger en arbetslöshet på cirka 8,1 procent, för Västra Götaland är arbetslösheten 64 644 personer, vilket ger en arbetslöshett på cirka 7,8 procent.

Långtidsarbetslösheten kan leda till att människor börjar tvivla på sin egen komptens och styrka. I Sydvästra Götaland saknar många människor ett forum där de kan få stöttning, tilltro till sig själva och sin egen komptens, som idag krävs för att närma sig arbetsmarknaden. Detta får stora konsekvenser, inte bara för den drabbade individen utan det blir en ringar på vatten effekt och drabbar även familj, vänner och samhälle.

Människor i utanförskap behöver ett forum där de kan bli sedda och kan få stöttning. Om man inte har någonstans att gå, känna gemenskap och aktivt få delta i något sammanhang är det lätt att tappa rutiner, såsom att gå upp på morgnar, äta bra, träna och röra på sig samt vistas i olika sociala forum.

Det är tufft att vara arbetssökande, det tar tid innan man får det stöd man behöver. Mellan 3 – 15 månader får man vänta på att få en åtgärd beroende på hur gammal man är. Det innebär att många individer under denna tid tappar motivation och hamnar i en mental svacka som är svår att komma ur.

Projekt 360 ska undersöka hur långtidsarbetslösa kan komma ur denna svacka så fort som möjligt och hitta sin motivation. Vår undersökning kommer att ta avstamp från perspektivet att långtidsarbetslösa människor behöver ett socialt forum att vistas i, ett forum som förbereder, utmanar och stärker dem i deras sökande efter arbete och/eller utbildning. Vi kommer att undersöka hur vi kan förbereda, utmana och stärka vår tänkta målgrupp. Projekt 360 vill främja social inkludering och verka för ett livslångt lärande.

Vi anser att fysisk och mental träning varvat med jobbsök är den rätta modellen.
På vårdguiden.se skriver de om vikten att motionera. Kroppen är byggd för att röra på sig. Genom träning blir vi piggare och starkare och orkar prestera mera.
För att få ett bra underlag till en modell som bygger på fysik och mental träning varvat med jobbsök kommer vi under förprojekteringen att genomföra flertalet undersökningar/analyser.

Vi kommer under förprojekteringen att undersöka hur man bäst kan arbeta med fysisk och mental träning för att stötta målgruppen närmare arbete och/eller utbildning och för att optimera utfallet på arbete och/eller utbildning hos målgruppen. Vi kommer att undersöka intresset hos vår målgrupp för att se vilket intresse som kan finnas för denna modell.
Projekt 360 kommer att undersöka och analysera hur vår målgrupp ser på fysisk träning varvat med utbildning och praktiskt jobbsök.

Vi skall i Projekt 360 analysera hur vår målgrupp upplever utanförskapet, alltså sin situation som arbetssökande. Hur de psykiskt/mentalt upplever sin tillvaro, vad de saknar för verktyg och metoder för att komma ut i arbete.

Samtidigt som att vi analyserar vår målgrupps behov kommer en analys av lokala företag att genomföras. Detta för att se vad för behov arbetsgivarna har idag när de vill rekrytera ny personal.

PÅ INDIVIDNIVÅ tror vi att vår målgrupp har ett stort utvecklingsbehov när det gäller stöd i att söka arbete. För att kunna konkurera på om arbete idag gäller det att du är strukturerad och medveten i jobbsökandet. Struktur, självmedvetenhet, självkänsla, självförtroende, kunskap om arbetsmarknaden samt hur man söker arbete.
Vi skall analysera/undersöka vilket behov vår målgrupp har när det gäller att strukturera upp sitt jobbsökande samt vilka verktyg och metoder de har behov av för att komma närmare arbete.

PÅ GRUPPNIVÅ vet vi att vår målgrupp oftast söker jobb individuellt, att de saknar ett forum att tillsammans med andra i samma situation, nätverka, ta del av, få uppleva gemenskap och erfarenhetsutbyte. Vi tror att ett sådant forum, som kan tillgodose den sociala aspekten men också rutiner, verktyg och metoder som kan ge långtidsarbetslösas självkänsla och självförtroende att konkurera på arbetsmarknaden.

Vi skall analysera/undersöka vilka behov vår målgrupp har när det gäller att träffa andra i liknande situation och ha erfarenhetsutbyte samt stöttning i jobbsök.
Vi skall också undersöka/analysera hur vår målgrupp ser på fysisk träning som verktyg och metod för att ta sig närmare arbete och utbildning. Vi tror att arbetsgivare och rekryterare vid rekrytering av nyanställda sätter stor vikt på om den sökande fysiskt mår bra och har bra/normal kondition och styrka.
Om våra resultat får det positiva utslaget vi hoppas på kommer vi att använda det i en kommande projektansökan.

Målsättning

Att ta fram en metod/modell som stärker personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och på detta sätt främja sysselsättningen, minska utanförskapet i samhället samt bidra till ett livslångt lärande.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

För ABF Sydvästra Götaland är det viktigt att arbeta med tillgänglighet då närmare en miljon av Sveriges invånare i arbetsför ålder lider av någon funktionsnedsättning. Vi utgår från att alla människor skall kunna röra sig fritt, kunna ta anställning och bidra efter förmåga.

När det gäller tillgänglighet i projekt 360 kommer det material vi tar fram att präglas av tillgänglighet för att alla ska kunna ta del av det. De lokaler vi kommer att använda ska ses över utifrån cheklistor från Handisam för att säkerställa tillgängligheten.

I Projekt 360 kommer vi att göra en undersökning/analys över vilka funktionsnedsättningar vår målgrupp kan tänkas ha samt övriga aktörer vi kommer möte under projektets gång.

Projekt 360 kommer att göra en undersökning hos vår målgrupp för att se vad den efterfrågar när det kommer till tillgänglighet utifrån de fyra delarna,tillgänliga lokaler, tillgänglig verksamhet, kommunikativ tillgänglighet och informativ tillgänglighet.

Vi kommer under förprojekteringen att ta fram undersöknings- och analys material utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.

Transnationellt samarbete

Vi har för avsikt att under förprojekteringen söka samverkanspartner i andra EU-länder. Det transnationella partnerskapet skall stärka projektet, ge input och ger en djupare insikt i hur det är att arbeta med grupper och personer i ett utanförskap och tillsammans med de andra parterna hittat en enkel modell för samarbete
Kontakt har redan tagits med en partner i Tyskland och i Litauen. De är bägge intresserad av att delta.
Det gemensamma temat eller aktivitet som skall ligga till grund för en ny ansökan om genomförande kommer att tas fram under förprojekteringen. En tanke är att aktiviteten/temat är friskvård. Dessa frågor kommer att diskuteras när vi besöker våra partners och via mailkontakt.

Med våra presumtiva partners i Tyskland har vi tidigare haft samarbete med och har bra erfarenheter från detta samarbete. Euro BBW arbetar med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och har något slag av psykiskt funktionsnedsättning eller en drogproblematik. Syftet med deras verksamhet är att personerna skall utbilda sig och/eller få ett jobb.

Våra tilltänkta partners i Litauen, SSInstitut, har vi besökt en gång. SSInstitut är ett privat företag som bedriver olika slags terapi aktiviteter för personer främst från den grupp de kallar riskfamiljer. De har aktiviteter både för enskilda individer och för grupper. Att arbeta med arbetslösa ser de som en självklarhet då de flesta som söker sig till institutet även är arbetslösa. Att arbeta med/ha ett erfarenhetsutbyte med länder kring Östersjön och i synnerhet länder inom Baltikum vet vi kan ge ett projekt i Sverige ett bra erfarenhetsutbyte. Vi ligger geografiskt ganska nära och de baltiska länderna har en utvandring av arbetskraft bland annat till Sverige.

Vi vill gärna ha en transnationell partner i Spanien, Cypern eller Grekland. Dessa är stora länder med hög arbetslöshet och stor vana att arbeta med målgruppen (långtidsarbetslösa). Dessutom har de ett stort arbete med att få igång sin ekonomi och sänka arbetslösheten snabbt, vilket kan ge projektet/samarbetspartnerna en möjlighet till inblick i ekonomier i kris och hur kreativt tänkande kan vara en bidragande orsak till dellösning av problem som uppstår inom sådan ekonomi.

Kontakter i Spanien, Cypern eller Grekland kommer Louise Stiernström på Svenska ESF-rådet, Västsverige att vara oss behjälplig med.

När vi besöker våra framtida transnationella partners kommer vi att resa med en grupp som bäst representerar ABF Sydvästra Götaland och vårt framtida projekt. Detta kan innebära att personer som inte uppbär en lön i projektet får resa och uppehälle betalt av projektet.

Önskat resultat under förprojekteringen för transnationalitet är tre partners och en enkel modell för samarbete

Kommun

  • Göteborg
  • Lerum
  • Mölndal
  • Partille