Logotyp på utskrifter

16 till 24

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKommunledningskontoret
KontaktpersonAgneta Wesslén
E-postagneta@humannetwork.se
Telefonnummer0708260625
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-01-02 till 2014-07-02
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Ungdomsarbetslösheten i Halland är hög och unga har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Problembilden delar Laholms kommun med förstudiens samverkanparters: Halmstad och Kungsbacka kommuner, Samordningsförbundet i Halland samt Region Halland. Målgruppen för förstudien är unga, 16-24 år, som befinner sig i övergången mellan studier och arbetsliv. Förstudiens syfte är lägga grunden för ett genomförandeprojekt genom att ta fram: omvärldsanalys, intressentanalys, problem-behovsanalys, kartläggning av målgrupp, samt målformuleringar, indikatorer, aktiviteter, resursplanering samt riskanalys för projekt. Arbetet ska fånga upp befintliga metoder och angreppssätt i deltagande organisationer, sprida kunskaper om dem, samt ge förutsättningar att vidareutveckla dem till nya metoder som underlättar ungas övergång från studier till arbetsliv. Förstudien ska leda till en etablerad samverkan lokalt, interkommunalt, regionalt och transnationellt kring kunskapsspridning och metodutveckling.

Bakgrund

Ungdomsarbetslösheten i Halland är hög och unga människor har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. De deltagande kommunera i denna ansökan: Laholm, Halmstad och Kungsbacka delar denna problembild vilket bidrar till att det finns ett starkt engagemang och intresse för en förstudie. Det finns olika orsaker och förklaringar till att unga har svårigheter med att komma in på arbetsmarknaden. En relativt stor del av de unga lämnar sin högstadieutbildning utan full behörighet till nationella program på gymnasienivå och denna andel ökar. Detta innebär att de påbörjar Introduktionsprogrammet som förbereder ungdomar till fortsatta studier eller till arbetsmarknaden. Det är även svårt för ungdomar att få praktikarbete och feriearbeten och således saknar många praktisk erfarenhet när det är dags att ta klivet ut på arbetsmarknaden.

Enligt lagstiftning om det kommunala informationsansvaret är kommunerna skyldiga att ta reda på vad ungdomar under 20 år som inte går i gymnasiet gör. De ska också erbjuda dem någon form av sysselsättning. I dagsläget finns inget lagstadgat informationsansvar för ungdomar 20-24 år. Målgruppen är synliggjord via ungdomsstyrelsens utredning Unga utanför som sätter fokus på målgruppen mellan 20-24 år som inte återfinns i några ”register”, dvs där vi inte vet vad de gör. En del av dessa unga fångas upp i kommunala insatser och mötesplatser. För de unga som inte självmant söker stöd behövs långsiktiga, uppsökande och coachande insatser.

I kontakter med lokalt näringsliv lyfts ofta obalansen mellan efterfrågad kompetens och tillgänglig kompetens fram. En utvecklingsmöjlighet för att lösa de ungas möjligheter till arbete och företagens behov är att matcha de ungas kompetens och erfarenheter i en högre grad till arbetsmarknaden. Den samlade bilden är att det även finns utvecklingsmöjligheter när det gäller utbildningsformerna för de unga som skulle underlätta ett inträde på arbetsmarkanden. De mer traditionella sätten att kan utvecklas med hjälp av nya metoder och metodstöd.

Kunskap och erfarenheter som vi vill vidareutveckla för ny målgrupp
I Laholm, Halmstad och Kungsbacka pågår ett antal olika arbeten för utveckla och förbättra ungdomars anställningsbarhet. Däremot saknas gemensamma lösningar och i ett kunskapsutbyte kan vi lära oss mer och utveckla våra arbetssätt. Utvecklingsviljan är stor och förstudien ska fånga upp befintliga metoder och angreppssätt i deltagande organisationer, sprida kunskaper om dem, samt ge förutsättningar att vidareutveckla dem till nya metoder som underlättar ungas övergång mellan studier och arbetsliv. Det krävs mer flexibla lösningar för att underlätta för de ungas inträde på arbetsmarknaden. Exempelvis har Laholms kommun arbetat med två projekt som har gett kunskaper och erfarenheter som ska användas i förstudiearbetet. Även andra metoder och arbetsmodeller som används i samverkanspartnernas organisationer ska inventeras och utvärderas. En sammanställning av dessa kommer att ge oss en plattform att för att utarbeta och utveckla nya metoder och angreppssätt för att främja kompetensutveckling och skapa bättre förutsättningar på arbetsmarkanden för unga. Två exempel på utvecklingsprojekt är Osbecksmodellen och Mobila yrkeslärare, båda projekten har skett i nära samverkan med lokalt näringsliv.

Osbecksmodellen har införts på Osbecksgymnasiet i Laholm. Syftet är att förbättra samspelet mellan lokala företags behov, elevers förutsättningar och samhällets insatser. Modellen ska öka möjligheterna för unga att komma in på arbetsmarknaden, öka kunskaperna hos unga om arbetslivet, hjälpa företag att hitta rätt kompetens och arbetskraft, öka samverkan mellan näringsliv, skola och kommun samt motverka den höga ungdomsarbetslösheten. Modellen består av elevens arbetsplatsförlagda utbildning (apl) på tre veckor, feriearbete om tre veckor samt jobbarjobb på tre veckor. Det innebär att en elev är sammanlagt nio veckor hos ett företag per år. Pilotprojektet har omfattat Industritekniska- samt Hotell- och turismprogrammet. Under hösten kommer arbetet omfatta fler program och då även teoretiska program, ca 160 elever kommer att ha möjlighet att välja att delta i modellen.

Mobila yrkeslärare i Halland har varit ett delprojekt i ett stort SkanKomp projekt. Syftet med projektet var att ta fram en studiemodell för yrkesutbildningar som underlättar kommunikationen mellan yrkeslärare, handledare och elev. Ett mål har varit att skapa en större flexibilitet men också att uppfylla Skolverkets formella krav inom yrkesutbildningarna. Ett annat mål har varit att skapa dokument som är lätthanterliga för yrkeslärare, handledare på arbetsplatserna och eleven. Projektarbetet har lett till utvecklingen av ett arbetssätt som är ett processarbete och kompetensutveckling för lärare. Det har även medfört en kvalitetssäkring av det arbetsplatsförlagda lärandet (apl) och arbetsplatsförlagd utbildning. Inom projektet har det skapats en studiemodell som är kopplad till formativ bedömning.

Gemensamt arbete och stort engagemang
Det är en gemensam problembild som finns i de tre kommunerna. Även om det finns kunskap och förklaringar till varför en del unga har svårt att komma in på arbetsmarkanden behövs en fördjupad problem- och behovsanalys genomföras. I samverkan kan vi lära av varandras erfarenheter och på sikt hitta gemensamma lösningar. Problem- och behovsanalysen ska genomföras på en workshop med representanter från de olika organisationerna samt med representanter från målgruppen. En projektgrupp med deltagare från de olika organisationerna ska sedan arbeta vidare så att det slutligen finns en gemensam dokumenterad analys.

En gemensam omvärldsanalys ska tas fram inom ramen för förstudien. Denna omvärldsanalys ska innehålla en kartläggning av den lokala och regionala situationen, inventering av andra liknande projekt och tidigare utvecklingsarbeten, studier och forskning, kontakt med andra projekt och temagrupper. I omvärldsanalysen ska även en kartläggning ske av de strukturer som finns kring arbetet. Det innebär en kartläggning av strategiskt viktiga funktioner på lokal, regional och nationell nivå som resultaten av kommande projekt är viktiga kommunicera till. Omvärldsanalysen ska göras av en projektgrupp där det finns representanter från varje samverkanspartner. Arbete kommer att ske både individuellt och genom ett antal gemensamma arbetsmöten. Arbetet ska sammanställas till ett gemensamt dokument.

En detaljerad kartläggning av målgruppen ska göras. Kartläggningen ska ske i respektive organisation enligt en på förhand utarbetad mall. Kartläggningen ska omfatta vilken kontaktyta som finns i förhållande till kommunerna, statistik uppdelad på kön, bakgrund, ålder, ev funktionsnedsättningar. Kartläggningen ska sammanställas till ett gemensamt underlag.

I förstudien ska även en inventering genomföras av relevanta metoder och arbetsmodeller som används hos respektive samverkanspartners. Därefter ska ett erfarenhetsutbyte och utvärdering av metoder och modeller i förhållande till målgrupp ske. Arbetet sker inledningsvis i respektive organisation och redovisas och sammanställs sedan i projektgruppen. Förstudien ska ge förutsättningar för att ta fram nya metoder och angreppsätt som underlättar ungas övergång mellan studier och arbetsliv.

Deltagande organisationer arbetar med olika insatser idag och det finns många goda idéer. Men många fler arbetar med samma fråga fast kanske på ett annat vis. Det är viktigt att göra gemensamma insatser i ett bredare sammanhang. Med fler parter kan kunskapsutbytet bli större och utvecklingen drivas framåt. Målsättningen i ett genomförandeprojekt är att hitta ett stort antal deltagande kommuner och organisationer. Förstudien ska leda till en etablerad samverkan lokalt, interkommunalt, regionalt och transnationellt kring kunskapsspridning och metodutveckling.

Målsättning

Det övergripande målet är att arbetet ska bidra till en lägre ungdomsarbetslöshet. Fler ungdomar ska lyckas i övergången mellan studier och arbetsliv. De ungas kompetens ska även matchas bättre gentemot den lokala arbetsmarknaden så att tillgänglig arbetskraft ligger närmare näringslivets behov av kompetens och branscherfarenhet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förstudien ska rutiner för hur ett kommande genomförandeprojekt kan göras tillgängligt för personer med funktionsnedsättning tas fram. En kartläggning av tillgänglighet utifrån följande perspektiv ska genomföras: fysisk tillgänglighet, tillgänglig verksamhet, kommunikativ tillgänglighet och informativ tillgänglighet. Extern hjälp kommer att anlitas för att kvalitetssäkra arbetet ur ett tillgänglighetsperspektiv inför ett genomförandeprojekt.

Transnationellt samarbete

Varje år ordnar kommissionen och DG Employment konferensen Employment Forum i Bryssel. Under 2013 är det under november månad. Även om tidsmässigt ligger innan arbetet med förstudien är påbörjat är avsikten att delta. Syftet med att delta på konferensen är att på ett tidigt stadium sprida information om förstudien/projektet, knyta kontakter för kommande arbete, skaffa erfarenheter från andras arbeten som kan vara till nytta för förstudien. Vi kommer att inrikta oss på att hitta samverkanspartners som har arbetat med olika modeller, metoder eller andra verktyg för att lösa problem som liknar vårt. Kontakter kommer även att sökas genom samverkanspartnernas nätverk och via partnersöksverktyget som finns inom Socialfonden.

Samarbetspartners

  • Arbetsmarknadsenheten
  • Kansli Landstinget
  • Samordningsförbundet Halland

Kommun

  • Halmstad
  • Kungsbacka
  • Laholm