Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

100 %

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareABF Syd Halland
KontaktpersonErik Jansson
E-posterik.jansson@bumeranghalland.se
Telefonnummer0727-115722
Beviljat ESF-stöd819 500 kr
Total projektbudget819 500 kr
Projektperiod2014-05-01 till 2014-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Förprojekteringen 100 % bygger vidare på ESF-projektet Bumerang i Halmstad. Sedan augusti 2011 har Bumerangprojektet arbetat med målgruppen individer med en ökad svårighet att komma åter till arbete företrädelsevis på grund av psykisk funktionsnedsättning. Denna grupp ökar i antal och därmed även samhällets kostnader. Ett av de verktyg som kan användas för att bryta utanförskapet och skapa innanförskap är arbetsintegrerande sociala företag. Planeringen i förprojekteringen bygger på tanken att de sociala verksamheter som startas under Bumerangprojektet samt projekt 100 % inklusive dess förstudie, ska mötas av en verksamhetsmässigt stöttande omvärld som möjliggör att lämna projektfinansieringen till förmån för löpande verksamhet med kundfinansiering som dominerande inslag.
Förprojekteringen startar 1 maj 2014 och håller på till och med 31 december 2014 och genomförs i Halmstad. Förprojekteringen ägs av ABF SydHalland.

Bakgrund

Denna ansökan om förprojektering inför ansökan om genomförandeprojekt bygger i sin tur vidare på ESF-projektet Bumerang i Halmstad. Sedan augusti 2011 har Bumerangprojektet arbetat med målgruppen individer med en ökad svårighet att komma åter till arbete företrädelsevis på grund av psykisk funktionsnedsättning. Detta tänk med en rad projekt som successivt förfinar resultat och skapar ökande möjligheter, brukar kallas pärlbandsprojekt. Vår planering bygger på tanken att de sociala verksamheter som startas under Bumerangprojektet samt projekt 100 % inklusive dess förstudie, ska mötas av en stöttande omvärld som möjliggör att lämna projektfinansieringen för löpande verksamhet med kundfinansiering som dominerande inslag.

Utanförskap präglar idag många människors liv. Inte minst gäller detta personer med någon form av funktionsnedsättning. Individer med så kallad kodning hos AF blir allt fler. Systemet med kodning sorterar upp olika funktionsnedsättningar, framförallt psykiska. Exempel är kod 71: generella inlärningssvårigheter, kod 82: socialmedicinskt funktionshinder samt kod 42: övriga funktionshinder. På en arbetsmarknad som fokuserar på minskade kostnader och ökad effektivitet, finns inte längre utrymme för anställningar som bygger på en arbetsinsats utifrån 100 % av den egna förmågan, utan arbetsgivaren ser gärna 100 % av 110 % förmåga. Individer med en funktionsnedsättning får i detta sammanhang svårt att såväl erhålla en anställning som att behålla densamma.

Situationen kompliceras än mer av det faktum att dessa individer sorteras in under en etikett: funktionsnedsatta. En individ med diagnostiserad aspergers i behov av medicinering och löpande handledarstöd i en arbetssituation, likställs etikettsmässigt med en som framgångsrikt drivit eget företag, gått in i väggen och nu har svårt att ta sig vidare i livet. De verktyg, såväl konkreta stöd som policys och strategiska dokument, som samhället tagit fram för att hjälpa dessa individer åter mot arbete är enligt vårt förmenande många gånger trubbiga och riktade mot individer med en relativt djup, och därigenom, ”tydlig” psykisk ohälsa.

Ett av dessa verktyg som använts de senaste 10 åren är arbetsintegrerande sociala företag. Ett arbetsintegrerande socialt företag kan vara vilken juridisk person som helst. Den officiella definitionen ställer upp fyra kriterier för att en verksamhet ska anses omfattas av begreppet arbetsintegrerande socialt företag. Verksamheten ska drivas fristående från offentlig verksamhet, verksamheten ska vila på ett stort mått av medbestämmande, eventuellt överskott från verksamheten ska återinvesteras i den egna eller liknanden verksamheter samt verksamheten ska drivas med ett arbetsintegrerande syfte.

Problemformuleringen för förprojekteringen är följande. Sedan länge är det visat att det går att starta arbetsintegrerande sociala företag i Sverige. Utmaningen nu är att visa att det går att driva dem. Vår förprojektering och efterföljande genomförandeprojekt bygger på att ordet driva tolkas som drivas med kundintäkter som dominerande finansiering. Projektfinansieringen måste på sikt brytas.

För att kunna göra detta krävs aktiviteter riktade mot såväl nationell, regional som lokal nivå vad gäller strategiskt och operativt beslutsfattande. Vidare krävs aktiviteter riktade mot individerna i målgruppen för att förbereda desamma på att genomföra verksamhet i arbetsintegrerande sociala företag. Förprojekteringen kommer utifrån Bumerangprojektets verksamhet samt den lärande utvärderingen av projektet, att dra upp riktlinjerna för hur verksamheten i genomförandeprojekt 100 % ska bedrivas för att ytterligare öka målgruppens möjligheter att gå mot innanförskap.

En av grundstenarna för att kunna bryta utanförskapet genom att bredda arbetskraftsutbudet är samverkan och fokus på individ. Projekt 100 % kommer att ägas och drivas av ABF SydHalland. Vi menar att bildningsförbunden har en viktig roll att spela när det gäller att komplettera de projekt som drivs av myndigheter och kommunala verksamheter. Detta kommer att beröras under arbetet med förprojekteringen.


Själva förprojekteringen i sig kommer att innehålla stort fokus på att försöka identifiera och minimera risker i genomförandeprojektet. Ett antal områden, inte minst i gränssnittet mot myndigheter och deras regelverk, har identifierats i Bumerangprojektet som kritiska och i vissa fall potentiellt hindrande, och dessa kommer att lyftas upp och behandlas separat i förprojekteringen.
Metodmässigt bygger analysen på en klassisk riskanalys med identifierad risk, skattning av sannolikhet att risken inträffar, skattning av potentiell skada för projektet om risken inträffar, sammanvägning av dessa två skattningar, summa, prioritering, handling för att minska sannolikheten att risken inträffar samt vem som ansvarar.

Målsättning

Det övergripande målet med förstudien är att författa en beviljad ansökan om genomförandeprojekt. För att lyckas med det övergripande målet att visa på en modell för att hållbart bryta utanförskap för personer med en psykisk funktionsnedsättning genom arbetsintegrerande sociala företag, behöver förstudien utgå från den grund som skapats genom Bumerangprojektets verksamhet och i samverkan med relevanta aktörer i Halmstad, utveckla dessa. Genom denna utvecklade grund skapas förutsättningar för att nå genomförandeprojektets övergripande mål, nämligen att inte bara starta arbetsintegrerande sociala företag utan även driva dessa med en ekonomi som inte förutsätter projektfinansiering utan bygger på löpande intäkter.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Åter tar förprojekteringen sin utgångspunkt från Bumerangprojektet. I Bumerangprojektet följdes löpande upp hur deltagarna uppfattade projektet utifrån ett tillgänglighetsperspektiv och dessa erfarenheter kommer ytterligare att utvecklas under förprojekteringen. Den erfarenhet från Bumerangprojektet kring hur ett projekt bör genomföras för att anpassa tillgänglighetsaspekten till individnivå, kommer att tas tillvara. Som en effekt av Bumerangprojektets transnationella verksamhet kommer förprojekteringen 100 % att titta på den fysiska arbetsmiljön i projektet utifrån konceptet om rummet som den tredje pedagogen. Konceptet, en del av det Reggio Emilia-pedagogiken, tipsades vi om genom nätverks om utvecklades efter ett besök tillsamman med ESF i Umbrien och Perugia.
Vi känner att vi har kontroll på det som skulle kunna kallas den interna tillgängligheten, utbildningsmaterial, metodik med grupparbeten, schemaplanering som tillåter återhämtning och därigenom deltagande, lokalers fysiska utformning etc. Baserat på erfarenheter från Bumerangprojektet kommer förstudien också att beröra det vi kan kalla extern tillgänglighet och som projektet inte direkt kan påverka utan mer indirekt via information och strategisk påverkan. Detta kan gälla utformningen av blanketter, ordval i kommunikation kring problemområdet eller hur omvärlden väljer att se på målgruppen. Ska vi försöka bryta ett utanförskap eller skapa förutsättningar för innanförskap? Kanske en lek med ord, men vi är fast övertygade om att hur vi väljer att beskriva olika situationer påverkar vad vi gör.

Transnationellt samarbete

Bumerangprojektet har som en del i sitt transnationella arbete samverkat med Mood for Work-projektet i Finland. Detta projekt har tagit fram ett rekryteringsverktyg för personer med en psykisk funktionsnedsättning och vi kommer i förprojekteringen att titta närmare på om och i så fall hur detta skulle kunna användas i arbetet med arbetsintegrerande sociala företag. För företagens, så som vi ser dem, fortlevnad är det viktigt att det inte blir för stora inslag av ”dagverksamhet”. Den del av målgruppen som projekt 100 % kommer att rikta sig till kan arbeta självständigt utifrån visionen 100 % deltagande av den egna förmågan. Ett strukturerat rekryteringsverktyg är då intressant att titta närmare på som exempel på förnyelse.
Ett annat område där förprojekteringen kommer att söka berikande transnationella jämförelser är i planeringen av det pedagogiska upplägget i genomförandeprojektet.

För att planera för transnationell samverkan i ett genomförandeprojekt kommer förprojekteringen att delta vid ett partnersearch-seminarium samt konferensen European Employment Forum i november 2014.

Kommun

  • Halmstad