Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Ungdomar till arbete i Lilla Edet - ett samarbetsprojekt

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareGymnasie och ungdomsenheten
KontaktpersonCarl Nyström
E-postCarl.Nystrom@lillaedet.se
Telefonnummer0520 65 95 42
Beviljat ESF-stöd4 198 614 kr
Total projektbudget10 719 414 kr
Projektperiod2009-06-08 till 2012-06-08
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet riktar sig mot de i åldersgruppen 16 - 20 år i Lilla Edets Kommun som saknar arbete, inte studerar eller deltar i någon annan offentlig verksamhet. Syftet är att uppnå ett bättre utgångsläge för att studera, delta i lärlingsutbildning eller erhålla arbete.

Bakgrund

Lilla Edets Kommun har en lägre utbildningsnivå än jämförbara kommuner. En av orsakerna till detta är att det idag inte finns någon gymnasieskola på orten, vilket innebär långa resor till andra kommuner för många elever. De som inte är helt motiverade för sina studier väljer då i många fall att hoppa av och sälla sig till skaran ungdomar som varken studerar eller har ett arbete, det vill säga de ungdomar som ligger under kommunens Uppföljningsansvar. Tillsammans med den grupp som inte uppnått behörighet från Åk 9 och återfinns på Individuella Programmet, utgör de ett inte försumbart antal ungdomar som befinner sig i ett tillstånd av osäkerhet, väntan och svag tilltro till att kunna påverka sin situation. Oavsett konjunktur har det visat sig vara mycket svårt för denna målgrupp att etablera sig på arbetsmarknaden, och i flera analyser som gjorts i kommunen framgår att ohälsotalet i denna grupp är stort och tenderar att öka, framförallt psykiska diagnoser. Särskilt alarmerande är det bland gruppen unga kvinnor. Just i gruppen unga kvinnor utmärker sig också Lilla Edet i antalet unga mödrar som är flera än i riket och jämförbara kommuner.

Det finns en överrepresentation i gruppen när det gäller missbruk och kriminell belastning. En förstudie i ESF:s regi av Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, (Mellan Rum) som Lilla Edets Kommun är aktör i, stöder den bild av målgruppen som kommunens egna förstudier kommit fram till, nämligen en tillvaro i i ett vaacumliknande tillstånd där självkänslan bryts ner och avståndet till arbetsmarknaden ökar vartefter tiden går. För de yngsta (16 -18 år) finns i praktiken inte heller något stöd att räkna med från Arbetsförmedlingen, och de flesta arbetsgivare undviker att anställa personer under 18 pga bland annat arbetslagstiftningen.

Lilla Edets Kommun är beroende av att ta tillvara samtliga ungdomars resurser för att kunna expandera och erbjuda kommuninvånarna en god service och verksamhet i framtiden. Dessutom måste näringslivet stimuleras och ha möjlighet till tillväxt och utveckling, inte minst viktigt ur ett regionalt perspektiv.

Det finns därför ett stort behov av att i den beskrivna målgruppen väcka ungdomarnas lust till utveckling och anpassning mot arbetsmarknadens krav. I detta inbegrips både en socialisering och process för att återföda självförtroende och ungdomarnas tilltro till att en framtid i arbete är både möjlig och realistisk. Även dessa ungdomars kreativitet och arbetskraft behövs i Lilla Edets Kommun för att långsiktigt uppnå kommunens mål, skapa trygghet och tillväxt för framtiden. Likaså behöver näringslivet välutbildad och motiverad arbetskraft för att ersätta pensionsavgångar och stabilisera sin verksamhet över tid. Från hösten 2009 kommer kommunen att erbjuda Förtetagsförlagda Lärlingsutbildningar inom Gymnasieskolans Försöksverksamhet, men för att detta ska kunna vara aktuellt för målgruppen måste de först lyftas i nivå med kraven för intagen till kurserna. Detta inbegriper att klara att läsa in grundläggande behörighet, att förstå och efterleva de krav som arbetslivet ställer, och inte minst viktigt, fungera socialt och kunna samarbeta med alla sorters människor.

Vid våra kontakter med arbetsgivare i Lilla Edets Kommun har det framkommit att de som tagit emot praktikanter från IV-programmet känt att det brustit i baskompetens hos eleverna, men att framför allt deras sociala kompetens och förståelsen för arbetslivets krav inte svarat upp mot behoven. Men arbetsgivarna är överlag väldigt positiva till att i samverkan med projektet utveckla och utbilda ungdomarna så att de kan bli aktuella för Lärlingsprogrammet i gymnasieskolan, eller bli anställningsbara.

Idag finns ingen riktad verksamhet till dessa ungdomar annat än Individuella Programmet. Många ungdomar utnyttjar sin chans att nå behörighet och ta sig vidare in på ett nationellt gymnasieprogram, men dessvärre är det också en stor andel som inte är motiverade att satsa på kärnämnesstudier eller inte tror sig om att kunna komma in på det program de skulle vilja gå på.

De ungdomar som av olika skäl inte kan lockas av IV -programmet, behöver erbjudas något som tilltalar dem mera och kan ge dem det stöd de behöver för att ta itu med en egen handlingsplan. De behöver vuxenstöd för att utvecklas till individer med ansvar och vilja att ta hand om sin egen utveckling.

Syfte

Projektets syfte är dels att åstadkomma effektiva individuella åtgärder för målgruppen under en gemensam verksamhet, där alla berörda ska kunna känna tillhörighet och uppleva att de deltar i meningsfull verksamhet, dels samverka med näringslivet för att fylla deras behov av kompetent arbetskraft.

Verksamheten bedriver vi i en produktionsliknande miljö där vi jobbar med olika projekt, där varje individ deltar efter förmåga och intresse. Som exempel på projekt kan anges att införskaffa och renovera/utrusta en gammal buss för att använda till projektets studiebesök, studieresor etc. För att ge möjlighet för alla att delta med sina intressen och kunskaper får projektet innehålla även till exempel marknadsföring, planering av besök och resor, sponsorkontrakt, ekonomi, design och profilering, mm. Näringslivet medverkar från start till mål och tillhandahåller också praktikplatser för att pröva på olika yrken. Särskild ansträngning ska göras för att uppmuntra otraditionella yrkesval, särskilt unga kvinnor ska uppmuntras att se bredden i möjligheterna till arbete i yrken som traditionellt räknas som mansyrken.

För att tränas i och förstå företagandets villkor kommer verksamheten att bedrivas som fiktiva småföretag och möjligheten av att starta eget företag ska ständigt vara på dagordningen. Självklart ska grundläggande Starta eget-utbildning ges.

För att ytterligare stärka banden till lokala näringslivet ska möjligheten ges till att lägga ut legoarbete på projektet, liksom att allmänheten ska kunna lämna in serviceuppdrag, såväl inom mekaniska som tjänstesektorn.

I enlighet med att tillgodose näringslivets behov av välutbildad arbetskraft kommer de som saknar betyg ges möjlighet att parallellt läsa in de betyg som saknas, och de som behöver fördjupa sina kunskaper i något ämne ska kunna göra det.

Målsättning

20 ungdomar årligen ska slussas in i studier eller arbete.
Minst två nya företag ska kunna startas som resultat av verksamheten under projekttiden.

Det lokala näringslivet ska uppskatta insatserna och Lilla Edets Kommun ska klättra i rankinglistan över kommunernas attraktion för företagande.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I projektets verksamhet råder en vid syn på vad funktionshinder innebär. Många elever som misslyckats med att få betyg i skolan dras med olika funktionshinder som ADHD, Dyslexi, OCD, olika ångest-syndrom och dylikt. Fysiska funktionshinder förekommer mera sällan, men finns representerade. Självklart är en viktig del av projektets arbete att överbrygga hindren, inte bara i egna lokaler utan också ute på arbetsplatser. Vår personal är både utbildad och tränad i att möta funktionshinder och finna kreativa individuella lösningar för att garantera tillgänglighet och att alla ska uppleva sig sedda och bekräftade.

De lokaler vi från årsskiftet 08/09 disponerar i Lödöse, kommer under våren att anpassas för att motsvara behoven och kraven för maximal tillgänglighet för målgruppen.

Jämställdhetsintegrering

Kvinnors situation i allmänhet är att de har lägre lön och sämre villkor än männen på arbetsmarknaden. I Lilla Edet är detta också tydligt, arbetsmarknaden är mycket könsuppdelad, kvinnor i offentlig sektor och männen i branscher av transport, teknik/tillverkning, bygg/hantverk och fastighetsskötsel. Andelen egen-företagare är mycket stor i kommunen, fr a enmans/fåmans företag. En mycket manlig dominans råder i dessa.

Projektet kommer att prioritera att stödja de kvinnliga deltagarna i att nå ut på arbetsmarknadens fulla bredd. För att nå detta mål måste vi arbeta med hela gruppen, vi måste lyfta fram tjejernas fördelar, alltid välja att fördela arbete så att deras insatser och prestationer är tydliga och i varje handling visa att mångfald av personligheter, egenskaper och kön alltid ger ett starkare resultat än ensidighet och likformighet.

Till hjälp att göra detta kommer vi att anställa special/socialpedagoger med erfarenhet från jämställdhetsarbete. Vi kommer att arbeta i projektform, där tjejer och killar bildar fiktiva företag och tränas i alla uppgifter och aspekter som ett företag har. Ingen "könsuppdelning" i uppgifterna tillåts, alla måste göra allt. Specialisering i "företaget" blir tillåten när alla har "bevisat" att de förstått och kan genomföra alla moment.
Ett av projektets viktigaste jämställdhetsmål är att få tjejer att våga välja arbete inom traditionella mansyrken, men att höja deras självkänsla och få kunskap om att de faktiskt kan lika bra som (ibland bättre än) killarna, är också ett önskvärt resultat.

Transnationellt samarbete

Projektet planerar att ha ett utbyte med skolor och lärlingsverksamhet i främst Danmark och Tyskland. Dessa båda länder har ett väl etablerat lärlingssystem som vi hoppas kunna lära oss en del av. I Danmark finns också sedan länge en tradition av pedagogiska försök som har inspirerat delar av vår verksamhet, främst kanske "Kaospiloterna" och synen på att eleverna själva ska ansvara för sin utveckling och hur lärandet ska ske. Genom utbyte av erfarenheter räknar vi med att kunna förbättra våra tillvägagångssätt och metoder, samtidigt som vi bidrar med vårt sätt att jobba.

För våra deltagare är det en stark källa till inspiration att eventuellt få möjlighet att besöka ungdomar i andra länder, särskilt som flera har få erfarenheter av utlandsresor. Förhoppningsvis ska projektets egen buss kunna frakta ungdomarna ut till grannländerna.

Längre fram kanske även andra länder kan komma ifråga, några intressanta kontakter är tagna i Bryssel i juni 2008, bl a med Tjeckien och Ungern, men eftersom det är en ny programperiod är resultaten än så länge blygsamma, och innan samarbetet etableras vill vi informera oss lite mer om vad som kan vara till nytta att samarbeta om.

Medfinansiärer

  • Arbetsmarknadsavd./lärcentrum
  • Gymnasie och ungdomsenheten

Kommun

  • Lilla-Edet