Logotyp på utskrifter

cityakademin, om mångfald

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareMalmö Citysamverkan Service AB
KontaktpersonMarcus Odelstig
E-postmarcus.odelstig@malmocity.se
Telefonnummer040-307016
Beviljat ESF-stöd1 820 230 kr
Total projektbudget1 820 230 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2010-03-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att stödja integrationen i Malmö och verka för ökad mångfald bland anställda och avnämare genom att erbjuda kompetensutveckling för samtliga medarbetare på Radisson SAS Hotell samt för nyckelpersoner inom Malmös kulturinstitutioner.

Bakgrund

Vi är i mitten av förprojekteringen av CityAkademin, som genomförs enligt projektplanen. Utifrån de signaler vi får från företag som är klara eller inne i kartläggningsarbetet just nu finns det ett behov av att öka kompetensen för att göra Malmö konkurrenskraftigt nu och inför framtiden

Trots att kartläggningen inte är helt klar för samtliga organisationer, anser vi att vi redan nu kan dra vissa slutsatser och se tendenser gällande den utveckling de involverade företagen och anställda har för att stå väl rustade för att möta framtidens behov

De representerade branscherna handel, hotell, restaurang och event har traditionellt inte satsat på kompetensutveckling, har få anställda med högre utbildning och ses av många som ett genomgångsyrke. För att fortsätta attrahera och rekrytera kompetent personal, samt skapa en utveckling för den personal som finns i verksamheterna behöver statusen på serviceyrken höjas och utvecklingsmöjligheter lyftas fram. Ett sätt är genom kompetenshöjning, som ökar statusen och synen på yrket inför framtida rekryteringar, samt ger självkänsla och motivation hos den enskilde individen. Ytterligare behöver branschen se över alternativa rekryteringsvägar och säkerställa att det finns kompetens bland redan anställda att arbeta i arbetsgrupper präglade av hög grad av mångfald.

Det finns behov av kompetenshöjning som företagen själva identifierat, men vi vill också lyfta fram vissa frågor vi anser vara viktiga för företagen att ta del av.

För att ge hela bilden av denna och kommande ansökan så har det, utifrån den kartläggning vi hittills genomfört, framkommit behov av kompetensutveckling i tre spår. Denna ansökan avser spår tre. Vid nästa utlysning när hela förprojekteringen är klar ansöker vi om ett större projekt gällande spår 1 och 2.

Spår 1 Kompetenshöjning utifrån företagens kartläggning
Projektinterna utbildningar utifrån de gemensamma kompetensutvecklingsbehov som identifierats från de olika organisationerna och individernas behov av utveckling.

Spår 2 Seminarier på teman av mer strategisk karaktär, med syfte att höja medvetenheten om omvärldsfrågor som har betydelse för möjligheten att verka i ett längre perspektiv.


Spår 3 Särskilda satsningar på mångfald
I vår ansökan om förprojektering beskrev vi att vi ville inspirera till några företags extra satsningar på mångfaldsarbete. I nuläget har vi två intressanta arbeten att presentera och det är dessa denna ansökan avser.

1. Radisson SAS Hotell som vill höja kompetensen för all sin personal om att verka i en mångkulturell organisation för att stärka möjligheterna att i en arbetsplats med mångfald i alla bemärkelser bättre förstå, kommunicera och ta tillvara varandras styrkor på ett effektivt sätt. Att skapa en lärande organisation som lever i en mångkulturell verklighet.

2. Kulturinstitutionerna som i en gemensam satsning vill utbilda nyckelpersoner, dvs kommunikatörer, informatörer, pedagoger och frontdeskpersonal i hur attrahera och kommunicera med nya kund/ publikgrupper.
Genom att utbilda nyckelpersoner i hur kommunicera och relatera till en ökad mångfald av människor kommer naturligt den egna medveten och beredskapen att höjas i att bemöta en ökad mångfald av människor, vilket främjar möjligheterna till att rekrytera och samarbeta i en arbetsgrupp präglad av en ökad mångfald. Så genom detta projekt vill vi öppna upp förutsättningarna för en mer heterogen arbetsplats med människor från olika kulturer och med olika funktionshinder, sexuell läggning, ålder, kön etc .

1. Radisson SAS Hotell
Hotellbranschen är naturligt präglad av internationell mångfald, med besökare från olika delar av världen, privatkunder såväl som affärsresenärer, alla åldrar och civilstånd, gäster som kommer ensamma och i olika former av gruppkonstellationer.

SAS Radisson har i ett flertal år arbetat aktivt med att bygga en arbetsplats där medarbetare speglar en hög grad av mångfald, främst med hänsyn till kulturell förståelse/ bakgrund och språk.

En reell hotbild för alla hotell i Malmö är en kommande brist på kompetent arbetskraft, pga branschens relativt sett låga löner där Danmark och Köpenhamn lockar med högre löner och ibland bättre anställningsavtal.

För att även fortsättningsvis attrahera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare arbetar Radisson SAS Hotell sedan flera år tillbaka medvetet med rekrytering, mångfald och integreringsprojekt. Att vara en resurs för praktikanter från Hotell och restaurangprogram, såväl som en resurs för tex Rosengårds stadsdel är viktigt för den långsiktiga rekryteringen för att stimulera intresserade ungdomar och arbetssökande att utbilda sig inom hotellbranschen men även som ett led i att aktivt verka för en levande, säkrare stad med en mångfald av invånare, att driva vår verksamhet i.

Hotellet har arbetat med olika projekt gällande mångfald, i samarbete med Rosengård, AUC, Mine, Arbetsförmedlingen etc Kan nämnas ett lyckat trainee- program för att internt utbilda arbetssökande personer utan hotell- eller arbetslivserfarenhet där vi i nuläget för diskussioner med arbetsförmedlingen att finnas med som en resurs för dem.

Vi har idag 74 medarbetare, representerande flera nationaliteter. Det är värdefullt med mångfald, men ställer höga krav på oss att aktivt se över våra värderingar, beteenden och kommunikationsstilar. Hotellet står nu inför en fysisk ombyggnad och i samband med denna förändringsprocess vill vi satsa extra på att höja medvetenheten och kompetensen generellt kring interkulturell kommunikation och hur vi som ledare och medarbetare på olika nivåer kan stödja arbetet med att skapa en arbetsplats där olika är bra. Detta skulle gynna oss som hotell, men sett i ett större perspektiv påverkar arbetet med vår arbetsplats även Malmö och i ett ännu vidare perspektiv hela världen.

Kulturinstitutionerna
Utifrån en förvaltningsövergripande mångfaldsstrategi ska hela kulturförvaltningen och dess institutioner arbeta för vidgat deltagande i de respektive organisationerna. För att få en ökad skjuts i detta arbete och ge nya perspektiv, inspiration och verktyg samverkar institutionerna med CityAkademin.
Eftersom institutionerna och förvaltningen redan gjort en del undersökningar och strategier gick vi direkt på kärnfrågan både i gemensamma fora, samt var och en på sin institution. Vilken kompetens, nätverk och erfarenhet vi gemensamt samt var och en behöver för att uppnå en ökad mångfald, främst bland brukare och publik.
Att medverka i CityAkademin är för att skapa ny sprängkraft genom kompetensutveckling men även minst lika viktigt genom att nätverka och befrukta arbetet genom att dela erfarenheter och perspektiv med andra aktörer i Malmö, som inte är verksamma inom kultursektorn. Kulturinstitutionerna och näringslivet med företag inom handel, hotell och restauranger har mycket gemensamt, inte minst i hur vi behöver utveckla vårt värdskap och hur vi informerar, kommunicerar och interagerar med våra kunder/ gäster/ publik som numera präglas mer och mer av en ökad mångfald, samt att vi på olika sätt närmar oss i att vi verkar inom upplevelseindustrin.
Vi avser att arbeta i två steg, varav denna ansökan gäller steg 1:
Steg 1, att inspirera informatörer, pedagoger, samt frontdeskpersonal,att tänka i nya banor och få nya idéer och verktyg för att nå och kommunicera med en ökad mångfald av brukare/ publik.
Steg 2, att utifrån detta arbete utvärdera resultaten och eventuellt få med fler medarbetare på gemensamma kurser och utbildningar inom främst kommunikation, service och sälj =värdskapet. Dessa utbildningsinsatser med extra fokus på hur vi når och kommunicerar med en publik präglad av mångfald avseende ålder, kön, kulturell tillhörighet, socioekonomisk och utbildningsbakgrund, sexuell läggning, olika former av funktionshinder samt även en mångfald av olika människor.

Syfte

Syftet med hela CityAkademin är
Att genom att stärka företag och organisationer och dess anställda inom den målgrupp vi representerar ( besöks och servicenäringen) genom kompetensutveckling och nätverksskapande öka möjligheter för Malmö att bli mer konkurrenskraftigt idag genom att service och besöksnäringen ska stå bättre rustade att möta framtida möjligheter och hot.

Att höja statusen på yrkesområden som kan ge långsiktiga effekter i form av möjligheten att möta arbetsutbudet med kompetent arbetskraft.

Genom att vi på olika sätt försöker integrera mångfaldsperspektivet i de olika delarna av kompetensutvecklingen och stödja arbetet med attityder, kunskap och motivation skapar vi också en ökad beredskap att rekrytera och samarbeta med andra grupper än vad branschen tidigare har präglats av.

Syfte SAS Radisson:
Genom att utbilda samtlig personal i mångfald och interkulturell kommunikation vill vi öka förståelsen av hur olika vi reagerar, värderar och kommunicerar i olika situationer och därigenom främja möjligheten att samverka och dra nytta av en heterogen personalgrupp.
I ett längre syfte är detta arbete för att säkra möjligheterna att attrahera, rekrytera och utveckla kompetenta medarbetare idag och inför en kommande arbetskraftsbrist. Att göra oss mer beredda att ta emot marginaliserade grupper, som hotellet redan idag arbetar aktivt med, för att säkerställa att vi tar del av den kompetens som Malmö har i from av invandrare med kulturell kompetens, samt att vi som hotell kan bidra med att vara en resurs i utvecklandet av ett Malmö präglat av en positiv mångfald.

Vi ser detta projekt som ett pilotprojekt som kan spridas till övriga hotell och andra branscher.

Syfte Kulturinstitutionerna
Att genom att utbilda den personal som kommunicerar och interagerar internt och med publiken nå publik-grupper som traditionellt inte tar del av kulturinstitutionernas utbud. Syftet är att öka möjligheterna för fler Malmöbor att ta del av kulturutbudet och därigenom få större möjligheter att verka, leva, kommunicera, påverka och ta aktiv del av den egna och samhällets utveckling.

Målsättning

Målet är att:
Planera, genomföra och utföra utvecklingsprogram för SAS Radisson och Malmös kulturinstitutioner.
Att för Radisson SAS del även ta fram ett utvärderings/ informationsmaterial som kan användas till att sprida resultaten till andra organisationer.

SAS Radisson
Numerärt är målsättningen att vi genomfört utvecklingsprogrammet vi presenterar här i ansökan och att samtliga medarbetare ska kunna medverka på de utbildningsdagar vi anordnar.

Kvalitativt är målet är att minst 95% av de individer som deltager i projektet ska uppleva att de har fått relevant kompetensökning som stärker deras möjlighet att verka i en mångkulturell organisation och att denna kompetensökning även ska innebära att var och en upplever sig mer kompetent och gångbar på arbetsmarknaden genom möjligheten att reflektera över sig själv också stärkt sin egen utvecklingsmöjlighet i arbetslivet.

En utvärdering kan ta fasta på punkter såsom:
Att minst 90 % av projektdeltagarna ska
uppleva att de har en ökad kompetens kring ämnet interkulturell kommunikation

ökade färdigheter gällande kommunikation och specifikt interkulturell sådan

uppleva att de fått ökad insikt om hur det egna beteendet påverkar andra

kunna redogöra för minst en egen konkret förändring i beteende, förhållningssätt, attityd som detta arbete inspirerat till

ha erövrat en ökad förståelse för hur olika vi reagerar och agerar i stress och förändring

ha en ökad förmåga att bättre nyttja olikheter genom ökad kunskap

uppleva att de spenderar mindre tid med onödiga missförstånd, konflikter pga missar i kommunikationsstilar och mönster

ha bättre möjligheter att introducera, kommunicera och utveckla kommande praktikanter och ny personal


Kulturinstitutionernas nyckelpersoner
Kvantitativt
Är målsättningen att vi genomfört de utbildningar vi presenterat och att samtliga medarbetare ska kunna medverka på de utbildningsdagar vi anordnar.

Kvalitativt
Att samtliga efter projektets slut har ökad kompetens inom det kompetensbehov man identifierat

Att man på varje institution utifrån den nyvunna kompetensen identifierat och påbörjat minst tre förändringar/ förbättringar avseende kommunikation via internet, publikarbete, programpresentation eller mångfaldskommunikation

Att minst 90 % av projektdeltagarna
- ska uppleva att de har en ökad kompetens kring ämnet interkulturell kommunikation
- ökade färdigheter gällande kommunikation och specifikt interkulturell sådan.
- upplever sig ha en ökad förmåga att i framtiden bättre förstå och nyttja olikheter i den egna arbetsgruppen
- ha bättre möjligheter att introducera, kommunicera och utveckla kommande praktikanter och kollegor/ medarbetare

Vidare att samtliga efter projektets slut har ökad kompetens inom det kompetensbehov man identifierat
.

Att man på varje institution utifrån den nyvunna kompetensen identifierat och påbörjat minst tre förändringar/ förbättringar avseende kommunikation via internet, publikarbete, programpresentation eller mångfaldskommunikation

Att minst två idéer om samverkan mellan två eller flera institutioner kring en ny metod alt aktivitet för att kommunicera med nya publikgrupper har utarbetats och påbörjats.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Ingen av de planerade aktiviteterna kommer att utgöra något hinder för någon att vara med aktivt i. Tillgänglighet för personer med funktionshinder är en av de frågor som kommit upp under förstudien under rubriken mångfald, bl a med idéer om anpassningar för syn- och hörselskadade personers möjligheter att ta del av kulturutbud. Vi kommer i oktober att ha ett seminarium för de företag som är med i CitYAkademins förprojektering om mängfald, där tillgänglighet är en av rubrikerna.
Tillgänglighet är även en av de frågor som kommer att komma upp i genomförandet också, som en del i ämnet mångfald och som en faktor att ta i beaktande i respektive ordinarie verksamhet.

Jämställdhetsintegrering

Kulturinstitutionerna har en övervikt av kvinnor i både brukarledet och bland anställda, undantaget stadsarkivet som har fler män än kvinnor som kunder.
Inför genomförandedelen har frågan väckts om det finns ett kvinnligt/ manligt språkbruk som kan utgöra ett hinder för män att ta till sig information och budskap pga att det är övervägande kvinnor som sköter den externa informationen från kulturinstitutionerna.
Utifrån denna tanke ska vi i de utbildningar som genomförs kontinuerligt ta upp frågan om kvinnor kommunicerar till kvinnor? Finns det manligt/ kvinnligt språkbruk och isåfall hur börjar vi identifiera detta i respektive verksamhet, för att kunna skapa lika möjligheter även för män och kvinnor att ta del av kulturutbudet i Malmö. Kärnfrågan i genomförandet är mångfald, där kön kommer in som en del.

Deltagande aktörer

  • Huvudbiblioteket i Malmö
  • Malmö Museer
  • Rezidor Royal Hotel AB
  • STadsarkivet

Kommun

  • Malmö