Logotyp på utskrifter

Yallas Ambassadörer, Medarbetare informerar och inspirerar om Socialt Företagande

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareYalla Trappan
KontaktpersonChristina Merker-Siesjö
E-postchristina.m-siesjo@abf.se
Telefonnummer040-352425
Beviljat ESF-stöd465 180 kr
Total projektbudget465 180 kr
Projektperiod2014-01-01 till 2014-12-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Det arbetsintegrerande sociala företaget Yalla Trappan har utvecklat en framgångsrik metod för att skapa arbetstillfällen för gruppen utlandsfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Projektet Yallas Ambassadörer – medarbetare informerar och inspirerar om socialt företagande syftar till att tillvarata och sprida resultat och erfarenheter från den egna verksamheten till andra kommuner i Skåne där det finns behov och intresse av att skapa liknande verksamheter. Genom projektet kan medarbetare som själva har gått från utanförskap och arbetslöshet till att bli aktiva samhällsmedborgare och anställda sprida kunskap om socialt företagande till intressenter i kommunerna från privat, offentlig och ideell sektor samt deltagare ur gruppen arbetslösa, utlandsfödda kvinnor vid workshops och studiebesök. Projektet förväntas resultera i ökad kunskap om socialt företagande samt bidra till att underlätta etablerandet av nya verksamheter.

Bakgrund

Det finns idag i vårt samhälle människor som har mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden av olika orsaker. Det kan vara utrikesfödda som aldrig har kommit in på den ordinarie arbetsmarknaden därför att de saknar adekvat utbildning och yrkeserfarenhet. Deras svenska språkkunskaper lägger också hinder i vägen för ett inträde. Ju längre tiden går i utanförskap desto svårare blir det att komma in i samhället. Utanförskapet fördjupas och förvärras i form av känslan av maktlöshet och självkänslan försvinner. Samtidigt omger sig varje person i denna situation med många andra personer i familjen, vänner och andra. Det gängse blir en cementerad norm av bidrag och utanförskap.
Risken i familjer som lever i denna situation blir att hopplösheten växer tillsammans med frustration och alienation i samhället. Segrationen finns både i bostadsområden, skolor och arbete. Det blir ett vi och dom. Människor känner sig inte delaktiga i samhällsbyggandet och därför inte heller ansvariga. Identiteten skapas under ungdomsåren och finner individen då inga förebilder i sina föräldrar som yrkesarbetande och också har upplevt en skoltid med olika misslyckanden vänder man samhället ryggen och söker identifikation i för samhället och individen mycket destruktiva sammanhang.

För de individer som hamnar i det ovan angivna utanförskap krävs det ett kreativt tänkande om hur denna problematik ska lösas. Yalla Trappan har redan upptrampade stigar till stora delar av dessa grupper. Vi är inte en myndighet som individen har tidigare relationer med på gott och på ont. Vi är fria i vår roll att agera och vara kreativa för att skapa en mångfald av problemlösningar för de samhällsproblem som vi har ett gemensamt ansvar att lösa. Det finns ett behov att hitta nya vägar och metoder för att få människor i arbete och därmed återskapa självkänslan och känslan av att vara behövd och att därmed kunna bidra till samhällutvecklingen. Vi har stora utmaningar i samhället framför oss där vi måste se vad alla kan bidra med utifrån våra olika kompetenser inom det offentliga, privata och inom den ideburna sektorn.

Yalla Trappan är ett arbetsintegrerande socialt företag och ett kvinnokooperativ i Rosengård i Malmö där kvinnor lönearbetar för första gången och tillsammans är med och påverkar och tar ansvar för verksamheten. ABL Malmö (ABF Malmös helägda bolag) har tidigare varit projektägare inom ett ESF-projekt men sedan 2010 har Yalla Trappan varit en permanent verksamhet och drivs numera av en ideell förening med 13 anställda. I verksamheten finns också flera praktikanter som kommer till Yalla Trappan via Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och socialförvaltningen och får arbetsträning. Yalla Trappan har tre verksamhetsgrenar: café och catering, syateljé samt städ- och konferensservice. Intresset för Yalla Trappan är stort. Det kommer 16-17 studiebesök i snitt varje månad till Yalla Trappan från kommuner, politiker, organisationer och föreningar. Alla vill veta samma sak: Hur gjorde ni? Hur gick detta till? Många vill pröva på att starta upp liknande verksamheter.

Plattform för implementeringen är projektet Mera Yalla i Skåne som delvis finansieras genom stöd från Sociala Investeringsfonden i Region Skånes regi. Projektägare är ABF Malmö i samarbete med Region Skåne. Projekttid är sept år 2013 – dec år 2014. Denna ansökan till ESF-rådet är tydligt avgränsad från Mera Yalla i Skåne till dess innehåll och upplägg men projekten kommer att samverka och skapa synergieffekter.

Projektet Mera Yalla i Skåne syftar till att täcka en del av det behov vi ser av kunskap och kompetens om arbetsintegrerande socialt företagande. Med utgångspunkt i det goda exemplet Yalla Trappan vill vi stödja och inspirera andra att göra samma sak och starta liknande verksamheter i andra städer i Skåne. De städer som projektet främst inriktar sig på är Landskrona, Malmö och Kristianstad. Projektets verksamhet ska stödja andra som vill starta och driva arbetsintegrerande sociala företag. Bland de kontakter vi etablerat med idéburna organisationer i de respektive städerna finns ett intresse av att starta arbetsintegrerande sociala företag med liknande arbetssätt som Yalla Trappan och där kommer vår kompetens och erfarenhet in.

Vi kommer alltså att kunna sprida kompetensen geografiskt runt om i Skåne. Implementeringen syftar till att bidra till en lokal förändring på flera håll i regionen. Vi vill dra lärdom av praktiska erfarenheter från Yalla Trappan och sprida goda exempel till de organisationer och kommuner vi samverkar med.

För att fördjupa och vidareutveckla kommunikationen och kunskapsöverförandet i denna process skulle det vara av största betydelse att de som själva är bärare av förändringsprocessen att gå från utanförskap till en aktiv samhällsmedborgare och yrkesarbetande kan delta. Av den anledningen söker Yalla Trappan ekonomiska medel för att implementera sin framgångsrika modell med hjälp av de nya medarbetarna. Det skulle innebära att fyra personer anställda på Yalla Trappan kan entledigas från sitt ordinarie arbete i viss utsträckning för att delta i implementeringsarbetet i de olika skånska kommunerna. Yalla Trappan bär fullt ut sina egna kostnader och det är inte möjligt inom de ekonomiska ramar som idag finns att bära kostnaderna för att frigöra fyra medarbetare för detta projekt. Medarbetarnas medverkan i implementeringsprojektet innebär att de kan förmedla sin kunskap till det nätverk av intressenter som byggts upp i respektive kommun som utan kontakten med Yalla Trappans medarbetare skulle sakna ett underifrånperspektiv. Medarbetarna skulle kunna få inflytande i processen då grunden läggs för nya arbetsintegrerande sociala företag och genom sitt deltagande öka förståelsen för gruppen utlandsfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Målsättning

Övergripande mål för projektet är att förändra de samhällsstrukturer som bidrar till att stora grupper i socialt och ekonomiskt utsatta områden i Malmö, Kristianstad och Landskrona står utanför arbetsmarknaden. Förändrigen ska åstadkommas med hjälp av medarbetare som genom att vara delaktiga i Yalla Trappans verksamhet själva har gått från utanförskap/arbetslöshet till att bli aktiva samhällsmedborgare och anställda. Projektet är på lång sikt avsett att underlätta för andra aktörer att skapa och etablera nya arbetsintegrerande sociala företag som i sin tur kan verka för att skapa bättre förutsättningar på arbetsmarknaden för personer som idag står utanför den. Ett övergripande mål är också att de medarbetare från Yalla Trappan som deltar i projektet efter projektperiodens slut ska kunna använda den kompetensutveckling som projektet inneburit för dem i andra sammanhang riktade till målgruppen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsperspektivet är en naturlig del av projektet. Ett av de övergripande målen med socialt företagande är att göra arbetsmarknaden tillgänglig för individer och grupper som av olika orsaker har svårigheter med att komma in på arbetsmarknaden. Orsaken kan vara exempelvis fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, att man är utlandsfödd eller nyanländ i Sverige. Rent praktiskt kommer vi att arbeta för att öka vårt projekts tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning på flera plan. I vårt nätverk finns Peter Nilsson från Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH) som vi har möjlighet att konsultera i frågor som rör tillgänglighetsarbetet.

Fysisk tillgänglighet
Samtliga workshops och studiebesök kommer att hållas i lokaler som är fysiskt tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Detta innebär exempelvis att samtliga lokaler kommer att vara anpassade för rullstolsburna personer.

Tillgänglig verksamhet
En av hörnstenarna i Yalla Trappans verksamhet är mångfald och vi arbetar aktivt med att skapa ett inkluderande och öppet arbetsklimat som välkomnar alla oavsett bakgrund. Då en del av Yalla Trappans medarbetare lever med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar finns en stor kompetens inom organisationen om hur man kan arbeta för att skapa en tillgänglig atmosfär som vi hoppas kunna sprida till andra som är intresserade av att starta arbetsintegrerande sociala företag. Genom detta projekt är vår förhoppning att dessa individer själva kan vara aktiva i kunskapsöverföringen på detta område.

Tillgänglig information och kommunikation
Vi kommer att arbeta med att göra informationsmaterial tillgängligt i lättläst version samt se till att informationen om projektet på vår webbplats kan anpassas efter olika behov.

Transnationellt samarbete

Yalla Trappan har rönt ett stort intresse från flera olika länder såsom Norge, Danmark, Holland, USA och Finland. Ordförande har också presenterat Yalla Trappan i Bryssel på Sveriges Brysselkontor. Finska Hälsoministeriet har bjudit in oss för att informera om vår verksamhet och i oktober är vi återigen inbjudna till Helsingfors och det finska Hälsoministeriet. Vid första besökskontakten knöts det några kontakter mellan oss.

Kommun

  • Kristianstad
  • Landskrona
  • Malmö