Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Y-Allas jobb

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareABF's Malmöavdelning
KontaktpersonChristina Merker-Siesjö
E-postchristina.m-siesjo@abf.se
Telefonnummer040-352425
Beviljat ESF-stöd4 991 540 kr
Total projektbudget11 666 526 kr
Projektperiod2012-03-01 till 2014-06-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektet Y-Allas Jobb syftar till att minska ungdomsarbetslösheten med betoning på unga personer med utländsk bakgrund och unga långtidssjukskrivna. Målen för projektet är att stärka möjligheterna för projektdeltagarna att närma sig arbetslivet genom praktik och utbildningar, handledning, personligt stöd och motivation. I utbildningsaktiviteterna läggs tonvikten på arbetskultur, sociala koder, ansvar och relationer som en förberedelse för ett framtida arbetsliv.
Projektet ska också påverka de regionala strukturer som verkar diskriminerande för deltagarna genom en påverkans- och utvecklingsgrupp (medfinansiärer och samverkansorganisationer) som synliggör och definierar hinder och diskriminerande mekanismer inom intressenternas egna respektive organisationer.
Samverkan ska ske med bland andra Rosengårds stadsdelsförvaltning, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, ABF Malmö och Yalla Trappan, där kvinnorna kommer att fungera som mentorer för deltagarna.

Bakgrund

HÖG ARBETSLÖS BLAND UNGA OCH MÄNNISKOR MED INVANDRARBAKGRUND.
Huvudproblemet som projektet Y-Allas Jobb ska hantera är den stora arbetslöshet som finns bland ungdomar och då främst bland de som har invandrarbakgrund. Det finns en signifikant skillnad mellan denna grupp i förhållande till ungdomars arbetslöshet med svensk bakgrund. Detta är inte bara ett Malmöfenomen eller Sverigefenomen utan detta finns tydligt belagt i stora delar av Europa. Konsekvenserna av detta har vi nyligen kunnat iaktta i Storbritannien men även i andra europeiska länder. Denna situation beskrivs ofta som en tickande bomb. Kombinationen av hög ungdomsarbetslöshet och en växande segregation mellan olika grupper i samhället kan skapa svåra och långvariga konflikter mellan de som är innanför med arbete och social stabilitet och de som är utanför dessa grundläggande samhällssektorer.

BEHOV AV ÖKAD FÖRSTÅELSE OCH KUNSKAP OM ARBETSLIV OCH ARBETSKULTUR.
Ungdomar som inte har haft kontakter med arbetslivet och som av olika skäl har varit arbetslösa en längre tid kommer att ha stora behov av att öka förståelsen och kunskapen av vad ett arbete betyder och vilka krav som ställs idag på människor i arbetslivet. Mot denna bakgrund fokuserar vi på att utbilda och koppla många av våra aktiviteter/utbildningar i ett arbetskulturspår. Vad förväntas en person kunna, förstå och hur ska han/hon agera på en arbetsplats? Allt som kan bidra till att förbereda och underlätta för deltagaren i en blivande arbetssituation kommer projektet att fokusera på. Det är av vikt att bygga upp långsiktiga strukturer för den enskilda som kommer att innebära att personen inte bara får större möjlighet att få ett arbete utan framförallt få behålla det.

ARBETSMARKNADSSITUATIONEN I ROSENGÅRD, MALMÖ.
Arbetslösheten och långtidssjukskrivningarna bland unga kvinnor och män är ett växande problem inte bara internationellt och nationellt, utan även i högsta grad på ett regionalt och lokalt plan. Som ung med utländsk bakgrund löper du ännu större risk att hamna i detta utanförskap och detta är idag ett faktum för många unga malmöbor i Rosengård och Malmö.
Enligt Malmö stads områdesfakta från 2008 är endast 38,5 % av malmöborna i Rosengård i åldrarna 20-64 år förvärvsarbetande. Kvinnor boende i Rosengård har svårare än män att få jobb. Andelen förvärvsarbetande kvinnor i Rosengård i åldrarna 20-64 år ligger endast på 35 %, och andelen förvärvsarbetande män på 43 %. I Rosengård bor många malmöbor med utländsk bakgrund, 60 % av malmöborna i Rosengård är födda i utlandet och 26 % är födda i Sverige men med båda föräldrarna födda i utlandet.

PÅVERKA REGIONALA STRUKTURER.
2008 var 124 personer mellan 18 och 24 år i Rosengård öppet arbetslösa. Det motsvarar ca 5 % av den åldersgruppen vilket i sig är en förhållandevis låg siffra. Denna siffra rimmar illa med den låga andel förvärvsarbetare och den låga utbildningsnivå som finns bland malmöborna i Rosengård. År 2008 saknade minst 31 % av malmöborna i Rosengård i åldrarna 20-64 år gymnasieexamen eller motsvarande, och de har därmed ingen möjlighet att studera vidare på högre nivå. Det finns alltså en stor grupp unga i Rosengård som står helt utanför arbetsmarknaden och helt saknar sysselsättning.
Vi ser det som mycket angeläget att vara en del av problemlösningen för att få dessa unga kvinnor och män att närma sig eller återgå till arbetslivet. Vi vill vara med och förändra, förbättra och förstärka de regionala strukturerna för att minska utanförskapet för dessa unga kvinnor och män genom faktisk strukturpåverkan via våra samverkanspartners.
Situationen är inte unik för Rosengård, även andra orter i Skåne och övriga landet med hög grad av etnisk segregation och stor andel unga människor har också problem med hög arbetslöshet hos den här gruppen ungdomar. Därför finns också en strukturell problematik som inte endast kan lösas lokalt. Genom projektet Y-Allas Jobb är det vår förhoppning att kunna bidra till kunskaper, metoder och påverkan, inte endast som en lösning för individerna utan även som ett bidrag som ger avtryck i det regionala utvecklingsarbetet för ökad integration och vidgat arbetsliv för unga människor oavsett bakgrund.

VIDAREUTVECKLA METODER OCH ARBETSSÄTT UTIFRÅN DEN NYA ARBETSPLATSEN YALLA TRAPPAN.
De idéer och metoder som nu presenteras i projektbeskrivningen för Y-Allas Jobb bygger i hög grad på erfarenheter, kontakter och arbetssätt som har sin grund i det utvecklingsarbete som bedrivits för skapandet av den nya arbetsplatsen Yalla Trappan i Rosengård Malmö.

Den process som förevarit etableringen av Yalla Trappan är unik i sitt slag. Erfarenheterna från den grupp kvinnor – som tidigare aldrig arbetat utanför hemmen och inte haft tidigare erfarenheter av lönearbete – som idag skapat en gemensam arbetsplats med plats för 12 anställda i café, städ- & konferensservice och textilateljé utgör en viktig grund för fortsatt utvecklingsarbete. Medarbetarna på Yalla Trappan har också skapat en gemensam arbetskultur där rättigheter och skyldigheter i arbetslivet har synliggjorts. Yalla Trappan är också en öppen mötesplats där människor möts i integration med möten mellan individer: medarbetare, besökare i café, kunder och uppdragsgivare och inte minst besökare från hela landet samt även Danmark, USA, Frankrike, England som vill ta del av Trappans erfarenheter och lärdomar.
Yalla Trappan står idag som förebild för integrationsarbete och skapandet av integrerande arbetsplatser och medvetet skapande av arbetskultur.


Se bilagor:
Områdesfakta Rosengård 2008 (Malmö stad, 2008)
Förvärvsarbetande och sysselsatta stadsdelsnivå (Malmö stad, 2008)

Målsättning

ÖVERGRIPANDE MÅL. Projektet vänder sig till kvinnor och män, främst i åldrarna 18-29 år, som inte har haft kontakter med arbetslivet och/eller som av olika skäl har varit arbetslösa och/eller långtidssjukskrivna en längre tid och som kommer att ha stora behov av att öka förståelsen och kunskapen om vad ett arbete betyder och vilka krav som ställs idag på människor i arbetslivet.


INDIVIDER. Projektets övergripande mål är att genom utbildningsaktiviteter och praktik med tonvikt på lärande i teori och praktik om arbetskultur, sociala koder, ansvar, relationer m m

- stärka möjligheterna för projektdeltagarna att närma sig eller återgå till arbetslivet.

SAMVERKAN – PÅVERKAN OCH UTVECKLING. Projektet har även som övergripande mål att bidra till förändring och förbättring av regionala strukturer – utbildning, information, infrastruktur och andra resurser – som på olika sätt verkar diskriminerande för projektets deltagare - och andra människor i liknande situation - genom att projektets intressenter i PU-gruppen (påverkan och utveckling)

- synliggör och definierar hinder och diskriminerande mekanismer inom intressenternas egna respektive organisationer, särskilt ifråga om möjligheter för människor att skaffa sig kunskaper om arbetskultur.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lokalerna är handikappanpassade med ramp till entrén utanför byggnaden, samt har hiss mellan våningsplanen. Lokalerna har även specialanpassad toalett.

Yalla Trappans lokaler på Von Rosens väg 1 ligger på första våningen. Det finns ramp till entrén, specialanpassad toalett, och lokalen saknar trösklar.

Vår erfarenhet av målgruppens ofta båda psykiska och fysiska hälsa som i hög grad kännetecknas av psykosomatiska besvär, har inneburit att vi har vana av att anpassa både lokaler och verksamheten efter målgruppens hälsostatus.

Transnationellt samarbete

Vi planerar ett samarbete med det transnationella projektet An Attractive Region, South Baltic Programme, som kommer att pågå 2012-2014. I projektet kommer ungdomar från Danmark, Tyskland, Polen och Sverige att ha ett erfarenhetsutbyte med varandra. Syftet med projektet An Attractive Region är att öka rörligheten av arbetskraft och främja kulturell, social och ekonomisk integration i regionen. Vår plan är att de unga som är projektdeltagare i Y-Allas Jobb ska kunna vara en del i detta utbyte, och därigenom få nya erfarenheter, och även ett större och mer internationellt kontaktnät.
Utbytet kommer att ägnas åt introduktioner till svenska språket, svensk kultur och föreningsliv och information om att söka arbete och bostad i Sverige med mera, och här kan projektdeltagarna från Y-Allas Jobb vara med och både ta del av information och bidra med kunskaper genom stadsrundvandringar och tips om olika föreningar och andra sociala aktiviteter.

Medfinansiärer

 • ABF's Malmöavdelning
 • Arbetsförmedlningen Malmö
 • Försäkringskassan Malmö
 • SDF Rosengård

Samarbetspartners

 • ABF's Malmöavdelning
 • Arbetsförmedlningen Malmö
 • City Gross Malmö
 • Försäkringskassan Malmö
 • Handelsanställdas förbund
 • Huvudkontoret
 • Miljöförvaltningen
 • MKB Fastighet AB
 • Område Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi
 • SDF Rosengård
 • Skåneidrotten
 • Stiftelsen Uppstart Malmö
 • Yalla Trappan

Kommun

 • Malmö