Logotyp på utskrifter

Work in Europe

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsmarknadsområde Malmö
KontaktpersonSusanne Persson
E-postsusanne.persson@arbetsformedlingen.se
Telefonnummer010-4880191
Beviljat ESF-stöd5 557 258 kr
Total projektbudget14 282 358 kr
Projektperiod2011-02-01 till 2013-03-29
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Work in Europe är ett projekt inriktad på transnationell rörlighet mot ungdomar. Genom aktiv cochning och otraditionellt arbetssätt kommer våra ungdomar närmare arbetsmarknaden och konkreta arbete. Många ungdomar i Sverige riskerarar utförskap på grund av bristande kontaktnät och möjlighet till direkta möten och intervjuer med arbetsgivare. Projektet kommer att skapa dess mötesplatser och i grunden stärka ungdomarnas möjlighet till att få arbete eller studier i EU eller Sverige.

Bakgrund

Transnationell rörlighet för ungdomar !

Sverige har en av Europas högsta arbetslöhetssiffror hos ungdomar , nära nog 30 % .Paradoxen i det hela är , som belyses inte minst av EU president José Manuel Barosso, den förväntade arbetskraftsbrist som blir högst påtaglig 2020. För att avvärja detta är transnationel rörlighet en stor del av lösningen, för att möta framtida utmaningar

Anledningarna till den höga ungdomsarbetslösheten är många , en stor orsak är att trösklarna att komma in på arbetsmarknaden är för höga.

Skillnaden i ett stort antal länder i Europa är att ingångsjobben där är enklarare att få , inte minst inom servicesektorn. Personlig lämplighet och internationell erfarenhet är de viktigaste egenskaper inom sälj och turism . Dessa egenskaper besitter våra ungdomar och dessa arbete kan man lättare få. Exempel finns på hur ungdomar , i många fall , utan att ha någon större utbildning finner arbete som aktivitetsledare på hotell i Spanien , arbete på Nöjesparker utanför Sverige , Telemarketing i Spanien , Holland och Irland .

Sammantaget är profilen hos våra ungdomar grunden i vad som efterfrågas i Europa , men inte är tillräckligt för Sverige. De behov som våra ungdomar har för att upptäcka detta , kan projektet lösa.


Analyserar man situationen i Malmö finns redan idag grunden till en internationell miljö, där man talar över 100 språk. Detta gör att många internationella företag intresserar sig för regionen och ser detta som en stor tillgång. Att rusta den kommande arbetskraften i Malmö är viktigt och hela projektets huvudsyfte. Det är korta , intensiva insatser för att snabbt stärka upp reell kunskap och sätta upp realistiska mål som behövs för att ungdomarna skall lyckas . Erfarenheter förvärvade utomlands kommer att utveckla regionen för kommande behov och bryta risken för utanförskap för ungdomar i riskzonen.

Våra ungdomar finner många gånger sitt första arbete utanför Sverige. Arbetsgivare utanför Sverige är mycket nöjda med den prestation och det arbete våra ungdomar utför. Vinsten att få ut ungdomar till arbete är i högsta grad väsentlig. Med denna erfarenhet stärks självkänslan och möjligheten att få arbete även i Sverige ökar radikalt. Att vara ung och vara utan kontakter är en situation , där många undomar idag befinner sig. Att skapa dessa kontakter är något Arbetsförmedlingen i Malmö till viss del påbörjat , men vill fördjupa i ett kommande ESF projekt.

Nedan följer några exempel som kan utgöra vår förstudie :

Arbetsförmedlingen i Sverige har under senare år valt att lägga stora resurser på coach insatser för arbetsökande i alla stadier av arbetssökandeprocessen. Arbetsförmedlingen i Malmö har sedan januari valt att i liten skala undersöka möjligheterna att på ett effektivt sätt utveckla medtoderna att coacha mot större rörlighet inom Europa. Initialt har två av våra interna jobbcoacher varit inriktade på utandsjobb och coachat våra ungdomar med detta intresse . Effekten har har varit god och ca: 50-65 % till arbete ( Sverige och EU) Slutsatser för arbetsförmedlingen gällande denna insats har varit att den har en stor potential att vidareutvecklas i större sammanhang.


I mars 2010 besökte vi en jobbmässa i Oslo med 143 inskrivna ungdomar . Detta projekt finansierades av Eures projekt medel . Förberedelser , genomförande ( resa & logi ) och resultat gav ett mycket gott utfall . 20% till arbete på mässföretag , 7,1 av 10 som helhetsintryck bland de sökande och 50 % av de sökande till arbete efter 3 månaders .

Sammantagen budget för denna aktivitet: 148 000 SEK
Slutsats: Även om vi har implementerat vissa delar av metoder finns det flera tunga delar i ett kommande ESF projekt som kräver ett helt nytt tänkande och utvecklande av metoder. Det kräver systematik och en lärande miljö. Att organisera direkta möten i annat EU/EES land med arbetsgivare , med välpreparerade deltagare är en otroligt effektiv metod. Att ge möjlighet till en kortare finansierad praktik skapar även detta goda förutsättningar.

Syfte

Brist på kontakter och nätverk , avsaknad av arbetslivserfarenhet och personlig vägledning är en situation många ungdomar befinner sig i.

Syftet är att genom en indvidualiserad coachning skapa möjligheter för ungdomar att hitta arbete i EU/EES, motiveras att påbörja studier eller hitta en kortare praktik före arbete

Avsikten med projektet är även att konkret följa med ungdomar till jobbmässor och rekryteringar i EU/EES och att de på ett direkt sätt kommer med på de rekryteringsakriviteter som arrangeras i Sverige.

Syftet är naturligtvis också att föra ungdomarna så nära arbetsmarknaden som möjligt, öka deras självkänsla med reell omvärdskunskap så att de inte riskerar att hamna i utanförskap.


Målsättning

Målgruppen är ungdomar 16 -24 år, inskrivna på arbetsförmedlingen, med ett brinnande intresse av att finna ett arbete, studera eller praktisera i Sverige eller land inom EU/EES och Schweiz. Sverige har i ett europeiskt perspektiv en mycket hög arbetslöshet i denna målgrupp av ungdomar . Samtidigt är svenska ungdomar högt ansedda på den europeiska arbetsmarknaden. Med en större fokusering , direkt stöd för de ungdomar som saknar arbetslivserfarenhet ser vi att många snabbt får arbete i Sverige och EU/EES.

Målsättningen är att 50 % av deltagarma i projektet efter att ha avslutat projektet skall ha uppnått något av följande alternativ:

• Hittat arbete arbete i Sverige eller i annat EU/EES land

• Fått praktik i Sverige eller i annat EU/EES land cch blivit stärkta att fortsätta studier eller får arbete
• Påbörjat studier i Sverige eller utomlands .

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förekomst av funktionshinder skall inte på något sätt vara ett hinder för deltagande i projektet.

De hinder som coacher och/eller deltagare med funktionshinder upplever i samband med arbetsresor till andra länder skall sammanställas och kontinuerligt bearbetas och vidarebefordras till ansvariga för kännedom och åtgärd. Redovisning av resultat och effekter skall även beskrivas i ett tillgänglighetsperspektiv.

Aktuella lokaler är lätttillgängliga för alla och anpassade för funktionshindrade.

Vi använder oss av de perspektiv och redskap som Europeiska socialfonden formulerat vad gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och omfattar fyra integrerade delar.

1/ Fysisk tillgänglighet. Möjlighet för alla att ta sig fram enkelt och ha en fungerande arbetssituation.

2/ Tillgänglig verksamhet präglad av förståeelse, medvetenhet och kunskap.

3/ Kommunikativ tillgänglighet- Att kommunikation är möjlig för alla att ta del av . Teckentolkning ,teleslinga och en god akustisk miljö

4/ Informativ tillgänglighet betyder att informationen måste vara utformad på ett sådant sätt att alla får tillgång till detta.

Rekryteringsbasen bland våra kunder på arbetsförmedlingen består i aktiva ungdomar. För att tydligare understryka att detta naturligtvis även gäller personer med rörelsehinder , krävs tydlig information och samarbete med handläggare med denna målgrupp. Detta ser vi som en stimulerande och viktig uppgift inom ramen för projektet. Vi avser även att att samverka med projektstöden under projektgenomförandet.

Jämställdhetsintegrering

Som ett levande verktyg under projektets gång för att belysa jämställdhetsperspektivet , kommer vi att använda 4R-metoden. De fyra R:en står för representation,resurser och realia samt realism. Metoden ger en bild av hur en verksamhet styrs,finansieras och hur man möter kvinnor och mäns behov inom en organisation

Detta för att ge :
• en bild av fördelningen av kvinnor och män inom organisationens olika delar och
på alla nivåer
• en bild av hur resurserna fördelas mellan kvinnor och män
• en bild av de könsmönster som råder i organisationen och vilka effekter de får
• en plan för att åtgärda brister

Samtliga aktiviteter /moduler som ingår i projektet kommer att genomföras med beaktande av jämställdhetsperspektiv , vilka tar sin utgångspunkt i den SWOT analys som beskrivits under rubriken " jämställdhetsintegrering" i projektansökan.

I de coachningsaktiviteter mot utlandet som kommer att genomföras under projektet , kommer hela gruppen erbjudas att delta vid rekryteringar inom många skiftande områden. Genom detta kommer man att , på ett praktiskt och naturligt sätt, kunna analysera de val som ungdomarna har gör och varför. Resultatet av detta har under förstudien visat, att en klar majoritet väljer efter möjligheten att få arbete och inte efter traditionella val.


Inom Arbetsförmedlingen involveras kollegor med mångårig erfarenhet inom jämställdhetsintegrering att analysera varje grupp utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Återkopplingen från detta till coacher i projektet kommer att leda till att vi kontinuerligt säkerställer att alla deltagare i projektet ökar sina möjligheter att söka oerhört många fler olika arbete. På detta sätt påverkas resultaten positvt.

Vi avser även att att samverka med projektstöden under projektgenomförandetTransnationellt samarbete

Projektet har i sin målsättning transnationell rörlighet som sitt huvudsyfte , denna inriktning är en förnyelse , då vi dels har konkreta arbete i Europa . Effekten blir att denna nya tankegång deltagarna får även förenklar att få arbete i vilka mervärden (förnyelse, berikande jämförelser) samarbetet kan ge
de planerade aktiviteterna och hur ni ska integrera dessa i resten av projektet
vilka europeiska aktörer ni avser att samverka med
hur arbetet kommer att organiseras och finansieras

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlningen Malmö

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge