Logotyp på utskrifter

Ventus Art Lunge

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVentus
KontaktpersonThuva Härdelin
E-postthuva@ventusmusic.com
Telefonnummer070-9248466
Beviljat ESF-stöd1 565 631 kr
Total projektbudget1 565 631 kr
Projektperiod2011-02-01 till 2013-05-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Nätverksträffar, handledning och föreläsningar för konstnärer och kulturarbetare. VAL erbjuder redskap för att strukturera sin kreativitet och öka den egna kompetensen inom entreprenörskap och yrkesutövande. Vi vill öka den individuella kompetensen genom möjlighet till samarbeten mellan genrer och yrkesgrupper. En uppskjutningsramp för kreativ växtkraft och korsbefruktning i prövade och oprövade sammanhang

Bakgrund

I projektet VAL hade vi under förstudien ett antal nätverksträffar med utövare från olika konstnärliga områden. Dessa ledde till nästan omedelbara, nya samarbeten och arbetstillfällen. En annan uppenbar effekt var att man fick en utökad förståelse för sin egen arbetsprocess och för nya möjligheter på arbetsmarknaden. Vår avsikt med projektet är att ge ökad kompetens inom områden som eget företagande, nätverkande inom och utanför den egna genren, specifika branschkunskaper, ansökningskunskaper, marknadsföring m.m. Projektet ska också erbjuda redskap för att strukturera sin kreativitet genom handledd självinventering - för att på ett realistiskt sett se över den egna potentialen.
Att lyckas som frilansande konstnär/kulturskapare kräver mångsidighet, flexibilitet och kunskap inom ett flertal områden.
Ökade kunskaper om eget företagande och insikt om den egna potentialen ger verktyg för deltagaren att sätta upp strategier för hur de kan möta nya förutsättningar på arbetsmarknaden, i bästa fall en ny och utökad arbetsmarknad. Vi ville undersöka nyttan av nätverkande mellan utövare från olika konstnärliga inriktningar. Vi såg under förstudien hur fruktbart ett sådant nätverkande kan vara och hur det ledde till nya och oväntade idéer och samarbeten. Man ser genom nätverkande med andra konst och kulturgenrer nya sätt att använda sin kompetens inom fler områden än de förväntade. Detta i sin tur ökar möjligheten till försörjning inom det egna yrkesområdet.
Vi såg att det fanns ett mervärde i att ha blandade grupper samtidigt som vi såg att frilansare inom konst och kultur ställs inför mycket likartade problem och att omställningen till nya system, krav och förväntningar drabbar dessa yrkeskategorier på liknande sätt i många fall.

Regeringen har de senaste åren gett tydliga signaler om att kulturlivet inom en snar framtid förväntas stå på egna ben i betydligt större utsträckning än den gjort under de senaste 30-35 åren. Den Kulturutredning som publicerades i februari förra året talar tydligt om detta och vi kan redan nu se stora omstruktureringar och även nedskärningar inom ett flertal kulturinstitutioner. Detta innebär en omställningsprocess för varje kulturskapare som vill fortsätta att vara verksam inom sitt konst/kulturområde.
I Sverige har vi haft ett bidragssystem för kultur och kulturutövare som, i stora drag, sett likadant ut sedan 1970 talet. Kulturskapare har lärt sig navigera i detta bidragsystem och i många fall kommit att förlita sig på detta i kombination med den marknad som funnits för konst och kultur.
Vi kan också se att övergången mellan det gamla systemet och de nya förutsättningarna inte alltid är smidig eller självklar. Kulturskapare verksamma som uppdragstagare hamnar i större utsträckning än tidigare i perioder av arbetslöshet då det inte längre är lika enkelt att kombinera uppdrag med bidrag/anslag och perioder av a-kassa.
Fler hamnar i aktivitetsgarantin och ställs inför valet att ta ett arbete inom en annan yrkeskategori eller att starta eget. Eller värre, inget av detta. Inför dessa faktum väljer många att starta eget, vare sig de har tillräckliga kunskaper i eget företagande eller inte. I förstudien såg vi behovet av ett alternativ till eget företagande. Ventus har efter förstudien initierat ett socialt företag, Venta Artists AB, bolaget för frilansare utan egen firma.

Syfte

Syftet med projektet är att göra en bred insats som riktar sig till samtliga kategorier av professionella kulturskapare och konstnärer.
Att på ett individbaserat plan stärka professionella utövare inom konst och kultur.
Att öka deltagarnas medvetande om den egna potentialen genom handledd självinventering.
Att deltagarna får praktiska och användbara redskap och kunskaper i hur de kan använda sitt yrkeskunnande för att i högre grad försörja sig inom sitt yrke. Detta vill vi erbjuda genom kunskaper i eget företagande, strategier, anpassning till nytt system och vad det innebär (omvärldsanalys, marknad)
Att bredda sitt sätt att se på vilka som kan vara potentiella kunder och samarbetsparter, tex näringslivet.
Att deltagarna i högre grad kan försörja sig på sitt yrke.
Ökade kunskaper om eget företagande och insikt i sin individuella potential ger verktyg för deltagaren att sätta upp strategier för hur de kan möta nya förutsättningar på sin specifika arbetsmarknad med den egna verksamheten.

Målsättning

Önskvärda och mätbara mål med projektet är att deltagarna har gjort upp hållbara strategier för sitt yrkesutövande och kan försörja sig på det i högre utsträckning.
En annan av projektets målgrupper är alla de representanter för politiska och kulturella instanser och även näringslivet som vi har kontakt med under projektet. De resultat vi kommer fram till ska förhoppningsvis påverka dessa i det arbete de gör och i de beslut som fattas som rör kulturutövaren och hela hans/hennes bransch och naturligtvis dess mottagare.
Under projektets gång vill vi utveckla ett verktyg för att synliggöra och arbeta med jämställdhetsfrågor och problematik som särskilt rör konstnärer och kulturarbetare. Det verktyget vill vi sedan presentera för andra projekt, arbetsgivare, kulturella och politiska instanser som på olika sätt möter, bemöter och samarbetar med konstnärer och kulturarbetare. Vi har för avsikt att bjuda in föreläsare om jämställdhet för både anställda och deltagare i projektet.

Förtydligande: Våra projektdeltagare är sysselsatta konstnärer och kulturskapare. Få är sysselsatta till 100 %, utom i perioder, många pga. av de omställningar som skett inom kultursektorn de senaste åren. Vår målsättning är att komma upp i samma goda resultat som Artlab i Köpenhamn där man sett att 60 % av deltagarna hade full sysselsättning sex månader efter avslutat deltagande, antingen som entreprenörer eller i heltidsanställning. (88,3 % om man ser till både heltids och deltidssysselsatta) Att siffrorna är så goda beror på att man arbetat på självinsikt och att se möjligheterna i att kombinera sitt konstnärskap med annan typ av sysselsättning och/eller inlett samarbeten där man drar nytta av varandras kunskaper och kontaktnät. Vår avsikt är att projektet VAL ska vara en lärorik resa för alla. inblandade. En uppskjutningsramp för kreativ växtkraft i såväl gamla och kända men också nya och oprövade sammanhang.
Vi siktar mot att bli en plattform för växtkraft och kunskap inom entreprenörskap och yrkesutövande i den kulturella sektorn. Vi har som målsättning att bygga upp en verksamhet som ska leva vidare efter projekttidens slut. Vi vill bygga starka lokala och regionala nätverk.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer att bjuda in en konsult i tillgänglighetsfrågor för att kompetensutveckla anställda i projektet. Två gånger per år kommer vi att trycka upp en broschyr med uppdaterad information om vårt projekt. Detta informationsmaterial kommer även att finnas tillgänglig på Internet och på en audio-cd. Vi kommer också att tillhandahålla kursmaterialet i audioform när det finns behov för detta.
Vi eftersträvar tillgänglighet i våra lokaler och kommer kontinuerligt att se över hur vi kan göra förbättringar.
Projektdeltagarna kommer personligen att ställas inför frågor som rör tillgänglighet när de själva vill driva projekt eller söka anslag. Även enskilda utövare inom konst och kultur förväntas ta hänsyn till dessa frågor när de söker anslag från tex kulturrådet. Det förväntas att man till viss del är insatt i dessa frågor och man är som utövare medansvarig när det gäller tillgänglighet till det man producerar.
Därför är det viktigt för oss att dessa frågor är integrerade i projektet och inte bara som en policy och strategi för organisationen.

Jämställdhetsintegrering

Under förstudien fick vi upp ögonen för att det finns en unik jämställdhetsproblematik inom konst och kulturvärlden som går utanpå de vanliga kriterierna för frågor om jämställdhet. Det har gett oss en ny medvetenhet om att det finns en problematik som ibland kan vara både känslig och svåråtkomlig. Vi har blivit medvetna om hur viktigt det är att hålla frågan aktuell och synlig. Vi har genomfört några organiserade nätverksträffar efter förstudien och då haft bl.a. jämställdhet som diskussionsämne. Resultatet av vad vi lärt oss angående jämställdhet påverkar kanske inte själva innehållet i projektet men det påverkar i stor grad hur vi förhåller oss till det. Vi vill under projektets gång utveckla ett verktyg för att synliggöra och arbeta med jämställdhetsfrågor och problematik som särskilt rör konstnärer och kulturarbetare. Det verktyget vill vi sedan presentera för andra projekt, arbetsgivare, kulturella och politiska instanser som på olika sätt möter, bemöter och samarbetar med konstnärer och kulturarbetare. Vi har för avsikt att bjuda in föreläsare om jämställdhet för både anställda och deltagare i projektet.

Samarbetspartners

 • AF Kultur södra regionen
 • GAC
 • HIL-ANDERS ADVERTISING AGENCY

Deltagande aktörer

 • AF Kultur södra regionen
 • GAC

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge