Logotyp på utskrifter

Vägen till målet

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareLearning &Teaching
KontaktpersonLars Blücher
E-postinfo@lnt.nu
Telefonnummer040-291426
Beviljat ESF-stöd608 440 kr
Total projektbudget869 152 kr
Projektperiod2009-05-01 till 2009-10-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Förprojekteringen Vägen mot målet är tänkt att leda till ett projekt med målgruppen intagna/klienter från Krimninalvården/Frivården. I projektet behandlas problematik avseende samverkan, motivation, information samt i synerhet situationen mellan Kriminalvård/Frivård och AF.

Bakgrund

.Många insatser har gjorts och många samverkansprojekt har genonförts med målgruppen intagna i utslussningsperioden på väg tillbaka till samhället och arbetslivet.Under den gångna Växtkraftsperioden har Equal-projektet genoförts med positiva resultat,enligt bifogad inlaga.En slutsats av detta projekt var dock att det saknades långsiktighet och kontinuitet i samverkansarbetet och de förändringar som projektet arbetat fram blev inte bestående.

En stor andel klienter återfaller mycket snart i brottsligt beteende.Det finns inte ett tillräckligt finmaskigt nät för att fånga upp dem och deras problem.Arbetsmarknaden är ofta svårtillgänglig och avvisande för dem som inte har goda referenser och en bra utbildning. Vidare kan samhällsopionen och en negativ attityd från omgivningen vara ett hinder för den nyss frigine klienten i dennes strävan efter tillhörighet till samhälle och arbetsmarknad. Ett för Frivården och målgruppen mycket stort problem är bristen på tillgänglighet vid Arbetsförmedlingen och åtnjutande av arbetsfrämjande åtgärder och medel. Bristen på insatser från Arbetsförmedlingen och okunskap kan få förödande konsekvenser för klienten. Situationen kännetecknas av brist på konsensus och homogenitet i bemötande av dessa individer.

Ytterligare ett problem är hur man skapar en långsiktig samverkan för att bearbeta denna problematik och möta klientens behov i lokalt perspektiv. Förslag på lösningar kommer att presenteras efter förprojekteringen.

Den stora frågan ur ett humant perspektiv är hur individen ska återfå sin myndighet att agera och bli behandlad som subjekt och inte objekt.

Frivårdens främsta uppgift är att genom stöd och kontrollåtgärder påverka klienten att inte begå nya brott. Detta sker genom information och motivationsarbete och stöd till klienten att bygga upp eller ta tillvara ett fungerand nätverk. Frivårdsarbetet innebär dels medverkan i verkställighetsplaneringen under anstaltstiden före frigivningen och dels under efterföljande övervakningsperiod.Samverkan med andra myndigheter och intresseorganisationer är ett naturligt inslag i behandlingsarbetet. För de klienter som erbjuds deltagande i förprojekteringen kommer en individuellt framtagen handlingsplan, idet direkta syftet att komma in på arbetsmarknade, vara en viktig grundsten för att minska återfall i brott.

Klienterna i målgruppen saknar sysselsättning. Detta behov ska tillgodoses av ett framtida projekt där samverkan med andra myndigheter är en hörnsten. Samverkansarbetet ska inriktas på motivation, arbetsträning och utbildning för klienten. Även entreprenörskap, nya arbetstillfällen och coaching ingår.

Bristen på eget boende är ett stort problem i dagens samhälle. Det gäller såväl för personer som är redan väl etablerade i samhället men särskilt för kriminalvårdsklienten. Kraven för ett bostadskontrakt är som regel fast anställning, helst sedan sex månader. Dessutom får det inte förekomma några betalningsanärkningar, vilket är vanligt förekommande.

Behovet för målgruppen är en fungerande organisation som kan erbjuda stöd och metodik för ovanstående. En sådan organisation skapas under förprojekteringen.

Frivården har behov av samverkan med såväl externa som interna organisationer för ett positivt arbete inför och efter frigivningen. Samverkansarbetet i för projekteringen kan utvecklas med kompletterande aktörer till denna målgrupp exempelvis Fryshuset och Lugna gatan och bli en modell för framtida sociala företag.

De ovan beskrivna behoven, analysen och förslagen till lösningar av dessa ska dokumenteras och systematiseras under förprojekteringen och utgöra grunden för det arbete som senare kommer att utföras i det efterföljande projektet.

Det finns ett stort behov av arbetsträningsplatser och resurser att göra adekvata bedömningar av arbetsförmåga och kompetens för målgruppen/individen. Dessutom behövs det alternativ till KrAmi och traditionella arbetsmarknadsåtgärder. Exempel på sådana arbetsträningsplatser som kommer att erbjudas och användas av pilotgruppen ska beskrivas under förprojekteringen.

Vinsten för samhället att få en klient som nyligen frigivits från ett fängelsestraff att bli en samhällsmedborgare med eget arbete och boende, och med egen försörjningsförmåga är betydande.

Syfte

.Förprojekteringen Vägen mot målet är ämnad att leda till ett Genomförandeprojekt med en målgrupp som utgörs av klienter knutna till Frivården Malmö. Detta verksamhetsställe har ansvar för frivårdsklienter i tio kommuner, och utgörs av Burlöv, Eslöv, Malmö, Lund, Staffanstorp, Kävlinge, Vellinge, Hör, Hörby, och Lomma kommun.

En del av klienterna i målgruppen befinner sig i slutet av verkställigheten. Fokus kommer dock att riktas på personer som lämnat tiden i fängelse. Klintelet utgörs av både kvinnor och män i alla åldrar, varav många har invandrarbakgrund. En del av dem är aktualiserade vid Försäkringskassan och uppbär sjukersättning. Andra uppbär försörjningsstöd genom socialförvaltningen. Ofta saknar klienterna permanent boeende. De som ska delta i förprojekteringen får inte ha ett aktivt missbruk av alkohol, narkotika eller andra beroendeframkallande medel. Om klienten fortfarande undergår behandling och/eller är inställda för substitutionsbehandling utgör detta inget hinder för deltagande.

Gemensamt för personerna i målgruppen är att de saknar sysselsättning vid frigivningen och i de flesta fall inte har aktualiserats vid Arbetsförmedlingen. Målgruppen saknar nätverk som kan hjälpa dem till arbetsträning/sysselsättningsplatser. Nya föreskrifter har dock tillkommit om jobb- och utvecklingsgarantin och om ungdomsgarantin och nya startjobb, som möjliggörvåra klienters inträde på arbetsmarknaden.

Frivården kommer att erbjuda 8 klienter på heltid att få delta i förprojekteringen. En av målsättningarna med projektgruppen är att tydliggöra problematiken med samverkan mellande olika sociala myndigheter avseende klienterna. Det framtida projektet ska genom praktisk handling följa och stödja målgruppen i dess strävan att bryta med tidigare livsföring och finna en väg att fungera som självförsörjande samhällsmedborgare.

Empowerment som är ett viktigt ledord, handlar primärt om att förändra maktbalansen för individen mellan de som har makt och de utsatta grupper och individer som saknar eller har mycket liten makt. Det handlar dels om att stärka utsatta grupper och individer så att de kan ta ett större ansvar för och kontrollera sina liv, men även att förändra de sociala, ekonomiska och politiska systemen för att ge utestängda och utsatta grupper och individer en möjlighet och ett utrymme att agera generellt i samhället och specifikt inom arbetsmarknad och arbetsliv. Projektprocessen kommer att kännetecknas av ett sådant förhållningssätt.

Dokumentationen/rapporten av förprojekteringen, från målgruppen och projektgruppen, kommer att ligga till grund för genomförndeprojektet.

Förprojekteringen ska ävenpröva om denna målgrupp kan starta sociala företag, vilket är i linje ed regeringens uppdrag till Verket för Näringslivsutveckling(Nutek).
Förprojekteringen syftar till att säkerställa ett fortsatt processinriktat arbete med utgångspunkt från de Växtkraft-/Equalprojekt som genpmfördes för målgruppen under den förra programperioden.

Målsättning

Målsättningen är att genomföra ovanstående förprojekteringsarbete, samt att på ett positivt sätt bearbeta opinionen mot projektets målgrupp och via en rad delmål och effektmål på demokratisk väg kvalitetssäkra processen.

Delmål

Att säkerställa målgruppens brukarperspektiv.
Att ta fram handlingsplaner och projektansökningar för långsiktigt samarbete.
Att skapa ett nätverk för samverkan i projektarbete.
Att ta fram en plan för individuell påverkan.
Att undersöka möjligheten av en fast etablering mellan Arbetsförmedlingen och Frivården.
Att ta fram strategier för övervakningsperioden och därefter ta fram strategier för klienter.
Att ta fram en plan för att lösa boendeproblematiken.
Att säkra framtida medfinansiering.
Att dokumentera och rapportera förprojektet.

Effektmål

Att undersöka, analysera och rapportera organisationens arbete med jämställdhet och tillgänglighet.
Att ge förslag på hur målgruppen kan bidra till ett ökat arbetskraftsutbud.
Att genomföra en Framtidsverkstad.
Att genomföra pilotundersökning med referensgruppens brukarperspektiv.
Att ta fram individuella handlingsplaner för pilotgruppens deltagare.
Att ta fram en eller flera handlingsplaner och en projektansökan för genomföran

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I en förprojektering där målgruppen utgörs av människor på väg ur straff tilbaka till samhället/arbetsmarknaden, kan förutsättas att andelen personer med olika slags funktionsnedsättning är starkt representerade(frågan har diskuterats med ansvariga inom Frivården,vilka hävdar att forskningen på området är otillräcklig). Vart och ett av de i vägledningsdokumentet nämnda fyra integrerade delarna fysisk tillgänglighet, tillgänglig verksamhet, kommunikativ tillgänglighet samt informativ tillgänglighet ska analyseras och diskuteras samt redovisas i rapporten från förprojekteringen. I ett framtida projekt kommer kontakter att tas med Arbetsförmedlingen Rehab för en bra introduktion och fortsättning i arbetslivet. Syftet med förprojekteringen är att skapa alternativa vägar i lokalt perspektiv för denna målgrupp.

Förtydligande:
Den fysiska tillgängligheten tillgodoses genom att anpassa lokalen för rullstolsburna. Vi har även ett stort antal tekniska lösningar när det gäller t.ex. stolar för personer med ryggbesvär, datorlösningar för personer med synproblem eller avkodningsproblem av text.
När det gäller den psykiska miljön har vi lång erfarenhet av personer med DAMP, ADHD, Asberger etc. vilka behöver en lugn miljö med
en fast struktur.

Transnationellt samarbete

Förprojekteringen kommer att titta på problematiken boeende i ett land och verkställighet av straff i ett annat land. Frivården har många transnationella kontakter och vill gärna utveckla dessa. Ett sådant arbet bör då initieras via Frivårdens huvudkontor.

Medfinansiärer

 • Kriminalvårdsregionen Syd

Samarbetspartners

 • Försäkringskassan
 • Kriminalvårdsregionen Syd
 • Learning &Teaching

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Båstad
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Landskrona
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge