Logotyp på utskrifter

Vägen till innanförskap

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFritid Centrum
KontaktpersonJessika Karreskog
E-postjessika.karreskog@lund.se
Telefonnummer046-3599072
Beviljat ESF-stöd227 309 kr
Total projektbudget303 281 kr
Projektperiod2009-07-15 till 2009-12-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att kartlägga unga vuxna i utanförskap och deras behov av stöd. Samverkan kommer att ske mellan fritidsledare och andra berörda myndigheter och syftet är att finna nya former för samverkan och ge fritidsledarna den kompetensutveckling de behöver för att stödja unga vuxna.

Bakgrund

I fritidsledarnas arbete i Lunds kommun möter de dagligen ungdomar i åldern 16-24 år som har en låg tilltro till samhället och dess institutioner. Dessa ungdomar har en bristande framtidstro och tilltro till myndigheter och den hjälp de kan erbjuda. Ungdomarna har ofta låga betyg eller saknar helt betyg från skolan och har stora brister i det svenska språket. De lever på socialbidrag eller föräldrar och har ingen organiserad sysselsättning. Ungdomarna har bristande självförtroende och självkänsla, vilket tillsammans med ovannämnda faktorer leder till utanförskap och uppgivenhet i förhållande till att bli en produktiv och delaktig medborgare i det svenska samhället. Dessa ungdomar har fallit mellan stolarna mellan myndigheter eller har inte kontakt med berörda myndigheter såsom arbetsförmedling, skola eller socialförvaltning. Efter ett möte med berörda parter: fritidsledare, arbetsförmedling, socialförvaltning och skola som initierats av fritidsledarna framkom att kunskapen om dessa ungdomar är låg och ingen part verkar ha överblick över hur många ungdomar det rör sig om i Lunds kommun. Utifrån denna problemställning vill fritidsledarna i Lunds kommun kartlägga dessa ungdomar och deras individuella behov av stöd. Fritidsledarna vill tillsammans med berörda myndigheter utveckla nya metoder för att stärka denna grupp ungdomar och hjälpa dem vidare in i organiserad sysselsättning, så som arbete eller vidare studier. Fritidsledarna har potential att stödja dessa ungdomar i sin roll som förebilder och i deras personliga kontakt med berörda ungdomarna. Av vikt är även att kartlägga fritidsledarnas behov av kompetensutveckling för att kunna möta dessa ungdomar och hjälpa dem till arbete eller fortbildning för att bryta deras utanförskap.

Syfte

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla metoder för att möta ungdomar i utanförskap och skapa möjligheter till innanförskap med hjälp av fritidsledarnas roll som pedagoger och personlig kontakt. Avsikten är att stärka dessa ungdomar och finna vägar till innanförskap. Fritidsledarna har här en unik möjlighet i att stärka ungdomarna och hjälpa dem navigera mellan berörda myndigheter och in i sysselsättning utifrån sin roll som positiva förebilder och pedagoger med kunskap om att vägleda unga människor.

Förtydligande: För att nå det övergripande syftet ser vi idag behov av två primära insatser.

Det första är att kartlägga ungdomarna och få en bild av hur många det rör sig om i Lunds kommun och att identifiera ungdomarnas behov och vilket stöd som krävs av olika samhällsinstanser för att tidigt bryta ungdomarnas utanförskap.

Den andra insatsen är att kartlägga de resurser som finns inom Lunds kommun för berörda ungdomar och att bygga upp samverkansforum mellan berörda myndigheter, såsom arbetsförmedling, socialförvaltning, skolor och SYO-konsulenter. Idag finns ingen överblick över problemets omfattning eller vilka insatser som sker på respektive myndighet eller i fritidsgårdarnas dagliga verksamhet.

Målsättning

Målsättningar för projektet väljer vi att dela in i två kategorier, övergripande mål för projektet och förprojekteringsmål.

Övergripande mål:

Att stärka ungdomar i utanförskap självförtroende/självkänsla och deras tilltro till samhällets institutioner.

Att genom samverkan mellan relevanta parter skapa vägar till innanförskap för den identifierade målgruppen, ungdomar i utanförskap.Att utarbeta verktyg och metoder för fritidsledarna för deras fortlöpande arbete med unga i utanförskap.

Att bygga upp en fungerande struktur för samverkan mellan berörda samverkansparter som kan fortgå efter projektet och skapa ett kontinuerligt arbete mellan berörda myndigheter och fritidsledarna i Lunds kommun.

Att skapa program och metoder utifrån fritidsledarnas kompetens som kan bidra till ett fortgående arbete med att bemöta och hjälpa ungdomar till en etablerad position i samhället, främst genom att bidra till att finna långsiktig sysselsättning.

Att skapa ett ambulerande vägledningsteam från berörda myndigheter som kan söka upp ungdomarna på till exempel fritidsgårdar för att överbrygga motståndet mot att söka upp myndigheter.

Att skapa en karta över relevanta personer vid olika myndigheter för att bidra till att ungdomarna med hjälp av fritidsledarna kan finna rätt person och stöd direkt, snarare än att ge upp vid försök till kontakt med relevant myndighet.

Att skapa ett navigatorinstrument där det enkelt kan fastslås vilka vägar en ung individ behöver gå för att nå sina specifika mål.

Att skapa en gemensam hemsida/informationsbank, där unga människor kan få samlad information från berörda samverkansparter.

Förprojekterings mål:

Att kartlägga ungdomar i utanförskap i Lunds kommun.

Att kartlägga ungdomarna i utanförskap specifika behov av stöd för att nå innanförskap och utifrån kartläggningen anpassa stödet till ungdomarna.

Att skapa en relevant grupp av ungdomar för projektets genomförande under 2010.

Att kartlägga och utveckla samverkansformer mellan berörda myndigheter och de projekt som idag pågår internt inom myndigheterna.

Att kartlägga samverkansformer mellan fritidsgårdar och bygga upp gemensamma projekt för att stödja ungdomar i utanförskap.

Att kartlägga de relevanta resurser som behövs mobiliseras inom kommunen för att bryta identifierade ungdomars utanförskap.

Att ta fram relevant könsuppdelade statistik gällande den primära målgruppen.

Att ta fram ett projekt grundat i kartläggningen som kan genomföras i Lunds kommun under 2010, där specifika kvantitativa och kvalitativa mål ska sättas upp

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förprojekteringen avser vi arbeta med att identifiera de särskilda behov som funktionshindrade ungdomar som ingår i kartläggningen av unga i utanförskap. Vi vill utveckla metoder för att säkra tillgänglighetsperspektivet utifrån de 4 integrerade delarna som ESF identifierar: fysisk tillgänglighet, tillgänglig verksamhet, kommunikativ tillgänglighet och informativ tillgänglighet. I kartläggningen av behov kommer särskilt beaktande tas i förhållande till de ungdomar som har funktionshinder och de behov som behövs bemötas för att tillgängliggöra projektet för alla ungdomar. I kommunen finns särskilda resurser för att säkerhetsställa att projektet tillgängliggörs för alla. En resursperson i kartläggningen och utarbetande av projektet är Bengt Persson vid Kultur och Fritidsförvaltningen, Lunds kommun med särskild inriktning på tillgänglighet för personer med funktionshinder i förhållande till projektet "Alla vinner" som avser att göra Lund till en inkluderande kommun.

Kommun

  • Lund