Logotyp på utskrifter

"Vägen in"

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKoncernadministrationen
KontaktpersonChristine Fernström
E-postchristine.fernstrom@skane.se
Telefonnummer040-675 36 29
Beviljat ESF-stöd4 853 401 kr
Total projektbudget12 338 538 kr
Projektperiod2011-08-01 till 2014-09-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Det övergripande målet i projektet är att stödet för målgruppen, personer med psykisk sjukdom/psykisk funktionsnedsättning, blir mer samordnat, vilket leder till minskat utanförskap och bättre rehabilitering. Vidare syftar projektet till en ökad rekrytering av målgruppen inom Region Skåne.

Målet med projektet är att 20-25 personer med psykisk sjukdom/psykisk funktionsnedsättning får praktik/anställning inom Region Skåne. Projektet tillämpar metoden Supported Employment/IPS (Individual Placement and Support). Målet är även ökad samverkan mellan en rad aktörer som arbetar med rehabilitering.

I projektet deltar Region Skåne, Furuboda, HSO Skåne, Fontänhuset Malmö, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Malmö Stad. Information om projektet kommer att spridas bland annat genom FINSAM Malmö.

Projektet löper gemensamt med Programområde 1-projektet Förståelse öppnar dörrar: Kompetensutveckling för ökad rekrytering av personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Bakgrund

Enligt den regionala planen för genomförande av det nationella strukturfondsprogrammet har Skåne-Blekinge en större andel funktionshindrade än landet som helhet. En större del av dem, jämfört med resten av befolkningen, är arbetslös. Situationen kompliceras av att vissa utsatta grupper faller mellan stolarna mellan olika offentliga aktörer i sin väg mot rehabilitering. Samtidigt poängteras i planen möjligheten att ta vara på den stora arbetskraftsreserv som finns i bland annat grupper av långtidssjukskrivna, personer med sjukbidrag/aktivitetsstöd och personer med funktionshinder för att främja regional utveckling. Psykisk ohälsa är större inom den grupp som får sjuk- eller aktivitetsersättning jämfört med personer som arbetar eller har någon annan form av sysselsättning. Det här projektet vill, tillsammans med projektet ”Förståelse öppnar dörrar: Kompetensutveckling för ökad rekrytering av personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning”, som samtidigt söks från Programområde 1, adressera dessa frågor.

Vi vill i första hand arbeta med personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning, inte minst för att den evidensbaserade metod vi vill tillämpa i projektet, Supported Employment – IPS (Individual Placement and Support), härefter kallad IPS, speciellt är framtagen för den målgruppen. IPS är en väl uppbyggd, evidensbaserad coachmodell, som håller på att utvärderas på Lunds universitet, och som har visat positiva resultat. Samtidigt kommer vi att i tvillingprojektet ”Förståelse öppnar dörrar: Kompetensutveckling för ökad rekrytering av personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning”, verka för en ökad förståelse och kompetens inom Region Skåne för de resurser som personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning har.

Frågan är sedan tidigare viktig för Region Skåne, som, på basis av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, har tagit fram ett handikappolitiskt program för regionen. Det är också en fråga som prioriteras av politiker och ledning inom Region Skåne, som har för avsikt att bli en psykiskt hållbar arbetsplats. Inom ramen för detta arbete har regionen bland annat startat projektet Attityduppdraget, där attitydambassadörer, personer med egen erfarenhet av psykisk sjukdom, utbildas och sedan fungerar som informatörer inom Region Skånes verksamhet och externt mot andra aktörer. Attitydambassadörerna kommer även att engageras i detta projekt.

Dessutom har Region Skåne bildat en politiskt tillsatt handikappberedning, som har ett tvärsektoriellt samordningsansvar för att främja ett strategiskt och effektivt genomförande av det handikappolitiska programmet. Region Skåne har också lagt en handikappolitisk strategi 2011-2016. Projektet passar väl in innanför dessa ramar.

För att ytterligare lyfta frågan har Region Skåne beslutat att 2011 dela ut ett pris till den förvaltning/verksamhet inom Regionen som bäst främjar psykisk hälsa på arbetsplatsen.

Ansökan har sin grund i en förprojektering, finansierad ur Region Skånes egen budget, som genomfördes med start i november 2010 och som syftade att ta fram ett förslag på hur Region Skåne kan erbjuda arbete för en grupp som har svårt att konkurrera i arbetslivet, nämligen personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Förprojektet redovisas i juni 2011, men slutsatser kan redan nu dras från arbetet i projektet.

Inom ramen för förprojekteringen har Region Skåne träffat externa aktörer som arbetar med frågan, bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och olika handikapporganisationer, kartlagt olika metoder som används, diskuterat lämpliga tjänster för personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning, och samtidigt genomfört möten med representanter på samtliga HR-avdelningar inom Region Skånes olika förvaltningar. I rapporten från förprojektet kommer projektledaren att utifrån inventeringen ta fram ett förslag till en handlingsplan för Region Skåne hur organisationen kan främja rehabilitering av och erbjuda arbete för denna grupp som har svårt att konkurrera i arbetslivet.

Arbetet i förprojektet visade på behovet av samverkanspartners utanför Region Skåne såväl bland myndigheter och andra offentliga institutioner som privat och ideell sektor, och en struktur av aktörer som har ett intresse av att arbeta vidare med frågan har byggts upp. Region Skåne har etablerat kontakter med en rad aktörer, främst Furuboda, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Malmö stad, HSO Skåne, och Fontänhuset i Malmö. Kontakt har tagits med Lunds Universitet, medicinska fakulteten, där projektets huvudmetod, IPS, testas i ett forskningsprojekt om arbete och psykisk sjukdom. FINSAM i Malmö har uttryckt intresse för att följa projektet.

Förutom IPS-modellen (se ovan) har förprojektet identifierat en viktig resurs i handboken ”Så gör du som chef”, utgiven av Hjärnkoll i februari 2011, ett vardagsverktyg för chefer med personalansvar, som kan ge vägledning i mötet med personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning, och som kan implementeras i organisationen.

En viktig komponent för det fortsatta arbetet är att inventera praktikplatser, studiebesök och anställningar för personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning inom Region Skånes olika förvaltningar, som med sina 32 000 anställda är en viktig arbetsplats i regionen. Samtidigt som man inventerar anställningar måste synsätt, värderingar och kunskaper om psykisk funktionsnedsättning lyftas i Region Skånes olika förvaltningar. Där kan t ex Attitydambassadörerna (se ovan) vara en viktig komponent, tillsammans med handboken ”Så gör du som chef”.

Under arbetet med frågan har andra infallsvinklar blivit tydliga, t ex hur en bra arbetsanpassning bör se ut och ske, och hur man kan få till en god psykosocial arbetsmiljö, men framför allt hur man kan arbeta med förändringar av inställningar, synsätt och värderingar, så att arbetsgivaren ser personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning som en tillgång i arbetsgruppen och som en konsekvens av detta anställer fler personer från ovanstående grupp.

Frågan kräver i fortsättningen arbete på två fronter. Den ena är att utbilda HR-personal inom Region Skåne, som genom sin position i organisationen har ett brett nätverk, vilket ger en god spridningspotential, i att bemöta personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Den andra uppgiften är att dels utveckla innovativa metoder för rehabilitering, dels ta fram modeller för samverkan mellan de aktörer som verkar för rehabilitering av personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Projektmedel kommer därför, som nämnts ovan, att sökas för två sammanlänkande projekt, från Programområde 1 respektive Programområde 2.

Syfte

Syftet är att hitta samverkansmodeller och metoder för att stödja anställningen av personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning inom Region Skånes olika förvaltningar, så att organisationen i högre grad än nu kan spegla befolkningssammansättningen och utnyttja den potential som finns i en grupp som idag i större omfattning än genomsnittet befinner sig utanför arbetsmarknaden. I projektet förväntas en rad olika modeller som idag används eller är under utveckling att testas i praktiken. Kopplingen till pågående forskning är därför stark.

Målsättning

Projektmål:
• Ökad samverkan mellan en rad aktörer som arbetar med personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.
• 20 personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning deltar löpande i projektet. En rimlig tid för en deltagare inom projektet är 12 månader, men det kan variera stort mellan olika individer. Efter ungefär 6 månader räknar vi med att personen kommer att ha en arbetsplats på Region Skåne, antingen i form av praktik men hellre en subventionerad anställning (lönebidrag etc). De räknas då fortfarande som deltagare i projektet. Totalt beräknas 80 personer påbörja deltagande under projektets gång, och 50 genomgå hela projektet. Siffrorna skiljer sig åt, eftersom vi arbetar med en grupp som oftare drabbas av ohälsa. Det är också vanligt att personer som deltar i projekt av detta slag hittar andra vägar, t ex fortsatta studier.
• 20-25 personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning får genom projektet praktik/anställning inom någon av Region Skånes förvaltningar. Ambitionen är att varje förvaltning inom Region Skåne ska ta emot en person.

Förväntade effekter
• Stödet för personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning blir mer samordnat, vilket leder till minskat utanförskap och bättre resultat i rehabiliteringen av personer drabbade av psykisk ohälsa
• En ökad rekrytering av målgruppen, personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning, inom Region Skåne.
• Ökat arbetskraftsutnyttjande

Måltalet för projektet kan tyckas litet (20-25 personer) men vår övertygelse är att projektet genom sin spridning i Region Skånes olika förvaltningar kan ge effekter långt utöver måltalet.

Förtydligande inkommet 2011-05-04

Totalt beräknas 80 personer påbörja deltagande under projektets gång, och 50 genomgå hela projektet. Siffrorna skiljer sig åt, eftersom vi arbetar med en grupp som oftare drabbas av ohälsa. Det är också vanligt att personer som deltar i projekt av detta slag hittar andra vägar, till exempel fortsatta studier. 20-25 personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning får genom projektet praktik inom någon av Region Skånes förvaltningar. Av dessa får 15 anställning och 10 annan sorts sysselsättning. Ambitionen är att varje förvaltning inom Region Skåne ska ta emot minst en person.

Vår erfarenhet är att många personer som deltar i projekt av detta slag upplever att de har närmat sig arbetsmarknaden (t ex att de har ökade kunskaper och insikt om hur man söker arbete, närmar sig en arbetsgivare och liknande). Vår målsättning är att 90 procent av dem som deltar i projektet mer än två månader kommer att uttrycka att de ser en sådan förbättring. Detta har vi för avsikt att mäta enkäter när individen börjar och slutar projektet, men även genom kontakt med personer runt deltagaren, t ex handledaren, medarbetare och HR-personal.

En annan målsättning som vi har för avsikt att mäta genom enkäter är att deltagarna bryter invanda mönster och får ett ökat socialt nätverk, vilket leder till bättre hälsa. Vår målsättning är att 90 procent av dem som deltar i projektet mer än två månader kommer att uttrycka att de ser en sådan förbättring.

En viktig källa till kunskap om resultaten är de anställda inom Region Skåne som inom sina verksamheter tar emot en praktikant. Vi förväntar oss en effekt inte bara för den enskilde deltagaren, utan också för de arbetsplatser där de praktiserar. Här förväntar vi oss en attitydpåverkan hos dem som arbetat nära praktikanten och en ökad kunskap om bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning, inte minst genom att Vägen in samverkar med tvillingprojektet Förståelse öppnar dörrar. Här är vi inte så intresserade av att ta fram procentsatser som att fånga de olika lärdomar som projektet har inneburit.

En genomgående princip för vårt projekt är att genomföra ett tankeskifte, från att ha deltagaren i fokus till att ha deltagarens fokus.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet är ett centralt begrepp i projektet, eftersom det berör dels attityder, dels handlar om att skapa möjlighet för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning att delta aktivt i arbetslivet. Projektet kommer att främja hälsa och motverka ohälsa.

Region Skåne har i sitt handikappolitiska program fastställt att alla arbetsplatser ska utformas så att de har hög tillgänglighet ur alla perspektiv. I detta projekt är den kommunikativa tillgängligheten synnerligen viktig, bland annat att skriftlig, visuell och muntlig information i projektet anpassas och görs tillgänglig för personer med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning. En annan viktig komponent är det bemötande som deltagarna får på sina arbets-/praktikplatser inom Region Skåne. Ett verktyg för att säkerställa ett gott bemötande inom IPS-modellen är coachernas aktiva deltagande och stöd, inte bara till individen utan till arbetsplatsen, cheferna och medarbetarna.

Slutligen ämnar Region Skåne utveckla personalstrategiska rutiner som möjliggör anställning för människor med funktionsnedsättning. Detta projekt är en viktig del i den processen.

Jämställdhetsintegrering

Det finns en stor kompetens inom Region Skåne att arbeta med jämställdhetsintegrering, inte minst med stöd av de policydokument som organisationen har undertecknat. Region Skåne har också en likabehandlingsgrupp, med vilken projektledaren kommer att göra regelbundna avstämningar. Trots en väl utvecklad kompetens präglas dock Region Skåne av effekterna av en segregerad arbetsmarknad, något som vi också i projektet påverkas av.

Eftersom både jämställdhet och bemötandet av personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning ligger inom området mänskliga rättigheter, finns en möjlighet att inom projektets ramar lyfta blicken och sätta in projektets fråga i en större om likabehandling

Förtydligande inkom 2011-05-04
Region Skåne arbetar aktivt med jämställdhet inom sina olika förvaltningar, t ex med hjälp av Genushanden, och har skrivit under flera olika policydokument i ämnet. Samtidigt är Region Skåne påverkat av den könsstereotypa arbetsmarknaden, och vissa yrken och arbetsområden inom Region Skåne uppfattas som ”manliga” respektive ”kvinnliga”.

I projektet kommer både kvinnor och män delta. Vi strävar efter en jämn könsfördelning, men är medvetna om att även andra kriterier styr urvalet.
Det finns en rad fördomar och stereotypa uppfattningar om psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Några av dessa stereotyper är kopplade till kön, på så sätt att kvinnor respektive män med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning bemöts på olika sätt. Vi vill lyfta upp dessa skillnader i bemötande, dels i utbildningsmodulen Psykisk funktionsnedsättning och genus, som är en del av kompetensutvecklingen i tvillingprojektet Förståelse öppnar dörrar, dels genom att utmana de könsstereotypa uppfattningar som framkommer i samband med praktikplatsplaceringarna. Vi tror också att den likabehandling som är central i projektet kommer att innebära en ökad tolerans, inte bara gentemot människor med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning, utan också gentemot kvinnor och män med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.
När vi möter projektets deltagare och matchar dem mot olika möjliga praktikplatser, är det viktigt att problematisera könsstereotypa yrken, att inte automatiskt låta kön styra inriktningen på praktikplatsen. Om praktiken övergår till anställning ska vi följa upp så att det inte finns några ogrundade löneskillnader kopplade till kön.

Vi har för avsikt att inkorporera jämställdhetsaspekter i projektets löpande uppföljning och utvärdering.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Kristianstad
 • Arbetsförmedlningen Malmö
 • Försäkringskassan Huvudkontoret Stockholm
 • Koncernadministrationen
 • Region Skåne

Samarbetspartners

 • Arbetsmarknadsenheten Kristianstad
 • Fontänhuset
 • Furuboda Malmö
 • Försäkringskassan
 • HSO Skåne
 • INAR Integration och Arbetsmarknad

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge