Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

VIA Intermedius

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsmarknadsenheten Kristianstad
KontaktpersonLeif Berg
E-postleif.berg@furuboda.se
Telefonnummer044 -7814810
Beviljat ESF-stöd6 832 582 kr
Total projektbudget17 539 832 kr
Projektperiod2009-08-17 till 2012-06-29
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

VIA Intermedius, ett projekt riktat till individer från krigsdrabbade länder som lider av fysiska och psykiska hinder som PTSD, depression, ångest. De befinner sig långt från arbetsmarknaden med begränsade insatser. Vi vill med VIA Intermedius bryta den onda cirkeln av utanförskap och ohälsa.

Bakgrund

Efter analys som utfördes under förprojektet av målgruppen i Kristianstad kommun har vi stärkts av insikten att ett projekt är nödvändigt för att jobba med och stötta individer från krigsdrabbade länder som befinner sig långt från arbetsmarknaden på grund av olika psykiska hinder. Psykiska hinder, enligt vår definition, kan vara tex depression, ångest, posttraumatisk stress etc.
Förprojektet visar en avsaknad av insatser för målgruppen, framförallt i den nordöstra regionen av Skåne.
När man mår psykiskt och fysiskt dåligt blir man ofta begränsad i vardagen. Man kan ha svårt att ta sig upp på morgonen, att motivera sig att äta, att se någon mening med livet etc. Detta försvårar hela livsprocessen då allt omkring blir lidande. Detta leder till att de kommer längre från arbetsmarknaden och samhället. Att inte känna sig delaktig i det samhälle och den struktur man lever i kan förvärra individens mående. Detta skapar en ond cirkel som blir svår att ta sig ur. Många från den bakgrund som målgruppen är, har ådragit sig svåra skador och smärtor som begränsar deras fysiska rörlighet. Det som egentligen är ett psykiskt problem visar sig som tex en värkproblematik istället, vilket gör det svårt att komma åt den verkliga orsaken.
Flertalet beskrev också att de hade börjat SFI men att de inte kom ihåg något. Detta gjorde det nästintill omöjligt att lära sig svenska. Det är vanligt att framförallt PTSD ger minnes- och koncentrationssvårigheter, varför det blir väldigt svårt att ta till sig ny information. Att kunna språket uttryckte flertalet av deltagarna i förprojektet vara nyckeln in i samhället och att det var ett av hindren för att komma vidare.
Enligt Socialstyrelsens pressmeddelanden 090304 klargörs tydligt att ångest och depression bör behandlas med kognitiva beteendeterapeutiska metoder (KBT). Deltagarna i förprojektet, och andra experter som arbetar med målgruppen, informerade hur man ofta får medicinering som hjälp medan andra stödinsatser tyvärr inte sker i så stor utsträckning. Deltagarna beskrev att medicineringen ger en sjukdomskänsla, vilket blir ytterligare en faktor till att man känner sig annorlunda. Vi tror att det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv på individen, som i vår metod innebär en kombination av terapi, medicinering och sjukgymnastik tillsammans med arbetsmarknads- och samhällsinformation och svenskundervisning. Har man som individ något som upplevs som meningsfull sysselsättning mår man ofta bättre och känner sig mer självständig. Det gagnar både individen,dess familj samt samhället i stort. Detta får stöd i examensarbetet som utförts på Malmö Högskolas studie/yrkesvägledarprogram. De har granskat EXIGOs arbetsmarknadsprojekt. EXIGO är ett ESF projekt, som drevs av Malmö stad, och riktade sig till personer med PTSD. Där framkommer att kombinationen av behandling, stöd, arbetsmarknadsinsatser och sjukgymnastik gagnar individen. Det finns likheter mellan EXIGO och VIA Intermedius, men vi har en annorlunda syn på målfokuseringen och vill också utveckla innehållet ännu mer genom bland annat att följa de forskningsrön som finns, samt Socialstyrelsens rekommendation om KBT som styrande behandling. Detta gör vi bland annat genom att vi har en KBT terapeut knuten till projektet men också att coacherna är väl förtrogna med arbetssättet. Vi kommer även att arbeta med hela familjen. När en förändring skall ske med en person som mår psykiskt dåligt behöver familjemedlemmen/-arna vara med och få en förståelse för den process som pågår, men make/maka kommer också att få egen individuell planering. Många gånger innebär det att hela familjen tillsammans behöver jobba för att lyckas bringa långsiktig förändring.
Då de flesta i målgruppen mår dåligt både på en fysisk och mental nivå, så har vi tillsammans med styrgruppen sett ett behov av att lägga tyngd vid motivationsarbete, för att stärka individen att orka ta det första steget framåt. Denna motivationsfas inleds med coach, blivande deltagare och redan känd socialsekreterare för deltagaren. I denna fas arbetar vi fram en trygghet till den modell som projektet använder sig av, vi gör våra ansikten kända och vi arbetar fram en målformulering för individen. Motivationsarbetet får olika fokus beroende på var i processen deltagaren befinner sig. Efter denna första fas kommer det att göras en grundläggande kartläggning och en första handlingsplan för individen. En handlingsplan lever under ständig förändring då det under resans gång hela tiden händer saker som påverkar dess innehåll och målinriktning.
För alla deltagare kommer det att erbjudas familjestöd. Detta kommer att ske dels i grupp där det är utformat mer som information kring olika frågor som kan vara intressant ur ett familjeperspektiv så som familjestruktur, skolfrågor rörande eventuella barn etc. Familjestöd kommer också att ges individuellt till varje enskild familj.
Samhällsfrågor som rör det svenska samhället i stort kommer också att erbjudas i gruppform. Där skall det finnas möjlighet att diskutera saker som social kompetens utifrån västerländska kulturen, myndighetsfrågor, sjukskrivningsfrågor och andra ekonomiska diskussioner etc.
Undervisning i svenska kommer ha en stor del i projektet. Det krävs en kompetent pedagog som ser till alternativa lösningar inom sitt pedagogiska forum och som har erfarenhet av den typen av svårigheter som individerna har. Språksvårigheterna och vikten av att kunna det svenska språket var någonting som togs upp i analysen av EXIGO som viktig del för deltagarna i integreringsarbetet.
Då vardagen i sin helhet kan upplevas svårhanterlig på många plan är det viktigt att det finns coacher under hela processen i projektet. Coacherna skall utöver olika gruppaktiviteter jobba individuellt med deltagarna och bland annat ha samtal, stötta med de punkter som de eventuellt har fått från samtalsterapin, hjälpa och stötta vid vardagliga frågor som tex hur arbetsmarknaden fungerar, räkningar, skolfrågor etc. I ett senare skede där praktik och eventuell anställning skall ske är tanken att coacherna jobbar utifrån Supported employment metodiken (SEM). Enligt Sivert Antonsson och andra forskare inom SEM är vi i Sverige bäst i världen på att träna, hyfsade på att få men tyvärr mycket eftersatt i att behålla ett arbete. SEM innebär att målet inte bara är att individen skall få ett arbete utan också att kunna behålla jobbet. Detta skall ske med stöd till deltagaren från kartläggningsfasen till anställning och tiden därefter. För coachen innebär det vissa hållpunkter att gå efter: Att skapa en struktur för deltagaren på arbetsplatsen, stöd till arbetsgivaren etc.
Vid praktikanskaffning och anställning kommer vi i stor utsträckning att använda redan befintligt kontaktnät av arbetsgivare under hela projekttiden. Man har inom föreningen under flera år byggt upp ett nätverk som finns över större delar av Skåne. Föreningen Furuboda är även med i en Arbetsgivarring i Kristianstad, vilken kommer att användas i praktikarbetet. Tid kommer också att läggas dels på att besöka företag över hela Skåne med syftet att få en inblick i andra geografiska områden än Kristianstad med omnejd, och dels också med att besöka olika företag för att få en inblick i olika yrken och vad de innebär. Tanken är att deltagarna ska få ökade kunskaper kring olika arbetsuppgifter och yrken. Detta öppnar möjligheterna till en geografisk och yrkesmässig rörlighet.
Inom ramen för projektet kommer det också att ges möjlighet att lära sig hur man gör när man startar eget företag. Personal inom Furuboda har erfarenhet och kompetens om entreprenörskap och undervisning av detta. Som tillval kommer att finnas en introduktionsfas i entreprenörskap. Genom att bjuda in individer som befunnit sig i liknande situationer, och lyckats med eget företagande, och andra framfångsrika entreprenörer och organisationer så som Almi, hoppas vi inspirera och motivera till nya tankar och idéer.

Syfte

Syftet med projektet är att jobba aktivt med personer som kommer från krigsdrabbade länder och som mår psykiskt dåligt på grund av depression, ångest, PTSD etc., och deras familjer. Genom att stärka deras livslust, självkänsla och kunskap av svenska språket, den svenska arbetsmarknaden och andra delar som har med det svenska samhället att göra, ökar deras chanser radikalt för att integreras i samhället och att komma in på arbetsmarknaden. Genom ett samarbete med rehabiliteringsgruppen på socialförvaltningen och arbetsförmedlingen så kan vi se till att stärka individen på alla plan för att stötta utifrån den nivå han/hon befinner sig på.
Då det i dagsläget upplevs saknas goda och tillräckliga insatser för målgruppen är det viktigt att jobba med en modell som visar sig fungera väl för dessa individer i ett långsiktigt perspektiv. Då tanken är att individer efter behandling och andra moment som ingår i projektet skall hantera praktik eller eventuell arbetsplats, kommer deras erfarenheter och kunskaper att sprida sig inom företags- och organisationsvärlden. Fler med liknande bekymmer ser att det går att få jobb och att det går att få den hjälp man behöver för att komma in på arbetsmarknaden. Även arbetsgivare kan känna sig mer trygga att ett problem inte bara kastas över på deras ansvar utan att det är ett gemensamt projekt fram till att det visar sig fungera väl för individen på plats. Detta kommer att ske med hjälp av Supported Employment metoden, där man som coach ger stöd till individen hela vägen, under praktikperioden och även efter anställning.
Syftet med VIA Intermedius är att vara en brygga för de individer som befinner sig mycket långt från arbetsmarknaden, genom noggrann och välarbetad behandling och andra insatser som är kunskapshämtande, skall de få en upplevelse av att må bättre, känna mer motivation till sin livssituation som de befinner sig i och få möjligheten att ta klivet in i arbetslivet. Med ett kompetent team som skall jobba på alla nivåer från motivationsfas till supported employment blir det en tydlig struktur både för personal och för deltagare.
Målet är att den modell som kommer att användas i VIA Intermedius sedan kommer att bli en naturlig modell för socialförvaltningen och andra myndigheter som arbetar med denna målgrupp.

Målsättning

En målsättning med projektet är att deltagarna ska uppleva att de mår bättre. Vi kommer att titta på deras liv utifrån ett helhetsperspektiv, där vi vill få de olika delarna att fungera ihop, dvs familjeliv, integrering, arbete/praktik, studier mm. Detta kommer vi kontinuerligt att samtala om, hur deltagaren själv upplever en förändring av sin livssituation.
Andra mätbara mål kommer att vara:
- att deltagaren närmar sig arbetsmarknaden, antingen genom arbetsträning eller en praktik
- att deltagaren skrivs in på Arbetsförmedlingen
- arbete eller studier
- att deltagaren återgår till eller fortsätter med SFI, eller upplever att svenskan har förbättrats så att de skulle kunna klara sig på en arbetsplats
- att deltagaren kan ta steget vidare till någon annan form av sysselsättning, tex Arbetsbasen eller liknande
Målet är att 70% av deltagarna ska komma vidare på något av ovanstående sätt.
Det kan också vara så att vi kan konstatera att en deltagare inte står till arbetsmarknadens förfogande, och då får personen hjälp att komma i kontakt med de myndigheter som i så fall blir berörda. Ett exempel på detta är att en deltagare är för sjuk för att kunna arbeta, och då istället får ersättning i form av sjukersättning/aktivitetsstöd.
Vi kommer att arbeta med en tydlig målplanering och handlingsplan genom hela projektet, vilket gör det lättare att mäta de förändringar som sker för varje individ. Med tanke på målgruppens utformning är vi dock medvetna om att detta kan komma att bli en lång process med både positiva och negativa upplevelser för individen.
Ett annat långsiktigt mål är att man genom projektet ska hitta nya metoder att arbeta med målgruppen, utifrån socialförvaltningens sida. Vi vill genom strategisk påverkan implementera arbetssättet så att det blir en naturlig metod i deras dagliga arbete.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lokalerna vi befinner oss i är före detta sjukhuslokaler, vilket innebär att de är anpassade och tillgängliga för personer med funktionshinder. Då vi även arbetar med en förberedande uppdragsutbildning för unga med funktionshinder (tillsammans med Arbetsförmedlingen) är lokalerna inspekterade och godkända av våra samarbetspartners (socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan). Vi har kontinuerliga diskussioner med våra deltagare om hur de uppfattar tillgängligheten, och finns det missnöje försöker vi vara så flexibla som möjligt och åtgärda detta. Föreningen Furuboda har en lång och gedigen erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning, och arbetar med olika metoder för att bland annat ge dessa personer möjlighet till att studera på samma villkor som andra. Det finns tillgång till olika tekniska hjälpmedel för att kunna ta till sig information och kunskap på alternativa sätt.

Jämställdhetsintegrering

Vi kommer att jobba aktivt med jämställdhetsfrågan i alla våra aktiviteter. Det kommer att finnas med som en naturlig del, varje dag. Genom samtal och diskussioner ska vi tydliggöra frågan för deltagare, personal och samverkanspartners och utmana invanda tankemönster för både kvinnor och män. Genom integrering i samhället sker också en aktiv påverkan på jämställdheten.
På praktik- och arbetsplatser kommer vi att aktualisera jämställdhetsfrågan, så att den även där finns med som en naturligt återkommande del.
Vi kommer att sträva efter en jämn könsfördelning av män och kvinnor i projektet. Vid förprojekteringen framgick det att det oftare är män som diagnostiserats med PTSD eller liknande. Könsfördelningen kommer att bli relativt jämn i projektet då vi breddar målgruppen till psykiska svårigheter (istället för endast PTSD) och vi väljer även att jobba med hela familjen. Det har också visat sig vid olika studier att kvinnor med invandrarbakgrund ofta har lättare att integreras i samhället. Därför blir det också viktigt att aktivt arbeta för att även männen integreras, genom att tydliggöra vilka mekanismer som kan försvåra detta i jämförelse med kvinnorna.
Erfarenhet av målgruppen visar på att det finns en del kulturella skillnader, vilket gör att det är viktigt att man har en ödmjuk och förstående inställning till deltagarnas åsikter, samtidigt som vi kommer att jobba aktivt med frågan.

Medfinansiärer

  • Socialförvaltningen Kristianstad

Samarbetspartners

  • Socialförvaltningen Kristianstad

Kommun

  • Kristianstad