Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Utveckling inför framtiden

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKungshögs rektorsområde, SDF Oxie
KontaktpersonMonica Hultberg
E-postmonica.hultberg@malmo.se
Telefonnummer040-346734
Beviljat ESF-stöd785 604 kr
Total projektbudget785 604 kr
Projektperiod2008-08-11 till 2009-02-11
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Vårt rektorsområde står inför den närmsta tiden inför ett antal förändringar som kommar att leda till förändrade arbetsrutiner och kanske också förändrad arbetsorganisation. Därtill behöver personalen kompetensutveckling för att säkerställa att vårt rektorsområde har rätt kompetens utifrån behovet på kort och på lång sikt. Vi vill också säkerställa att våra anställda har den kompetens som arbetsmarknaden kräver för att vidmakthålla sin konkurrenskraft. Vi behöver dessutom öka vår attraktionskraft som arbetsgivare för att stå väl rustade ifall det skulle blir arbetskraftsbrist. Vår jämställdhetssträvande och vårt mål att alla skall behandlas lika och ges samma möjligheter oavsett funktionshinder, kön eller andra olikheter vill vi också fördjupa. Samtidigt vill vi implementera en process som medför att vi kontinuerligt analyserar vår kompetensförsörjning i ett bredare perspektiv.

Allt ovanstående medför att vi behöver analysera de olika frågeställningen för att säkerställa att vi gör rätt, kompetenutvecklar oss rätt så att vi står väl rustade för de förändringar vi kan se, på kort och på lång sikt.

Vårt projekt har som syfte att leda till svar på ovanstående frågeställningar och med dessa som grund formulera en handlingsplan som beskriver vad organisationen skall göra för att göra rätt och vad varje enskild medarbetare behöver förändra i sin kompetens på kort och på lång sikt. Handlingsplanen skall på ett konkret sätt beskriva insatser, ansvar och resurser för nödvändiga insatser.

Bakgrund

Kungshögs rektorsområde består av förskolorna Sockerbruksgårdens förskola, Oxiegårdens förskola, Byängens förskola, Tegelmurens förskola och Kungshögsskolan. Totalt är vi ca 100 anställda.

På förskolorna går barn i åldrarna 1-5 år. Sockerbruksgården och Oxiegårdens förskola består av fyra avdelngar vardera, Byängens förskola har fyra avdelningar och Tegelmurens förskola har två avdelningar. På Kungshögsskolan finns 350 elever från skolår 1-6.

På Kungshögs rektorområde anser vi att huvudmålen är att barnen känner sig trygga och harmoniska och att vi ger barnen kunskapsmässigt goda förutsättningar inför framtiden genom ett aktivt lärande.


Vi behöver arbeta med värdegrunden för att skapa gemensamma värderingar som gäller för
såväl personal som elever och föräldrar. Vilka krav, förväntningar och etiska normer skall
gälla på vår skola?

Många inom skolan har en grundutbildning som ligger flera år tillbaka i tiden, vilket innebär att många saknar tillräckliga kunskaper för att handleda elever inom IT teknikens möjligheter? Vilka kunskaper behöver vi utveckla på detta område?

Rekrytering av behörig personal till förskolan är ofta mycket besvärlig. Kraven på flexibilitet är höga, samtidigt som våra resurser är begränsade. Därtill kommer dyra resor. Vi har också under några år framöver ett sjunkande elevunderlag.

Hur skapar vi en attraktiv arbetsplats där personalen trivs och stannar kvar?

Sammanfattningsvis vill vi med stöd av Socialfondens Programområde 1 göra en verksamhets-och kompetensanalys som skall synliggöra det kompetensbehov som finns idag. Utifrån detta kan en handlingsplan för framtiden skapas som inrymmer det framtida kompetensbehovet.

Vår projektidé är att skapa en väl fungerande, attraktiv arbetsplats, där alla elever, personal och föräldrar trivs och känner sig delaktiga.

Syfte

Syftet är att säkerställa rektorsområdet utveckling så att den ligger i fas med omvärldens förändrade krav. Ett annat syfte är att skapa rutiner och system för kontinuerligt förändringsarbete. Vårt förprojekteringsprojekt är starten på en process som aldrig kommer att ta slut. De analyser vi gör kommer inom ramen för dessa rutiner och system att följas upp med fastställda intervall.

Målsättning

Målen med förprojekteringsprojektet är flera och alla åtgärder och mål kommer att fastställas i den handlingsplan som blir slutprodukt av vårt projekt. Först och främst att i en handlingsplan konkret påvisa på åtgärder i arbetsorganisationen som behöver förändras så att vi jobbar effektivare, till fromma för alla intressenter av vårt rektorsområde. Vårt mål är att hitta minst 10 åtgärder som efter insatser leder till förbättringar.

Ett annat mål rör jämställdhet och diskriminering. Här är vårt att mål att fastställa minst 5 åtgärder per område som efter genomgörande motverkar dessa ojämlikheter.

Via vår hälsoanalys vill vi kommar fram till hur vi skall jobba för att på kort och lång sikt motverka långtidssjukskrivningar till följd av ohälsa. Målet är att fastställa minst 5 konkreta åtgårder för att motverka denna ohälsa.

Via kompetensanalysen kommer vi att fastställa kompetensutvecklingsbehovet för varje anställd i rektorsområdet i en individuell kompetensutvecklingsplan som beskiver den enskildes kompetensutvecklingsbehov på kort och lång sikt. Målet är säkerställa vår långsiktiga kompetensförsörjning.

Slutligen vill skapa kompetens till organisationen så att vi kan implementera våra insatser i detta projekt i vårt dagliga arbete. Vårt mål är att skapa rutiner och system som säkerställer för förmåga till analys av kompetensförsörjningsbehovet, på kort och lång sikt.

Ovanstående delmål skall tillsammans medföra att vi ligger i fas med omvärldens krav på vårt rektorsområde i varje given tidpunkt, på kort såväl som på lång sikt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligheten inom rektorsområde är viktigt, oberoende om har ett eventuellt funktionshinder eller ej. Tillgängligen och också en viktig del av detta projekt och vår målsättning är att komma fram till konkreta insatser, åtgärder eller utbildningar som ökar vårt rektorsområdes tillgänglighet för personer med funktionshinder. I aktivitet 9 har vi beskrivit hur vi tänker gå tillväga för att nå vår målsättning

Kommun

  • Malmö