Logotyp på utskrifter

Utveckling Lund - En kompetensanalys av detaljhandeln i Lunds Citykärna

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
Projektägarehandelsföreningen i lundservic
Kontaktpersonaina frid
E-postaina@lundcitysamverkan.se
Telefonnummer046-397952
Beviljat ESF-stöd262 150 kr
Total projektbudget262 150 kr
Projektperiod2009-04-01 till 2009-09-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är att kartlägga och analysera 119 medarbetares kompetensutvecklingsbehov i 66 småföretag och butiker inom detaljhandeln i Lund. Projektet pågår mellan april - september 2009.

Bakgrund

Den lågkonjunktur som vi är på väg in i påverkar i hög utsträckning de mindre företagens möjligheter att överleva och utvecklas. Dessa förhållanden gäller inte minst verksamheter inom servicesektorn och detaljhandeln. För att undvika uppsägningar och för att överleva som företagare inom detaljhandeln krävs en ökad kompetens inom företagen och bland dess medarbetare.

Skälen till de ökade kompetensbehoven är flera men hänger samman med, förutom den kommande lågkonjunkturen, ett antal olika förändringar och utvecklingar inom branschen som ökar konkurrensen och stärker kravet på ökad kunskap och kompetens.

Detta utgör bakgrunden till Handelsföreningen i Lund Service ABs ansökan om medel från Europeiska Socialfonden för att genomföra en förprojektering för ett flerföretagsprojekt bestående av 119 medarbetare i 66 butiker och småföretag lokaliserade i Lunds citykärna.

En utveckling som lett till ett ökat behov av utbildningsinsatser inom detaljhandeln, och för medarbetare i butiker inom Lunds stadskärna, är att handeln blivit alltmer mer specialiserad och att företag och hushåll har möjligheter att välja bland ett allt större utbud av varor producerade i allt fler länder. Konsekvenserna har blivit att det krävs en alltmer specialiserad kunskap bland företagen och medarbetarna för att kunna hävda sig i konkurrensen.

Ett ytterligare krav på förnyad kunskap inom branschen beror på att i takt med att konsumenterna blir allt positivare till internet som inköpskanal så måste företagen öka sin kompetens inom e-handel. Den elektroniska handeln över internet kommer att fortsätta förändra förutsättningarna för konsumentmarknaden eftersom det finns starka drivkrafter för konsumenterna i form av låga priser, tillgång till stort utbud och möjligheter att få varorna levererade.

Undersökningar visar att försäljningen över nätet ökade med nästan 25 procent under fjärde kvartalet 2007, och att e-handeln under samma period sammanlagt utgjorde cirka 3,5 procent av försäljningen i den totala detaljhandeln. Eftersom den digitala försäljningskanalen högst sannolikt kommer att fortsätta att ta marknadsandelar av den traditionella handeln under många år framöver, behövs kompetensutveckling för butikerna i Lund City om hur man genom e-handel kan komplettera utbudet på konsumenternas lokala marknad.

En tydlig trend som också ökar kravet på ökad kunskap bland medarbetarna i Lunds butiker och affärer är utvecklingen av handeln som en upplevelsenäring. Det handlar bland annat om hur man inreder affärscentra och butiker och om att erbjuda lundaborna och andra besökare kompletterande service i form av servering eller andra upplevelsebaserade insatser. Hur sortimentet är sammansatt är avgörande för att attrahera konsumenterna och butiksinredning blir allt viktigare för att skapa spännande köpupplevelser. Dessa förändringar i branschen medför krav på större kunskap bland chefer och personal inom området.

I dessa delar finns också en ambition i projektet att genom kompetensutvecklingsinsatser stärka småföretagarkulturen i Lund City och särskilt lyfta fram den som ett komplement till de externa köpcentra som byggs runt om Lund, och som alltmer hotar bilden av en levande innerstadshandel. Här finns möjligheter till en utveckling av småföretagarkulturen som ett komplement till stora butikskedjor.

Den kompetens som efterfrågas, som underlag för att vara konkurrenskraftig i dag och i framtiden, är sådan som kan förbättra detaljhandelns kärnverksamhet, inköp och försäljning. Inom båda dessa områden är det viktigt att butiker och affärer i Lund blir allt effektivare och kreativare. En grundläggande kunskap inom både inköp och försäljning är produktkännedom och att personalen ges kompetensutveckling i att skapa och exponera säljande miljöer och exempelvis i att placera varorna rätt i butiken.

För de små butikerna och affärerna i Lund finns det också behov av ökad kunskap, som underlag för att utforma koncept tillsammans med andra småföretag, för att på så sätt fortsätta att både utveckla och behålla stadens attraktivitet så att inte externa köpcentras utveckling sker på stadens bekostnad i form av utslagning av små butiker. Detta hänger samman med att enskilda mindre butiker i sig själv inte har kraft att klara strategiska utvecklingsplaner och därmed i tid kunna möta stora förändringar i konjunktur- och konsumtionsmönster. Detta kräver kompetensutveckling för de anställda för att skapa butikskoncept för att hela staden ska kunna utvecklas, men också för att den enskilde medarbetaren och butikschefen ska få mer kunskaper och förståelse för vilka processer som gör att företag utvecklas och en längre framförhållning för att kunna möta förändringar.

En större kunskap hos enskilda butiker och butiksanställda hur betydelsefullt det egna kundbemötandet är för den egna butiken och för helhetsbilden av Lunds stad, som en attraktiv besöksort, är också central. Detaljhandeln är personalintensiv och arbetet innehåller i stor utsträckning kontakt med kunder. Medarbetarnas inställning och bemötande är därför i många avseenden avgörande för företagens resultat och en kunskap och känsla för vad olika kundgrupper prioriterar blir allt viktigare. Kundbemötande som kompetens kommer att få större vikt eftersom företagen efterfrågar personer som är engagerade och intresserade av handel och av att göra affärer.

Av tradition har utbildning värderats lågt i detaljhandeln så även bland butikerna i Lund trots att de är lokaliserade i en stad med stark förankring i utbildning, kunskap och lärdom. Dessa förhållanden och synsätt håller nu på att ändras i takt med en ökad komplexitet i företagens verksamheter och med en ökad internationalisering och globalisering.

Det finns fortfarande många jobb inom detaljhandeln där arbetsgivarnas krav på medarbetarnas kunskaper och färdigheter är relativt låga. Detta skapar stora möjligheter för lågutbildade att komma in på arbetsmarknaden men bidrar också till en hög personalomsättning och att branschen i sin helhet får en låg status. Genom utbildningsinsatser finansierade av Europeiska Socialfonden skulle det skapas medel för ett startskott att strategiskt och långsiktigt lyfta hela detaljhandeln i Lund.

Genom ökade utbildningsinsatser och genom att höja medarbetarnas kompetens skapas också förutsättningar att få personal i butiker och affärer i Lund City att stanna kvar längre i branschen. På detta sätt kan man också vidareutveckla verksamheterna. Företagen ser att viljan påverkas av möjligheterna att göra karriär och att utvecklas och betonar betydelsen av att vara en attraktiv arbetsgivare.

Generellt inom Lunds detaljhandel har det inte varit ett kvalifikationskrav att ha utbildning för att få jobb, med undantag för vissa chefs- och specialistpositioner. Även i dag och i framtiden kommer det troligtvis att räcka med rätt personlighet för att få jobb i butiker och affärer. Men kunskapens betydelse har ökat markant och kompetens är idag en allt viktigare del i företagen. En del av kvalifikationerna är erfarenhetsbaserade, det är genom att jobba i handeln, som färdigheterna byggs upp. Men mycket är också relaterat till användandet av kunskap Det handlar om att kunna omsätta kunskap i handling. Genom externa medel från den Europeiska Socialfonden kunde en del av dessa möjligheter och behov realiseras att omsätta kunskap i handling för medarbetare i butiker och affärer Lunds stadskärna.

Syfte

Det primära syftet med förprojekteringen är att kartlägga och analysera 119 medarbetares kompetensutvecklingsbehov i 66 småföretag och butiker lokaliserade i Lund City.

Kompetenskartläggningen, som kommer att genomföras utifrån workshops, intervjuer och enkäter, kommer att ha fokus på såväl strategiska utbildningsbehov inom hela detaljhandeln i stort i Lund City, som behov som rör enskilda företag eller grupper av företag samt enskilda medarbetare.

Analysen koncentreras till stor del på de kompetensutvecklingsområden inom detaljhandeln som utgör en konsekvens av de pågående övergripande förändringar i branschen som hänger samman med:

1) Specialisering av handeln
2) Internationalisering och globalisering av detaljhandeln
3) E-handelns ökade andel av marknaden
4) Utvecklingen av detaljhandeln som en upplevelsenäring
5) Behovet av samverkan mellan butiker och affärer
6) Kundbemötandets ökade betydelse

Ett ytterligare syfte med projektverksamheten är att processen ska bidra till en ökad medvetenhet i detaljhandeln i Lund om behovet av utbildning och kompetensutveckling, för att stärka företagens konkurrenskraft.

Därutöver finns en ambition att skapa en samverkan med ett genomförandeprojekt inom ramen för ESF:s programområde 2 i syfte att rekrytera arbetssökande till lediga tjänster inom butiker och affärer i Lund.

Målsättning

Målen med projektet, som bygger på projektverksamhetens syfte, är att:

1) Kompetensanalysen ska leda till kompetensplaner för samtliga 66 medverkande företag och butiker i projektet.

2) Kompetensplanerna ska ligga som grund för ansökan om medel för att genomföra utbildningar för samtliga 267 medarbetare i de 66 medverkande företagen. Utbildningarna ska ha kopplingar till en strategisk utveckling inom företagen samt det omvandlingstryck som detaljhandeln är utsatt för samt förhindra att medarbetarna hamnar i ett utanförskap på grund av att man inte har erforderlig kompetens.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I analysfasen kommer projektägaren att ta fram en handlingsplan vad gäller tillgängligheten för både personal och kunder att få tillgång till butiker och eventuella arrangemang. Genom denna handlingsplan kommer frågor att beröras för att belysa bemötande för personer med funktionshinder. Genom samarbetet mellan butikerna och Lunds kommun skapas möjlighet att ta fram en sådan tillgänglighetsplan.

Projektägaren kommer här att samverka med handikappsorganisationer för att göra ett antal intervjuer med funktionshindrade som dessutom får provgå olika sträckor inom Lund City och kommentera de eventuella svårigheter som idag finns för att på ett enkelt sätt få tillgång till arrangemang och butiker.

Samarbetspartners

  • Näringslivskontoret
  • Rosengårds SDF, Arbete & Utbildning

Kommun

  • Lund