Logotyp på utskrifter

Utvecklande möten - en förstudie om likabehandling som strategi för verksamhetsutveckling

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKoncernadministrationen
KontaktpersonCharlotta Lundberg
E-postcharlotta.lundberg@skane.se
Telefonnummer044-3093313
Beviljat ESF-stöd1 344 038 kr
Total projektbudget1 344 038 kr
Projektperiod2009-04-01 till 2009-12-01
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Utvecklande möten, en förstudie om likabehandling som strategi för verksamhetsutveckling, bygger på ett gemensamt behov av kompetensutveckling inom likabehandlingsområdet i samverkansparternas organisationer: Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, Malmö högskola och Malmö stad.

Bakgrund

Få människor tar öppet avstånd från begrepp som ickediskriminering och alla människors lika värde. Det har skrivits otaliga riktlinjer och direktiv om att främja mångfalden eller om jämställdhet mellan män och kvinnor, och det kommer att skrivas många till. Dessa dokument kan liknas vid noter, men så länge man inte sjunger efter noterna har de litet värde.
Nu vill vi börja sjunga!

Behov och problem
Skånes befolkningssammansättning är heterogen vilket skapar delvis olika behov av service, vård och tjänster. Motsvarande heterogenitet saknas på arbetsmarknaden som idag är såväl könssegregerad som etniskt och åldersmässigt segregerad. Inte heller pekar studentsammansättningen vid professionsutbildningar vid Malmö högskola på några genomgripande förändringar utan följer i hög grad de mönster som kännetecknar dagens arbetsmarknad. Dessa skeva mönster innebär också att det skapas föreställningar och normer som är kopplade till kvinnor och män, till funktionshindrade, till personer med olika utbildningsmässiga och ekonomiska förutsättningar, till personer med olika etnisk och religiös bakgrund, till personer med olika sexuella och familjemässiga preferenser. Dessa föreställningar får ofta oavsiktliga konsekvenser för hur vi i våra vardagliga och professionella möten med patienter, studenter, besökare och kunder bemöter olika människor. En central tanke i ett demokratiskt samhälle är alla människors lika värde och rätt till lika bemötande, en rättighet som bland annat kommer till uttryck i den diskrimineringslagstiftning som träder i kraft 1 januari 2009. Lagen definierar diskriminering som särbehandling (av individer eller grupper) som innebär ett avsteg från principen att lika fall skall behandlas lika. Forskning, utvärderingar och statliga utredningar har pekat på ett ökat behov av kompetens i hur man inom offentlig verksamhet ska arbeta med likabehandlingsfrågor. Projektet Utvecklande möten, en förstudie om likabehandling som strategi för verksamhetsutveckling har initierats av Region Skåne i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne län, Malmö Stad och Malmö högskola i en ambition att möta behov av denna kompetens bland nuvarande och kommande medarbetare. Förstudiens målgrupp rymmer ett tvärsnitt ur bemanningen av samverkansparternas organisationer, från medarbetaren ute i verksamheterna till chefer och ledare på högsta verkställande och politiska nivå.

I Jämix mätning 2008 framgår att könssegregeringen i Region Skånes yrkeskår är större än i branschen i övrigt (40/60 är riktmärket för jämn könsfördelning) för att vid Hälsa och samhälles utbildningar vid Malmö högskola vara så skev som 80 till 85 procent kvinnor. Dessa två exempel belyser nödvändigheten av ett aktivt arbete för att jämna ut balansen mellan könen i olika yrken. Dessutom innebär lagstiftningens skärpta krav på ickediskriminerande förhållningssätt en vidgad kompetens som beaktar den mänskliga mångfalden i Region Skånes verksamhet, men också i samarbetsparternas organisationer. En nödvändig förutsättning för förändringar är generell kompetensutveckling inom likabehandlingsområdet. Likabehandling är ett kunskapsområde som omfattar en rad forskningsområden där man i intersektionella analyser undersöker hur samspelet mellan klass, kön, sexuell riktning, ålder, funktionsförmåga och etnisk och religiös identifikation kan bidra till segregation och asymmetriska maktförhållanden mellan olika grupper i samhället. Med utgångspunkt i denna breda forskningstradition kommer projektet att inriktas på att ta fram utbildningsmaterial som kan bidra till en ökad förståelse för hur diskriminering sker, sakkunskap om lagstiftning och hur man kan stimulera till en ökad handlingsberedskap. Målsättningen är att ge en ökad kunskap om hur man arbetar med likabehandling vid bland annat rekrytering, i medarbetarsamtal men kanske först och främst i den dagliga verksamheten. En organisation som är tydlig mot sina medarbetare om värdet av att främja likabehandling ger också sina medarbetare kraft att ge medborgarna ett individuellt och öppet bemötande.

Förstudien handlar om att ta fram ett koncept byggt av olika byggklossar som kan tänkas bestå av nätbaserade föreläsningar, filmade rollspel, intervjuer, självtester, interaktiva spel, rena texter att ta del av, metodik och stöd för arbete i arbetsgrupper av studiecirkelskaraktär etc. Formerna ska mejslas ut genom tester i fokusgrupper med representanter från alla nivåer i samverkansparternas organisationer, dock med en tyngdvikt på representanter från verksamheterna.
Det färdiga resultatet från förstudien blir en principskiss till den slutliga verktygslådan för kompetensutveckling inom likabehandling. Inom ramarna för förstudien ska en kravspecifikation till innehållet i de olika modulerna tas fram för att utgöra ett konkret underlag för de upphandlingar som sedan måste göras inför genomförandefasen.

All erfarenhet av förändringsarbete med långsiktiga mål, talar om vikten av att förändringen drivs och stöds av ledningen. Därför kommer målgruppen för genomförandefasen att vara politiker, verksamhetsledning, personalansvariga och nyckelpersoner som arbetar med likabehandling i verksamheterna. När genomförandefasen är över och verktygslådan komplett, vidgas målgruppen för en fortsatt implementering under de utbildade chefernas ledning, till alla medarbetare i Region Skåne och hos samverkansaktörerna.

Under genomförandefasen kommer denna verktygslådas olika moduler att fyllas med konkret innehåll. Inför detta arbete kommer utöver upphandlingar av enskilda sakkunniga, skådespelare och pedagoger med flera, också en aktör att upphandlas med uppgift att fylla verktygslådan med de sakkunnigas budskap. Genomförandefasens målgrupp, som består av samverkansparternas ledningsnivåer, såväl från den politiska ledningen som från den verkställande, och nyckelpersoner som arbetar med likabehandling i aktuella verksamheter, kommer att genomgå själva utbildningsflödet i realtid. Dessa utbildningstillfällen, föreläsningar och framträdanden av enskilda eller grupper filmas och dokumenteras för att utgöra stommen i den nätbaserade verktygslådan. Kompletteringar kommer sannolikt att behöva göras för att helt färdigställa utbildningskonceptet. När det är klart är genomförandefasen över och implementeringen av kompetensutvecklingsprogrammet för likabehandling i samverkansparternas verksamheter tar vid.

Syfte

Syftet med ett framtida genomförandeprojekt i sin helhet är att verksamheterna ska införliva likabehandling i sin dagliga verksamhet genom att rusta chefer och nyckelpersoner med kunskaper att kunna identifiera ojämlikheter i verksamhetsutövning och bemötande och därifrån arbeta för en förändring av arbetssätt och attityder till förmån för ickediskriminering och likabehandling, såväl mellan medarbetare som mot medborgare.

Syftet med förstudien är att ta reda på vilka behov av fakta, kunskaper och färdigheter medarbetare med och utan ledningsansvar i samverkansparternas organisationer har för att kunna förankra ett arbetssätt som främjar likabehandling i sina verksamheter. Förstudien ska också studera förutsättningarna för hur teknik och utformning av utbildningssatsningen ska kunna möta olika individuella behov av flexibilitet på grund av deltidsarbete, schemalagd arbetstid, föräldraledighet etc, och undvika onödiga fysiska förflyttningar som ökar miljöbelastning och minskar effektiviteten för målgruppen. Resultatet av förstudien ska samlas i en projektplan tillika ny ansökan om medel för genomförandet.

Målsättning

Mätbara förprojekteringsmål vid förstudiens slut
1. Ett koncept till verktygslåda har tagits fram genom tester i fokusgrupper i flera steg och successiv anpassning till målgruppens sammanvägda behov.
2. Fokusgrupperna har bestått av representanter från samarbetsparternas organisationer, medarbetare med och utan arbetsgivaransvar.
3. En kravspecifikation för det detaljerade innehållet i de olika modulerna är utarbetad som grund för upphandlingar av sakkunniga, av eventuella licenser till befintliga utbildningsfilmer eller annat utbildningsmaterial samt tekniska tjänster inför genomförandefasen.
4. Plan för information, organisation och genomförande av utbildningskonceptet är framtagen.
5. Plan för uppföljning av genomförda utbildningsinsatser är gjord och förankrad och ett utvärderingsinstrument framtaget för att mäta resultatet under genomförandefasen.
6. Resultatet av förstudien har samlats i en ansökan och projektplan för genomförandet.

Förväntade effekter efter genomförandet och efter det följande arbetet med implementering i alla verksamheter:

I verksamheterna ska:
- likabehandling ingå på ett tydligt sätt i de projektdeltagande organisationernas respektive företagskultur.
- den psykosociala arbetsmiljön mellan kollegor präglas av en positiv attityd till mänsklig mångfald och ickediskriminering. Sjukskrivningstalen är låga, medarbetare stannar i organisationen och trivseln är hög hos medarbetarna.
- medarbetarna ha förståelse för vad lagstiftning och ändrade omvärldsfaktorer innebär. Likabehandlingtanken och en kunskapsunderbygd, öppen attityd genomsyrar bemötande, kommunikation och service till invånare och intressenter.
- nyutbildad vårdpersonal har förståelse för vikten av ett kunskapsbaserat bemötande i enlighet med människorättsperspektivet.
- olika uttryck för arbetsmarknadssegregering minskar successivt genom aktiva samarbeten mellan samverkansparterna och arbetsmarknadsprojekt där grupper som idag står långt från arbetsmarknaden medvetet rekryteras, samtidigt som samarbetet med utbildningssäten är inriktat på att bryta traditionella yrkes- och utbildningsval.
- ingående projektorganisationers personalstrategiska arbete är inkluderande och ingen utestängs på grund av stereotypa analyser i samband med urval vid rekrytering. Den individuella kompetensen är det centrala, samtidigt som man satsar på riktade kompetenshöjande insatser inom rekryteringsområdet för att öka mångfalden i de olika verksamheterna.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Projektidén om likabehandling som strategi för verksamhetsutvecklingen innebär att tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning utgör en självklar aspekt som projektet arbetar med i utformningen av såväl undervisningsmaterial som i sammansättningen av fokusgrupper. Synsättet design för alla är centralt i tankesättet när ett kompetensutvecklingskoncept ska skapas. För att säkerställa tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning kommer tillgänglighetsföretaget Funka Nu att konsulteras under konstruktionsfasen.
Projektidén om likabehandling som strategi för verksamhetsutveckling innebär att tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning utgör en självklar aspekt som projektet arbetar med i utformningen av såväl undervisningsmaterial som i sammansättningen av fokusgrupper.

Synsättet design för alla är centralt i tankesättet när ett kompetensutvecklingskoncept ska skapas.

Samarbetspartners

 • Hälsa och samhälle
 • INAR Integration och Arbetsmarknad
 • Koncernadministrationen
 • Personalsektionen

Deltagande aktörer

 • Hälsa och samhälle
 • INAR Integration och Arbetsmarknad
 • Koncernadministrationen
 • Personalsektionen

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Osby
 • Perstorp
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge