Logotyp på utskrifter

Utvecklad kommunikation för bättre trivsel och bemötande

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareNosabyskolan
KontaktpersonLena Bertilsson
E-postlena.bertilsson@utb.kristianstad.se
Telefonnummer0733-13 61 62
Beviljat ESF-stöd3 021 284 kr
Total projektbudget3 021 284 kr
Projektperiod2009-02-01 till 2011-01-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Avsikten är att skapa ny anda, ny kultur, nytt gemensamt förhållningssätt på alla arbetsplatser. Andan skapas genom utökade kunskaper och erfarenheter om sig själv och andra. Det ger ökad förståelse och bättre kommunikation inom verksamheten och bättre bemötande, förhoppningen är ökat frisktal.

Bakgrund

I Kristianstads kommun genomfördes 2006 en medarbetarenkät där alla medarbetare i kommunen fick möjlighet att yttra sig om sin upplevda arbetssituation. I enkäten fanns frågor om bland annat arbetsbelastning, arbetsrelaterade besvär, arbetstillfredsställelse och ledarskap. Enkätsvaren har sedan bearbetats på respektive arbetsplats av rektor och personal. I vårt skolområde, Skolområde 4 framkom ur enkätsvaren att 63 % av männen och 42 % av kvinnorna upplevde att arbetet var psykiskt påfrestande, samt att 12 % av männen och 37 % av kvinnorna hade arbetsrelaterade besvär. Enligt enkätsvaren upplever 14,8 % av männen och 38,2 % av kvinnorna att de är så utmattade så att det påverkar fritiden negativt, och 11 % av männen och 35 % av kvinnorna känner sig trötta och nedstämda. Då man frågar om chefen skapar goda förutsättningar för att samarbetet i arbetsgruppen ska fungera, ger 55,6 % av männen och 57,4 % av kvinnorna ett positivt svar. I enkäten framkom också att 70,4 % av både män och kvinnor tyckte att deras kunskaper och erfarenheter tas tillvara på ett bra sätt i verksamheten. På frågan om man kan rekommendera ett arbete som mitt svarar 55,6 % av männen och 66,7 % av kvinnorna positivt. Skolan och samhället har förändrats under åren och detta har lett till att nya krav på lärare ställs. Lärare har själva beskrivit sin stress som en upplevelse av obehagliga och negativa känslor som ilska, spändhet, frustration eller depression på grund av deras arbete.
Enligt en studie redovisad av Arbetsmiljöforum 2008-09-02 av Kristina Holmgren framkom att stress på grund av oklar organisation och konflikter innebar också negativa följder, genom att risken för sjukskrivning ökade. I samma nyhetsbrev från Arbetsmiljöforum redovisades också att ha en känsla av sammanhang, att tycka att livet är meningsfullt och att ha verktygen att hantera svårigheter som kommer i ens väg, spelar också stor roll för hälsan. Susanna Toivanen, sociolog och forskare, visar dock att den känslan också har en skyddande effekt mot fysisk belastning och minskar risken för värk i muskler och leder. Och det gäller både män och kvinnor.
Under höstterminen 2007 åkte en representant/ nyckelperson från varje arbetsplats och fyra specialpedagoger samt skolområdets ledningsgrupp på studiebesök till Skultuna, där de har arbetat med ett projekt om bemötande och kommunikation på arbetsplatsen och att stärka individens självkännedom . Nyckelpersonerna utsågs av respektive chef utifrån eget intresse . Under läsåret 2007/ 2008 fick all personal på skolområdet två föreläsningar om självinsikt och bemötande. Detta följdes upp av varje enskild rektor/chef på respektive arbetsplats, och då framkom ett önskemål från merparten av arbetstagarna att de ville få kompetensutveckling inom detta område för att få ett arbetsklimat med bättre tolerans, förståelse och respekt för individers olikheter, personligheter, utifrån bland annat genus, tro och etnisk bakgrund. Utifrån utfallet av medarbetarenkäten sammantaget med statistiken över ökad sjukfrånvaron i skolområdet framkom ett behov av att arbeta för ökad arbetstillfredsställelse och frisktal. Ledningsgruppen tog då ett beslut om att man skulle göra en större satsning inom detta område.
I projektledningsgruppen ingår skolchef, en rektor och projektkoordinator (en förskollärare från verksamheten). Den administrativa chefen kommer att bistå projektledningen med kontinuerlig ekonomisk rapportering. Under projektets gång ska nyckelpersonerna först få en samtalsledarutbildning på totalt sex dagar, där de börjar med två dagars internat. Därefter kommer de att ha regelbundna träffar, ibland med ledningsgruppen och ibland i smågrupper, där de ska få möjlighet att träna sin samtalsledarroll och vara varandra behjälpliga i det arbete som de gör ute på arbetsplatserna. Nyckelpersonerna kommer att arbeta med varje arbetslag, för att hjälpa dem utveckla en bättre samtalskultur. Ledningsgruppen och projektkoordinatorn kommer att få en tvådagars utbildning i samtalsledning under ett internat. Detta för att kunna stötta nyckelpersonerna, och tillsammans med nyckelpersonerna vara kulturbärare som aktivt arbetar för en samtalskultur där alla får fram sin åsikt och blir respekterade och lyssnade på. Genom att dagligen hålla projektets grundtanke vid liv, bibehålls möjligheterna att få detta förhållningssätt att befästas och vinna mark.
Under tvåårsperioden är det inplanerat fyra större föreläsningar med inriktningar på kommunikation, självinsikt och bemötande, för all personal, som kommer att var uppdelade i tre grupper. Personalen kommer dessutom att få kurslitteratur inom ämnet. För varje arbetsplats finns det även inplanerat en föreläsning anpassad utifrån arbetsplatsens behov inom friskvård. Hösten 2010 kommer det att vara en stor gemensam föreläsning för all personal. I projektet kommer en genuspedagog att anställas på 10 %, för att säkerställa att jämställdhetsperspektivet hålls under projektets gång. Detta medför att varje arbetsplats kommer att få ett besök av genuspedagogen per termin (det vill säga fyra gånger under projekttiden). Genuspedagogen kommer då att ha samtal med varje arbetslag, samt även ha en föreläsning per arbetsplats om arbetet ur jämställdhetsperspektiv. Projektledningen kommer att kontinuerligt träffa genuspedagogen för att tillsammans utveckla och följa upp jämställdhetsarbetet.
Arbetstillfredsställelse är en mycket viktig faktor för att utveckling ska ske i gruppen och i arbetet. Organisationen påverkar genom den fysiska miljön men även hur information ges ut och om kommunikation med arbetstagarna ges. Relationen med omgivningen är viktig då bekräftelse från gruppen påverkar hur individen utvecklas och känner arbetstillfredsställelse. I den mellanmänskliga kommunikationen är vikten av insikter om sig själv och andra oerhört väsentlig. På arbetsplatser med utbildningsinriktning är den dagliga kommunikationen i mångt och mycket avgörande för hur människor mår och kommer att må. Självbilden är också viktig och bygger på vad individen tror att andra tycker om den. Individen behöver känna sig värdefull, få inflytande och känna att den presterar. Genom självtillit blir det ett engagerat deltagande i gruppen och trygghet i sin roll som visar sig i mötet med människor i yrket. I läraryrket kan en lärare med bra självtillit möta, förstå och acceptera eleverna på ett bra vis. Människor påverkas av sitt eget och andras bemötande.

Syfte

Avsikten med projektet är att skapa en ny anda, en ny kultur,ett nytt gemensamt förhållningssätt, på samtliga arbetsplatser. Denna anda skapas genom att bereda alla anställda utökade kunskaper och erfarenheter om sig själva och andra, vilket ska bidra till en ökad förståelse och bättre kommunikation inom verksamheten samt ett bättre bemötande, vilket förhoppningsvis leder till färre sjukskrivningar.
Genom att individen får bättre självkännedom och självkänsla, ökar förutsättningarna för att man möter andra med bättre kommunikation och respekt oavsett till exempel etnisk bakgrund, kön och trosuppfattning.
Genom en kommunikation i trygghet och ärlighet blir vi medvetna om alla våra resurser och kompetenser.

Målsättning

Ökat frisktal
Ökad trivsel på arbetsplatsen
Attraktivare arbetsplatser inför nyrekrytering, samt att kunna få en jämnare könsfördelning samt fler anställda med annan etnisk bakgrund för att bättre spegla det omgivande samhället.
Ökad kunskap ger praktisk kompetens i yrkesutövandet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Alla aktiviteter kommer att var i handikappanpassade lokaler. Vid behov väljs föreläsningssalar med teleslinga. Alla 13 arbetsplatserna handikappanpassade.
Projektets utgångspunkt är att man ska arbeta med bemötande, kommunikation och förhållningssätt gentemot varandra, så att alla oavsett förutsättningar känner sig respekterade. Målet är att ingen ska känna sig kränkt eller diskriminerad.
Informationsmaterial kommer att utformas i samråd med kommunens folkhälsostrateg, till exempel beakta lämpligt typsnitt /färgsättning som underlättar om man har synsvårigheter.

Jämställdhetsintegrering

I projektet deltar 256 ,84 % kvinnor och 49, 16 %män. I ledningsgruppen finns 6 kvinnor och 4 män. I projektledningen finns 2 kvinnor och 1 man.
Alla deltagare kommer att få samma förutsättningar under projekttiden oavsett om man är kvinna eller man. Nyckelpersonerna väljs utifrån intresse och lämplighet ej utifrån kön. Önskvärt är att åtminstone ha samma förhållande kvinnor , män som i skolområdet. Styrkan med bemötandesatsningen är att den inte är kopplad till kön utan ger en möjlighet till jämställd kommunikation, breddar individens tänkande gentemot andra och ger ett bättre arbetsklimat.
Utifrån jämställdhets SWOTen framkom det att svagheterna är att det finns en obalans mellan könen i organisationen, då det är övervägande kvinnor på arbetsplatserna. Därför bestämdes det att under projekttiden ska en genuspedagog anställas på 10 %, för att säkerställa att jämställdhetsperspektivet hålls under projektets gång. Detta medför att varje arbetsplats kommer att få ett besök av genuspedagogen per termin, det vill säga fyra gånger under projekttiden. Genuspedagogen kommer då att ha samtal med varje arbetslag utifrån frågor vad man bör tänka på i en arbetsplats med snedfördelning mellan könen, om vilka konsekvenser det kan få och hur de på olika sätt kan förändras. Det är även en föreläsning per arbetsplats inplanerad om arbetet ur jämställdhetsperspektiv. Projektledningen kommer att kontinuerligt träffa genuspedagogen för att tillsammans utveckla och följa upp jämställdhetsarbetet.

Deltagande aktörer

 • Björkets förskola
 • Fjälkinge skola
 • Gustav Hellströmskolan
 • Hammars skola
 • Kiaby skola förskola fritidshe
 • Kulladals förskola
 • Kulltortpskolan
 • Månsagårdens kulturförskola
 • Nosabyskolan
 • Sjögårdens förskola

Kommun

 • Kristianstad