Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Utmanarna

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKoop. Comintegra ek. för.
KontaktpersonToivo Persson Persson-Travesset
E-postola.bolinder@comigen.nu
Telefonnummer040-6028402
Beviljat ESF-stöd19 446 906 kr
Total projektbudget48 620 026 kr
Projektperiod2009-04-15 till 2012-04-15
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projekt Utmanarna är för människor i utanförskap. Det visar på en väg från bidragsberoende via motivation, information och utbildning till egen försörjning samt verkar för jämställdhet och tillgänglighet.

Bakgrund

Detta är Utmanarnas projekt som genomförs med hjälp av oss andra!

Denna projektansökan baseras på förprojekteringen ”Utmaningen”. Den större delen av materialet i ansökan utgörs av deltagarnas erfarenheter och uttalade önskemål. Redan i genomförandeprojekts namn ”Utmanarna” märks projektets stora deltagarinflytande. Ett team i genomförandeprojektet kommer att bestå av deltagare från förprojekteringen och dessa kommer att på många olika sätt att påverka och genomsyra projektets aktiviteter, verksamheter och inriktning.

Projektanordnare är Comintegra som har mångårig och djup erfarenhet av arbete med människor i utanförskap. Comintegra driver, förutom sin basverksamhet i boende och tillsyn, även bostadslösas tidning Aluma, Personligt Ombud, Café Möllan och Serviceteamet.

”Såsom Comintegra tidigare beskrivit i förprojekteringens ansökan finns det i Kooperativets olika verksamheter över 500 brukare där flertalet idag står långt ifrån arbete och sysselsättning. Till skillnad från många andra formulerade projektidéer har deltagarna, det vill säga pilotgruppen i olika arbetsgrupper, tagit fram underlaget för slutrapporten och till ansökan för ett genomförandeprojekt.” (Ola Bolinder, projektledare för förprojekteringen Utmaningen)

”Comintegra är ett kooperativ som arbetar med människan för integration och står för kom integrera och bildades 2003 av Kamratföreningen Comigen som är en ideell stödförening med idag totalt 686 medlemmar. Kamratföreningen är stödförening för människor i utanförskap vars syfte är att skapa ett socialt forum mellan medlemmar. Kraften och önskan av delaktighet har resulterat i kooperativet Comintegra som bedriver olika verksamheter såsom boenden för hemlösa med motivationsverksamhet, utbildningar, Caférörelse och praktikplatser mm. Det är viktigt att beröra ordet integration eftersom det flitigt används där det tyvärr intellektualiseras till något olösligt. I ivern att försöka sjösätta planer och strategier glöms ofta parten i utanförskapet bort och deras förmåga till delaktighet. Comintegra är kamratföreningen Comigens beslut att vara aktiv och ansvarstagande i samhällets integrationsprocess. Det är viktigt att nämna att verksamheterna bedrivs och leds uteslutande av människor som har egen erfarenhet av utanförskap. En av förgrundsfigurerna för uppstartningen av Kamratföreningen Comigen och kooperativet Comintegra är Carsten Ekström som tidigare även grundat stiftelsen Comesta där han slutade 2004.”
(Comintegras hemsida, 2007)

Denna ansökan innehåller planerna för ett treårigt utvecklingsprojekt, ett projekt som innebär ett totalgrepp om situationen för människor i utanförskap med nedan beskrivna problematik. Projektet ska ge modeller och metoder för ett framtida samarbete mellan Comintegra och dess brukare med offentlig sektor som leder från bidragsberoende till egen försörjning.

Den bakgrund och de sysselsättningsbehov som tecknades i förprojekteringen utmynnar i ett antal strategier för att nå målsättningarna med, att närma deltagare till arbetsmarknaden, att erbjuda relevant utbildning.att skapa egna nya sysselsättningar, och att ge möjligheter till eget företagande med stöd från en sociala företags uppdragsförmedling.
Under ett år har vi tillsammans med brukarna sökt efter den rätta lokalen. Både för projektet, efter projektet och företagssamheten. Detta bör vara en lokal som fysiskt kan innehålla den utveckling som visioneras de närmaste tre åren. Men den ska också kunna erbjuda utveckling efter projekttiden. I denna lokal ska Comintegra med sina olika verksamheter samt Kooperativ och företag som projektdeltagarna startar kunna samsas. I nuläget finns tre tänkbara objekt och förhandlingar förs. I budgeten har vi utgått från ett pris som har diskuterats under förprojekteringen.
Förprojekteringen visade tydligt på de behov och problem som ryms i strategin att uppnå en balans mellan professionalitet och brukare i en organisation som Comintegra. Till en viss gräns drivs utvecklingen av entusiasm, idealitet och pionjäranda. För att inte detta ska förloras och organisationen kommer i regress krävs professionella tillskott. Dessa tillskott får inte ta över så att brukarorganisationen förlorar sin särart och inte hellre brukarperspektivet får överskugga det professionella tänkandet. Det är en grannlaga uppgift att rekrytera denna externa kompetens in i organisationen. Förprojekteringen gav möjligheter att testa sådana samarbeten och dess hållbarhet. Detta ledde fram till en viktig strategi: att ta till sig och anställa så mycket projektkompetens som möjligt. Allt för att säkerställa att den fainns kvar i den sårbara tiden efter projektet.Därför projektanställs egen och extern personal på bekostnad av konsultnyttjande. Den stora planen/strategin gäller att fullända Bussmodellen med det sista S:et =sysselsättning. Buss står för Boende, utbildning, social samvaro och sysselsättning. I en komplex tjänst och erbjudande till kommunerna och samhället vill Comintegra offerera boende och tillsyn med start i lågtröskelboende, basboende, mindre kollektiv, andrahandskontrakt och eget kontrakt. Detta paralellt med en utvecklingsplan för individen baserad på dennes möjligheter och förutsättningar. Arbetsmarknaden är inte så het varken för målgruppen eller dessa planer därför blir inriktningen, helt enligt brukarna och förprojekteringen: eget socialt företagande. Detta i två spår, ett där Comintegra startar verksamheter i form av non-profit företag och anställer sina brukare, eller ett utvecklande av individernas egna affärsideèr med stöd av olika slag från Comintegra.
Etableringen blir i första hand i det framtida Sociala företagshuset.
I en bakgrundsbeskrivning bör också nämnas den långa startsträckan för målgruppen vilket förklarar önskemålen om ett tre-årigt projekt
Avslutningsvis vill vi säga att det finns stora problem för projektets målgrupp att uppnå målen. Missbruk, kriminalitet, ohälsa, utanförskap, brustna relationer, kraschad ekonomi, avbruten skolgång, ingen självkänsla, inga nätverk och ingen framtidstro Men vida överlägset problemen är den kraft och vilja som har visats i förprojekteringen. Viljan till förändring är stark och syns i den arbetsgrupp som lever kvar efter förprojekteringen. En ytterst viktig slutsats av förprojekteringen som också visar på önskan att medverka till problemlösningar är de tre brukare som anställs som motivatörer i projektet

Syfte

Comintegra har för avsikt att inom ramen för projekt Utmanarna ta fram och arbeta med ett komplext handlingsprogram för att föra människor i utanförskap från boende och tillsyn till kollektivt boende, eget boende, utbildning, sysselsättning, eget företagande, och egen försörjning. Modellen kommer att efter projekttiden erbjudas till kommunernas Individ och familjeomsorg som en komplex tjänst via ett utökat samarbete med Comintegra. Allt arbete i genomförandeprojektet ska genomsyras av deltagarnas egna förutsättningar, vilja och ambitioner uttryckta i Förprojekteringen. Detta säkerställs i genomförandet genom bildandet av Team Mentorskap, bestående av brukare från förprojekteringen. Personer med missbruksproblem eller psykosociala problem har en mängd behov som inte är tillgodosedda. Se bilaga Behov som omger en person med missbruksproblematik. Dessa behov är också samhällets behov eftersom en person i utanförskap medför stora kostnader för samhället. Att via projektarbete finansierat av EU-medel kunna lyfta en sådan person från omyndighet och kostnader till självständighet med sysselsättning ger en stor samhällsvinst, både på det humana och det ekonomiska planet. Se bilaga Myndig människa. Det primära målet för all behandlingsverksamhet är att undvika återfall hos färdigbehandlade klienter. Därför är det viktigt för behandlingshem, klienter och framförallt samhället att processen kring utslussning blir kvalitativ och att den ger möjligheter till tidigt återinträde i arbetslivet, samhället och familjen och att den skapar möjlighet för individuell utveckling. Det finns behov av att ta fram ett verktyg för att beskriva denna process i form av en social redovisning. Arbetet med att finna effektiva modeller eller lösningar för att rehabilitera någon som under en längre tid stått utanförarbetsmarknaden av olika skäl är och bör således vara en prioriterad uppgift. Det är en viktig uppgift både på ett makro- och ett mikroplan. Utan nya och fungerade metoder kommer allt fler människor vara förvisade till isolation och utanförskap samtidigt som de utgör en arbetskraftreserv som kan vara en behövlig resurs i en tid med tillväxt. En tydlig prioriterad uppgift, som i någon mån vuxit fram ur forskning och erfarenhet vid myndigheter och utredningsinstitut under årens lopp, är att det krävs utökad samverkan mellan ett flertal aktörer inom såväl privat, offentlig som tredje sektor för att den enskilde individen skall få möjlighet till en effektiv rehabilitering och kunna komma tillbaka till arbetslivet. Dessa personer har ofta behov av skräddarsydda rehabiliteringsinsatser under specifika omständigheter som är anpassad till deras individuella behov. Stödet bör vara utformat utifrån kunskapsbaserade metoder och bör vara individuellt anpassat. Målgruppen har stora behov av anpassad och kompletterande utbildning. Utbildning utformas efter diagnostiska test och varje individs egna behov och önskemål. Arbetsförmåga är sällan utredd och efter många års arbetslöshet och drogmissbruk kräver återanpassningen till arbetsmarknaden en grundlig utredning. Denna utredning bör följas av praktik och därefter provtjänstgöring. Ovanstående behov måste genomsyras av Comintegra-tanken och ett tydligt brukarperspektiv. I alla åtgärder och verksamheter som målgruppen deltar i, åtföljs individerna av en mentor ur Team Mentorskap. I den offentliga retoriken talas det sällan om missbruk, om vad det medför för kostnader och om hur många medmänniskor i arbetsför ålder det slås ut ur det sociala livet och ur arbetsmarknaden. Under tiden mellan förprojektet och ansökan om genomförandet har Comintegra även förberett sig genom anställning av en person med kompetens från beredningsgruppen för insatsområde fyra i Skåne, förra programperioden, samt med gedigen erfarenhet av att driva stora arbetsmarknadsprojekt. Med denna kompetens följer också tillgången till ett brett nätverk inom social ekonomi såväl som i näringslivet. Ytterligare kunskaper tillförs inom områdena affärsutveckling och kvalitetssäkring. Arbetsgruppen Den stora bilden av missbruk i Malmö presenterade följande fakta i sin slutrapport: Ett utbrett problem bland Malmös missbrukare är de olika policyregler och förhållningssätt som Malmös stadsdelar har gentemot missbruk och behandling. Av Malmös 300 000 invånare är drygt 1200 personer tunga missbrukare. En tredjedel av Malmös missbrukare är kvinnor. Mer än hälften av Malmös aktiva missbrukare har en dubbeldiagnos och medicinerar samtidigt som man tar droger. Blandmissbruket är utbrett och parallellt med alkohol tar man cannabis, amfetamin, heroin, kokain, tabletter, subutex eller metadon. Man tror att den ökande narkotikadödligheten framförallt hänger samman med en ökad tillgänglighet av droger, men även med en ökad marginalisering av tunga missbrukare. Av Malmös ca 1000 hemlösa är 73% män och 27% kvinnor. 51 % av männen och 23% av kvinnorna är aktiva i ett missbruk. 15 % av männen och 11% av kvinnorna har både ett missbruk och psykiska problem.

Målsättning

Nedanstående mål är Utmanarnas och hämtade ur handlingsplanen från Framtidsverkstaden i förprojekteringen. Alla mål är inte redovisade här utan bifogas i en bilaga.

VISIONÄRA MÅL:
· Att projektet ger jobb, utbildning och boende.
· Att ge trygghet, drogfrihet och ett anständigt liv.
· Att alla brukare skall ges möjlighet att integreras i arbetsmarknaden/samhället utifrån sina egna individuella förutsättningar och behov.
· Att Comintegra i projektet i samarbete med brukarna tar fram egna unika och fungerande former för utbildning och arbete.

DELMÅL:
· Att säkerställa målgruppens brukarperspektiv.
· Att ta fram individuella handlingsplaner för projektdeltagarna.
· Att väl dokumentera och utvärdera genomförandeprojektet.
· Att skapa ett nätverk för samverkan i projektarbete.
· Att planera framtiden efter projektet.

EFFEKTMÅL:
· Att 50 % av alla som påbörjar någon form av utbildning/arbetsträning fullföljer denna. Vid fullföljande kommer de att erbjudas arbete inom Comintegra, alternativt via externa samarbetspartners/företag.
· 50 % av deltagarna ska ha sysselsättning eller befinna sig i någon form av utbildning efter projektets slut.
· Att med utgångspunkt från modellen ”de sju livsområdena” öka ambitionen med ytterligare 10 % avseende personlig utveckling och i övrigt koppling till de övergripande målen.
Under projektets tre år arbetar de olika teamen, under ledning av projektledaren, med planer kring tiden efter projektslut. Ambitionen är att projektet ger en rad interna verksamheter som skapar arbetstillfällen, att det ger en fungerande verksamhet för starta eget-bedömning, att planerna kring utbildningsverksamhet realiseras, antingen i egen regi eller i samarbete med befintlig folkbildare.

Efter projektet kommer Comintegra att kunna erbjuda kommunerna ett totalpaket för arbetet med målgruppen.

Strategin att projektanställa personal med eftertraktad kompetens säkerställer att den blir kvar efter projektets slut.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

All verksamhet i Comintegra anpassas efter brukarnas förutsättningar och behov. Projektets målgrupp är marginaliserad och ofta diskriminerad i samhället. I projektet kommer att diskuteras och analyseras förutsättningarna för tillgänglighetsarbete. Projektet kommer att visa på brister som orsak till utanförskap och visa på vägar ur detta genom utbildning och arbete.
Personer med funktionsnedsättning är överrepresenterade i de målgrupper som kännetecknas av utanförskap på grund av missbruk och/eller psykiska sjukdomar. Projekt ”Utmanarna” kommer till stor del att handla om motivation och tillgänglighet för människor i extremt utanförskap. Detta kommer att genomföras i form av studiedagar med alla samverkanspartners och brukargrupp närvarande och engagerade. Metoder för detta kan vara studiecirkel, fokusgrupper, SWOT-analyser, etcetera. Det blir sex schemalagda tillfällen per år. Detta leder till framtagandet av rutiner för att tillvarata tillgänglighetsperspektivet i en framtid efter projektet, bland annat genom kontakter med Arbetsförmedlingen Rehab för en bra introduktion och förutsättning i arbetslivet.

Målgruppen möter stor tillgänglighet i Comintegra och de olika verksamheterna. Här välkomnas de som de är och ges möjlighet till personlig utveckling utifrån sina egna ambitioner och förutsättningar. Fysisk tillgänglighet garanteras i projektlokalerna och Comintegras övriga lokaler. För att säkra tillgänglighet för blivande deltagare med inlärningsproblematik eller andra inte diagnostiserade hinder har projektet tillgång till en arbetspsykolog och en drogterapeut.

Till kamratföreningen Comigen är alla välkomna med sin särart och sina förutsättningar. Föreningen har mer än 700 medlemmar.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering blir en uppgift att förmedla för Team Mentorskap. De kommer att inbjuda till schemalagda informations- och diskussionsträffar kring ämnet. Det är ett viktigt ämne för målgruppen då den präglas av stor brist på jämställdhet mellan kvinnor och män. Vi har i samtalsgrupper konstaterat att vår målgrupp saknar aktuella nätverk på arbetsmarknaden och saknar formell kompetens för de flesta yrken vilket understryker deras utanförskap. En utmaning för projektet blir att genom personalen, verksamheten och policyn medverka till ökad jämställdhet och inkludering i samhället. I projektet tas fram en modell för en jämställd arbetsplats. Vi kommer att ha studiecirklar i ämnet och detsamma för Tillgänglighet. Vid varje projektmöte blir det tre fasta punkter på agendan, Jämställdhetsintegrering, Tillgänglighet och hållbar utveckling. En SWOT-analys har genomförts och bifogas i form av bilaga.

Transnationellt samarbete

Möjligheter och förutsättningar finns för samarbete transnationellt, eftersom Comintegra har samarbetspartners iItalien, Tyskland, Portugal, Spanien, Costa Rica, Kanada och USA. I förprojekteringen togs en rad kontakter och förde diskussioner med andra organisationer som också är intresserade av transnationella projekt, bland annat med Dubcnn och Dianova. Ett transnationellt program som verkar mycket intressant är Progress. I förprojekteringen skapades ett nätverk för transnationella projekt som planerar att göra en ansökan tidigt under 2009. Comintegra som företrädare för människor i utanförskap är en del av ett europeiskt nätverk, Europa mot fattigdom, och har även ambitioner att utvidga detta nätverk. Comintegra har varit inbjudna till studiebesök i Bryssel i samband med manifestationer kring utanförskap.

Samarbetspartners

 • ABF's Malmöavdelning
 • Arbetsförmedlingen Huvudkontoret
 • Dianova
 • Försäkringskassan
 • Hvilans Folkhögskola
 • Hälsa och samhälle
 • Kamratföreningen Comigen
 • Malmö NyföretagarCenter
 • Marfex
 • MKB Fastighet AB
 • Nomadiz AB
 • Nomadiz Online AB
 • Personalpartner AB
 • S:ta Maria Folkhögskola
 • SKB International AB
 • Stena Fastigheter Malmö AB
 • Vuxenskolan Skåneregionen

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge