Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Utanförskapets förklaringar

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareNäringsliv Skåne
KontaktpersonChristian Lindell
E-postchristian.lindell@skane.se
Telefonnummer0406753412
Beviljat ESF-stöd500 000 kr
Total projektbudget500 000 kr
Projektperiod2014-01-01 till 2014-12-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Enligt SCB är det ca 18 procent av befolkningen som varken studerar eller är sysselsatta. En del studier har gjorts tidigare av denna grupp, bland annat av Ungdomsrådet och Arbetsförmedlingen. Studierna har dock endast omfattat ungdomar och har varit statiska, dvs de har varit punktmätningar som inte tagit hänsyn till flöden in och ut ur utanförskap. Eftersom det är en betydande andel av befolkningen som inte studerar och står utanför arbetsmarknaden är det viktigt att öka kunskapen om denna grupp, vilken bakgrund de har i form av utbildning, ålder, kön, funktionshinder och härkomst m.m. och hur denna bakgrund påverkar ”utanförskapsperiodens” längd. Avsikten är att studera hur mäniskor rör sig in och ut ur utanförskap beroende på deras bakgrund. Målet är kunna utarbeta nya innovativa metoder för att på ett effektivt sätt nå grupper som befinner sig i utanförskap, eller riskerar att hamna i utanförskap, med verksamma insatser.

Bakgrund

BAKGRUND OCH PROBLEMANALYS


Ett förstudieprojekt, beräknat att pågå 140101 – 141231

Projektet är ett samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne och Arbetsförmedlingen. Projektägare är Region Skåne. Projektet är en del av arbetet med Kompetenssamverkan Skåne.

Kompetensplattformen ”Kompetenssamverkan Skåne”, som utgörs av Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen i Skåne och Lärosäten Syd, har pekat på ett antal prioriterade områden att arbeta med inom kompetensförsörjningsområdet, bland annat om att öka sysselsättningsgraden. Regionen har en väsentligt lägre andel sysselsatta av befolkningen än riksgenomsnittet, varför det är intressant att studera gruppen som varken är sysselsatta eller studerar.

Region Skåne har ansvarat för att ta fram analysen från Sydsverige till grund för det nationella ESF-programmet. Framtagandet av analysen har skett i nära samverkan med Region Blekinge, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. I Skåne-Blekinge har vi valt att ta fram en gemensam analys för både ESF och ERUF eftersom vi anser att det finns en stark koppling mellan social inkludering och utanförskap. I detta arbete har vi dock konstaterat att det saknas kunskap för att beskriva gruppen som inte arbetar eller studerar, vilket gör det svårt att ge förslag på åtgärder som kan leda till social inkludering och sysselsättning. Vi vet till exempel inte något om utbildningsbakgrund, ohälsa eller funktionshinder eller härkomst, vilket är avgörande faktorer ur ett socialfondsperspektiv. De studier som gjorts har dessutom i huvudsak haft fokus på unga, men enligt SCB är gruppen som inte arbetar eller studerar i stort sett lika stor bland unga som bland hela befolkningen mellan 20-64 år . Det kan dock förmodas att utanförskapet ser olika ut för unga jämfört med äldre. Ohälsan och funktionshinder kan till exempel tänkas ha större betydelse som förklaring till äldres utanförskap än för ungas. Det behövs därmed kunskap om situationen om utanförskapets omfattning och orsaker för olika åldersgrupper. Vidare behövs det fördjupad kunskap om utanförskapets konsekvenser både för individerna och samhället.

På senare år har ett antal studier gjorts av personer som inte arbetar eller studerar, framför allt unga. I den internationella debatten sammanfattas de ofta under begreppet NEETs (Not in Education, Employment or Training). Ungdomsstyrelsen gör årligen uppföljningar av unga som varken studerar eller arbetar och Arbetsförmedlingen släppte nyligen en rapport om ”Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden – fokus på unga som varken arbetar eller studerar”. SCB mäter årligen hur stor andel av befolkningen som varken studerar eller arbetar.

SCB redovisar i sin databas att 18 procent av befolkningen mellan 20-64 år inte arbetade eller studerade år 2011. Med tanke på att det endast är runt sju procent av samma åldersgrupp som är inskrivna på arbetsförmedlingen och är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, finns det en betydande grupp som varken arbetar, studerar eller är registrerade som arbetslösa. Kunskapen om denna grupp är låg.

I Arbetsförmedlingens ovan nämnda rapport konstaterades att det fanns 77 000 unga mellan 16-29 år som varken arbetat eller studerat tre år i rad. Av dessa saknade 20 000 helt känd aktivitet, dvs de hade varken varit i kontakt med kommunen, Arbetsförmedlingen eller försäkringskassan.

Kunskapen behöver också fördjupas eftersom alla individer som ingår i gruppen som varken arbetar eller studerar inte nödvändigtvis befinner sig i riskzonen. En del i denna grupp har t.ex. bara tagit ett sabbatsår. Men det finns en stor del av befolkningen som kan befaras leva i en socialt problematisk situation och som vi behöver bättre kunskap om. För att kunna utforma insatser behöver vi ha svar på ett antal frågor som:

-Vad har de för utbildningsbakgrund?
-Vad har de för födelseland? Könfördelning?
-Hur stor andel har funktionshinder?
-Hur ser utanförskapets geografi ut?
-Hur ser dynamiken ut? Är det samma individer som under en lång period befinner sig utanför arbetsmarknaden, utbildningssystemet och de sociala trygghetsnäten eller är rörligheten ut och in i gruppen stor?
-Vad får utanförskapet på lång sikt för effekter på individernas möjligheter att bli självförsörjande?
-Hur påverkar familjesituationen (familjens disponibla inkomst) risken för att individen hamnar i gruppen som varken arbetar eller studerar?
-Hur påverkar utanförskapet hälsan och risken att hamna i destruktiva kriminella miljöer? Hur stor andel är frihetsberövade?

Vi vill till de ovan refererade relativt statiska ögonblicksbilderna av utanförskap koppla på ett dynamiskt tidsperspektiv där vi studerar förlopp och lyfter fram de tunga förklarande variablerna som leder till utanförskap och vilka faktorer som gynnar att man tar sig ut ur utanförskapet.


Målsättning

• Målet på lång sikt är att på ett effektivare sätt nå målgruppen av unga och gamla som inte studerar eller arbetar, med verkningsfulla insatser samt nå grupper som är i riskzonen att hamna i utanförskap och nå dessa med verkningsfulla insatser.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Arbetet kommer att ske i dialog med Region Skånes Planeringdelegation, i vilken de funktionshindrades organisationer är representerade. Sammanträden m.m. kommer att hållas i lokaler med god fysisk tillgänglighet även för personer med funktionshinder.

Transnationellt samarbete

Ingen sådan samverkan-

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlningen Malmö
 • Kommunförbundet Skåne
 • Personalsektionen

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge