Logotyp på utskrifter

Ungdomsvägvisaren Öresundsregionen

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareVuxenutbildningen i Eslöv
KontaktpersonIngrid Hägerklint
E-postingrid.hagerklint@eslov.se
Telefonnummer0413-62314
Beviljat ESF-stöd490 002 kr
Total projektbudget662 782 kr
Projektperiod2008-11-15 till 2009-05-15
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Vi vill bygga broar mellan vuxenvärlden och ungdomskulturerna och därigenom stärka målgruppens möjligheter till egen försörjning. Vi kommer att fokusera på att utveckla nya metoder och ta fram konkreta samverkansformer som bidrar till att målgruppen får en högre livskvalité via eget arbete.

Bakgrund

Vuxenutbildningen och den kommunala förvaltningen för Arbete och Försörjning har tidigare framgångsrikt bedrivit projekt tillsammans, bland annat ett Växtkraft Mål 3-projekt med titeln: Integration i det svenska samhället via SFI-serviceyrken. Efter ett antal möten under våren 2008 beslutade vi att även ta ett gemensamt krafttag mot unga vuxnas utanförskap på den ordinarie arbetsmarknaden och att ta fram konkreta handlingsplaner mot detta utifrån ett transnationellt perspektiv.

Under de senaste åren har utbetalning av försörjningsstöd i Eslövs kommun minskat vilket även gäller antal hushåll som är beroende av detta. Detta är en trend som är generell över hela landet. Det långvariga bidragsberoendet bland unga vuxna minskar dock inte i samma takt.

Socialstyrelsen skriver till exempel följande i en blänkare (14 februari, 2008, citat):

Antalet personer som får socialbidrag minskar. Det visar Socialstyrelsens lägesrapport om individ- och familjeomsorgen. Biståndstagandet har under de senaste tio åren minskat med drygt 44 procent. Däremot minskar inte det långvariga bidragsmottagandet i samma takt. Eva Franzén, projektledare för lägesrapporten, tycker att det är särskilt oroväckande att så många unga har erfarenhet av ekonomiskt bistånd, där andelen år 2006 var tre gånger högre än vid 1990-talets början. Socialstyrelsen tror att en förklaring till det är att etableringsperioden är mer utdragen och osäker idag jämfört med tidigare och att många unga vuxna har svårt att komma in på arbetsmarknaden trots den förbättrade konjunkturen. För att kunna göra något åt situationen anser Socialstyrelsen att det krävs krafttag inom socialtjänstens arbete med barn och unga och att personalsituationen måste göras mer stabil. Berit Josefsson, samordnare för barn och ungdomsfrågor på Socialstyrelsen, anser att det dessutom måste göras en satsning både när det gäller stödfunktioner och en förbättrad samverkan på en lokal nivå, men att utbildning och lagstiftning endast kan åtgärdas på nationell nivå. (slut citat)

Många av de unga vuxna vi har kontakt med på Arbete och Försörjning i Eslöv står långt ifrån arbetsmarknaden. De uppger ofta att de mår dåligt psykiskt utan att ha någon klar diagnos. Det är också vanligt med neuropsykiatriska handikapp hos unga vuxna. Vi har haft fall där detta inte blivit utrett i grundskolan utan att det konstaterats först när de kommit i kontakt med Arbete och Försörjning. Vi kan också se att personer med lättare neuropsykiatriska handikapp i glappet mellan grundskola och (det frivilliga) gymnasiet glöms bort.

Många har i förtid hoppat av sitt gymnasium efter att varit inskrivna i det individuella programmet. De har ofta kontakt med flera myndigheter och då i sista hand Arbetsförmedlingen. När vi kommer i kontakt med dessa individer har de oftast under en längre tid försökt lösa sin situation på egen hand. De har t.ex. bott hemma hos föräldrar som har försörjt dem och då är det många gånger föräldrarna som ringer och vill boka tid för sin ungdom.

I andra fall har ungdomen en bakgrund med långa kontakter hos socialtjänsten. Många har flyttat runt hos kompisar, försörjt sig på ströjobb, kriminalitet, lån och gåvor. Vissa blir tidigt föräldrar, innan man har sin försörjning, arbete eller utbildning klar. Sedan håller inte relationen och man blir ensamstående förälder utan arbete eller utbildning.

Vi kan ta ytterligare exempel, men det viktigaste för hela denna målgrupp är att se individen och komma in tidigt och stärka samverkan mellan många olika aktörer och brukarna själva. Idag har det tyvärr ofta varit fallet att man tappat många av dessa individer i övergången från att vara barn till att bli en självständig vuxen.

Att arbeta med denna fråga progressivt är en viktig del av den ungdomspolitiska strategi som tagits fram i Eslövs kommun. Detta sammantagna arbete med frågan skall leda fram till en ungdomspolitisk handlingsplan. Arbete och Försörjning har som del i denna huvudansvaret för de arbetsmarknadspolitiska insatserna.

Efter inledande samtal och möte med bland annat personer från Voksen Paedagogisk Center (VPC) och Jobcenter i Köpenhamn inser vi att liknande ungdomsproblematik existerar i både Sverige och Danmark och att man från dansk sida är intresserad att utveckla gemensamma projekt för de allra svagaste grupperna av ungdomar. Jonni Sörensen från Jobcenter i Köpenhamn säger bland annat följande (9 juli 2008, citat):

Enligt tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen er der ca. 16.000 unge, der ikke er arbejdsmarkedsparate. Gruppen har en lang rad problemer, som dårlig skolebaggrund, socialt belastet uppväxt, manglende föräldraopbakning, misbrug, psykisk sygdom, kriminalitet med videre. Speciellt verkar psykisk sygdom og misbrug vara dominerende, og har man også varit ude i kriminalitet, er vejen til arbejdsmarkedet meget lang for de svage unge. I Danmark har vi yderligere det problem, at ca. 20% af en ungdomsårgang ikke får en uddannelse. Et problem der har en stor og vel også voksende politisk bevågenhed. (slut citat)

Våra danska kontakter är dels intresserade att sitta med i en styrgrupp men också att bidra med kontakter till andra projekt, personer och myndigheter på båda sidor sundet. Jobcenter i Köpenhamn är bland annat involverade i två EU-projekt: Öresundsjobb och Jobb Danmark medan VPC har beviljats Nordplus-medel för att utveckla lärarkvalifikationer och vuxenpedagogisk praxis i tre nordiska gränsregioner samt lämnat in en Interreg-ansökan (Efteruddanelse på tvärs) som fokuserar på fortbildningen och kompetensutvecklingen av pendlare i Öresundsregionen. Genom VPC får vi också tillgång till ett redan etablerat transnationellt kontaktseminarium, där det ingår ett tjugotal olika intressenter från bland annat svenska och danska kommuner.

Vi vill med ESF-rådets hjälp hitta metoder och samverkansformer för att stärka rehabiliteringskedjan för ungdomar som står långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden. Med Rehabiliteringskedja menas att tillsammans med den unge ta ett helhetsgrepp om dennes situation och att stärka den unges och vuxenvärldens olika aktörers samverkan för att förkorta vägen till arbete och självförsörjning för berörda ungdomar. Utgångspunkten är att arbeta förebyggande och samverka med många olika samverkanspartners, grupper och personer (både offentliga, privata och ideella) i Öresundsregionen för att därigenom skapa långsiktiga och hållbara metodlösningar. Då vi ser att detta projekt sannolikt kommer att innebära en mängd kopplingar till andra projekt, utbildningar och nyckelpersoner är det rimligt att anta att det också kommer att generera positiva synergieffekter i både Danmark och Sverige. En precisering av våra mål framkommer under punkten (Målsättning), men huvuddragen fokuseras kring:

- Att genom ett transnationellt arbete skapa en dialog och utbyte av idéer för hur samverkan ska kunna genomföras inom arbetsmarknadsområdet Öresundsregionen.
- Att utgå från den liknande problematik som existerar i Danmark och Sverige.
- Att tidigt (redan i grundskolan) komma in och samverka runt och i gruppen unga vuxna som riskerar utanförskap på arbetsmarknaden.
- Att ta ett helhetsperspektiv och komma fram till hur de olika pusselbitarna i Rehabiliteringskedjan skall kunna läggas så att vi skapar en helhet.
- Att ta fram konkreta samverkansformer med tyngdpunkt på försörjnings- och arbetsmarknadsfrågan.
- Att allt ska ske inom ramen för den ungdomspolitiska strategin och att hänsyn skall tas såväl till de unga vuxna deltagarna som till människor som i sitt dagliga arbete byggt upp ett kunnande runt frågan. Så många som möjligt ska kunna vara med och påverka resultatet av förprojekteringen.
- Att vi skall undersöka möjligheten att sprida konceptet utanför Skandinaviens ramar.
- Vi avser att i ett senare skede ansöka om medel för att kunna genomföra ett projekt (genomförandefasen).

Syfte

Syftet med förprojekteringen är att genom ett transnationellt arbete skapa en dialog och ett utbyte av idéer kring hur vi kan arbeta med gruppen unga vuxna som inte kommit in på den ordinarie arbetsmarknaden. Efter inledande samtal och möte med bland annat personer från Voksen Paedagogisk Center och Jobcenter i Köpenhamn inser vi att liknande ungdomsproblematik existerar i både Sverige och Danmark och att man från dansk sida är intresserad att utveckla gemensamma metodutvecklande projekt för de allra svagaste grupperna av ungdomar. Utgångspunkten för arbetet är att få ett helhetsperspektiv där såväl brukarna som en rad olika samverkanspartners (både offentliga, privata och ideella) inom Öresundsregionen bidrar. Med utgångspunkt från denna helhetsbild vill vi fokusera på att utveckla nya metoder och ta fram konkreta samverkansformer som bidrar att gruppen unga vuxna får en högre livskvalité, där tyngdpunkten kommer att läggas på försörjnings- och arbetsmarknadsfrågan. Att försörja sig själv är också en demokratifråga där vi som vuxna har ett tydligt ansvar. Vi vill i detta projekt bygga broar mellan vuxenvärlden och ungdomskulturerna och därigenom stärka målgruppens möjligheter till egen försörjning. Vi vill också under förprojekteringens gång undersöka möjligheterna att vidga konceptet till en eller flera länder, såsom Polen, Tjeckien och Frankrike.

Målsättning

- Vi ska som ett första steg undersöka beviljade arbetsmarknadsprojekt i Danmark. Detta arbete är till viss del redan inlett och exempelvis har Voksen Paedagogisk Center (VPC) i Köpenhamn beviljats Nordplus-medel för att utveckla lärarkvalifikationer och vuxenpedagogisk praxis i tre nordiska gränsregioner. Detta berör i högsta grad vårt eget projekt då vi vill undersöka förutsättningarna för och utvecklingen av möjliga informations- och utbildningsinsatser mellan framförallt Danmark och Sverige. Vidare har VPC lämnat in en Interreg-ansökan (Efteruddannelse på tvärs) som fokuseras på fortbildningen och kompetensutvecklingen av pendlare i Öresundsregionen. Även detta projekt är av intresse då vi i gruppen, unga vuxna som idag står utanför den ordinarie arbetsmarknaden, ser ett informations- och utbildningsbehov likväl som vikten att stärka gruppens demokratiska rättigheter vid en anställning i Danmark. Genom våra inledande undersökningar och kontakter har vi också fått kännedom om två andra EU-projekt med inriktning på Öresundsregionen, nämligen Öresundsjobb och Jobb Danmark. Dessa projekt har på den svenska sidan sin förankring i Helsingborg, Landskrona och Malmö och har ett antal beröringspunkter med vårt eget projekt. Därför ämnar vi att kontakta de ansvariga för dessa projekt och diskutera hur ett eventuellt samarbete kan se ut.

- Vi ska bilda en styrgrupp bestående av brukare och nyckelpersoner på båda sidor sundet där olika perspektiv och infallsvinklar finns representerade. Tanken är att med hjälp av våra inledande kontakter med VPC och Jobcenter i Köpenhamn ta fram lämpliga kontakter. Brukarna bör representeras av såväl arbetslösa unga vuxna från både Danmark och Sverige som av ungdomar som redan har en fot på arbetsmarknaden. Vad beträffar brukarna har vi som plan att bilda fokusgrupper på båda sidor om sundet, varur en eller flera representanter också skall sitta i projektets styrgrupp.

- Vi ska genom ett transnationellt arbete skapa en dialog och utbyte av idéer för hur samverkan och metodutveckling ska kunna genomföras inom arbetsmarknadsområdet Öresundsregionen med fokus på unga vuxna som står långt ifrån arbetsmarknaden.

- Vi ska utifrån de identifierade samverkansformerna implementera idéerna på ledningsnivå. Implementeringen i Danmark görs med hjälp av våra danska samarbetspartners. Styrgruppen och projektledaren följer kontinuerligt upp denna punkt under förprojekteringens gång.

- Vi ska komma fram till hur de olika pusselbitarna i Rehabkedjan skall kunna läggas så att vi skapar en helhet. Målet är att skapa långsiktiga och hållbara strukturer och ge ungdomarna en känsla av sammanhang och möjlighet till påverkan. För att motverka att ett vakuum bildas i övergången mellan barn- och vuxenvärlden är det viktigt att vi tidigt ser de individer som behöver extra insatser, därför ämnar vi i förprojekteringen att arbeta fram handlingsplaner som både är progressiva och förebyggande till sin natur. Detta arbete kommer dels att ske i styrgruppen och ungdomarnas fokusgrupper men också genom kontakter med skola, socialtjänst, polis, Arbetsförmedling, Försäkringskassa samt andra viktiga aktörer.

- Vi ska för samarbete och utbyte av idéer delta i redan etablerade transnationella kontaktseminarium, där det ingår ett tjugotal olika intressenter från bland annat svenska och danska kommuner. Dessutom ingår förvaltningen för Arbete och Försörjning redan som medfinansiärer i projektet Arbetsplatsambassadörer (Kävlinge Lärcentrum initiativtagare). Vidare har vi ett utbyte med TAU Learning Hantverksgymnasium och ingår i det ESF-finansierade kompetensutvecklingsprojektet Fördel Eslöv.

- Vi kommer genom våra erfarenheter och diskussioner under förprojekteringen att kontinuerligt förbättra och metodutveckla utbildningsmomentet Vägvisaren. Vägvisaren ingår som en del av Rehabkedjan och är ett projekt som vi ämnar att söka ESF-medel för i genomförandefasen i utlysningen den 1 augusti 2008. Syftet med detta delprojekt är att deltagarna (unga vuxna som står långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden) skall införskaffa de verktyg och den psykologiska ambition och motivation som krävs för att kunna konkurrera på lika villkor med andra på arbetsmarknaden och att bryta sin beroendesituation av ekonomiskt bistånd. Vi har tidigare inom Eslövs kommun framgångsrikt arbetat med denna utbildning under 1,5 års tid men vill nu metodutveckla konceptet för att passa in i den större helheten. Anledningen till att vi redan i augusti söker pengar för delprojektet Vägvisaren är att det är viktigt att hålla konceptet igång och kunna erbjuda unga vuxna en möjlig väg till egen försörjning. Tanken är att delprojektet Vägvisaren kommer att synkroniseras med förprojekteringen av detta projekt och således metodutvecklas kontinuerligt.

- Vi skall planera för en utbildning gällande bland annat arbetsmarknadsrättigheter och villkor i Öresundsregionen då vi redan idag utifrån våra danska kontakter ser ett behov av detta. Vi tänker oss att både brukare och personer från Vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen, förvaltningen för Arbete och Försörjning, etc kan bli aktuella för en sådan utbildning.

- Vi skall ta kontakt med danska och svenska fack- och företagsföreningar. Detta kommer att ge oss en bild av näringslivets syn på den här gruppen av unga vuxna och vilket intresse man har att samarbeta aktivt i en genomförandefas. Dessa kontakter kommer också att ge oss en förståelse av hur fackföreningarna arbetar och peka på de likheter och skillnader som finns mellan länderna.

- Vi skall ta fram statistik kring dels dagens pendlare men också undersöka framtidens potentiella arbetspendlare i regionen.

- Vi skall diskutera hur vi kan implementera entreprenörskap, arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv i projektet.

- Vi skall diskutera möjligheten och erfarenheterna av att arbeta med arbetsplatsambassadörer och mentorer. Redan idag medverkar Eslövs kommun och förvaltningen för Arbete och Försörjning i projektet Arbetsplatsambassadörer, vars syfte är att sprida ambassadörskonceptet i olika branscher inom både privat och offentlig sektor.

- Vi ska utarbeta en swot-analys med speciellt fokus på jämställdhetsintegrering.

- Vi ska inventera och kartlägga möjliga samarbetspartners samt intresset för transnationella projekt i länder såsom Polen, Tjeckien och Frankrike. Anledningen till att dessa länder nämns är att vi via ESF-rådet fått indikationer på att man här är öppen för de möjligheter som ett transnationellt samarbete innebär. Vi skall överväga intresset och möjligheten att göra studiebesök i ett eller flera av länderna Polen, Tjeckien och Frankrike.

- Vi skall diskutera förutsättningarna för att testa och placera danska arbetsförmedlare i Sverige och svenska arbetsförmedlare i Danmark. Vi ska undersöka vilka möjligheter som finns till praktikutbyte av unga vuxna mellan såväl Sverige-Danmark som ett antal andra länder (se ovan). Vi skall titta på möjligheten att använda gemensamma arbetsmarknadspolitiska åtgärder, t.ex. att ha svenska ungdomar i Danmark med lönebidrag och vice versa. Vi vet inte om det sistnämnda konceptet har testats tidigare, men utifrån våra kontakter med Arbetsförmedlingen så finns inget sådant utbyte av ekonomiska åtgärder.

- Vi skall utarbeta grunderna för ett IT-baserat projektverktyg. Tanken är att alla intressenter skall ha möjlighet att följa projektet på nätet och kunna delge sina personliga åsikter och förslag till förändringar. Denna punkt är inte bara viktig utifrån rent informations- och diskussionsmässiga grunder utan handlar också om demokrati och är ett led i Eslövs kommuns policy att bli en servicekommun i ordets rätta bemärkelse.

- Vi skall i förprojekteringen komma fram till konkreta projektidéer som skall sökas i genomförandefasen samt även göra tids- och aktivitetsplan för densamma och plan för hur uppföljning, utvärdering och resultatspridning skall utföras.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förprojekteringen kommer vi att ta fram rutiner för hur vi skall säkra tillgänglighetsperspektivet. Vi skall säkerställa att aktiviteterna bedrivs i lokaler som gör det möjligt för personer med funktionshinder att delta (fysisk tillgänglighet). Vi skall utarbeta en kommunikation med bland annat berörda arbets- och praktikplatser så att förståelse, medvetenhet och kunskap skapas och med målet att ingen skall behöva känna sig diskriminerad (tillgänglig verksamhet). Vi skall, till exempel i de unga vuxnas fokusgrupper, möjliggöra att samtliga deltagare kan höra och delta i diskussionerna utan diskriminering (kommunikativ tillgänglighet). Vi skall se till att det utbildningsmaterial som kommer att användas i projektet ska utarbetas på så sätt att alla deltagare med olika funktionshinder kan tillgodogöra sig denna på samma villkor som medarbetare utan funktionshinder (informativ tillgänglighet).

Transnationellt samarbete

Syftet med förprojekteringen är att genom ett transnationellt arbete skapa en dialog och ett utbyte av idéer kring hur vi kan arbeta med gruppen unga vuxna som inte kommit in på den ordinarie arbetsmarknaden. Efter inledande samtal och möte med bland annat personer från Voksen Paedagogisk Center och Jobcenter i Köpenhamn inser vi att liknande ungdomsproblematik existerar i både Sverige och Danmark och att man från dansk sida är intresserad att utveckla gemensamma metodutvecklande projekt för de allra svagaste grupperna av ungdomar. Utgångspunkten för arbetet är att få ett helhetsperspektiv där såväl brukarna som en rad olika samverkanspartners inom Öresundsregionen bidrar. Med utgångspunkt från denna helhetsbild vill vi fokusera på att utveckla nya metoder och ta fram konkreta samverkansformer som bidrar att gruppen unga vuxna får en högre livskvalité, där tyngdpunkten kommer att läggas på försörjnings- och arbetsmarknadsfrågan. Att försörja sig själv är också en demokratifråga där vi som vuxna har ett tydligt ansvar. Vi vill i detta projekt bygga broar mellan vuxenvärlden och ungdomskulturerna och därigenom stärka målgruppens möjligheter till egen försörjning. Vi vill också under förprojekteringens gång undersöka möjligheterna att vidga konceptet till en eller flera länder, såsom Polen, Tjeckien och Frankrike.

I vårt arbete med målgruppen unga vuxna 16-24 år som inte kommit in på den ordinarie arbetsmarknaden tycker vi att det är viktigt att ta hänsyn till så många synvinklar och perspektiv som möjligt. Inte minst är brukarnas åsikter, värderingar och intressen mycket betydelsefulla i sammanhanget. Då målsättningen är att arbeta förebyggande och skapa långsiktiga och hållbara metodlösningar, så kommer detta projekt förhoppningsvis inte bara leda till en positiv förändring för nämnda målgrupp utan också för framtida ungdomsgrupper. För att en sådan utveckling skall bli så framgångsrik som möjligt är det följaktligen betydelsefullt att målgruppen själva får möjlighet att påverka.

Vidare är det fundamentalt att samverka med många olika samverkanspartners, grupper och personer i Öresundsregionen. I förprojekteringen kommer vi följaktligen att bygga upp ett brett kontaktnät där till exempel VPC, Jobcenter i Köpenhamn, danska och svenska kommuner och förvaltningar, företagsföreningar, andra projektgrupper (exempelvis Öresundsjobb och Jobb Danmark), Arbetsförmedling, fackföreningar, polis, socialtjänst, skola och Försäkringskassa ingår.Till detta tillkommer givetvis de unga vuxnas fokusgrupper och arbete i styrgruppen. Under förprojekteringens gång kommer dessutom ytterligare namn, projekt och organisationer att läggas till, då varje samverkansaktör i sin tur föder nya kontaktvägar.

Medfinansiärer

 • Arbete och försörjning
 • Arbetsförmedlingen i Eslöv

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge