Logotyp på utskrifter

Unga i S/T

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFolkuniversitetet i Kristianstad
KontaktpersonTina Thomasson
E-posttina.thomasson@folkuniversitetet.se
Telefonnummer044-207640
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-01-02 till 2014-09-26
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Allt fler blir utslagna från arbetsmarknaden redan i unga år. manga av dem lever i stort utanförskap och riskerar att hamna där permanent. Genom samlade insatser från vården Arbetsförmedlingen Försäkringskassan kommun vuxenutbildning arbetsgivare den sociala ekonomin m.fl. kan vi på ett effektivt sätt hjälpa dem in på arbetsmarknaden eller tillbaka i studier och egen försörjning.
Vi vill utveckla och sprida nya metoder och nya sätt att samarbeta genom att samla alla de resurser den individuelle deltagaren behöver i ett resursteam. Genom samarbete och tillgång till all relevant information kan vi hjälpa deltagaren framåt på ett effektivt stimulerande och motiverande sätt. Vi bygger upp en individuell handlingsplan för varje individ.

Bakgrund

Det finns idag ett stort antal unga i åldern 20 - 29 i Simrishamn och Tomelilla som idag uppbär olika former av försörjningsstöd och som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Efter samtal med Arbetsförmedlingschefen i Simrishamn/Tomelilla har olika försök gjorts att få målgruppen till studier eller arbete. Men Arbetsförmedlingen tillsammans med andra myndigheter som Försäkringskassan, kommunerna har prövat olika sätt men ger uttryck för att nya sätt och metoder kommer att behövas.
Målgruppen blir större och större och det finns idag olika åtgärder hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna och andra. Men gruppen som vi kolla har en ytterligare problematik och skulle kräva en annan typ av matchning och samverkan för att ett gott resultat ska uppfyllas.
För en del företag som ska ta emot målgruppen kan det behövas en annan form av förberedelse för att kunna ge deltagaren rätt förutsättningar, det kan behövas nya metoder och sätt. Likadant kan det behövas skapa nya förberedelser inför studier.

Kanske skulle det skapas en annan forma av samverkan kring deltagaren där teamet följer deltagaren mot dess mål. Kanske ska detta team skifta utefter där deltagaren befinner sig mot sitt mål. Att det skapas en tydlig målformulering där alla aktörer som för stunden finns runt deltagaren tillför och agerar.

För att inte gruppen ska hamna i permanent försörjning från samhället vill vi under förstudien diskutera fram vilka nya metoder eller använda gamla metoder på ett nytt sätt.

Som bilaga 1 har Arbetsförmedlingen gjort en sammansställning.
Av 130 insatser har 87 avslutgjorts. I analys kan vi se att personer som går till följande
LSS
Personligt ombud
FK aktivitetsersättning
FK rehab sjukskrivning
Gemensam kartläggning AF FK och rehab
vård inom psyk
annan insats kommun
RMS
Övriga

är en betydande grupp där man bedömer att nya metoder skulle vilja testas för att öka nivån att nå arbete eller studier.

Målsättning

Vi vill genom förstudien skapa förutsättningar och nya metoder för den beskrivna målgruppen att kunna nå ett arbete eller studier. Genom förstudien önskar vi skapa en ny form av samverkan där deltagaren befinner sig i centrum. Att utbildningsorganisationer alternativt skolor och företag ska få bättre förbereda och rustade deltagare så att studiegången klaras och att inträdet på arbetsmarknaden blir lättare och att vi skapar en hållbarhet på lång sikt.
Att vi får ny form av kartläggningsmöjlighet och validering för snabbare och rätt matchning

För att kunna nå detta måste vi kunna rusta deltagaren på ett nytt sätt tillsammans. Acceptera den nivå deltagaren befinner sig på att därifrån skapa förutsättningar på arbetsmarknaden som idag inte finns. Ett genomförandeprojekt skulle kunna ge de rätta förutsättningarna.
Komplettering 131030
Målet är genom denna inventering i förstudien få en tydlig bild av behovet till ett genomförandeprojekt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi ska i förstudien ta fram en anpassningsplan för personer med funktionsnedsättning. Detta kommer att göras i samverkan med de involverade parterna i förstudien. Vi har idag personer med olika former av funktionsnedsättningar i vår verksamhet. Beroende på vilka funktionsnedsättningar är kommer undervisningen att anpassas efter deltagarens behov. På företag/verksamheterna kommer vi göra analys under förstudien kring hur tillgängligheten ser ut för funktionsnedsatta. Vi kom under förstudien kartlägga behov av språkstöd i form av tolk eller översatt material.
Alla myndigheter, kommuner och Folkuniversitetet har anpassade lokaler för personer med funktionsnedsättning.

Transnationellt samarbete

Genom åren har vi haft ett stort antal transnationella projekt. Olika länder kan ha olika ideer om hur man bäst kan hjälpa denna målgrupp till arbete eller studier, och tillbaka i sociala gemenskap. Vi är intresserade av ta söka reda på hur man arbetar med dessa frågor inom EUs medlemsländer. I förprojektet vill vi söka reda på vilka och göra ett besök och skapa ett informationsutbyte. Vi ser gärna att detta utmynnar i någon form av ansökan i genomförande projektet.

Kommun

  • Simrishamn
  • Tomelilla