Logotyp på utskrifter

Unga i JOBB

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbete och Tillväxt Bjuv
KontaktpersonClaes Jansson
E-postclaes.jansson@bjuv.se
Telefonnummer042-4585678
Beviljat ESF-stöd5 170 750 kr
Total projektbudget13 639 689 kr
Projektperiod2011-08-01 till 2014-06-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Unga i JOBB - ett ungdomsprojekt - som vänder sig till åldersgruppen 16 - 29 år, där deltagarna gång efter gång återkommer i olika program/projekt, misslyckas på nytt för att återkomma vid annat tillfälle. Projektet som är i tre steg, vill kartlägga och utvärdera orsakerna till dessa ständiga misslyckanden, utbilda och stödja ungdomarna och få dem att se sina eventuella brister som tillgångar för att komma igen och då lyckas. Under första steget i projektet sker inskrivning med kartläggning och samtal, samt eventuella tester där deltagarnas deltagande i steg två, skrivs in i en handlingsplan. Eventuella medicinska hinder kommer att utredas. Sista steget syftar till att ungdomarna utför ett "jobb" där jobbet är att bygga nätverk och skaffa företagskontakter och bygga sin egen karriär. Jobbet utförs i mindre arbetslag med en arbetslivscoach som arbetsledare och mentor. Målet är jobb eller studier efter projekttiden för minst 50% av deltagarna.

Bakgrund

Idé till projektet – Unga i JOBB - har vuxit fram då vi inom Bjuvs kommun har sett att allt fler ungdomar står utanför ordinarier arbetsmarknad, och gång på gång påbörjar nya projekt/arbetsmarknadsprogram. Samtal har då också förts med bl a, Svalövs kommun, Helsingborgs Stad Utvecklingsnämndens förvaltning m fl kommuner i Skåne Nv som upplever samma sak. Övrig samtalspartner i detta har varit Arbetsförmedlingen AMO Helsingborg. Det blir i en gruppen ungdomar 18 – 29 allt vanligare att man blir en återkommare. Man skrivs in i projekt/program gör vad man blir tillsagd, ibland utan engagemang, avslutar projektet/programmet och sedan är man utanför igen, direkt eller i snar anslutning till projektet/programmet. Ingen ifrågasätter varför man misslyckas och blir en återkommare, och misslyckas gång efter gång.

Idag (februari 2011) finns 431 ungdomar i åldern 16 - 29 år (Af inskrivna 18 - 24 år är 261) inskrivna som arbetslösa i Bjuv inkl försörjningsstödstagare och IM - elever, för Svalöv är siffrorna 257 (Af inskrivna 18 - 24 år är 194) inkl försörjningsstöd. Totalt blir detta 688 ungdomar i åldern 16 - 29 år. Helsingborgs Stad, Utvecklingsnämnden, har uttryckt intresse att vara med under mobiliseringsfasen för att vara med i utvecklingsarbetet inför genomförandet. Helsingborg kommer undermobiliseringsfasen att bestämma sig för om man skall vara med under genomförandefasen. Som viktig samarbetspartner finns också Arbetsförmedlingens AMO Helsingborg, som har för avsikt att delta dels under mobiliseringsfasen som under genomförande fasen. Här finns de som under olika perioder deltagit i Ungdomsgarantin, skrivits in och ut – allt beroende på hur man lyckats med att etablera sig med kortare arbeten eller inte. Men här finns också ungdomar som har deltagit i andra projekt/program och inte kunnat etablerat sig på arbetsmarknaden.

En allt för stor grupp ungdomar har misslyckandet och för dessa har det blivit ett problem. Man har inte klarat av tycket från omgivningen och i sämsta fall har man ingen försörjning alls genom något projekt/program, utan hamnar hos socialtjänsten med försörjningsstöd som enda ersättning för att klara sin vardag.

Varför man misslyckas kan ha många förklaringa. I samband med förstudien till detta projekt har kontakt tagits bl a med skolhälsovården, som då säger att man är inte främmande för tanken att problemet börjar redan i skolan. Diagnoser som kanske borde varit kända tidigt har aldrig blivit diagnostiserade. Det saknas verktyg för att fånga upp elever som tidigt visar sig inte hänga med när tåget går.

Under mobiliseringsfasen av projektet som pågår under fem månader (2011.08.01 – 2011.12.31) skall projektägaren (Bjuvs kommun) tillsammans med partners Svalövs kommuns AME och intressenter arbeta fram en metod och samtidigt kartlägga målgruppen. Till sitt förfogande har man en AT psykolog (som handleds av leg psykolog, finns inom Bjuvs kommun), en socionom/kurator, studie- och yrkesvägsledare, arbetslivscoach, friskvårdskonsulent, folkhälsosamordnare, ekonom och assistent. De olika yrkesgrupperna deltar olika tid under mobiliseringsfasen. Dessutom medverkar intressenter under mobiliseringsfasen med den tid som de satsar som medfinansiering.

Olika programpunkter och kunskaper skall planeras inför projektstart som sker den 1 januari 2012. Olika tester som kan komma att användas skall studeras, detaljerat program för verksamheten för varje grupp under projektet skall arbetas fram. Allt sker med start i form av workshops under hösten 2011, och avslutas med ett seminarium i december 2011 där metoder och idé redovisas. Allt för att det skall vara klart att starta projektet Unga i JOBB den 1/1 2012.

Projektet Unga i JOBB är indelat i tre olika steg, där första steget innebär att deltagaren kartläggs vid samtal med olika yrkesgrupper under första månanden. I första steget skapas en handlingsplan för det fortsatta deltagandet i projektet. Handlingsplanen skall ligga kvar som ett dokument - ändras under projekttiden – för deltagarens ”resa” genom projektet. Deltagare kan inte skrivas ut ur projektet och åter till remittent utan en handling som berättar orsaken för deltagaren och remittenten, gäller under hela projekttiden. Deltagare kan max tillhöra projektet under fem månader.

Till andra steget kommer man då kartläggningen och samtalen är genomförda och en handlingsplan finns. Under andra steget ”jobbar” man med de brister större eller mindre som framkommit under kartläggningsmånanden. Krävs längre utbildning enligt handlingsplanen – blir denna utbildningstid s k överhoppningsbar tid i projektet (gäller inskrivningstiden). För ungdomar med utländs härkomst kan steg två användas för att lära den svenska yrkes koden, och få en inblick i den svenska arbetsmarknaden. När allt enligt handlingsplanen är klart eller i samtal med inskrivningspersonalen och deltagaren betraktas som klart, flyttas deltagaren till sista steget i projeket.

När man som deltagare bedöms som arbetsredo – flyttas man från steg två till steg tre som är spurten till ett jobb eller blivande utbildning. Gruppen här är max 10 personer (vanligen åtta) och leds av två arbetslivscoacher vars uppgift är att vara arbetsledare för vars en grupp.

Arbetsuppgiften är för gruppen är att skaffa jobb och eller finna utbildning för var och en i gruppen så att gruppen kan avsluta sitt arbete så snart som möjligt. Även här finns fem månaders gräns för att vara inskriven i projektet. Den troliga tiden för att vara i steg tre är tre till fem veckor.

Arbetet är i dessa grupper utformade så att coachen leder och fördelar arbetet som består av studiebesök och nätverkande för deltagarna. Varje morgon kan börja med att gruppen tillsammans planerar och äter frukost och avrapportera sitt arbete och berättar om vad som skall göras under dagen. Vid företagsbesök skall gruppen efter fastställd mall och egna frågor föra uppgifter tillbaka till projektet som kan användas i framtiden och av andra deltagare. Frågemalen tas fram under mobiliseringsfasen.

Bli "din egen arbetsförmedlare” är uppdraget, där jobb/anställningar skall tillföras projektet i alla delar. Som ett andra uppdrag under Steg tre är att bygga sitt nätverk och skaffa kontakter för nuet men framför allt för framtiden. I första hand för egen del och i andra hand som en jobb bank för övriga deltagare. "Bli din egen arbetsförmedlare" är en idé som användes under plusjobbstiden 2006/07 och skall nu vidarutvecklas för att kunna användas som en model och implementeras i verksamheter som är partners och intressenter i projektet.

Under Steg tre kommer också följande ”ämnen” att ingå som ett komplement till nätverks och jobb sökandet, nämligen:

- Jobb o karriär (info om starta eget, kontakt med bemanningsföretag mm)
- Företagskunskap och ekonom (ekonomiska begrepp, ett företags budget, att anställas)
- Arbetsmiljö (rättigheter och skyldigheter som anstäld, arbetsmiljölagen, systematiskt arbetsmiljöarbete och psykosocial arbetsmiljö)
- Teambuilding (teori som varvas med praktiska övningar)

Syfte

Projektet – Unga i JOBB – skall ta fram en metod och arbetsrutin där det skall säkerställas hur man undviker, att i första hand, ungdomar 16 – 29 år återkommer i olika projekt/program gång efter gång. Idén till projektet bygger på en trestegs modell, där ungdomar som genomfört andra projekt/program mer än en två gånger skall få sina förutsättningar kartlagda och testade, för att lyckas komma vidare. Metoden skall implementeras i verksamheten efter projekttiden och då också kunna användas på andra grupper som blir s k ”återkommare”.

Dessutom skall projektet leda till att metoden som kommer fram i projektet implementeras i deltagande organisationers verksamheter under och efter projekttidens slut.

Projektet skall också utveckla den arbetsmetod som påbörjandes under plusjobbs tiden 2006/07, för att bygga nätverk och komma i kontakt med arbetsgivare. Arbetsmetoden gick 2006/07 under namnet "Bli din egen arbetsförmedlare".

Arbete ovan uppdelas i två avdelningar, dels ett arbete under mobiliseringsfasen och ett under genomförande fasen. Under mobiliseringsfasen kommer planering av insattser och metoder att göras, kontakter att ettableras med aktörer som är vikitiga under genomförande fasen.

Under genomförandefasen kommer insattser och metoder att prövas, och testas för att det under men framför allt efter projekttiden finns en metod och idé på hur arbetet har genomförts, så att det kan implementeras i ordinarie verksamhet.

Implementeringen skall fortgår under hela genomförandefasen, och följas bl a av utvärderare och styrgrupp.

Målsättning

Mål som skall mätas under projektet är att minst 80% av de som genomför de två första stegen i projektet skall ha närmat sig arbetsmarknaden, 20% kommer av olika anledningar (avhopp och sjukdom) att skrivas ut från projektet, med tydliga beskrivningar för remittenten och deltagaren varför avslut har gjorts.

Av de deltagare som genomför steg ett och två, går 50% ut i arbete, 25% kommer att gå vidare till studier och 25% kommer att gå till annan sysselsättning, t ex någon form av praktik i det sociala företaget som finns med som partner eller annan insatts som bedöms möjlig av remittent och projektet tillsammans.
Målet är att utveckla metod under projektet, som:

-kartlägger och testar personer som deltagit i olika projekt/program vid mer än en gång och återkommit som ny deltagare i annat projekt/program utan att lyckas komma vidare, har blivit s k ”återkommare”,
-skapar rutiner för mottagande av deltagare, s k ”återkommare” att med någon form av automatik får tillgång till den utredning/kartläggning som behövs för att lyckas komma vidare. Gäller alla de olika yrkesgrupper som blir/är berörda,
-ger möjligheter för deltagarna att på ett strukturerat sätt skapa och bygga nätverk, och nyttan av ett nätverk, för att etablera sig på arbetsmarknaden,
-utvecklar konceptet ”Bli Din egen arbetsförmedlare” som testats bl a under Plusjobben 2006/07 i Bjuv kommun

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att arbeta efter principen att alla (deltagare, medarbetare och övriga intressenter) skall kunna följa, delta och ta del av information som behövs för att följa och delta i projektets arbete och idéer. HANDISAM:s riktlinjer samt gällande lagstiftning om tillgänglighet, kommer att följas. Värdegrunden som finns för projektägaren samt eventuella värdegrunder som gäller för medaktörer skall gälla utöver vad riktlinjer och lagstiftning säger.

Lokaler som kommer att användas av projektet skall vara tillgänglighetsanpassade enligt den checklista som finns framtagen av HANDISAM. Gäller så väl projektlokaler för personal som för deltagare, men också vid de tillfällen som det arrangeras events i projektets namn som vänder sig till intressenter och medaktörer, t ex workshops, konferenser mm.

Projektledare som rekryteras till projektet skall ha väl dokumenterade kunskaper och kännedom om tillgänglighet. Personal i projektet skall erhålla en halvdags utbildning i tillgänglighet (grundutbildning) i samband med genomförandet. Under projekttiden kommer proces stöd i tillgänglighet att användas för bl a utbildning av projektpersonalen.

Det kommer att åligga projektledaren att kunna driva processer och målgruppsanpassad information för målgruppen under genomförandet, i steg tre, för målgruppen.

Under mobiliseringsfasen kommer en SWOT att genomföras vad gäller tillgänglighet, detta för att inför ett genomförande har ett bra underlag för beslut och åtgärder som skall och bör göras.

Hemsidan för projektet tillsammans med övriga eventuella sociala medier, kommer att anpassas enligt HANDISAM:s eller motsvarande organisationer/myndigheters beslut eller riktlinjer. Gäller även det informationsmaterial i tryck, som produceras i projekts namn, t ex så kan visst material kanske komma att produceras i punktskrift, lätt läst svenska mm.

Vid eventuella upphandlingar kommer projektet att framhålla vikten av att tillgängligheten får en särskild vikt.

Jämställdhetsintegrering

Projektet skall sträva efter att ha en jämställdhetsprofil, vilket bl a innebär att ungdomar skall lockas till arbeten/studier/utbildningar som av tradition innehas av det motsatta könet. Under projekttiden kommer redovisningen att ske uppdelat på kön för att se resultatet ur detta perspektiv. Under projekttiden och även i det material som tas fram att kunna användas efter projekttiden, kommer jämställdhets perspektiv att iakttas. Manligt och kvinnligt kommer att belysas i under hela projekttiden.

Under mobiliseringsfasen kommer en SWOT-analys att göras, för att få fram ett bra underlag för arbetet med jämställdhet under genomförandet av projektet.

Vid rekrytering av projektledare kommer krav att ställas på att denna person har väl dokumenterade kunskaper om jämställdhet, dels för att driva frågan under mobiliseringsfasen, men också under projekttiden. Projektpersonal kommer under mobiliseringsfasen att få grundläggande utbildning i jämställdhet, samt i projektets kommer även en grundutbildning att ges. Vid rekrytering av personal till genomförandet av projektet skall det strävas efter att projektmedarbetarna hämtas från båda könen så lika som möjligt, samt att etnicitet också värderas högt i rekryterings fasen.

Jämställdhetsfrågan i projektet ska följa de av riksdagen fastställda mål och den lagstiftning som finns på området jämställdhet.

Processtödet som finns för jämställdhet har kontaktats och grundutbildning har genomförts av minst en som kommer att ingå i projektledningsgruppen under mobiliseringsfasen.

Vid upphandling av tjänster mm kommer projketet att ställa krav på genus- och jämställdhetskunskap.

Transnationellt samarbete

Projektet har för avsikt att under mobiliseringsfasen lägga grunden för att skapa kontakter och undersöka andra projekt inom EU som kan vara idé och inspiratinskälla för projektet, samt lärande för olika metoder som kommer att arbetas fram undre projettiden.

Exempel finns det bl a i England och Holland, projekt och arbete som utförs för att få ungdomarna att komma vidare i sin etablering. I Enlgand finns bl a i Manchester och Liverpool olika projekt, pågående och implementerade projekt att studera. Holland har i Amsterdam och Haag ungdomsporjket skom kan skapa och bilda skola för projektmetoder i projektet.

Dessutom finns i Danmark ett antal intressanta arbetsmetoder och idéer för att få ungdomarna att komma vidare, några av dessa projekt/arbetsmetoder skall kontaktas och besökas.

Dessutom kommer under mobiliseringsfasen alla möjliga kontaktvägar att undersökas, dels för nya infallsvinkalr mm. Besöken som kommer att genomföras i projektets namn kommer också att lägga grunden för framtida samverkan och erfarenhetsutbyte. Det kan och kommer också att vidga möjligheterna att informera ungdomar om en arbetsmarknad utanför den som vi vanligen känner till.

Medfinansiärer

  • Arbete och Tillväxt Bjuv
  • Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsområde Helsingborg
  • Arbetsmarknadsenheten

Samarbetspartners

  • Bjuvssam
  • TrioTjänst i Bjuv Ek Fören
  • Utvecklingsnämndens förvaltning

Kommun

  • Bjuv
  • Helsingborg
  • Svalöv