Logotyp på utskrifter

Unga entreprenörer för tillväxt i Sydöstra Skåne - från vision till verklighet i samma projekt!

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArtes Liberales AB
KontaktpersonDafvid Hermansson
E-poststyrelseordf@artesliberalesab.se
Telefonnummer070-512 08 30
Beviljat ESF-stöd445 986 kr
Total projektbudget445 986 kr
Projektperiod2014-01-01 till 2014-06-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projekt har för avsikt att inventera och genom en utbildningsfilm dokumentera vad som gjorts och görs i området för att motverka ungdomsarbetslöshet. Filmen ska ställa kritiska frågor och samtidigt inspirera till att på olika sätt få ungdomarna ut i arbete. Inom projektet genomförs en utbildning och inkubatorsinsats för unga kvinnors företagande, för att bidra till jämställdhet och mångfald inom regionens företag, vilket forskning visar ökar tillväxten. Satsningen riktas till ett antal nya och etablerade företag för att stärka kvinnors entreprenörskap. Projektet avslutas med filmpremiär inför en paneldebatt med regeringsföreträdare och ett efterföljande seminarium kring landsbygdsutveckling, jämställdhet och mångfald bland företagare.

Bakgrund

Sydöstra Skåne och särskilt Österlen beskrivs ofta som ett problemområde för tillväxt. Befolkningen, i den mån den stannar kvar, blir äldre och infrastrukturen sämre, i takt med att företagen samtidigt får allt kärvare tider. Tunga tillverkningsindustrier och underleverantörer antingen flyttar eller sparar in och varslar om uppsägningar. Unga, särskilt kvinnor, flyttar från Österlen för jobb och studier.
Färska siffror om exempelvis Simrishamns kommun visar på en motsägelsefull statistik: å ena sidan startas det många nya företag i kommunen, och det finns redan snart 3000 företag registrerade. Men den absoluta majoriteten av dessa, mer än 95 %, har 0-1 anställda, är vilande och/eller upplever sällan sin ettårsdag! Statistiken vittnar också om många konkurser och kraschade drömmar. Beror det på dålig affärsidé eller marknadsundersökning, eller på bristande nätverk eller utbildning i företagande?
Projektet ska kort inventera vad som har gjorts och vad som mer kan göras för målgruppen unga arbetslösa i regionen, och vad som kan göras för att underlätta för ny- och egenföretagande. Vad beror bristen på ”Gnosjö-anda”, visionärt entreprenörskap, tillväxt och samverkan på Österlen på? Vad kan man i så fall göra för att skapa tillväxt och företagande i en region som närmast beskrivs som ”de kulturella och kreativa näringarnas Mecka”? Och varför upplevs ofta de befintliga företagsnätverken på Österlen som antingen hopplöst förlegade eller till och med exkluderande av nya, framför allt unga kvinnliga entreprenörer?
Projektets huvudfokus är ungdomars, 16-19 år, arbetslöshet och unga vuxnas, 19-35 år, generella arbetssituation i Sydöstra Skåne, där ungdomsarbetslösheten är mycket hög, och hur detta skulle kunna förvandlas till ung företagsamhet istället. Projektet ska försöka inventera en genusoberoende bild av situationen i regionen, där allas erfarenheter ska tas tillvara: unga, gamla, kvinnor, män, etniska svenskar och utomlandsfödda. Vi tror inte på att strukturer bryts genom att man bara fokuserar på ett kön eller en åldersgrupp. Alla måste vara involverade och engagerade på lika villkor för att en förändring ska ske. Vi kommer i projektet att spela in en dokumentärisk utbildningsfilm och arrangera ett nationellt tillväxtseminarium som ska integrera alla, för det är tillsammans som vi måste agera. Målet är dock att fokusera på hur tillväxt och fler arbetstillfällen kan skapas genom unga entreprenörer och ung arbetskraft generellt. Ett delmål inom projektets ram är att genom en konkret utbildningsinsats för 20 unga kvinnor på ett tydligt sätt ge incitament och inspiration för unga entreprenörer generellt och kvinnor i synnerhet. Arbetet dokumenteras parallellt i filmen, som har ett tydligt pedagogiskt och politiskt syfte att diskutera mångfald, jämställdhet och landsbygdsutveckling. Projektet har en tydlig målsättning kring jämställdhet, ty genom att öka kvinnors inflytande och företagande ökar jämställdheten bland företagare, vilket också enligt alla studier ökar tillväxten. Mångfald, då vi söker både kvinnors och mäns erfarenheter med annan etnisk bakgrund. Folkhälsa i att sunt och jämställt företagande befrämjar livskvalitet och tillväxt. Vi fokuserar aktivt på miljö och hållbarhet i företag som arbetar för att förvalta dagens resurser utan att förbruka dem.
Syftet är att visa på olika arbetstillfälle- och tillväxtstrategier i en region med svag tillväxt, ökad utflyttning och hög åldersstruktur, genom att lyfta fram och utbilda unga entreprenörer, skapa nätverk, ge skolor och elever handledning i Ungt Företagande eftersom entreprenörskap enligt regeringen ska finnas på gymnasieskolornas schema, samt utbilda och stärka unga kvinnor i deras roll som företagare och entreprenörer. Syftet är att å ena sidan visa på brister och svagheter i befintliga strukturer, men att också visa på olika lösningsmöjligheter. Det är oerhört viktigt att i projektet direkt integrera gymnasieungdomar 16-19 år. Om bara något eller några år beror tillväxten i Sydöstra Skåne på dessa ungdomar, och på deras vilja att bo och verka här, för att de kände att någon trodde på dem, ville att de skulle satsa på sina idéer. Även efter utbildning eller resor, ska de känna att det finns nätverk som fångar upp dem och vill integrera dem i regionutvecklingen. Många ungdomar skulle säkert både kunna starta företag redan under sin skoltid, om bara någon gav dem chansen, och göra mycket för regionen redan nu som ferieanställda, om praktikplatser och sommarjobb var mer öppna och kreativa i sina visioner om vad ungdomarna kan bidra med. Idag är det till och med svårt för ungdomar att få sommar- och feriejobb på Österlen - varför?! Ska vi vänta med att satsa på ungdomarna och ung företagsamhet blir regionen efterseglad och det kan vara för sent att skapa tillväxt.

Målsättning

Ett övergripande mål och resultat är givetvis projektet ska inspirera fler kvinnor och fler ungdomar generellt att driva företag på Österlen och i att bidra till att skapa tillväxt!
Ett annat viktigt mål är utvärdering och handledning av Arbetsförmedling, gymnasieskolor och näringslivssekreterare i ungt entreprenörskap och arbetsmarknad, en insats som varit starkt efterfrågad, och den pedagogiska film som kommer att ligga som grund för fortsatt utbildning och engagemang rent generellt för ungt företagande i vår region, en film som säkert har erfarenheter som är viktiga att sprida även på andra håll. Vad händer med regeringens krav på entreprenörskap på schemat i gymnasieskolorna t.ex.?
Ett tredje resultat är samarbetet med Arbetsförmedlingen och Tillväxtrummet i fortsatta åtgärder för företagande och tillväxt.
Paneldebatten och heldagsseminariet kommer att skapa diskussion och samtal kring tillväxtfrågor, engagerade företagare kommer att skapa de nätverk som behövs för att komma åt strukturer som hindrar tillväxt. Frågorna kommer inte att lösas över en natt. Men ett viktigt verktyg kommer att ha delats ut.
På lång sikt är målet tillväxt. Ökat egenföretagande. Ökad andel kvinnliga företagare. Högre andel företag som överlever och kan leva på det de gör. Ökad integration. På Österlen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet riktar sig även (men inte enbart) till personer med lättare fysisk funktionsnedsättning. Vi kommer att endast använda lokaler med tillgänglighetsanpassning för att göra medverkan möjlig. I den mån personer med större funktionsnedsättningar anmäler sig till projektet kommer vi att samråda med socialtjänst, personliga assistenter, m.m. om hur vi ska arbeta, och om det är möjligt att i förstudien rikta sig till dessa personer, eller om det är förstudiens uppgift att kartlägga hur ett fortsatt arbete ska gå tillväga. Vi menar mycket tydligt att företagande kan vara en väg in på arbetsmarknaden för många med fysiska funktionshinder - det finns många lyckade exempel på fysiskt handikappade entreprenörer! Här vill vi skapa förebilder.

Transnationellt samarbete

Ej relevant för förstudien.

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Tomelilla
  • Ledning och utveckling
  • Träffpunkten
  • Österlengymnasiet

Kommun

  • Simrishamn
  • Sjöbo
  • Tomelilla
  • Ystad