Logotyp på utskrifter

Ung i Ängelholm

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareÄngelholms Kommun
KontaktpersonLena Östblom
E-postlena.ostblom@engelholm.se
Telefonnummer0431-468171
Beviljat ESF-stöd1 498 451 kr
Total projektbudget1 498 451 kr
Projektperiod2014-07-01 till 2014-12-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Målet med implementeringsprojektet är att alla som arbetar med ungdomar i Ängelholms kommun ska göra detta på ett samordnat sätt så att inga ungdomar riskerar att falla mellan stolarna i kontakter med kommun och myndigheter. Detta innebär att kommunen ska arbeta på ett nytt sätt, med den modell och metod som tagits fram under projektet Ung i Ängelholm.

Bakgrund

Ung i Ängelholm har arbetat med ungdomar i Ängelholms kommun enligt en metod som utvecklats inom projektet. Metoden kallas för Klara-Färdiga-Gå och innebär att det erbjuds olika typer av insatser för ungdomar beroende på hur nära arbetsmarknaden de står. Som stöd för metoden har också ett ungdomsnätverk initierats i kommunen för att alla som möter ungdomar i sitt arbete ska kunna slussa deltagare rätt inom Klara-Färdiga-Gå. Ungdomsnätverket är ett första steg mot implementering i kommunen, men för att kunna ”sätta” arbetsmetoden i kommunen vill vi arbeta mer intensivt med implementeringsfrågan. Det är också vår vision att ungdomsnätverket ska fungera som arbetsgrupp för ”Ungdomsstaden” inom ramen för visionsarbetet Kraftsamling. Här vill vi arbeta med ett sätta upp mätbara mål för vad som utgör en ”Ungdomsstad”. Kraftsamling är ett gediget visionsarbete som anger inriktningen för Ängelholms kommun med siktet på år 2020. Sammanfattningsvis slås bland annat fast att Ängelholm är möjligheternas kommun, som kraftfullt och hållbart utnyttjar de konkurrensfördelar som ges av det geografiska läget och utmärkt infrastruktur. Ängelholm är attraktivt som bostads-, studie- och besöksort och för företag som vill utveckla sin verksamhet. Ängelholm är profilerad som ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. Ung i Ängelholm är en satsning inom ramen för ungdomsstaden, men har också koppling till kunskapsstaden.

Under vårt Implementeringsprojekt för Ung i Ängelholm kommer Ängelholms kommun parallellt att arbeta med att ta fram en ny förvaltningsorganisation. Detta innebär att vi har mycket stor möjlighet att påverka utformningen av den nya organisationen så att projektets metod och arbetssätt kan implementeras i kommunen på ett bra sätt. Att trä på ett nytt arbetssätt på en befintlig organisation kan innebära att man upplever större motstånd än om man samtidigt gör en organisationsförändring. Vi har med andra ord optimala förutsättningar för att lyckas med både organisationsförändring och implementering av projektet.
Många av insatserna på Färdiga- och Gå-nivåerna är utprövade och klara att implementera. På Klaranivån krävs det däremot oftast individanpassade insatser, och vi vill under Implementeringsprojektet arbeta med att dokumentera det arbetssätt vi använt när vi arbetat med ungdomar som annars riskerar att falla mellan stolarna. Inom projektet har vi framgångsrik kontakt med såväl ungdomarna som med deras handläggare på olika myndigheter och kan hjälpa till med att till exempel få till stånd trepartssamtal. Baserat på våra erfarenheter är vi övertygade om att denna funktion, en person som inte är myndighetsutövande och som kan ha en samordnande roll, är mycket viktig att ha i en kommun. Genom att granska projektdagboken vill vi fånga och dokumentera karakteristika och framgångsfaktorer i arbetssättet med dessa mer resurskrävande ungdomar.

En annan del i projektet är den Entreprenörskola som tagits fram i samverkan med Kraftsamling. Där finns en uttalad ambition att Entreprenörskolan ska leva kvar efter projektets slut och vi behöver därför arbeta med implementeringen av denna. Vi ska därför ta fram en plan för hur Entreprenörskolan ska kunna drivas efter projektets slut. Vi ska också bygga upp ett program för unga entreprenörer kopplat till Entreprenörskolan.
Inom Ung i Ängelholm har vi arbetat med att ta ett helhetsgrepp över ungdomsarbetslösheten och hoppas nu att vi kan implementera vårt arbetssätt i kommunen. Vi behöver också sprida våra resultat, framförallt internt i kommunen så att fler än dem som arbetar närmast ungdomsfrågorna får förståelse för arbetet. Vi har under hela projekttiden haft goda resultat och just möjligheten att implementera projektet i kommunens reguljära verksamhet ser vi som mycket lyckad.

Målsättning

Det övergripande målet med implementeringsprojektet är att Ängelholm ska bli den Ungdomsstad som beskrivs i visionsarbetet Kraftsamling.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet har arbetat utifrån en tillgänglighetsplan som togs fram i projektets inledning. Denna kommer att vara vägledande även under Implementeringsprojektet.

Transnationellt samarbete

Projektet har genom studieresor till bland annat Tyskland hämtat hem kunskap och erfarenheter från liknande projekt. Detta har inspirerat och gett oss nya infallsvinklar. Under implementeringsprojektet tar vi med oss dessa erfarenheter.

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedligen Ängelholm

Kommun

  • Ängelholm