Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Ung entreprenör

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsmarknadsförvaltning
KontaktpersonOla Johnsson
E-postola.johnsson@trelleborg.se
Telefonnummer0410-733094
Beviljat ESF-stöd1 892 439 kr
Total projektbudget4 400 178 kr
Projektperiod2011-08-01 till 2013-12-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

”Ung entreprenör” är ett projekt som riktar sig till unga i åldern 16-24 år och där entreprenörskapsbegreppet får ta plats. Syftet med projektet är att skapa redskap för att fler unga ska se sig själva som entreprenörer och på så vis stärka tillväxten i kommunen genom ett större ansvar kring samhälls- och arbetslivsfrågor. Dessutom ska unga få möjligheten att marknadsföra sitt Trelleborg utifrån sin idé och på sitt sätt då vi vet det är av vikt att känna stolthet för sin stad.

Bakgrund

En stor del av generationen unga i åldern 16-24 år har svårt att ta sig in på arbetsmarkanden. Samtidigt vet vi att denna generationen är väldigt drivande, individualistiska och vill förverkliga sig själva och sina idéer. Därför blir det paradoxalt när samhället inte ger generationen de redskap som de behöver. Unga vill idag driva sin egen progress i projektform och detta är något som många delar i vårt samhälle inte stödjer. Därför är det av vikt att samhället förändrar sina strukturer och ser drivkraften framför regelverket. I varje ung finns det en dröm och därmed en drivkraft att hitta sin egen väg för att förverkliga den. Att vara entreprenör innebär inte enbart att starta ett eget företag eller vara drivande i en förening. Begreppet entreprenörskap är idag ett ord som används ofta och som lätt kan missuppfattas och därmed missbrukas. Vi ser att begreppet har en betydelse för att unga ska ta sig in på arbetsmarknaden genom att samhället fångar upp drivkraften och att arbetsgivare ser det som en nyckelkompetens vid rekrytering.

Trelleborg har länge varit en industristad och det finns en tydlig tradition i ett småföretagande av levebrödskaraktär. För unga trelleborgare färgar detta begreppet företagande och entreprenörskap. Som tidigare nämnt vill unga förverkliga sig själva och sina idéer. I dagens samhälle är dessa idéer globala och drivs i andra former än det traditionella företagandet. Genom att omdefiniera begreppet öppnar man upp för nya bilder och möjligheter till att kunna skapa identifikation hos den unge. Lokala unga exempel som går i bräschen har också stor betydelse i form av förebilder på ett nytt ungt entreprenörskap.

Genom olika rapporter (bl.a. Ungdomsstyrelsens Fokus 10) kan vi nationellt se att delaktighet och inflytande är ett område som vi i samhällets olika organisationer/strukturer måste arbeta bättre med. Under hösten 2010 genomförde Trelleborgs kommun en LUPP-undersökning (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) där kommunens unga i årskurs 3 på gymnasiet samt unga födda 1988 fick svara på ett 80-tal frågor. Resultatet av denna enkät visar på att många unga i kommunen vill vara med och påverka frågor som rör kommunen, cirka 50 % av de som svarade ville göra detta, något större andel tjejer än killar. Av de som inte ville vara med och påverka var det cirka 30 % som svarade att de inte ville vara med och påverka för att ingen lyssnade. Det som är än mer alarmerade är att av de som svarade att de ville vara med och påverka så var det cirka 55 % som svarade att de inte visste vem eller vilka de skulle vända sig till. Vid en jämförelse av övriga landet så är det fler unga trellebrogare som vill vara med och påverka och detta är positivt. Det är dock viktigt att detta tillvaratas och att det finns arenor som tillvaratar detta då inflytande och delaktighet är påverkansfaktorer som rör det entrepröneriella förhållningssättet och ett viktigt incitament för att förverkliga och leva ut sin entreprenörskapsanda. Risken blir annars att den stryps och får negativa konsekvenser för samhället då gapet mellan utanförskap och innanförskap växer.

Dagens drivkrafter hos unga ter sig annorlunda jämfört med tidigare generationer, detta även i Trelleborgs kommun. Dagens unga vill förverkliga sig själva och samtidigt skapa samhällsförändring. Unga ser ingen motsättning i att rädda världen och samtidigt göra en egen vinst. Samhällsentreprenörskap är ett relativt nytt begrepp, men fenomenet i sig är ingen nyhet. Dagens unga skiljer sig dock i angreppssätt och i engagemang att ta sig an uppgiften. Denna stora och potentiella kraft som finns uppmärksammas och synliggörs tyvärr alltför sällan. Ur ett samhällsperspektiv är detta en stor förlust, men även för den unge och dennes utvecklingsmöjligheter. Trelleborgs kommun har i samarbete med KK-stiftelsen, Arena för tillväxt och SKL under 2009-2010 arbetat för att främja samhällsentreprenörskap i kommunen. Genom stipendium och processstöd från Navigatorcentrum har unga kunnat förverkliga sina idéer. Med denna ansökan vill vi synliggöra dessa entreprenöriella krafter, ge dem utrymme och möjlighet att belysa och riva de strukturhinder som står i vägen.

I Trelleborgs kommun finns det cirka 4800 unga i åldern 16-24 år, arbetslösheten ligger högre än i övriga Skåne och nationellt. I januari var 4,7 % unga öppet arbetslösa medan siffran ligger på omkring 4 % i Skåne och i riket. Däremot är det en högre andel unga inskrivna i program i Trelleborg än i Skåne och i riket, cirka 2 % fler befinner sig i jobb- och utvecklingsgarantin för unga i jämförelse med Skåne och i riket, detta ser vi som ett tecken på en god samverkan då vi lyckas bibehålla de unga på Arbetsförmedlingen så att de kan nyttja Arbetsförmedlingens insatser. Kommunen har under några år satt arbetslösheten bland unga högt upp på agendan, bl.a. startade kommunen upp ett Navigatorcentrum i januari 2008 där syftet är en gemensam ingång för den unge. Den unge ska inte snurra runt i systemet utan det är systemet som ska snurra runt den unge. Navigatorcentrum har blivit en naturlig samverkansarena för unga och där myndigheter och kommunens olika förvaltningar samverkar kring den unge. Genom Navigatorcentrum har en del mindre projekt kring begreppet entreprenörskap startats upp, bl.a. har stiftelsen ”Ung Framtid” initierats av förenings- och näringsliv där unga kan söka ekonomiska medel för att starta upp och förverkliga sin dröm.

Detta ser kommunen som en bra start, dock är detta inte bra nog. Vi behöver få ett samlat grepp kring begreppet entreprenörskap och vad ett entrepröneriellt förhållningssätt står för. Vi vill ta ett större grepp kring frågan och gräva djupare i innebörden av begreppet. Därför vill vi genomföra en djupgående kartläggning inom olika sfärer för att kvalitetssäkra begreppet entreprenörskap då vi ser att det finns ett behov av att genomföra detta. Genom ett sådant förfaringssätt uppstår stringens i alla led och på så vis elimineras risken att begreppet missbrukas. Om innebörden av begreppet är densamma hos alla används det också på ett konstruktivt sätt vilket ger synergieffekter i samhället. De sfärer vi syftar på är representanter från förenings- och näringsliv, målgruppen unga, politiker och tjänstemän. Det huvudsakliga målet är att tillse så att unga i åldern 16-24 år har bättre förutsättningar att ta sig in på arbetsmarknaden och belysa de kompetenser som varje ungdom besitter.

I Trelleborgs kommun i allmänhet och på Navigatorcentrum i synnerhet är unga en naturlig del i planeringen av verksamheten. Unga är en del av verksamheten och vi ser det som en förutsättning då verksamhetens aktiviteter avser målgruppen, unga finns med i allt från rekrytering av personal till planering av verksamhetens aktiviteter. Framtagandet av detta projekt har unga fått vara med och utforma, fokus har legat på projektets viljeinriktning.
Genom samtal och aktivt lyssnande har vi fått ta del av ungas syn på entreprenörskapsbegreppet samt utformandet av detta projekt. Det framkommer att det finns en stolthet för staden och kommunen och därmed en vilja att berätta det för omvärlden. Det finns en önskan att ”branda” Trelleborg och att bygga ett starkt varumärke med ett ungt perspektiv och synsätt. Denna drivkraft kommer från unga och måste genomföras av unga. Detta är en del av tanken med ”Ung entreprenör”, den andra delen är nämnd sedan tidigare.

Genom ”Ung entreprenör” vill vi ta begreppet entreprenörskap och det entrepröneriella förhållningssättet till nya höjder, vi vill kartlägga och kvalitetssäkra de olika begreppen. Vår ambition är att göra detta i två steg. Vi vill först genomföra 5 månaders mobiliseringsfas för att förhoppningsvis därefter gå in i en genomförandefas. I fortsättningen av denna ansökan kommer vi att benämna mobiliseringsfasen som ”MF” och genomförandefasen för ”GF”.

Syfte

Syfte MF (2011-08-01 - 2011-12-31)
Avsikten med projektet är att under mobiliseringsfasen skapa en gemensam definition kring begreppet ungt entreprenörskap och ett entreprenöriellt förhållningssätt i Trelleborgs kommun för att hitta en gemensam riktning och målbild i fortsatt arbete. I nära samarbete med unga i kommunen ska mobiliseringen öppna upp ett bättre samarbete och fler påverkans- och förändringsmöjligheter för unga i kommunen. De ungas röst ska göras hörd och forma varumärket Trelleborgs kommun som ska attrahera unga.

Syfte GF (2012-01-01 - 2013-12-31)
Avsikten är att projektet under hela projekttiden ska ha genomsnitt 30 personer ur de angivna målgrupperna samtidigt inne i projektet. Det innebär uppskattningsvis 60 deltagare per år och 120 under hela projektperioden.
Syftet med projektet är att förebygga arbetslöshet för unga som är på väg ut på arbetsmarknaden och därmed bryta deras utanförskap.
Med ett projektupplägg som stärker ett entreprenöriellt förhållningssätt och en företagsamhet hos unga bidrar projektet till attraktiv arbetskraft.

För att skapa tillväxt och konkurrenskraft i Trelleborgs kommun krävs det ung och nytänkande arbetskraft som stannar i kommunen. Genom att lyfta fram det unga trelleborgare är stolta över stärks Trelleborgs kommuns varumärke för en yngre generation. I form av ”branding” sätts Trelleborgs kommun på kartan.

Målsättning

Under MF (2011-08-01 - 2011-12-31)
Att definiera och implementera begreppet ungt entreprenörskap och ett entreprenöriellt förhållningssätt hos tjänstemän, politiker och i företags- och föreningslivet i Trelleborgs kommun.
Att formulera en gemensam målbild för arbetet kring ungt entreprenörskap och ett entreprenöriellt förhållningssätt i kommunen på olika nivåer, inom olika sfärer.
Att intervjua och dokumentera 200 unga trelleborgares syn på Trelleborg i syfte att bygga ett attraktivt Trelleborg för unga.
Att kartlägga och synliggöra befintliga unga entreprenörer för att lyfta fram förebilder och skapa identifikation.


Under GF (2012-01-01 - 2013-12-31)
Att under perioden 2012-01-01-2013-12-31 ha 30 projektdeltagare inskrivna i projektet och att under denna period sammanlagt arbeta med 120 deltagare.
Att ge alla unga ett individuellt anpassat stöd i sin entreprenöriella process enligt projektets arbetsmetod.
Att genom väl genomförda projekt värdera och validera ickeformella kompetenser så som drivkrafter och ett entreprenöriellt förhållningssätt.
Att utifrån utbildning inom projektledning och personliga processer visa på nya vägar ut i arbetslivet.
Att skapa nya kontaktytor projektdeltagare och lokalt näringsliv emellan i syfte att utöka den unges nätverk.
Att synliggöra lokala förebilder genom en digital entreprenörskapskarta.
Att bygga Trelleborgs kommuns varumärke med ett ungdomligt perspektiv i syfte att attrahera och behålla drivna unga i kommunen.
Att hitta nya samarbetsformer med lokalt företags- och föreningsliv för att ge unga bättre förutsättningar att ta sin in på arbetsmarknaden.
Att skapa intraprenörer som utvecklar Trelleborgs kommuns företag.
Att minst 70% av projektdeltagarna efter avslutat projekt ska ha ett arbete, ha startat företag eller att de upplever att deras möjligheter att få arbete har ökat.

I ett större perspektiv innebär uppnåendet av denna målsättning att arbetskraftsutbudet ökar och arbetslösheten minskar. För individen innebär det att utanförskap bryts och att man kan bli självförsörjande genom arbete eller eget företagande.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

”Ung entreprenör” kommer främst att genomföras i Navigatorcentrums lokaler som är anpassade för personer med eventuella rörelse- eller funktionshinder. Inom organisationen Arbete och Försörjning där Navigatorcentrum tillhör finns det goda kunskaper om personer med funktionshinder. Funktionshinder i denna mening handlar inte bara om fysiskt funktionshinder utan även om personer med diagnostiserad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Då projektet strävar efter en mångfald ser vi inga konstigheter att alla unga i åldern 16-24 år innefattas av projektet och insatserna i ”Ung entreprenör” kommer att utgå från individuell anpassning av såväl den fysiska som psykiska miljön oavsett funktionshinder.

När det gäller bemötande och förhållningssätt gentemot varandra finns det en framtagen kommunikationsplattform för Navigatorcentrum som vi bifogar i denna ansökan (Bilaga 2).

Jämställdhetsintegrering

Under mobiliseringsfasen är en SWOT-analys med fokus på jämställdhetsintegrering tänkt att genomföras, se aktivitetsplan. Analysen skall göras av unga aktuella på Navigatorcentrum i samarbete med ansvarig ungdomsutvecklare. Resultatet av analysen skall presenteras för stryrgruppen på Navigatorcentrum för ett bredare samtal om könsneutrala insatser i ett genomförande.

All projektredovisning skall göras på ett sådant sätt att eventuella könsrelaterade skillnader uppmärksammas och kan åtgärdas.

Transnationellt samarbete

2011 är året då EU-kommissionen har bestämt att det ska vara ”Europaåret för frivillighetsarbete”. Därför satsas det extra hårt inom just detta område, det finns idag en stor sektor inom Europa som jobbar med frivillighetssektorn vilket vi anser vara av stor betydelse för projektet. Vi har tidigare nämnt att det samhällsentreprenöriella ansvarstagandet är en viktig del och just volontärtjänst faller under det begreppet. Genom projektet vill vi vidareutveckla vårt arbete med volontärtjänst i Europa, vi vill satsa på kortare utbyte och att åka i grupper om 5-7 personer.

Vi vet från olika rapporter att det finns länder i Europa som är bra på att engagera och involvera unga i samhället och i arbetslivet. Projektet kommer därför söka efter utbyte med organisationer i följande länder:
- England
- Tyskland
- Holland
Utbytet ser vi som en start för ett större erfarenhetsutbyte där vi kan lära av varandra, men det initiala fokuset ska ligga på entreprenörskap i samhälls- och arbetsliv.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Trelleborg
  • Arbetsmarkandsnämnd Trelleborg

Samarbetspartners

  • Arbete och Försörjning
  • Arbetsförmedlingen Trelleborg
  • Socialförvaltningen
  • Trelleborgs kommuns Utveckling

Kommun

  • Trelleborg