Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Ung SportKraft

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSkåneidrotten
KontaktpersonRoland Ekström
E-postroland.ekstrom@pace.se
Telefonnummer0705886525
Beviljat ESF-stöd19 883 565 kr
Total projektbudget46 233 563 kr
Projektperiod2011-08-01 till 2014-06-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

se bilaga

Bakgrund

Ansökan avser medel till ett mobiliseringsarbete med efterföljande genomförande av ett projekt som vi valt att kalla – Ung SportKraft

Många ungdomar i Skåne/Blekinge står utanför arbetsmarknaden. Vi har höga siffror i regionen som är över riksgenomsnittet och i flera kommuner på nivåer som är allvarliga.
Uppenbarligen ställer vår arbetsmarknad höga krav vad gäller kunskaper och framförallt erfarenheter som gör det extra besvärligt för unga personer utan referenser från arbetsplatser att få anställning.

Idrottsföreningar är bra miljöer för unga. Fysisk aktivitet tillsammans med social gemenskap i en motiverande verksamhet skapar goda förutsättningar.
Det ideella arbetet är basen i föreningslivet men idrottsföreningar skulle även kunna erbjuda arbete om en strukturförändring görs.

Idrottsföreningar har säkert möjlighet att skapa jobb, tex
- Inom den egna interna verksamheten, framförallt inom information och administration finns uppgifter som inte alltid blir gjorda och som skapar ineffektivitet. Detta kan t.ex. lösas genom att några föreningar samarbetar om en gemensam anställd resurs
- Möjligheterna att skapa nya verksamheter är också betydande under förutsättning att det finns tilllgång till kompetens och engagemang. Här kan unga motiverade anställda bygga grunden till verksamhetsutveckling
- Samarbetsytan med företag med kopplingar till idrottsföreningar i form av produkter eller tjänster eller som sponsorer och stödjare av verksamheten kan också öppna upp för nya jobb och anställningar

Det är också så att idrotten växer i samhället vad gäller omfattning och omsättning
Idrottsekonomisk Centrum med bas i Lunds universitet visar att idrotten i regionen omsätter mellan 8-9 miljarder kronor i BRP (bruttoregionalprodukt) och att närmare 15000 anställda är involverade i ”branschen”

Idrotten är i stor omfattning en ungdomsrörelse och unga människor torde i hög grad kunna identifiera sig med verksamhetens målgrupp och de grundläggande värderingarna om lärande och växande.

Idrottsföreningar borde därför ha särskilt goda förutsättningar att kunna bidra till ungdomars insteg på arbetsmarknaden.

Den regionala organisationens uppgift är att finna former för att stödja verksamheten och ungdomar i den riktningen


Bakgrund

Skåneidrotten har under 2010 tagit ett initiativ tillsammans med Region Skåne för att uppmärksamma problematiken med unga och jobb. Detta initiativ har skett inom ramen för en övergripande överenskommelse om samarbete för folkhälsa och tillväxt.

Initiativet har successivt börjat föras ut till idrottens medlemsföreningar och initialt i ett stort antal möten och samtal med företrädare för skånska kommuner. Information och diskussion har förts med kommunledningar, näringslivsansvariga, kultur- och fritidstjänstemän och ansvariga för social verksamhet /arbetsmarknadsenheter.

Vid dessa kommunala/lokala möten har också representanter för Arbetsförmedlingarna deltagit.
Kontakterna har utvecklats och formerna för ett mer organiserat samarbete med hela AF Syd har etablerats.
Det har successivt vuxit fram en stark vilja att nyttja de möjligheter vi nu ser för att stärka ungas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden

Tankarna har också formats genom samtal och erfarenhetsutbyte i direktkontakt med idrottsungdomar i föreningar och ungdomar som studerar på flera olika typer av utbildningar med idrottsinriktning


Problem och behov

Det har blivit allt vanligare att många ungdomar trappar ned sina idrottsliga ambitioner i 16 års åldern. Många har då varit aktiva under många år och kraven på ökad träning för att utvecklas kolliderar med vikten att lägga mer tid på skolarbete.

Det är inte ovanligt att föreningar erbjuder ledaruppdrag med dessa är då ideella och
svåra att förena med utbildning och ungdomars behov av inkomster. Många föreningar tappar medlemmar och kanske också på sikt får svårt att få tillbaka dessa ungdomar i vuxen ålder.

Idrottens rekryteringsarbete och förmåga att engagera många barn- och ungdomar är väldokumenterat och i 15-16 års åldern är närmare 50% av alla ungdomar medlemmar i idrottsföreningar. Detta gäller både flickor och pojkar

Om det är viktigt för idrottsföreningar att behålla kontakten med sina ungdomar genom att finna nya former så är det ännu viktigare för ungdomar att vara kvar eller knytas till idrottsverksamhet

Tar man del av innehållet i många projekt som arbetar med ungdomsarbetslöshet så framgår tydligt vikten av fysisk aktivitet, nätverk, motivation och coachning.
Begrepp som är tydligt kopplade till idrottens kärnverksamhet

Problemformuleringen kommer att utvecklas vidare under mobiliseringsfasen


Möjligheter

Idrotten och sportaktiviteter växer men för tillfället mer utanför den organiserade idrottsorganisationen där de flesta ungdomar har sin grund och kontaktyta.

Idrottsföreningar kan i större utsträckning ta del av den ökande idrottsverksamheten om erbjudande till ungdomar organiseras på ett bättre sätt. Detta skulle gynna såväl den ideella föreningsverksamheten som individerna då dessa i föreningsverksamheten med automatik omfattas/ingår i ett socialt nätverk och en fostrande miljö av mycket positiv karaktär.

Många ungdomar har redan kopplingar till idrottsföreningar och många som inte har varit idrottsligt aktiva är ändå intresserade av sportens värld som enkelt går att följa genom en omfattande mediebevakning

Idrotten har starka lokala nätverk som kan bidra till kopplingar och möjligheter

Idrotten kan lokalt påverka arbetsgivare (både förening och företag)

Mycket arbete blir inte genomfört i ideella föreningar pga att ingen kan göra det oavlönat.
Vi vet att föreningar som förenar ideella insatser med anställningar växer. Ökad kvalitet ger bättre erbjudande till medlemmar och ordning och reda på administration och kommunikation.
Små föreningar skulle med fördel kunna samordnas till initiativrika kluster.
Om någon kan samordna många små aktörer/idrottsföreningar kan kluster skapas där unga människor kan medverka till både sin egen och idrottens utveckling.

Ett organiserat arbete för att etablera nya jobb och utveckla innehållet i dessa med hjälp av unga personer kan förändra, förbättra och förstärka den regionala strukturen.

Arbetet kan då ge ett stort mervärde för Skåneidrotten i sitt ordinarie uppdrag.


Slutsatser och förslag till lösning

Skapa och organisera en ny struktur och en ny service genom aktivt lokalt samspel med medlemsföreningarna och företag med koppling och inriktning på sport samt företag med stort engagemang för idrott som sponsorer och stödjare av föreningar.

Informera ungdomar med intresse för sport eller annan anknytning till idrott att det finns möjligheter att vara delaktig i nyskapande uppgifter och/eller genomförande av arbete som medverkar till verksamhet.
Informera och erbjud ungdomar praktik, kunskap och nätverk där de kan växa in i nya uppgifter utan lång formell utbildning som grundkrav.Syfte

Övergripande syfte

Stödja ungas inträde på arbetsmarknaden och samtidigt bidra till att idrottsföreningar utvecklas.

Mobiliseringsfasen

Säkerställa genomförandet genom uppbyggandet av organisation, nätverk, kontakter och arbetsformer

Genomförandefasen

Engagera unga personer med idrottsintresse (inte bara aktiva) för att kopplat till verksamheter (föreningar eller föreningar i samverkan med företag) vara med och bidra till utveckling av nya aktiviteter genom att ta del av kunskaper och utveckla den egna kompetensen. Växa med sitt lärande och se sin del i ett nytt sammanhang. Skapa jobb som tidigare inte fanns men också lösa uppgifter som tidigare inte lösts på ett effektivt sätt.
Genom att tillföra ungdomars kompetens skapas möjligheter till nya intäkter som långsiktigt kan finansiera etablerade anställningar.

Målsättning

Övergripande mål

Den övergripande målsättningen är att identifiera och skapa jobb som underlättar ungas inträde på arbetsmarknaden och minskar ungdomsarbetslösheten

Kvantitativa mål

Identifiera 1000 nya jobb
Engagera 1000 deltagare

Kvalitativa mål

Behålla ungdomar inom idrotten och inom föreningslivet
Minska utanförskap
Bidra till folkhälsa
Öka verksamheten i medverkande idrottsföreningar


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under mobiliseringsfasen kommer rutiner skapas som gör genomförandet tillgängligt för alla
Fysisk tillgänglighet, verksamhet, kommunikation och information
Utbildning inom projektets organisation

Jämställdhetsintegrering

presenteras efter mobiliseringsfasen

Transnationellt samarbete

Skåneidrotten är koordinator för ett nätverk i norra Europa omfattande lärosäten med idrottsutbildning och idrottsforskning, ”Sport and University Network of Northern Europe” (SUNNE).

Syftet med SUNNE är att skapa fler etablerade samarbeten mellan idrottens organisationer och universitet. Idrottsorganisationer behöver kunskap och universiteten behöver erfarenheten från idrotten
I många länder i norra Europa har idrotten en mer etablerad ställning inom forskning och utbildning än i Sverige. Antalet idrottsrelaterade utbildningar och antalet idrottsrelaterade forskningsprojekt är betydligt fler än i Sverige. Det finns alltså all anledning att söka ytterligare kunskap bland våra grannländer.

Med Skånes geografiska läge, ger ett nätverk i norra Europa dessutom bättre förutsättningar än ett nationellt nätverk.

Medverkande universitet i SUNNE är
- Lunds Universitet
- University of Worcester, England
- Brandenburger Sport Akademie, Potsdam, Tyskland
- Palacky University, Olomouc, Tjeckien
- Academy of Physical Education and Sports, Gdansk, Polen
- Lithuanian Academy of Physcial Education, Kaunas, Litauen
- Latvian Academy of Sport Education, Riga, Lettland
SUNNE är fortfarande en ung företeelse. Under dess två första år har fokus varit på att diskutera sig samman om mål och ambitioner för att skapa en varaktig samverkan inom olika ämnesområden som inte är personbunden.

Detta gör att SUNNE nu skapat en grund för samverkan inom utbildning, forskning och utveckling med olika aktiva grupperingar, oavsett om det är studenter, lärare eller forskare vid universiteten, om de är ideella eller professionella inom idrotten.

Vad gör SUNNE idag?
- International Sports Forum (ISF) – en mötesplats för forskare och idrottstränare
- Utbildning för barntränare – en gemensam 9 ECTS-utbildning med universitet i fyra länder.
- Utvecklingsprojekt EU – utgör en plattform för EU-projekt inom utbildningsområdet

Vad planerar SUNNE i nästa steg?
- Distansutbildningar – använda befintliga kurser för fler studenter från fler länder.
- Gemensamma utbildningar – utveckla liknande utbildningar som barntränarutbildningen, där kompetenser från olika länder tillvaratas.
- Komplettering av utbildningar med enstaka kurser och föreläsare från SUNNE partners.
- Regelbundna idrottsutvecklingsseminarier för idrotten och universiteten – en utveckling av ISF i fler länder.
- Samordnar forskningsprojekt – likartade studier koordineras för bredare resultat till samma ekonomi.


SUNNE i detta projekt

Under mobiliseringsfasen avser projektägaren att arbeta med SUNNE som bas för att
1. inleda möten med SUNNE’s partners, i syfte att lära av dessa hur man som lärosäten arbetar med att etablera unga på sina respektive arbetsmarknader,
2. kartlägga vilka utbildningar och delkurser bland SUNNE partners, vi kan använda i detta projekt.

Eftersom kontakten är etablerad med SUNNE’s partners och kännedomen om att arbetsmarknads-relaterade projekt finns, innebär detta ingen ”startsträcka” för att nå rätt i respektive organisation/institution.

Ett exempel på hur en av SUNNE’s partners arbetar är Worcester University, som samverkar med flera idrottsorganisationer lokalt och regionalt. Bland annat gör man detta med West Bromwich Albions, som inte bara är ett etablerat lag i engelska ”Premier League”, utan också bedriver breda sociala verksamheter via sin ”Albion Foundation” (t ex idrottsskolor anpassade för barn, idrott för handikappade). West Bromwich är en ”förstad” till Birmingham med relativt hög arbetslöshet.

Studenter vid universitetet kan praktisera under studietiden vid något av West Bromwich’s projekt och universitetet samverkar i utveckling av projektet. West Bromwich kan använda universitetets kompetenser. Under 2010 anställdes 13 nyutbildade från Worcester University i West Bromwich, varav sex inom fotbollsverksamheten och sju inom olika sociala projekt.
När det gäller delkurser inom yrkesutbildningar, vet vi idag att det inom SUNNE finns över 200 som är idrottsrelaterade och som bedrivs på engelska. Detta utöver de som finns vid University of Worcester i England.
Här finns en stor potential för distansstudier och möjlighet för alltifrån en vecka till längre perioder av utbildningar, som ett komplement i den lärande situationen för de skånska ungdomarna.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlningen Malmö
 • Regional utveckling

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlningen Malmö
 • Näringsliv Skåne

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge