Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Ung JobbKraft

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareUng Jobbkraft
KontaktpersonAnders Arkenstedt
E-postujk.anders@gmail.com
Telefonnummer0734245850
Beviljat ESF-stöd445 986 kr
Total projektbudget445 986 kr
Projektperiod2014-01-02 till 2014-09-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektet ska söka svar och lösningar på frågan ”Hur skapar man en hållbar modell som ger unga arbetslösa i Vellinge kommun förutsättningar att permanent komma ut på arbetsmarknaden ?” En modell som ska kunna överföras till regional och nationell nivå.
I förstudien identifieras olika åtgärdsprogram mot ungdomsarbetslöshet. Lyckade satsningar, åtgärder och metoder definieras tillsammans med målgruppens erfarenheter i styrkor, svagheter och möjligheter. Parternas specifika kompetens ger olika infallsvinklar för nya angreppssätt och därmed nytänkande lösningar. Samverkan mellan samtliga aktörer gör att man fördelar resurserna på ett effektivare sätt.
Med en helhetssyn där praktik, anpassad teoretisk utbildning och målsättningsarbete vävs samman, blir vägen till ett permanent jobb ett interaktivt agerande mellan parterna. Konsekvensen av detta gör att individens framgång att nå sina mål, skapar förutsättningar för en långvarig win-win situation med positiva effekter för hela samhället.

Bakgrund

I Vellinge kommun har vi i den ena vågskålen cirka 130 arbetslösa ungdomar i åldern 16-24 år, varav mer än hälften har varit arbetslösa längre än 3 månader – till detta kommer även unga i övergången mellan studier och arbete. I den andra vågskålen finns det mer än 1000 potentiella arbetsgivare, företag i kommunen. Trots den stora mängden arbetsgivare och trots gjorda insatser, minskar inte ungdomsarbetslösheten i kommunen.

Utifrån denna problemställning ska förstudien göra en nulägesanalys av
• hur rutinen är när man kommer som ny till Arbetsförmedlingen i Vellinge
• vilka åtgärder som erbjuds den unga arbetslösa
• vilka Företag i Vellinge kommun som erbjuder praktikplats och varför de gör detta
• vilka resurser Skolan och Vellinge Lärcenter ställer upp med
• vilket engagemang Kommunen bidrar med
• resultaten av den unga arbetslösas egen jobbsökning jämfört med det program som den unga får ta del av efter 3 månader

Svaren från denna analys ger en förstudien dess startpunkt. Från denna ska förstudien sedan fördjupa sig i frågeställningen ”Hur skapar man en hållbar modell som ger unga arbetslösa i Vellinge kommun förutsättningar att permanent komma in på arbetsmarknaden?” och ta fram ett program som ska implementeras i projektet Ung JobbKraft.
Förstudiens generella arbetsmetod är källsökning på internet, intervjuer med och besök hos involverade aktörer.

Under försommaren hölls inledande samtal med Arbetsförmedlingen, Kommunen, Skolan, ett par Företag samt Politiker, för att stämma av hur man upplevde tankarna kring idén om Ung JobbKraft. Alla var överens om att dess idé var intressant och att det behövs gemensamma insatser för att reducera ungdomsarbetslösheten i Vellinge Kommun.

Det finns ett antal åtgärdsprogram som syftar eller har syftat till att minska ungdomsarbetslösheten.
• Vilka åtgärdsprogram har gjorts? Vad blev utfallet av dessa?
• Vilka åtgärdsprogram pågår? Hur genomförs de? Vad är resultatet av dessa så här långt?
• Vilka åtgärdsprogram är aviserade? Vad är förväntningarna med dessa?
• Vilka åtgärdsprogram görs i våra närmaste grannländer? Kan något överföras till Sverige?

Förstudien ska titta bl.a på målgruppens
• Köns- och åldersfördelning
• Genomsnittstid i arbetslöshet
• Funktionshinder
• Studieresultat

Intervjuer med involverade parter i Vellinge kommun ska göras för att söka svar på ett antal frågeställningar
Arbetsförmedlingen:
• Hur ser regelverket ut som styr arbetsförmedlingens verksamhet? Vilka möjligheter ger regelverket? Vilka begränsningar skapar regelverket? Vilka resurser har den lokala arbetsförmedlingen i Vellinge? Vad kostar en ung arbetslös samhället?
Näringslivet:
• Varför tar man inte emot en ungdomspraktikant? Vilka incitament krävs för att man ska ta emot en ungdomspraktikant? Finns det upplevda krav att anställa efter praktiken som hindrar?
Skola/Utbildningscenter:
• Vilka möjligheter finns det att skapa en flexibel och praktikanpassad utbildning? Vilka hinder finns det? Vilka resurser har skolan? Vilka resurser behövs?
Kommunen:
• Vilken nytta har Kommunen av en minskad ungdomsarbetslöshet? Vilka möjligheter har Kommunen att aktivt samverka för att minska andelen unga arbetslösa? Vilka regelverk har Kommunen att ta hänsyn till?
Fackföreningar:
• Vilka fackliga regelverk påverkas av riktade åtgärder mot ungdomsarbetslöshet? Medför det begränsningar eller skapar det möjligheter?
Intresseorganisationer och ideella föreningar:
• Vilka möjligheter har de att påverka beslutfattande parter? Vad har de gjort?
Politiker:
•Var står ungdomsarbetslösheten på politikernas agenda? Vilka incitament krävs för att man ska påverka utvecklingen från politiskt håll? Vilka begränsningar sätter de arbetsmarknadspolitiska åtgärder på riksplanet?
De unga arbetslösa:
• Vad har man för jobbtankar? Vilka insikter har man om arbetsmarknadens krav? Vilka erfarenheter har man av de aktiviteter man deltagit i?

Svaren sammanställs i form av en SWOT-analys för att få fram en helhetsbild av problemställningen med att minska ungdomsarbetslösheten i Vellinge Kommun. Med denna som utgångspunkt ska förstudien arbeta med att hitta en gemensam bas att bygga problemlösningen kring.

Målsättning

Projektet Ung JobbKrafts syfte och övergripande mål är att skapa en över tiden hållbar modell som ger unga arbetslösa förutsättningar att permanent komma in på arbetsmarknaden. En modell som startar och utvecklas i Vellinge Kommun för att kunna implementeras i andra kommuner och på sikt även nationellt.

Sett till att det finns långt fler arbetsgivare än arbetslösa ungdomar skulle det kvantitativa målet för Ung JobbKraft i Vellinge kommun, kunna vara att ha noll arbetslösa. Men förutom att det finns många olika parametrar som påverkar möjligheten till arbete och utbudet av arbetsplatser, är det även ett ständigt inflöde av nya unga arbetssökande.

Ung Jobbkraft ska arbeta mot följande projektmål
• Minst 50% av de unga arbetslösa hela tiden ska vara på väg mot en permanent sysselsättning genom Ung Jobbkraft program.
• Övriga av deltagarna ska få relevant vägledning genom individuella målsättningsprogram för att öka sin anställningsbarhet.
• Effektivisera matchningen mellan arbetsgivare – arbetssökande.
• Påverka arbetsgivarnas inställning till unga arbetssökande

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Att vara ung arbetslös har per definiton inga begränsande faktorer. Personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter till en permanent plats på arbetsmarknaden. Förstudien kommer att undersöka hur många unga arbetslösa som har funktionsnedsättning, vilka åtgärdsprogram som finns för dessa samt vilka hinder samt vad som krävs för att skapa likvärdiga möjligheter till sysselsättning.

Transnationellt samarbete

Även om förstudien i första hand ska fokusera på det lokala planet och Vellinge Kommun, kommer information om olika arbetsmarknadsåtgärder mot ungdomsarbetslöshet i andra europeiska länder att samlas in.
Detta kan i sin tur leda till att vissa delar kan komma att appliceras inom Ung JobbKraft när projektet växer utanför Vellinge Kommun och att projektet på så sätt kan komma att få ett sidospår där samarbete inleds med likartade projekt i andra EU-länder.

Kommun

  • Vellinge