Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Ung Framtid

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsmarknadsförvaltning
KontaktpersonOla Johnsson
E-postola.johnsson@trelleborg.se
Telefonnummer0410-733094
Beviljat ESF-stöd5 282 253 kr
Total projektbudget13 205 635 kr
Projektperiod2010-03-01 till 2014-02-28
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

"Ung Framtid" är en idé som riktar sig till unga i åldern 16-24 år. Genom "Ung Framtid" får unga möjligheten till en individuell kompetensutvecklingsplan som de har möjlighet att påverka själva. I nära samarbete med bl.a. näringslivet ska glappet mellan utanförskap och innanförskap minska.

Bakgrund

I Trelleborgs kommun finns ca 4500 unga mellan 16 och 24 år. Arbetsförmedlingens statistik visar på en ungdomsarbetslöshet på 6,3% för Trelleborg i jämförelse med riket där siffran är 5,6 %. Förprojekteringen visar att andelen unga som inte får ut sitt gymnasiebetyg är 20 % och Gymnasieskolans Individuella program är det största programmet med 100 elever. I individuella samtal under förprojekteringen har det framkommit att Trelleborgs unga som uppbär försörjningsstöd eller som lyder under det kommunala uppföljningsansvaret i stor utsträckning inte har fullständigt gymnasiebetyg, samt har en bristande motivation på att återvända till gymnasieskolan för att läsa upp sina betyg.

Vidare visar förprojekteringen att tiden för unga i arbetslöshet ökar och en direkt följd av detta är att antalet unga som uppbär försörjningsstöd ökat. Den KASAM (metod för att mäta känslan av sammanhang) som genomfördes fortlöpande under förprojekteringen bekräftade att unga i aktuell målgrupp upplever komplexa etableringsmöjligheter på arbetsmarknaden samt att motivationen för studier inom det reguljära utbildningssystemet är låg.

De rapporter som förprojekteringen har tagit del av bl a Ungdomsstyrelsens årliga rapport "Unga idag" visar att 40% av samtliga försörjningsstödstagare idag är mellan 18 -29 år samt att andelen unga med låg ekonomisk standard har fördubblats under de senaste 6 åren. Målgruppsanalysen under förprojekteringen visar att dessa siffror väl motsvarar de som gäller för Trelleborgs kommun.

Regeringen har slagit fast två övergripande mål, att alla ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd samt verklig tillgång till inflytande men för att det ska bli verklighet måste ungdomarna i större utsträckning än i dag få hjälp med att våga se nya möjligheter och känna att de är viktiga, att de kan och att de behövs. Under förstudien har dessa två övergripande mål diskuterats med aktuell målgrupp vid bl.a. frukostmöten, informella möten samt individuella samtal. I dessa möten har det framkommit att målgruppens behov är att få en ökad känsla av sammanhang i samhället, ökad självkänsla, känna ett ökat egenansvar och delaktighet i sin nuvarande och framtida situation. Se mer realistiskt på sina resurser och hinder samt känna ökad vilja att aktivt förändra sin situation. En orsak till behoven som har identifierats under förstudien är målgruppens syn på sina egna resurser och syn på tänkta framtidslösningar. Inom "Ung Framtid" kommer deltagarna att med rätt stöd spränga sina egna barriärer och utmana sina rädslor. Detta för att på så vis hitta andra infallsvinklar på tidigare problem och finna nya möjligheter till egna lösningar för att stadigvarande finna, få och behålla ett arbete alternativt hitta rätt väg inom det reguljära utbildningsväsendet.

Genom det företagsnätverk som upparbetats i Trelleborgs kommun (Kraftsamling Trelleborg) har det under förprojekteringens gång blivit möjligt att samarbeta och kartlägga företagarnas syn på den unges etablering på arbetsmarknaden. Denna kartläggning visar att företagarna har ett intresse av att vara delaktiga i lösningen på den unges etablering på arbetsmarknaden. Det finns en stark vilja bland företagarna att vara delaktiga av en lösning där glappet mellan den arbetslöse unge och näringslivet ska överbyggas och framgent leda till en hållbar utveckling för den enskilde unge samt företagare i Trelleborgs kommun. Denna del av "Ung Framtid" ligger även väl i linje med det arbete som kan bedrivas inom ERUF 5.3.2. (lokala områdesinsatser). Se vidare insatser av regionalfondskaraktär.

Trelleborgs kommun har ett Navigatorcentrum sedan januari 2008 där Trelleborgs kommun, Ungdomsmottagningen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Frivårdsmyndigheten och lokalt förenings- och näringsliv finns representerat. Syftet med Navigatorcentrum är "En dörr in och flera möjligheter ut". Navigatorcentrums uppdrag är att tillgodose att ungdomarna får sina frågor besvarade samt navigerade till rätt instans, att tillgodose det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar i ålder 16 till 20 år, att arbeta preventivt för minskad ungdomsarbetslöshet, minskad ungdomsbrottslighet och minskad sexuell ohälsa. Kopplat till detta finns ett nationellt nätverk för Navigatorcentrum Sverige, där Trelleborgs Navigatorcentrum varit drivande sedan uppstarten 2008. Förprojekteringen har tagit del av dokumentet "Från SOL till LOL" som nätverket har tagit fram på uppdrag av Ungdomsstyrelsen. Problemställningarna som framkommit i ovan nämnda rapport har diskuterats med tänkt målgrupp samt företagare i Trelleborgs kommun. Rapporten har bl.a. visat på ett behov av ett mer synkat regelverk myndigheter emellan, ett annat förhållningssätt till unga samt de inlåsningseffekter som råder i de nuvarande systemen. Utifrån dessa diskussioner kommer genomförandeprojketet ha fokus på att hitta nya lösningar som gynnar såväl den unge som det lokala näringslivet. Den modell som är framtagen och som kommer användas i "Ung Framtid" har sin grund i en stark koppling till arbetslivet och ska ses som ett första steg ut på den reguljära arbetsmarknaden. Modellen bygger på ömsesidig delaktighet, 8 timmars arbetsdag samt övrigt i arbetslivet reglerat regelverk och ett förhållningssätt som har sin grund i egna val.
Arbetet med det nationella nätverket har för Trelleborg kommuns del inneburit att representant för Navigatorcentrum Trelleborg kommer sitta med i den expertgrupp med fokus på unga i arbetslivet som är en av fem temagrupper som är ESF-finansierade. "Ung Framtid" kommer på så vis kunna få nära tillgång till och kunna ta del av arbetet i denna temagrupp.

Förprojekteringen har tagit fram ett organisatoriskt förslag samt stämt av de juridiska och ekonomiska aspekterna med berörda beslutsfattare. Se vidare under rubriken "Genomförande/aktivitetsplan".

De unga som ingått i förprojekteringen är begränsade i sitt synsätt på omvärlden och dess möjligheter. För att utvidga synsättet ska erfarenheter från bl.a. 2007 års ungdomskommun Kristinehamn avseende transnationalitet vävas in i "Ung Framtid". Se vidare under rubriken "Genomförande/aktivitetsplan".

Sammantaget visar förprojekteringen på behovet av en verksamhet som är anpassad efter den reguljära arbetsmarknaden. Detta innebär bl.a. att verksamheten ska bedrivas helårsvis och att unga och personal ska ha 8 timmars arbetsdag. Verksamheten ska fokusera på arbetsmarknaden och inte fastna i termer av sökande-handläggare, lärare-elev och hjälpa-färdiga lösningar. Allt arbete i verksamheten ska kretsa kring de ungas individuella behov, vilket kräver att verksamheten är ytterst föränderlig och utvecklingsbenägen. Konkret innebär detta att det ska finnas beredskap snarare än planer. Verksamheten ska ses som ungas första steg in på arbetsmarknaden och de aktiviteter som ska ges ska bygga på det långsiktiga målet att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden. Därför är det av vikt att ungdomar som ej har någon progression under sin gymnasieutbildning får möjlighet att istället för teoretisk inriktning i skolmiljö få chansen att utvecklas i en mer praktisk och individuell anpassad miljö. För att attrahera och möjliggöra känslan av framgång ska de unga hela tiden bryta ner de långsiktiga målen i kortsiktiga, realistiska och mätbara målsättningar. Verksamheten ska bistå med arenor och stöd i det individuella målarbetet, allt arbete i genomförandeprojektet ska ha fokus i begreppet "Egenmakt".

Syfte

Att utifrån de problem som utkristalliserats i förprojekteringen arbeta för att överbygga glappet mellan skola och arbetsliv och underlätta för en etablering på arbetsmarknaden.
Att, med avstamp i den KASAM-kartläggning som gjorts under förprojekteringen arbeta med modeller för att bidra till ungas egna personliga utveckling mot en framtida etablering på arbetsmarknaden.
Att genom en sammanhängande och strukturerad modell med flertalet valbara moduler bidra till att skapa den känsla av sammanhang som efterfrågas av målgruppen i förprojekteringen.
Att bygga upp den s k ungdomsbanken som förprojekteringen visade på behovet av. Detta ska ske i nära samarbete med "Kraftsamling" Trelleborg för att underlätta och stimulera en långsiktig etablering på arbetsmarknaden för de unga som idag saknar den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden.
Att genom ett konsekvent fokus på egenmakt, egna val och eget ansvar stärka den unges tro på sig själv och sina egna möjligheter i ett framtida arbetsliv.
Att utveckla nya arenor över förvaltningsgränser och myndigheter emellan där den unges indivudella kompetensutvecklingsplan blir vägledande för hur arbetet skall organiseras.
Att på lång sikt öka andelen självförsörjande unga i åldern 16- 24 år.

Målsättning

- Samtliga unga i åldern 16-21 år som lämnar gymnasieskolan i förtid skall erbjudas en individuell kompetensutvecklingsplan och ett deltagande i "Ung Framtid". Effekterna av detta förväntas bli att glappet mellan skola och arbetsliv minskar samt att det lokala förenings- och näringslivet blir mer delaktiga i ungas etablering på arbetsmarknaden.
-De KASAM-kartläggningar som skall göras under genomförandet skall visa på en progress för den unge. Den förväntade effekten av detta är att de unga skall uppleva en högre grad av självkänsla och därmed ha en större förmåga att göra egna val som på längre sikt kommer att leda till en minskad samhällskonsumtion och en ökad delaktighet i arbets- och samhällsliv.
-Att etablera en sk "Ungdomsbank" i syfte att underlätta etableringen för de unga som saknar formell kompetens. Effekten av detta kommer att märkas i såväl minskade kostnader för försörjningsstöd som i en högre andel självförsörjande unga i åldersgruppen 16 -24 år.
- Att genom en strukturerad modulmodell skapa en arbetsplatslik miljö för unga i målgruppen. Modellen skall utvecklas i enlighet med de kriterier som anges under lärande miljöer för att långsiktigt kunna implementeras i ordinarie verksamheter och spridas till övriga samverkanspartners.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

"Ung Framtid" kommer att genomföras i lokaler som är anpassade för personer med eventuella rörelse- eller funktionshinder. Insatser i det tänkta projektet kommer att utgå från individuell anpassning av såväl den fysiska som psykiska miljön.

Jämställdhetsintegrering

Då "Ung Framtid" ska ses som ett första steg ut på arbetsmarknaden blir det naturligt att förmedla de riktlinjer som finns för jämställdhetsintegrering och likabehandling i arbetslivet.
Detta kommer att ske i såväl arbetet med den individuella kompetensutvecklingsplanen som på de månatliga arbetsmötena. Vidare kommer den resultatredovisning som delges High Level gruppen kontinuerligt att vara könsindelad. Detta för att få upp frågan om jämställdhet och kön på ett plan för strategisk påverkan.

Transnationellt samarbete

Förprojekteringen visade b la på det lyckade arbetet med EVS som bedrivis i Kristinehamns kommun. Genomförandet har tagit med detta som en aktivitet. Knutet till detta finns möjigheten för ett antal deltagare att åka på de av Ungdomsstyrelsen arrangerade resorna för erfarenhetsutbyte.

Medfinansiärer

  • Arbete och Försörjning

Samarbetspartners

  • IFO-nämmnden
  • Trelleborgs Hantverksförening
  • Trelleborgs kommuns Utveckling

Kommun

  • Trelleborg