Logotyp på utskrifter

UNG i Ängelholm

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareÄngelholms Kommun
KontaktpersonLena Östblom
E-postlena.ostblom@engelholm.se
Telefonnummer0431-468171
Beviljat ESF-stöd6 107 160 kr
Total projektbudget12 227 158 kr
Projektperiod2011-09-01 till 2014-06-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet ”UNG i Ängelholm” är att skapa en gemensam plattform för tvärsektoriell samverkan mellan berörda parter och utnyttja befintliga aktörers resurser och kompetenser optimalt. Vi har för avsikt att skapa en gemensam ingång för alla ungdomar som står till arbetsmarknadens förfogande, oavsett om och i så fall vilken/vilka myndigheter de tillhör. Alla ungdomar, oavsett behov och bakgrund ska ingå i projektet på lika villkor. Genom att involvera socialt engagerade handledare/mentorer ute på arbetsplatserna, ska vi skapa ett brett socialt engagemang för våra ungdomar. Under projektets gång ska det skapas en virtuell mötesplats för den aktuella målgruppen och berörda samverkansparter. Visionen är att ingen ungdom skall ”falla mellan stolarna" och att det även skall skapas en fysisk mötesplats för den aktuella målgruppen och de involverade parterna. Målet är att ungdomarna ska gå vidare till arbete, studier, eget företagande, alternativt annan meningsfull aktivitet.

Bakgrund

Ängelholm har en högre arbetslöshet i förhållande till Skåne och riket. Andelen arbetslösa ungdomar och ungdomar i arbetsmarknadspolitiska program (i åldern 18-24 år) var i januari 2011 14,4 %, i jämförelse med rikets 10,7 % och Skånes 11.0%. Orsaken till detta finns det säkert många förklaringar på. En teori är att det finns få ingångsjobb i Ängelholm. Av 4 500 antal företag har drygt 3 000 ingen anställd. Ett annat dilemma är att det inte har tagits ett övergripande och gemensamt ansvar för problematiken med den förhållandevis höga ungdomsarbetslösheten i Ängelholm. Det bedrivs redan idag ett gediget arbete inom ramen för olika verksamheter och arenor avseende samma målgrupp, men det mesta sker avskilt från varandra. Risken för parallella processer är stor. Likaså tenderar ungdomarna att ”falla mellan stolarna”, speciellt när en insats är avslutad och ungdomen i fråga inte uppnått det önskade resultatet och väntar på nästa aktivitet. Behovet är således en genomtänkt modell för samverkan, där befintliga resurser och kompetenser utnyttjas på bästa sätt. Ungdomen ska stå i centrum, snarare än respektive verksamhets egna intressen. Målsättningen är att majoriteten av de som på något sätt arbetar med ungdomar, både avlönat och ideellt, skall arbeta gränsöverskridande med en gemensam vision. Utmaningen är således att få alla berörda aktörer att se till helheten. Ängelholms kommun och Ängelholms Näringsliv AB har tillsammans med bla ett antal företag, organisationer, utbildningsanordnare och myndigheter startat ett visionsarbete i Ängelholm. Visionsarbetet har getts namnet ”Kraftsamling Ängelholm” (se bilaga 1). Arbetet resulterade i en vision med tillhörande mål och strategier för hållbar tillväxt i näringslivet och hållbar samhällsutveckling. 2020 ska Ängelholm vara profilerad som ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. En av satsningarna i ”Kraftsamling Ängelholm” är ”UNG i Ängelholm”. Visionen för satsningen är att Ängelholms ungdomar mår bra, är motiverade och har rätt kompetens för att etablera sig på arbetsmarknaden, alternativt starta egen verksamhet.
Det är således rätt tidpunkt, då ungdomarna är en prioriterad målgrupp i Ängelholms visionsarbete. Ett viktigt steg i projektet ”UNG i Ängelholm” är att skapa en plattform för att samverka tvärsektoriellt mellan berörda aktörer. Mobiliseringsfasen syftar, i enlighet med tid- och aktivitetsplan, delvis till att undersöka möjligheterna för och skapa denna plattform och lägga grunden för projekt ”Ung i Ängelholm”. Resultatet av samverkan kommer under projekttiden samordnas i en virtuell mötesplats och på längre sikt kommer även en fysisk mötesplats att etableras.
Vi har för avsikt att skapa en gemensam ingång för alla ungdomar som står till arbetsmarknadens förfogande, oavsett om de tillhör Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialförvaltningen eller om de riskerar att hoppa av påbörjad utbildning eller bara är hemma utan att vara registrerade någonstans. Alla ungdomar, oavsett kön, funktionsnedsättning och etnisk tillhörighet, ska ingå i projektet på lika villkor med lika rätt till stöd, oavsett var de är registrerade eller vilka behov av stöd de har. Kommunen har idag en relativ unik och uppmärksammad insats för ungdomar som kallas ”Get ready”. Det går ut på att göra varje ungdom motiverad, välmående och förberedd att etablera sig på arbetsmarknaden. Insatsen har bla uppmärksammats av statsminister Fredrik Reinfeldt, som hoppas att Ängelholmsmetoden ska stå som modell för övriga Sverige (se bilaga 2). Projektet ”Ung i Ängelholm” har för avsikt att i samverkan utveckla och bredda ovan nämnda satsning till att bland annat omfatta en bredare målgrupp. Projektet kommer att testa följande koncept, baserat på fem olika moment:
1) Kartlägga behov: Genomföra en förberedande kartläggning med syftet att identifiera ungdomarnas olika behov. Kartläggningen avser att anpassa aktiviteter baserat på olika målgruppers förutsättningar och på så sätt skapa behovsstyrda grupper utifrån de identifierade målgrupperna.
2) ”Get ready”: Utveckla och anpassa ”Get ready” konceptet till att omfatta fler målgrupper. Under fasen ”Get ready” arbetar ungdomarna med sin personlig utveckling för att må bra, vara motiverad och redo att etablera sig på arbetsmarknaden. Nyckelord är KASAM och empowerment.
3) ”Job ready”: Jobbsöksaktiviteter, såsom ansökningshandlingar, intervjuträning, säljteknik, olika sätt att söka jobb på, både lokalt, i Sverige och globalt. Vi kommer under denna fas att ha studieförberedande grupper för ungdomar som saknar och önskar komplettera gymnasiebetyg eller vill gå vidare till andra studier mm.
4) Jobb-Praktik matchning alternativt entreprenörsprogrammet: När ungdomarna väl har genomgått de första momenten och inte fått ett arbete direkt, så kommer de att bli erbjudna en rad alternativ för att matchas mot arbete, praktik, alternativt ett entreprenörsprogram.
Förutom arbetsförmedlingen och dess upphandlade kompletterande aktörer, kommer vi använda våra egna nätverk och inte minst Ängelholms Näringsliv AB’s engagemang, med dess ca: 450 medlemsföretag. Ett annat alternativ, istället för praktik, kommer att vara ett specialanpassat program för dem som vill prova om eget företag skulle kunna vara en möjlig väg till egen försörjning.
En eventuell praktiktid handlar inte bara om en praktikplats, utan även ett socialt engagemang hos praktikarrangören. Projektet har för avsikt att etablera ett nätverk av socialt engagerade företag/organisationer och handledare. När praktikplatsen är slut kan handledaren, om det finns utrymme, övergå till att bli mentor för den aktuella ungdomen. På så vis har ungdomen en utomstående vuxen att vända sig till vid behov och tills dess att ungdomen har etablerat sig på arbetsmarknaden. Projektet och dess personal ska finnas till hands och stötta både handledaren/mentorn och ungdomen med kontakter, råd och vägledning. När en ungdom går ut på en praktikplats kommer den handledare som tar emot ungdomen att ges ett program, som vi önskar att de följer. Syftet med praktiken är dels att ungdomen ska få insyn i arbetslivet, få erfarenhet, kontakter och referenser, dels att de ges chans att matcha sin egen kompetens och personliga egenskaper mot en potentiell arbetsgivare. Målet är någon form av anställning inom det aktuella företaget. Även om anställning inte är möjlig på den aktuella arbetsplatsen, bedömer vi att det är arbetsgivarna själva som är de mest effektiva ”jobbmatcharna”, med tanke på de nätverk och sociala engagemang de har.

5) Specialanpassade insatser, såsom utredningar i form av exempelvis en medicinsk utredning, kan användas när den aktuella individen troligtvis inte står till arbetsmarknadens förfogande i den utsträckning som är eftersträvansvärd vid den aktuella tidpunkten.

Projektanvisningstiden kommer vara sex månader, detta för att kunna testa modellen fullt ut. Vår målsättning är dock att så många som möjligt går ut i arbete så fort som möjligt. Under mobiliseringsfasen kommer en detaljbeskrivning av de olika programmen och vilken spetskompetens som önskas för respektive program/moment att tas fram. Det kommer att avsättas relativt mycket tid för upphandlingen av externa tjänster kopplat till detaljbeskrivningen.

Vi kommer under mobiliseringsfasen att rekrytera och bilda en referensgrupp med cirka 8 ungdomar, som får ge feedback på befintliga idéer och vara med att utveckla de olika aktiviteterna. Under mobiliseringsfasen kommer en SWOT-analys utifrån såväl jämställdhets- som tillgänglighetsperspektiv göras tillsammans med alla inblandade aktörer. Analysresultaten ligger sedan till grund för arbetet med frågorna i genomförandefasen. En modell/metod för att rekrytera socialt engagerade handledare kommer att planeras och påbörjas under mobiliseringsfasen. Likaså kommer marknadsföringen och rekryteringen av deltagare att påbörjas under mobiliseringsfasen.

Syfte

Syftet med projektet är att:
• Skapa en samsyn och gemensam vision mellan de aktörer och personer som på något sätt arbetar med den aktuella målgruppen. Fokus skall ligga på ungdomens behov. Myndigheter och andra aktörer ska, efter detta projekt, ha identifierat ett fungerande sätt att arbeta gränsöverskridande.
• Identifiera framgångsfaktorer kring hur berörda aktörer på ett effektivt sätt kan hjälpa så många ungdomar som möjligt att etablera sig på arbetsmarknaden. Ingen ungdom skall behöva ”falla mellan stolarna”. Det hela skall gå att implementera i befintliga verksamheter/processer efter projektets slut.
• Delge andra intressenter resultatet.

Målsättning

För att uppnå projektets syfte är ett gemensamt och tvärsektoriellt forum av betydelse. Avsikten är att etablera en virtuell mötesplats/forum för både aktörer och ungdomar. En vision är, sett ur ett längre perspektiv, att etablera en fysisk mötesplats/forum, där påbörjad process kommer att finnas kvar och komma ungdomarna och samverkansparterna till nytta.

För att identifiera framgångsfaktor kring hur berörda aktörer på ett kostnadseffektivt och solidariskt sätt kan hjälpa så många ungdomar som möjligt att etablera sig på arbetsmarknaden kommer konceptet: ”Kartläggning av behov”, ”Get ready”, ”Job ready”, ”Matchningsmomentet” samt ”Socialt engagerade organisationer/handledare” att testas inom ramen för projektet.


Projektmål:
Mål kopplat till det tvärsektoriella arbetet
• Ungdomsarbetslösheten i Ängelholm skall efter projektets slut ligga under genomsnittet för Skåne och riket, den aktuella mätningen gäller den av Arbetsförmedlingens mätningar på ungdomar 18-24 år (om möjligt även hela åldersgruppen 16-29 år).

Mål direkt kopplat till projektet:
• 30-50 % skall gå vidare till arbete
• 15-25 % skall gå vidare till studier
• 30-50 % skall ha gått vidare till annan meningsfull aktivitet, såsom praktik, men även vård och behandling, i de
fall det skulle krävas.
Mål kopplat till näringslivets engagemang:
Mobiliseringsfasen:
• Vi skall under mobiliseringsfasen rekryterat minst 20 socialt engagerade handledare
• Vi skall under mobiliseringsfasen ha minst 10 företag/organisationer som har en eller flera socialt engagerade handledare.

Genomförandefasen:
• Under projektet skall det ha rekryterats minst 100 socialt engagerade handledare
• Under projektet skall det ha ha minst 50 företag/organisationer som har en eller flera socialt engagerade handledare.

Effektresultat:
• 10-20% kommer, baserat från tidigare erfarenheter att avsluta programmet på egen begäran. Orsak kan vara flytt från kommunen, föräldraledighet, sjukdom mm.
• Samtliga som genomgått programmet, skall uppfatta att de har ökat sina förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden efter att ha avslutat programmet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer att arbeta med tillgänglighet som en naturlig del av projektet. Tillgänglighet handlar för oss om att planera all verksamhet och insatser utifrån ett tillgänglighetsperspektiv, ha tillgängliga lokaler och arbeta med tillgänglig information och kommunikation. Att inkludera tillgänglighetsaspekten innebär att skapa rutiner för information och fysisk tillgänglighet så att man redan från början planerar verksamheten på ett sätt som gör att alla människor kan ta del av den.

Under mobilseringsfasen kommer ett utbildningspaket om tillgänglighetsfrågor att planeras för samtliga projektaktörer (partnerföretag/organisationer som ska ta emot ungdomar, idéburna sektorn och offentliga sektorn). Utbildningen ska ge grundläggande kunskap om tillgänglighetsfrågor och bemötande.

Utbildning och förberedelser inom projektet (Get Ready och Job Ready) kommer att genomföras i lokaler som är tillgängliga för personer som använder rullstol/permomobil och har hörselteknisk utrustning. Vid placering av ungdomar på företag/organisationer ska diskussioner om tillgänglighet särskilt diskuteras.

Inom projektet ska information vara tillgänglig för alla involverade. Inbjudningar, information och minnesanteckningar ska anpassas så att alla kan ta del av diskussioner och beslut. Tillgänglighet ska särskilt beaktas vid utformningen av projektets virtuella mötesplats, både i den tekniska strukturen och innehåll så att personer med olika typer av funktionsnedsättning både kan ta del av information och kommunicera inom ramen för mötesplatsen.

Vi kommer att använda oss av ESF-rådets processtöd för tillgänglighet inom såväl mobiliserings- som genomförandefasen.

Jämställdhetsintegrering

Under mobiliseringsfasen kommer en SWOT-analys för jämställdhetsområdet genomföras tillsammans med alla inblandade aktörer. Utifrån resultaten lägger vi upp planer och aktiviteter för hur vi ska arbeta med jämställdhet. Perspektivet ska finnas med när vi planerar verksamheter, bemannar/rekryterar och lägger budget.

Ett utbildningspaket om jämställdhetsintegrering kommer att planeras och förberedas under mobiliseringsfasen. Samtliga projektaktörer (partnerföretag/organisationer som ska ta emot ungdomar, idéburna sektorn och offentliga sektorn) ska erbjudas att delta i utbildningarna. Satsningarna ska, förutom att ge grundläggande kunskap om jämställdhet och genus, inkludera möjligheter att diskutera normer och värderingar som styr de olika verksamheterna.

Det är viktigt att såväl undervisningen som matchningen mellan ungdom och företag/organisation sker utifrån ett kritiskt förhållningssätt så att flickor inte ensidigt uppmuntras att till exempel söka sig till vård- och omsorgssektorn och pojkar till anläggnings- och hantverkaryrken. Vi tror att genom att diskutera yrkes- och studieval kan unga människors valmöjligheter på arbetsmarknaden öka och verksamheterna få en ökad mångfald bland personalen.

Ängelholms kommun arbetar med jämställdhetsfrågor inom ramen för kommunens sammanhållna mångfaldsarbete.Arbetet utgår från kommunen mångfaldsplan 2011-2013 och de sju diskrimineringsgrunderna i lagen. Genom planen finns en struktur för kommunens arbete med frågorna. Diskrimineringsgrunderna hänger ihop och man behöver arbeta med jämställdhet kopplat till mångfald i sin helhet. Människor har till exempel inte bara ett kön utan även en etnisk tillhörighet och eventuellt en funktionsnedsättning. Förhoppningsvis kan projektet skapa goda exempel för hur man kan arbeta med frågorna på olika förvaltningar även efter projektets slut.

Vi kommer under mobiliserings- och genomförandefasen ta hjälp av ESF-rådets processtöd för jämställdhet.


I projektet kommer vi att använda oss av könsuppdelad statistik och kommunens mångfaldssamordnare kommer att stödja projektledningen i arbetet med frågorna.

Transnationellt samarbete

Vi planerar under mobiliseringsfasen att följa med på en planerad studieresa till Holland och Belgien, för att besöka olika kommuner och andra aktörer som arbetar med ungdomar. Nyttan med studieresan är dels att få ett bredare perspektiv och se hur andra länder arbetar, dels att skapa ett kontaktnät inom vilket man kan utbyta erfarenheter.
Vi kommer att planera vidare aktiviteter i samråd med de nya kontakterna vi skapat.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsområde Helsingborg
  • Försäkringskassan Ängelholm
  • Integration Ängelholmskommun
  • Resurscenter Ängelholm

Samarbetspartners

  • AB Ängelholmshem
  • Ängelholms Näringsliv AB

Kommun

  • Ängelholm