Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Trapphuset Rosengård (Malmö)

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareABL Konsult
KontaktpersonChristina Merker-Seisjö
E-postchristina.m-seisjo@abf.se
Telefonnummer040-352411
Beviljat ESF-stöd3 705 764 kr
Total projektbudget9 833 764 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2010-04-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

UPPFÖLJANDE PROJEKT.
TRAPPHUSET Rosengård (Malmö) är ett uppföljande projekt till "Trappan, Växtkraft Mål 3 (insatsområde 3) och vänder sig till personer som är boende i stadsdelen Rosengård och som till följd av bristande språkkunskaper samt ingen eller endast mycket liten tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet står helt utanför arbetsmarknaden. Deltagarna är därför i behov av kontinuerliga kompetensutvecklingsinsatser under längre sammanhängande perioder. Utan särskilda långsiktiga insatser bedöms deltagarna ha ytterst små chanser att någonsin ta sig in på arbetsmarknaden.

UTBILDNINGSVERKSTAD OCH EMPOWERMENTSTATION.
Projektet - som planeras pågå under perioden 1 april 2008 till och med 31 mars 20010 (verksamhet under 2 år) - är inriktat på att erbjuda deltagarna en verksamhet som fungerar som utbildningsverkstad och empowermentstation för entreprenörskap, samarbete och kooperativ utveckling vilket innefattar aktiviteter som:

- Individuella kartläggningar (individuella behov och möjligheter) och handlingsplaner.
- Praktik i verksamheter (servicetjänster, lokaluthyrning, administration, lokalvård, café, catering, design/hantverk,
hud- och skönhetsvård, ledsagarverksamhet och barn- och ungdomsverksamhet).
- Utbildning och aktiviteter för entreprenörskap och empowerment.
- Delaktighet i demokratiprocesser och kooperativt arbete.
- Utslussning till vidare studier, praktik, arbete.
- Möjligheter till eget och gemensamt entreprenörskap.
- Samverkan med intressenter i närområdet för förverkligande av en bestående verksamhet som efter projektets
avslutning.

MÅLET FÖR PROJEKTET ÄR ATT:

1. En större andel av deltagarna - efter att ha genomgått projektets utbildningar och andra aktiviteter - ska vara redo att gå vidare till studier, praktik, arbete, starta eget eller starta kooperativ.

2. Projektet ska även medverka till idéutveckling för framtida etableringar av nya mötesplatser- och marknadsplatser för verksamheter som förenar social och pedagogisk verksamhet med kooperativt entreprenörskap och reellt företagande.

3. En ny etablering som förväntas ske som uppföljning av det avslutade projektet och som ska kunna generera framtida arbete/anställningar till ett antal deltagare från projektet är en permanentning av "Trapphuset" som en utbildningsverkstad och empowermentstation för nya grupper av deltagare i kombination med servicetjänster i och kring området (Trapphuset/Folkets Hus, Rosengård)

SAMVERKAN SKER BLAND ANNAT MED:
- AUC (Arbets- och utvecklingscentrum)
- BARN OCH FRITID, Rosengårds stadsdelsförvaltning
- OMSORG, Rosengårds stadsdelsförvaltning.
- UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN, Malmö stad
- ROSENGÅRDSKOLAN. Malmö stad, utbildningsförvaltningen
- ROSENGÅRD FOLKETS HUS
- MALMÖ FOLKHÖGSKOLA
- DRÖMMARNAS HUS
- INFOKOOPERTIVET AMIRALEN/INFOKOOP&SERVICE

Bakgrund

BAKGRUND. Projektet är direkt kopplat till SÖM ("Sydöstra Malmö" - samordnad Mål 2 - ansökan för Malmö stad): processamordning. SÖM: processamordning fungerar som en övergripande projektkappa där samtliga medverkande delprojekt tillsammans utgör de operativa satsningarna. Inom det övergripande projektet (SÖM: processamordning) kommer delprojektens insatser koordineras. Avsikten är att försäkra att vi alla jobbar mot samma mål; drar nytta av varandras arbete och erfarenhet och att vi inte genomför liknande satsningar utan varandras kännedom. Inom storprojektets ram kommer vi också gemensamt att sprida information om projektet och dess mål och utvärdera insatserna och dess resultat.

Projektidén har sin bakgrund i ABFs och ABLs fleråriga engagemang med folkbildning och kompetensutveckling i stadsdelen Rosengård i Malmö och vänder sig till en deltagargrupp som:

- boende på Rosengård med invandrarbakgrund/utomnordisk etnicitet samt små kunskaper i svenska språket,
- har en krävande familjesituation och uppbär ekonomiskt bistånd,
- står helt utanför arbetsmarknaden och har ingen tidigare eller endast mycket liten erfarenhet av arbete utanför
hemmet samt är
- i behov av praktik och utbildningsinsatser under längre och sammanhängande perioder för att nå fram till en
situation med realistiska möjligheter till arbete och egen försörjning.

Projektet utgör det tredje steget i en process med unika verksamheter. Några motsvarande projektaktiviteter som vänder sig till den speciella målgruppen i stadsdelen förekommer i inte dagsläget. Processen kan beskrivas enligt följande:

STEG 1) "Trappan - steg för steg mot arbete" (Växtkraft Mål 3). Kompetens- och jämställdhetsprojekt,
februari 2006 – juni 2007. Medfinansiering: AUC, Rosengård och Europeiska socialfonden samt
Utbildningsförvaltningen (Malmö stad) och ABF Malmö.
Genomsnittlig antal deltagare: 60.

STEG 2) Mellanperiod: Uppföljande pedagogisk verksamhet, augusti 2008 – april 2008.
Finansiering: AUC Rosengård, Rosengårds stadsdelsförvaltning, INAR/Malmö stad
Genomsnittligt antal deltagare: 30.

STEG 3) ”TRAPPHUSET Rosengård (Malmö)” Utbildningsverkstad och empowermentstation för integration,
kooperativt entreprenörskap, samverkan för arbete och hållbara verksamheter (Nya Mål 2), april 2008
– mars 2010. (verksamheten pågår under två år. Det nu aktuella projektet utgör således det tredje
steget i den påbörjade processen att skapa långsiktiga kompetensutvecklingsinsatser för
deltagargruppen som planeras bestå av dels en grupp deltagare från Trappan 1 och 2, dels en grupp
med nya deltagare.

Planerat genomsnittligt antal deltagare: 40.

FÖRPROJEKTERING INFÖR STEG 3/"TRAPPHUSET"
Förprojektering inför uppstart och genomförande av "TRAPPHUSET" (steg 3) har skett under hösten 2007 genom stöd från från INAR (Malmö stad) och AUC (Arbets och utvecklingscentrum). Stödet, som också inneburit att ett trettiotal kvinnor kunnat fortsätta vara verksamma i sina delprojekt från det förra projektet (Trappan 1, Växtkraft Mål 3) samt genomgå ytterligare kompetensutveckling i en övergångsperiod (Steg 2) - fortgår fram till och med 30 april 2008. Gruppen är emellertid inte statisk eftersom många av deltagarna har gått vidare till arbete och/eller fortsatta högre studier.

Inom förprojekteringsarbetet har kontakter skapats och möten har genomförts med representanter från föreningsliv och berörda kommunala förvaltningar. Bland annat har vi undersökt behov av utvecklingsinsatser inom stadsdelen som rör fritid och omsorg inklusive behov av mötesplatser (för närvarande finns exempelvis inga mötesplatser alls för kvinnor på Rosengård). Vi har också tagit politiska kontakter för att undersöka behovet för målgruppen i form av utbildning och arbete samt angående hur många invånare inom stadsdelen som omfattas av målgruppen.

Förprojektteringen har resulterat i följande slutsatser:

MÅLGRUPPEN
- Enligt chefen för AUC, Jahangir Hasseinkhah, finns cirka 1 600 personer i Rosengårds stadsdel som
är långtidsarbetslösa. (Cirka 6000 personer i hela Malmö står långt från arbete och saknar utbildning).
- Av inskrivna, långtidsarbetslösa personer (längre än två år) på AUC är 412 kvinnor. Av dessa är 141 kvinnor
under 40 år, 187 kvinnor är i åldrarna 41 och 54 år. I gruppen över 54 år finns 84 kvinnor. Det finns således en
stor grupp med behov av våra verksamheter.
(uppgiftslämnare, stadsfullmäktiges ordförande Andreas Konstantinides, november 2007).
- För en övervägande del av de långtidsarbetslösa personer som är inskrivna hos AUC saknas alternativ i fråga
om både studier (språkträning, grundläggande kunskaper i kärnämnen/samhällsorientering etc). De som står till
buds är SFI (svenska för invandrare) vilket dock inte är realistiskt för merparten av inskrivna personer eftersom
studievana och tidigare utbildningserfarenhet saknas.

SAMVERKAN
- Det tidigare samarbetet (steg 1 och steg 2) anses ha fallit mycket väl ut. I kontakterna med AUC Rosengård och
den centrala utbildningsförvaltningen i Malmö Stad uttrycks ett ömsesidigt förtroende och väl uttalad önskan om
fortsatt samarbete kring en målgrupp som annars står så gott som helt utanför varje form av både arbetsliv och
studier.
- Intresset från Rosengård Folketshusförening att samverka med "TRAPPHUSET" genom att erbjuda ett
betydande antal praktikplatser (lokaluthyrning, fastighetsskötsel, administration etc) samt inklusive
utbildningsinstaser (motsvarande kunskapsområden). Detta skapar helt nya förutsättningar och möjligheter till
konkret kompetensutveckling som dessutom har förutsättningar att utvecklas som en del i en efter projektets
avslutand permanent verksamhet.

(Resten får ej plats - se pdf-fil)

Syfte

ÖKADE MÖJLIGHETER TILL ARBETE OCH FÖRSÖRJNING.
Att erbjuda deltagarna kompetensutveckling som ska resultera i förbättrade möjligheter till arbete och
försörjning.

VIDAREUTVECKLING AV TIDIGARE PRÖVADE METODER
Att åstadkomma en vidareutveckling av tidigare prövande metoder (Steg 1 och 2) för kompetensutveckling
för den deltagargrupp som projektet vänder sig till.

VIDAREUTVECKLING AV SAMVERKANSFORMER
Att åstadkomma en vidareutveckling av samverkansformer för uppbyggnad av nya mötesplatser/marknads-
platser samt bestående permanent verksamhet som kan skapa arbetstillfällen och samtidigt spela en social
stärkande roll på Rosengård.

JÄMSTÄLLDHET OCH DEMORKATISKA SAMARBETSFORMER
Att deltagarna ska bli bärare av den värdegrund som innebär alla människors lika värde, jämställdhet mellan
kvinnor och män samt demokratiska samarbetsformer.

Målsättning

Projektet har som huvudsakligt mål att uppnå följande resultat:

1) DELTAGARNAS KOMPETENSUTVECKLING. Samtliga deltagare ska, efter att ha genomgått
projektets utbildningar och andra aktiviteter, vara redo att gå vidare till studier, praktik, arbete eller starta eget
alternativt starta kooperativ. Minst hälften av deltagarna ska efter projektets avslut gå vidare till någon av de
verksamheter som målformuleras nedan (2 och 3), var av minst tio deltagare ska kunna erbjudas någon form
av anställning.

2) IDÉUTVECKLING FÖR FRAMTIDA MÖTES- OCH MARKNADSPLATSER. Projektet ska även
medverka till konkret idéutveckling för framtida etableringar av nya mötesplatser- och marknadsplatser för
verksamheter som förenar social och pedagogisk verksamhet med arbete och entreprenörskap, i kooperativ
form eller på annat sätt som innebär reellt företagande. De verksamheter som kan vara aktuella är:

Ex. etablering av Drop-In-barnverksamhet på Rosengårdscentrum
Ex. servicetjänster för äldre boende på Rosengård (städ, tvätt, sällskap, högläsning etc)
Ex. resurs inom Vård och Omsorg/Seniorum
Ex. resurs inom Barn- och fritidsverksamhet
Ex. café och catering i kombination av mötesplats för olika seminarier, debatter och kortare utbildningar
Ex. mötesplats för sociala aktiviteter med ateljé/textil och hantverk/recykling

3) PERMANENT VERKSAMHET I SAMVERKAN MED ROSENGÅRD FOLKETS HUS
- etablering av en ny arbetsplats och mötesplats för både anställningar och social verksamhet, av de slag som
exemplifieras ovan (2), i direkt samarbete med Rosengård Folkets Hus vilket inkluderar
- skötsel/drift av och inom Folkets Hus (lokaluthyrning, konferensservice och städ) samt
- en permanentning av TRAPPHUSET som utbildningsverkstad och empowermentstation för nya grupper av
deltagare (samarbete med AUC/Rosengårds stadsdelsförvaltning samt Utbildningsförvaltningen, Malmö stad
och andra intressenter som kan involveras i den process och samverkansstruktur som tar över efter projektets
avslut).

OBS! Observera att det tredje målet är att betrakta som implementering av projektets resultat från
metodutveckling och samverkan. Etablering av en permanent verksamhet sker således utanför projektets
verksamhet och budget. Den slutliga organisationen för den permanenta verksamheten ska - utöver dialog med
Rosengård Folkets Hus - diskuteras inom projektets styr- respektive referensgrupp som tar ansvar för att
intentionerna från dessa diskussioner förverkligas i en lämplig separat struktur/juridisk person.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vår erfarenhet av målgruppens ofta både psykiska och fysiska hälsa som i hög grad kännetecknas av psykosomatiska besvär, har inneburit att vi har vana av att anpassa både lokaler och verksamhet efter målgruppens hälsostatus. När det gäller andra funktionshinder arbetar vi för att minimera problemen för funktionshindrade att delta. Vi har handikappramper i lokalerna mellan två våningar. Det finns tillgång till handikapptoalett i byggnaden. Utbildningslokalerna är i huvudsak utan trösklar. För ABF:s och ABL:s ordinarie verksamhet finns policydokument för tillgänglighet framtagna. (Se bilaga)

Jämställdhetsintegrering

Som framgår av syftesbeskrivningen finns ambitionen att deltagarna ska bli bärare av den värdegrund som innebär alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt demokratiska samarbetsformer.

Projektet är öppet för både kvinnor och män som deltagare. I det tidigare projektet Trappan (Växtkraft Mål 3) deltog endast kvinnor. Det finns en problematik som innebär att kvinnorna inom deltagarmålgruppen i regel deltar endast i verksamheter tillsammans med andra kvinnor, vilket inte minst beror på att deras män inte vill att de umgås med andra män. Den här problematiken gör att projektets genomförande måste ha som utgångspunkt att å ena sidan stärka kvinnornas möjligheter till att överhuvudtaget kunna bryta sin isolering, vara verksamma utanför sina hem och familjer och komma igång med sina individuella empowerment- och kompetensutvecklingsprocesser. Å andra sidan finns en stor medvetenhet om att det just är jämställdhet som åsyftas varför det inför genomförandet av TRAPPHUSET skulle vara mycket välkomnande om även män deltar. Det finns onekligen en risk att mäns deltagande skulle medföra att en eller flera kvinnor avstår från att delta. Vi tror oss emellertid kunna undanröja den risken genom den förankringen och de kontakterna och nätverken vi har bland deltagare och i stadsdelen.

Transnationellt samarbete

LEONARDO DA VINCI/MULTICULTURAL PROJECTS. Vi har inlett ett samarbete med ett kommande Leonardo Da Vinci-projekt i Frankfurt, inom området ”Multilateral projects for transfer and development of innovation”, Priority 5” raising competence levels for groups at risk”.

Samverkansorganisation: Intercultural House of Learning for Women (Frankfurt, Tyskland)
Projektledare Elisa Rossi, Burgstrasse 106, 60389 Frankfurt.
Telefon 069-913010-20, Telefax 069-913010-33.

Deltagarna i projektet ”Intercultural House of Learning for Women” är invandrarkvinnor och till viss del infödda kvinnor ges utbildning i interkulturella kommunikationsprocesser. Det vill säga, de blir ”kulturella kommunikatörer” och tillgodogör sig därtill kompetens inom generell kommunikation och konfliktlösning. Dessa strategier ger dem en ökad möjlighet att få ett arbete inom vård/omsorg och service. Genom utbildningen kommer deltagarna i projektet att kunna arbeta inom följande sektorer: sjukhus, skola och förskola, fritidsgårdar och ungdomscenter, äldreboende samt även internationella företag

Våra respektive målgrupper, syften och mål ligger i linje med varandra och vi kommer att samarbeta på olika nivåer i de båda projekten - allt under förutsättning att ansökan går igenom för båda parter.

"FRÅN UTANFÖRSKAP TILL AKTIVT MEDBORGARSKAP". Vi kommer att arbeta vidare på Nordiska minister rådets finansiering av ”Från utanförskap till aktivt medborgarskap”, ett projekt som har innefattat Danmark, Sverige och Norge. Danmark och Sverige (där Trappan har ingått under programperioden) kommer att söka nya projektmedel för en vidareutveckling av det arbete som genomförts.

Medfinansiärer

 • AUC Arbete och utbildning
 • INAR Integration och Arbetsmarknad

Samarbetspartners

 • AUC Arbete och utbildning
 • Drömmarnas Hus

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge