Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Tillverkningsindustri för framtiden

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareGöinge Näringsliv
KontaktpersonTorbjörn Lindh
E-postinfo@goingenaringsliv.nu
Telefonnummer044-7801011
Beviljat ESF-stöd477 500 kr
Total projektbudget477 500 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-10-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

I två kommuner med låg arbetslöshet och stor andel sysselsatta inom tillverkande industri, där männen traditionellt sett är klart överrepresenterade, är det viktigt att hitta nya infallsvinklar för att bredda rekryteringsbasen. Projektet syftar till att öka insikten om betydelsen av jämställdhet och integration samt vikten av en arbetsmiljö som möjliggör anställning av funktionshindrade för att klara av att rekrytera nya medarbetare.
Företagen skall utifrån en grundläggande analys belysa jämställdhet, integration och arbetsmiljö samt upprätta individuella kompetensutvecklingsplaner och en långsiktig strategi för kompetensförsörjning.

Bakgrund

Vi ser ett ökat anställningsbehov för tillverkningsindustrin i Östra Göinge och Osby. För båda kommunerna gäller en låg arbetslöshet och problem att rekrytera kompetenta medarbetare och därmed på sikt klara sin kompetensförsörjning. För att lösa den framtida kompetensförsörjningen behöver den befintliga personalen i företagen kompetensutvecklas. Detta räcker dock inte utan i tillverkningsindustrin med traditionellt sned könsfördelning ser vi det som nödvändigt att andelen kvinnliga medarbetare ökar. Vidare är det av stor vikt att även ta tillvara den resurs som våra invandrare och personer med funktionshinder utgör. I Östra Göinge och Osby, som har en väsentligt större andel sysselsatta i tillverkningsindustrin än riket i genomsnitt, är det särskilt viktigt att få företagen att tänka och arbeta i nya banor när det gäller att trygga framtida kompetensförsörjning. Detta är en överlevnadsfråga!

Syfte

Förprojekteringen syftar till att göra företagen medvetna om behovet av struktur, långsiktighet och en bredare rekryteringsbas som även fokuserar på kvinnor, invandrare samt funktionshindrade för att trygga kompetensförsörjningen.
Deltagande företag skall upprätta planer för kompetensutveckling (individnivå) och långsiktig kompetensförsörjning.

Målsättning

Minst 20 företag från företagsprojekteringen skall delta i ett genomförandeprojekt där man genomför kompetensutveckling i enlighet med upprättade planer från förprojekteringen. Som en obligatorisk del under genomförandefasen kommer att ingå utbildning i jämställdhet, arbetsmiljö ( inkl. diskussioner kring arbetsplatsens anpassning till funktionshindrade) samt entreprenörskapets betydelse för företagens utveckling. Den viktigaste effekten av förprojekteringsfasen är att skapa ett ökat intresse och ökade kunskaper kring de aktuella områdena.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I första hand kommer besök och sammanträffanden att förläggas till företagens egna lokaler om dessa är lämpliga och fullt fysiskt tillgängliga för personer med funktionshinder. Då så inte är fallet finns lokalt tillgång till lämpliga lokaler. När det gäller kommunikativ och informativ tillgänglighet kommer alla deltagande företag att medvetandegöras om betydelsen av detta så alla medarbetare kan delta aktivt i processen. Under förprojekteringen kommer också en dialog att föras med företagen om hur de kan lösa olika tillgänglighetsproblem utifrån sina egna förutsättningar.

Kommun

  • Osby
  • Östra Göinge