Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Tillväxtskola för mogna företag

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSparbanken Syd
KontaktpersonAnders Nilsson
E-postanders.nilsson@sparbankensyd.se
Telefonnummer070-6039999
Beviljat ESF-stöd19 347 419 kr
Total projektbudget19 347 419 kr
Projektperiod2009-04-01 till 2011-03-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

"Tillväxtskolan för mogna företag" är ett synnerligt välkommet resurstillskott som erbjuder ett för varje företag i området unikt tillfälle att ta fram utvecklingsplaner och tillföra nödvändig kompetens i takt med arbetslivets utveckling. Detta sker i samarbete med kommunerna i regionen.

Bakgrund

Projektet Tillväxt för mogna företag med Sparbanken Syd som projektägare avslutade 2008-11-05 förprojekteringsarbetet.
58 arbetsplatser med uppemot 900 anställda har inom projektets ram genomfört en förprojektering.
Förprojekteringen har resulterat i att det hos samtliga deltagande företag idag finns en tillväxtplan och en kompetensutvecklingsplan ner på individnivå, och kopplat till dessa planer konkreta och mätbara mål för tillväxt.
Under den planerade genomförandeperioden handlar det om tillväxt i de enskilda företagen över det genomsnitt som gäller för branschen.
I förprojekteringen har tillväxten varit ett starkt, genomgående inslag, och det har verkat som en framgångsfaktor som har haft en starkt positiv påverkan av engagemanget hos alla deltagare. En annan framgångsfaktor har varit att en privat aktör har hållit i projektet med "järnhand" och samverkat med kommunernas näringslivschefer i regionen. Det bör också påpekas att en duglig projektledning i sådana här stora projekt är avgörande för framgång. Ytterligare en framgångsfaktor är den modell som man arbetat med där företagsledare och processledare har träffats vid ett antal tillfällen i grupper om 4-7 företag under "lektionstid" och tillsammans varit behjälpliga i bygggande av grunden för resp företags tillväxtplan. Den andra delen är det arbete som har gjorts ute på resp företag mha verksamhetskonsult som också guidat företaget så att många har varit delaktiga och skapat ett brett engagemang och tro på projektet. Denna modell har under resan finslipats och ligger som god grund inför kommande förstudier.

Vid vissa gemensamma träffar har projektet haft utbildning i seminarieform inom bla jämställdhetsintegrering och långtidsbortvaro. Genom att koppla det till företagarnas vardag har detta resulterat i bättre förståelse och ökad kunskap.

Sparbanken Syd är nu beredd att fortsätta i rollen som projektägare även i genomförandefasen, och detta faktum uppfattas som mycket positivt bland de deltagande företagen. Det är också en tydlig markering av det ansvar för regional utveckling som projektägaren är beredd att ta. Detta ska även fortsättningsvis stödjas av kommunerna och deras engagemang.

Det drivs som ett Tillväxtprojekt. Denna mentala inställning är av väsentlig betydelse för framgången.
Metodmässigt har Tillväxtskolans arbetssätt visat sig vara mycket framgångsrikt. Alla deltagande företag har nu en bra tillväxtplattform för
det fortsatt arbetet med genomförandefasen. Ett letter of Comittment från respektive företagsledare har också gjort att man har känslomässigt tagit till sig och prioriterat projektet. Att lyfta blicken i vardagen och dokumentera sina framtidstankar är annars eftersatt i mindre företag för vardagen tar all tid. Under projektets gång har lågkonjunkturen slagit hårt mot den globala ekonomin. Projektägaren och de medverkande företagen tror att deltagande företagen har bättre förutsättningar att komma igenom denna i och med Tillväxtskolan. Naturligtvis är det svårt att garantera tillväxtplaner över branschgenomsnittet som är målet när man får en recession i landet men ambitionsnivån kvarstår. Säkerligen kommer något företag att drabbas hårdare och tvingas till reducering av personal eller andra åtgärder. Då är den av än större vikt att personalen har fått ett rejält kompetenslyft.

I förprojekteringsfasen har även ett stort antal processledare utbildats och tränats i rollen som processledare. De har kallats "kontaktpersoner" för att inte använda ett språk som företagen normalt inte använder. På varje deltagande företag finns det idag kontaktpersoner och på de större företagen finns normalt två kontaktpersoner.
Inför den fortsatta utvecklingen har kontakt knutits med företaget Rehabliteringsmedicin I Simrishamn AB angående en samverkan mellan Tillväxtskolan och projekt inom programområde 2. Beskrivs tydligare inom området samverkan.

Se även PP-presentationen Ansökan till ESF 20081212 som beskriver både detta avsnitt samt hela projektet på ett övergripande plan.

Syfte

I ansökan om förprojektering angavs som ett övergripande syfte, att i
en region med jämförelsevis svag utveckling av näringslivet, stimulera
ett antal intresserade och mogna företag till utveckling och tillväxt.Vi ville dessutom ge företagen i regionen möjligheten att lära sig stå bättre rustade förförändringar i arbetslivet och skapa gynnsammare position på en alltmer konkurrentutsatt marknad.

Med föreliggande resultat i form av tillväxtplaner, och kompetensutvecklingsplaner finns det nu en reell möjlighet att åstadkomma tillväxt. Företagens anställda kommer dessutom, genom de planerade kompetensutvecklingsinsatserna, att ta till sig nya kunskaper och därigenom stå bättre rustade för kommande förändringar i arbetslivet och skapa en gynsammare position på en arbetsmarknad där konkurrens förutsätts fortsätta att öka. Den nu aktuella finanskrisen kommer med största sannolikhet också att drabba deltagande arbetsplatser i Tillväxtskolan, och förhoppningsvis kommer de planerade kompetensutvecklingsinsatserna att kunna bidra till att lindra effekterna.

Samtliga konsulter som kommer att upphandlas och arbeta i projektet kommer också att arbeta med vissa modeller för att få ett gemensamt språk mellan företagsledaren ner till anställd i hela regionen. Sparbanken Syd har också ambition att totalt 150 företag med ca 2400 anställda ska gå Tillväxtskolan på 3-5 års sikt vilket kommer att få mycket stor påverkan på Tillväxten och attitydsförändringen i regionen. Ambitionen är att detta ska vara Sveriges bästa ESF-projekt och vara en förebild i Europa som ett privatinitierat Tillväxtprojekt.

Målsättning

Hos samtliga deltagande företag finns nu konkreta tillväxtplaner med mätbara mål. Dessutom finns en kompetensutvecklingsplan.

1 Målsättningen är att de av företagen processade, dokumenterade och planerade kompetens- och utvecklingsbehoven skall genomföras.

2 Målsättningen är också att genom en stark och välorganiserad projektorganisation ge företagens processledare (kontaktpersoner) fördjupade kunskaper och erforderligt stöd i genomförandefasen. Uppföljningträffar kommer att arrangeras och enkäter kommer att genomföras för att se att kontaktpersonerna fungerar i sin nya roll.

3 Tillväxtskolan som metod skall vidareutvecklas i ett utvecklingsarbete
präglat av långsiktighet och visionärt tänkande.

4. Tillväxtskolan ska dokumenteras som modell för att nå målsättningen att kunna genomföras för ytterligare 100 företag i regionen.

5 Projektet ska fortsätta med jämställdhetsarbetet med mål att påverka attityder och värderingar för att höja kunskapen i företagen och få en attitydsförändring

Slutmålet är att resp företag ska ha bättre tillväxt än branschsnittet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vad är tillgänglighet för personer med funktionshinder?
Generellt används tillgänglighet och användbarhet för att beskriva vad som krävs för att personer med funktionshinder ska kunna delta på lika villkor som andra. Dels handlar det om att kunna ta sig fram och kunna delta i verksamheten.
Tillgänglighet är kopplad till rättigheten att alla kvinnor och män oavsett Funktionshinder skall kunna ta del av vad samhället har att erbjuda: information, utbildning, arbete, etc.
Tillgänglighet för personer med funktionshinder omfattar fyra integrerade delar:
Fysisk tillgänglighet.
Tillgänglig verksamhet.
Kommunikativ tillgänglighet.
Informativ tillgänglighet.

I genomförandet kommer ovanstående punkter att ha en given plats i de planerade åtgärderna. Tillgänglighetsarbetet kommer också att ge både de deltagande arbetsplatserna och projektägaren värdefulla kunskaper inför framtiden. Det är därför också viktigt att erfarenheter och kunskaper inom områdena dokumenteras i det planerade uppföljnings- och utvärderingsarbetet.
Kontakt har redan tagits för att kunna påbörja en planering av insatserna och vi kommer att få in förslag på möjliga alternativ. Förslag på upplägg har inkommit och upplägget bygger på ett genomförande i seminarieform kompletterat med ev enkäter till samtliga deltagare. Resultatet av enkäterna kommer sedan att analyseras och presenteras för respektive företag. Mål: Att deltagarna ska få ett vidgat perspektiv ifråga om tillgänglighet och mångfald. Att kunskapen ska vara användbar i praktiska verkligheten och leda till förändringar/förbättringar inom företagen.
Projektet kommer att behöva hyra in sig i utbildningslokaler i de tre kommunerna Ystad, Tomelilla och Simrishamn. Även här har det gjorts ett förberedande arbete för att försäkra oss om att det finns lokaler som uppfyller alla tillgänglighetskrav, och vi har kunnat konstatera att så är fallet.

Projektet kommer att ligga på www.navigatorsyd.se så att tillgängligheten även finns där. I övrigt finns en väl fungerande infrastruktur för vardaglig kommunikation över nätet.
Jämställdhetsintegrering

Inom projektets ram kommer ett fortsatt arbete avseende jämställdhetsintegrering att bedrivas, Inledningsvis kommer projektet att använda sig av utvecklingsinsatser i form av seminarier som sedan skall resultera i mer
företagsspecifika insatser. Projektägaren är positivt överraskad av den stora andel som svarade på enkäten, men också medveten om att det är svårt att få genomslag när det gäller jämställdhetsintegreringen och därför kommer ytterligare tyngd att läggas på att framförallt arbeta med attitydpåverkande insatser.Alla företag har sagt att det är svårigheter att rekrytera rätt kompetens. En orsak till detta kan vara att man bara tänkt i ett kön osv. De slutsatser som drogs i förstudien ligger som grund för det fortsatta arbetet.
Efter diskussion med företagen planeras fortsatta insatser i form av fördjupningsseminarier under genomförandefasen i kombination med vissa företagsspecifika insatser.

Under förprojekteringen har även sakområdet som handlar om att ökade kunskaper i arbetslivet vad avser hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas, beaktats i form av seminarier. Även inom detta område blir det en fortsättning i genomförandefasen.

Transnationellt samarbete

Det finns i dagsläget ingen koppling till transnationalitet.

Samarbetspartners

 • Ledning och utveckling

Deltagande aktörer

 • Anderzon Care of Sweden AB
 • Anderzon of Aweden AB
 • ArkivBildReklam AB
 • Awimex Inrenationel AB
 • Bleck&Plåt i Ystad AB
 • Bosses Bygg AB
 • Buhres Fisk i Kivik AB
 • Buss Persson i Hammnehög AB
 • Byggmontörerna i Skurup AB
 • Contentus AB
 • Dialect Ljud & Telecenter i Te
 • Förpacknings AB Nord-Emballage
 • GEBO Snickerier
 • Håkansson & Partners KB
 • Jessec Larm Skåne AB
 • JHL, Ek. förening
 • Johanssons Skogstransport AB
 • Klockareboden i Borrby AB
 • Knut Edstrands Byggnads AB
 • Kontorsvaruhuset i Tomelilla A
 • Lindri Konfektion AB
 • Lindsténs Elektiska AB
 • Lindsténs Elektriska AB
 • Lindsténs Elektriska AB
 • Lindsténs Elektriska AB
 • Lindsténs Elektriska AB
 • Lisas Skafferi AB
 • Liwell Kemi AB
 • LPT-fastighet o förvaltning
 • Lundbergs El i Kivik AB
 • Matek AB
 • Norfrig AB
 • RIPS Släp & Husvagnsservice AB
 • Saluhallen Bergh AB
 • Scandistrap AB
 • Sol & Värmeenrgi, S6V AB
 • Stockeboda Gård
 • Sydkust Mekaniska AB
 • Sydkustens Plåt & Smide AB
 • Teleservice i Skåne AB
 • Teleservice i Skåne AB
 • Teleservice Skåne AB
 • Teleservice Skåne AB
 • TREAB Revisiopn AB
 • Vendel Ale Stenar
 • Witting Materialhantering AB
 • YSB AB
 • Ystad Bilcenter AB
 • Ystad Resebyrå
 • Ystad-Tryck AB
 • Ysta-Maskiner
 • Zäta Förpackning AB
 • Åbergs Tryckeri AB
 • Österlen Kraft AB
 • Österlenhem AB

Kommun

 • Simrishamn
 • Tomelilla
 • Ystad