Logotyp på utskrifter

Tillväxtskola 2 SÖ Skåne

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSparbanken Syd
KontaktpersonMaria Hammenberg
E-postmaria.hammenberg@telia.com
Telefonnummer070-6110732
Beviljat ESF-stöd7 398 120 kr
Total projektbudget7 398 120 kr
Projektperiod2011-02-01 till 2013-06-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Tillväxtskola 2 SÖ Skåne är ett synnerligt välkommet resurstillskott som erbjuder ett för varje företag i området unikt tillfälle att ta fram utvecklingsplaner och tillföra nödvändig kompetens i takt med arbetslivets utveckling. Detta sker i samarbete med kommunerna i regionen. Med Tillväxtskola 2 SÖ SKåne kommer ca 50 företag med 500 personer i regionen att ha en bättre förutsättning och starkare arbetsställning. Det blir det strategiskt viktigaste projektet i regionen för mogna företag i och med att ca 900 personer redan går i Tillväxtskola 1. Sparbanken Syd är därefter beredda att både leda och driva en fortsättning i samarbete med kommunerna.

Bakgrund

Behov och problem

A Mobiliseringsfas
Projektet ska arbeta med problemet ”Tillväxt i mogna företag i SÖ Skåne”. Den regionala obalansen innebär att tillväxten sker främst i den västra delen av Skåne och där främst SÖ Skåne kommer till korta. Detta framkommer tydligt i näringslivsrankningar och i attitydsundersökningar som görs på regional och nationell nivå. Samtidigt är näringslivet i sydöstra Skåne mångsidigt, relativt småskaligt, stabilt (på gott ont), "bra på det man gör i vardagen", har ofta starka sociala nätverk och andra kopplingar till bygden. Med den bakgrunden startade Sparbanken Syd Tillväxtskola 1 2008 och genomför för närvarande genomgörandefasen med knappt 60 företagsenheter och 900 personer. Det finns nu många intressenter som via Tillväxtskola 1 fått upp ögonen för Tillväxtsfrågor och står nu på kö och vill vara med.

Mobiliseringsfasen ska analysera respektive företags möjlighet till Tillväxt och ta fram en Tillväxtplan med tillhörande Kompetensplan ner på individnivå. Med detta som grund ska mobiliseringsfasen undersöka vilka behov som finns för att stärka respektive individ genom kompetensutveckling och utbildning och ge den anställde en större förståelse och därmed en bättre möjlighet att utvecklas i takt med företagets egna utveckling och tillväxt. På detta sätt stärks den individuella anställbarheten.

B Genomförande

Med hjälp av mobiliseringsfasen och våra erfarenheter av Tillväxtskola 1 ska varje företag ha en tillväxtplan och en kompetensutvecklingsplan ner på individnivå, och koppla till dessa planer konkreta och mätbara mål för tillväxt. Under den planerade genomförandeperioden handlar det om tillväxt i de enskilda företagen över det genomsnitt som gäller för branschen.

I mobiliseringsfasen är tillväxten ett starkt, genomgående inslag, och med vår erfarenhet sedan tidigare har det verkat som en framgångsfaktor som har haft en starkt positiv påverkan av engagemanget hos alla deltagare. En annan framgångsfaktor har varit att en privat aktör har hållit i projektet med "järnhand" och samverkat med kommunernas näringslivschefer i regionen. Det bör också påpekas att en duglig projektledning i sådana här stora projekt är avgörande för framgång.

Ytterligare en framgångsfaktor är den modell som man arbetat med där företagsledare och processledare har träffats vid ett antal tillfällen i grupper av företag under "lektionstid" och tillsammans varit behjälpliga i byggande av grunden för resp företags tillväxtplan. Den andra delen är det arbete som har gjorts ute på resp företag mha verksamhetskonsult som också guidat företaget så att många har varit delaktiga och skapat ett brett engagemang och tro på projektet. Denna modell har under resan finslipats och ligger som god grund inför denna ansökan.
Erfarenheterna från Tillväxtskola 1 som vi ska förbättra är:
-Lärdomen har varit att ha medarbetarna än mer med i början för att skapa förståelse. Därför kommer det vara en ”checkpoint” innan företaget blir godkänt av projektledningen och kan vara klar för genomförandeprocessen.

-Fokusera på Tillväxtskolans egna utbildningar och endast i undantagsfall ha specialutbildningar. Detta underlättar också administrationen.

-Än tydligare med jämställdhetsfrågor. För många företag är detta "ointressant" för man har för låg förståelse och utbildning och ser det som något besvärligt. Praktiska övningar typ Växthuset är vår tro på framgång.

-Vi avser ha några företag från västra Skåne med som får delta (max 10%) för att skapa naturlig kontakt mellan västa och SÖ Skåne.

-Att ha deltagande företag (1-2 st) med i styrgruppen

Genomförandefasen kommer att ha gemensamma träffar i seminarieform inom bla jämställdhetsintegrering/diskrimineringsfrågor, tillgänglighetsfrågor och långtidsbortvaro. Vår erfarenhet är att koppla det tydligt till företagarnas vardag. Huvdsakliga målgrupp är företagsledning. Idag finns det samarbete med FIFH i Malmö avseende tillgänglighet, RMS i Simrishamn som jobbar med återplacering/arbetsträning av långtidssjuka mm samt nyttjande av metoden Växthuset (Diskrimineringsombudsmannen) och dessa samarbete ska fördjupas. Vad avser Växthuset är det meningen att företagsledning och personalrepresentanter från företaget gör detta tillsammans.

Sparbanken Syd är nu beredd att fortsätta i rollen som projektägare och detta faktum uppfattas som mycket positivt bland de deltagande företagen. Det är också en tydlig markering av det ansvar för regional utveckling som projektägaren är beredd att ta. Detta ska även fortsättningsvis stödjas av kommunerna och deras engagemang. Det drivs som ett Tillväxtprojekt. Denna mentala inställning är av väsentlig betydelse för framgången. Metodmässigt har Tillväxtskolans arbetssätt visat sig vara mycket framgångsrikt.


Ett letter of Comittment från respektive företagsledare har också gjort att man har känslomässigt tagit till sig och prioriterat projektet. Att lyfta blicken i vardagen och dokumentera sina framtidstankar är annars eftersatt i mindre företag för vardagen tar all tid.

Denna gång ska företagen också avsätta egna medel tillsammans med projektägaren/samverkansparten för att göra det än mer som ett regionalt projekt där ansvaret även ekonomiskt delvis tas över av regionen för att skapa trovärdighet och långsiktlighet. I bilaga 1 beskrivs dels hur Tillväxtskola 2 ska utvecklas samt hur Tillväxtskolan efter 2013 ska blir en långsiktlig satsning för regionen där Sparbanken Syd är beredd att satsa både resurser i form av Tillväxtansvarig samt pengar för att genomföra träffar, utbildningar mm. Tillväxtskolan är här för att stanna och utvecklas!

Syfte

Att i en region med jämförelsevis svag utveckling av näringslivet vill Tillväxtskola 2 SÖ Skåne stimulera ett antal intresserade och mogna företag till utveckling och tillväxt. Vi vill dessutom ge företagen i regionen möjligheten att lära sig stå bättre rustade för förändringar i arbetslivet och skapa gynnsammare position på en alltmer konkurrentutsatt marknad.

Med hjälp av framtagna tillväxtplaner, och kompetensutvecklingsplaner ska det ges möjlighet till reell tillväxt. Företagens anställda kommer dessutom, genom de planerade kompetensutvecklingsinsatserna, att ta till sig nya kunskaper och därigenom stå bättre rustade för kommande förändringar i arbetslivet och skapa en gynnsammare position på en arbetsmarknad där konkurrens förutsätts fortsätta att öka.

Genom att vi nu är mitt inne i Tillväxtskola 1 har vi stor erfarenhet att ta med de erfarenheter vi har samt involvera dessa företag som mentorer för att fortsätta stärka regionens nätverk och tillväxt.Genom att företagen nu tillsammans med Projektägaren och samverkansparterna går in och finansierar en del av Skolan skapar vi ett nytt steg för en framtida Tillväxtskola som lever och frodas av sig själv.

Sparbanken Syd har haft en ambition att totalt 150 företag ska gå Tillväxtskolan på 3-5 års sikt vilket kommer att få mycket stor påverkan på Tillväxten och attitydsförändringen i regionen. Med Tillväxtskola 2 är vi nära detta mål och är därefter beredd att själv fortsätta utveckla skolan i egen regi och i samverkan med respektive kommun.

Ambitionen är att detta ska vara Sveriges bästa ESF-projekt och vara en förebild i Europa som ett privatinitierat Tillväxtprojekt som nu även kompletteras med egen delfinansiering från projektägare, samverkansparter och deltagande företag för att visa allvaret med vår långsiktliga satsning i regionen.

Målsättning

Mobiliseringsfas:
Varje deltagande företag skall genom engagemang av alla medarbetare och med externt stöd arbeta fram en analys av sitt företag inom alla områden som berör en företagare. Denna sammanfattas sedan i en Tillväxtplan med medföljande kompetensutvecklingsplan ner på individnivå där man har identifierat utvecklings och utbildningsbehoven.

Dessutom görs en rapport som innehåller följande delar.

1. Rapportering från mobiliseringsfasen.
2. Fördjupad problemformulering. Kartläggning och analys av problem- och behovsbild – vad blev resultatet, hur har man arbetat fram denna problem- och behovsbild.
3. Fastställd tids- och aktivitetsplan, inklusive de olika kompetensutvecklingsinsatserna.
4. Beskrivning och fakta för de deltagande aktörerna gällande namn, organisationsnummer, antal anställda fördelade på kvinnor och män. Beskrivning av insatser och andel av sökta ESF-medel per aktör.
5. Konkret beskrivning av hur projektet ska arbeta med de valda programkriterierna.
6. Fastställda mål, indikatorer, förväntade resultat och effekter.
7. Tydlig beskrivning av hur uppföljning och utvärdering ska göras.
8. Konkret plan för arbetet med jämställdhetsintegrering och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
9. Projektorganisationens uppbyggnad och funktion. Kompetens som finns och behövs samt tydlig ansvarsfördelning.
10. Specificerad riskanalys. Riskanalysen ska hantera alla tänkbara viktiga moment av projektet med åtgärder.
11. Eventuellt reviderad budget för genomförandeprojektet.

Detta innebär att vissa av de nämnda åtgärder som finns med nu kan revideras efter mobiliseringsfasen men beskrivs redan nu som preliminära i ansökan med den erfarenhet vi har av Tillväxtskola 1.

Genomförande
Preliminära mål för Genomförandefasen.

Hos samtliga deltagande företag finns nu konkreta tillväxtplaner med mätbara mål. Dessutom finns en kompetensutvecklingsplan.

1 Målsättningen är att de av företagen processade, dokumenterade och planerade kompetens- och utvecklingsbehoven skall genomföras.

2 Projektet ska fortsätta med jämställdhetsarbetet, likabehandling och tillgänglighet med mål att påverka attityder och värderingar för att höja kunskapen i företagen och få en attitydsförändring

3 Minst hälften av tidigare Tillväxtskoledeltagare ska bli mentorer till deltagarna.

Slutmålet är att resp företag ska ha bättre tillväxt än branschsnittet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet är kopplad till rättigheten att alla kvinnor och män oavsett Funktionshinder skall kunna ta del av vad samhället har att erbjuda: information, utbildning, arbete, etc. Tillgänglighet för personer med funktionshinder omfattar fyra integrerade delar: Fysisk tillgänglighet. Tillgänglig verksamhet. Kommunikativ tillgänglighet. Informativ tillgänglighet.

Samtliga lokaliteter som kommer att nyttjas under perioden är anpassade för personer med fysiska funktionshinder. Allt material kommer att ha tillgänglighet som tillgodoser högt ställda krav på kommunikation. Dessa krav tillgodoses bla genom nyttjande av navigatorsyd.se som är det virtuella navet för skolan. I övrigt finns väl fungerande rutiner för bra kommunikation.

Mål i genomförandefasen är : Att deltagarna ska få ett vidgat perspektiv ifråga om tillgänglighet och mångfald. Att kunskapen ska vara användbar i praktiska verkligheten och leda till förändringar/förbättringar inom företagen.

Projektet kommer att behöva hyra in sig i utbildningslokaler i de tre kommunerna Ystad, Tomelilla och Simrishamn samt i mobiliseringsfasen nyttja kommun och bankhus för att företagen ska känna av vårt engagemang och att hålla nere kostnaderna men ändå ha en bra logistik med de mindre grupperna.


Jämställdhetsintegrering

Mobiliseringsfas.
I mobiliseringsfasen ska en undersökning av jämställdhetsarbetet göras för att kartlägga respektive företags inställning och faktiska hantering och status

Genomförandefasen
I genomförandefasen ska företagen arbeta genom sina behov. Erfarenheter och råden vid Tillväxtskola 1 förstudie var:
-Informera om jämställdhetsplanen och gör den till ett levande dokument som tar avstamp i de förhållanden som framkommit. Alternativt upprätta/uppdatera en jämställdhetsplan.
-Utbilda chefer inom jämställdhet.
-Informera om företagets syn på föräldraledighet. Att ha en positiv syn på det är ett sätt att vara attraktiv hos unga blivande medarbetare som har krav på att kunna förena arbete och familjeliv för både kvinnor och män.
-Se över informationsflödet. Hur ges information och hur försäkrar man sig om att den har nått medarbetarna?
-Involvera medarbetarna mer i företagets visioner och värderingar och gör dem delaktiga genom tydligare information/kommunikation.
-Utveckla medarbetarsamtalen och koppla dem till en individuell utvecklingsplan.
-Upprätta en strategisk kompetensutvecklingsplan för företaget och definiera vilken roll medarbetarna har i den och vad de behöver utveckla för kompetenser.
-Förtydliga lönekriterierna och knyt dem till den strategiska kompetensplanen
-Se över era rekryteringsrutiner

Under genomförandefasen avser vi arbeta med dessa frågor kontinuerligt via seminarium och utbildningar men också genomföra motsvarande Växthuset, ett verktyg från DO som man arbetar praktiskt ute hos varje företag med.

I alla utvärderingar av utbildningar har vi också med frågan om jämställdhet vilket gör att varje utbildare oavsett utbildning ska ha jobbat in ett naturligt pass om jämställdhet.

Samarbetspartners

  • Ledning och utveckling

Kommun

  • Malmö
  • Simrishamn
  • Tomelilla
  • Ystad