Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Tillgänglighet 2010

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFuruboda Assistans AB/Furuboda
KontaktpersonErik Lindell
E-posterik.lindell@furuboda.se
Telefonnummer044-7814813
Beviljat ESF-stöd507 166 kr
Total projektbudget507 166 kr
Projektperiod2009-05-01 till 2009-12-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Tillgänglighet 2010 är ett kompetensutvecklingsprojekt som syftar till att stärka assistansyrkets framtida status samt höja de anställdas generella kunskaper rörande rådande och kommande tillgänglighetslagstiftning.

Bakgrund

I Socialstyrelsens rapport Personlig assistans som yrke (Art.nr. 2007-123-24) framkommer en rad områden inom
branschen som måste utvecklas för att trygga ett framtida rekryteringsbehov men också för att möjliggöra en
positiv utveckling av yrket som sådant (lönemässigt etc.).
Rapporten är bla. en genomgång av relevant forskning, myndighetsrapporter samt intervjuer med personer som arbetar som assistenter. Rapporten slår fast att pga de låga formella kraven på utbildning, efterfrågan på assistenter, lönen, ryktet om att assistansarbetet är ett tillfälligt genomgångsarbete och arbetets karaktär med personlig omvårdnad och hemarbete cementerar bilden av ett yrke med låg status. Rapporten lyfter fram flera problemområden som måste utvecklas. Dessa är yrkesroll, organisation, arbetsmiljö och framtidens utbildningar till personlig assistent.
Propositionen Från patient till medborgare slår det fast att Sverige ska vara ett tillgängligt samhälle för alla individer senast år 2010 (prop. 1999/2000:79). Arbetet med att uppnå dessa mål fortskrider inom alla samhällssektorer och med tillgänglighet avses inte bara den fysiska miljön utan även bemötande, kommunikation och information.
Arbetet med att tillgänglighetsanpassa samhället är med andra ord mycket omfattande och berör alla sektorer.
Tillgänglighetsproblematiken rör inte bara personer med någon form av funktionsnedsättning, utan även den personal som arbetar med personlig assistans i någon form ställs inför tillgänglighetsproblem på en daglig basis. Ofta är det den avlönade assistenten som tillsammans med sin kund/brukare måste lösa problem som uppstår på grund av bristande tillgänglighet. Således finns det inom tillgänglighetsfrågorna ett potentiellt område att utveckla för att stärka den personliga assistansens status, utbildingsnivå och i förlängningen både arbetsmiljö och yrkets framtida rekryteringsbehov. Att kunna stärka oavstående skulle i förlängningen kunna innebära färre sjukskrivningar och ett längre yrkesliv för assistenter.

Denna förstudie undersöka:
-Hur stor är kunskapen hos yrkesgruppen assistent rörande tillgänglighetslagstiftningen och tillgänglighetsanpassning?
-Kan man med ökad kunskap om tillgänglighet kopplat till assistentyrkets arbetsuppgifter förbättra arbetsmiljö och ta fram strategier för att kompensera för en bristande tillgänglighet?

För att sedan utveckla metoder och arbetssätt för att kunna:
-Stärka assistentyrkets status för att underlätta framtidens rekryteringar (Socialstyrelsen beräknar att arbetskraftsbehovet kommer att öka med c:a 10 000 individer de närmaste åren).
-Öppna upp yrket för nya grupper i samhället och därmed bedriva en framgångsrik jämställdhetsintegrering och mångfaldsarbete. Med förändrad demografi vet vi också att nya brukargrupper kommer att uppstå som kommer att efterfråga assistenter med annan kulturell bakgrund.
-Öka de sysselsatta assistenternas kompetens för att enklare kunna stanna kvar i yrket och känna att de utvecklas i sin yrkesroll.
-Få personlig assistans att i framtiden komma att inkludera tillgänglighetsbevakning och strategier för att kompensera för bristande tillgänglighet i yrkesutövningen. Dvs. hur hantera tillgänglighetsproblematiken i hemmet, i lokalsamhället och under brukarens semester? Detta till gagn för både assistentens arbetsmiljö och kundens levnadsvillkor och därmed minska risken för långtidssjukskrivningar inom yrkesgruppen personliga asssistenter.

Förstudien kommer att följa LFA (Logical Framework Approach) olika steg för att kunna formulera ett framgångsrikt genomförandeprojekt. Ambitionen i ett genomförandeprojekt är att nå ut till både stora och små assistansbolag och brukarkooperativ i regionen, detta för att kunna arbeta med dessa frågor i bred samverkan och utan inbördes konkurrens. Målsättningen är att kunna genomföra ett kompetensutvecklingsprojekt som når ut till hela det branschnätverk i södra Sverige som IFA ingår i. Detta planerar vi uppnå genom Furuboda Assistans AB redan idag ingår i detta stora nätverk och att brukarorganisationen IFA står bakom vår ansökan (IFA = Intressegruppen för assistansberättigande www.intressegruppen.info).
Genom LFA:s nio steg får vi tidigt en struktur i förstudien som vi hoppas kunna förbättra utfallet på förstudien. Bland annat genom att på en mycket bred basis bjuda in intressenter till att påverka de tre första stegen i LFA tror vi kunna säkra ett starkt brukarperspektiv.

Syfte

Övergripande syften:
-Att höja kunskapen om hur arbetsmiljön korrelerar med tillgänglighetsfrågorna och hur arbetsskador/sjukskrivningar kan
förebyggas genom ett medvetandehöjande rörande tillgänglighet för anställd.
-Att stärka sysselsattas konkurrenskraft inom personlig assistans genom att höja denna grupps generella kompetens rörande
tillgänglighetslagstiftning.
-Att höja yrkets allmänna status och därmed underlätta för branschens framtida rekryteringsbehov.
-Att öppna yrket för flera grupper i samhället för att underlätta generationsväxlingar inom ramen för den demografiska utmaningen. Bland annat genom medveten jämställdhetsintegrering av yrkesgruppen/rollen.

Målsättning

-Regionens behov av kompetensutveckling rörande tillgänglighet ska kartläggas, dels genom fokusgrupp a 40 individer och dialogmöten med andra organisationer inom assistansbranschen. Detta skall i sin tur bilda underlag för ett större genomförandeprojekt som ska kunna nå ut till anställda inom assistansyrket.
-Material och kunskap om hur yrkets status kan höjas ska sammanställas och kunna omsättas i en ny projektansökan
rörande kompetensutveckling.
-Brukare och anställd ska kunna få nya metoder och verktyg för att sinsemellan kunna kommunicera bristande tillgänglighet (avseende alla fyra tillgänglighetsaspekter).
-En handlingsplan eller idéskiss över hur nya grupper i samhället ska kunna lockas till yrkes ska kunna presenteras och sedan implementeras i ett genomförandeprojekt.
-Fokusgruppens generella kunskap om tillgänglighetslagstiftning ska ha ökat.
-Ett nätverk av intresserade organisationer (företag, kooperativ och intresseorganisationer) ska under projektets gång byggas upp och sedan stå bakom en stor, gemensam, ansökan för ett genomförandeprojekt. Målsättning i detta ska vara att täcka in stora delar av Skåne samt delar av Blekinge.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Furuboda Assistans AB arbetar systematiskt med att förbättra tillgängligheten för alla människor, oavsett funktionnedsättning. Det finns därför en beredskap att kunna trycka information på alternativa sätt, vi kommer att välja möteslokaler som har relevanta anpassningar för deltagarnas behov (både fysiskt och tekniskt), vi arbetar systematiskt med bemötandefrågor för både ordinarie och tillfällig personal. Viktigast av allt är att vi alltid följer upp och låter berörda
personer skatta grad av upplevd tillgänglighet om brister skulle kunna misstänkas. Detta gör vi oftast med hjälp av
konsulter med egen erfarenhet av funktionsnedsättning.

Samarbetspartners

 • Furuboda Åhus
 • Samma som ovan

Deltagande aktörer

 • Furuboda Assistans AB/Furuboda
 • Furuboda Åhus
 • Samma som ovan

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge