Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Team work

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKommunledningsförvaltningen
KontaktpersonMarcus Cato
E-postmarcus.cato@solvesborg.se
Telefonnummer0456-816136
Beviljat ESF-stöd3 805 362 kr
Total projektbudget10 286 532 kr
Projektperiod2012-01-01 till 2014-06-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Arbetslösheten är idag ett samhällsproblem. Sedan 2008 uppbär fler ekonomiskt bistånd i Sölvesborg. Projektets mål är att påverka metoder och förändra strukturer inom befintliga system inom kommuns arbetsmarknadsenhet och Individ och familje omsorg, arbetsförmedlingen och försäkringskassan så att individen behov och mål är det som styr teamarbetet utifrån de gällande ramar i en gemensam handlingsplan med individen i centrum. Målet för individerna är att de ska nå egen försörjning via arbete, studier eller eget företagande, genom ett Teamarbete som utgår från en lösningsfokuserad metod.
Den utvecklade modellen kommer att spridas nationellt och internationellt via det transnationella utbytet i projektet.

Bakgrund

Sölvesborg är en kommun i östra Blekinge med ungefär 16 800 invånare. Arbetslöshetsstatistiken framtagen av arbetsförmedlingen i augusti 2011 visar att Sölvesborgs kommun har en arbetslöshet på 8.2 % vilket är högre i jämförelse med såväl hela Blekinge där arbetslösheten under samma period låg på 8.1 % som arbetslösheten i Sverige som låg på 6.2 % i augusti månad. Fördelningen mellan män och kvinnor som är arbetssökande är ungefär desamma.

Arbetslösheten är ett samhällsproblem och det är ett statligt ansvar att bekämpa arbetslösheten. Men kommunerna har det yttersta ansvaret för att kommuninvånarna ska få det stöd och den hjälp de behöver. Den höga arbetslösheten i Sölvesborg gör att ett stort antal människor är i utanförskap både vad det gäller arbete och den egna möjligheten till försörjning.

Tendensen i samhällsutvecklingen går mot att allt fler människor hamnar i utanförskap. Att försörja sig själv är varje individs grundläggande ansvar, men när det av olika skäl inte är möjligt är stödet från samhället nödvändigt. För att ett stöd ska vara effektivt måste insatserna och arbetssättet utformas efter varje individs enskilda behov. Idag upprättar varje person som är arbetssökande en handlingsplan med varje aktör som denne har kontakt med, vilket leder till att individen anvisas runt i systemen utan helhetssyn och samsyn. För att effektivisera insatserna utifrån såväl individens som samhällets perspektiv krävs en tydligare samverkan mellan de olika aktörerna med individens mål i centrum.

De förändringar som skedde i socialförsäkringssystemet tillsammans med lågkonjunkturen som började under år 2008 har inneburit att allt fler individer i Sölvesborg fått svårare att försörja sig själva. När individer inte kan försörja sig själv kan kommunen bistå med ekonomiskt bistånd. I dagsläget är det 214 personer fördelat på 157 hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd i Sölvesborg. Den högre arbetslösheten har inneburit att kostnaderna för kommunens ekonomiska bistånd ökat kraftigt från 2007 fram till idag, se tabell nedan.

År Utbetalt ekonomiskt bistånd i kronor
2007 7 400 000
2008 8 327 000
2009 10 308 000
2010 12 300 000

Tendensen under år 2011 visar att kostnaderna ökar även detta år.

Utifrån de förändringar som skett i samhället och då kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökade har Sölvesborgs Kommun beslutat att samordna sina arbetsmarknadsinsatser under en enhet - Arbetsmarknadsenheten (nedan förkortat till Ame). Enheten har startats i syfte att kommunens insatser för arbetslösa ska vara optimalt effektiva. Kommunen har beslutat att Ame:s arbete särskilt ska inriktas till att stödja de personer som är i behov av försörjningsstöd mot en egen försörjning. Kommunstyrelsen har tagit fram en prioriteringsordning för kommunens arbetsmarknadsinsatser som ser ut enligt följande:

1. arbetssökande som uppbär ekonomiskt bistånd
2. arbetssökande som riskerar långtidsarbetslöshet och då i första hand ungdomar
3. övriga arbetssökande

Genom att skapa ett strukturerat samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och Individ och familjeomsorgens (Ifo) enhet för ekonomiskt bistånd kan kommunen ta fram ett arbetssätt som gör att de individer som uppbär försörjningsstöd snabbare kan komma vidare mot egen försörjning. Tidigare har Ifo remitterat sökande till Ame, som i sin tur har arbetat med individen ur ett arbetsperspektiv (i samarbete med arbetsförmedlingen). Det sätt som kommunen arbetat utifrån tidigare har inneburit att alla aktörer inte vet vad individen får stödinsatser eller hur man tillsammans kan arbeta för att hjälpa individen mot en egen försörjning. Med remitteringar finns en risk att det tar längre tid för individen att få de insatser de önskar och har behov av. Det innebär att individen har hänvisats mellan olika aktörer och därför inte varit i centrum.

Enligt det nya arbetssättet samarbetar IFO och AME utifrån enheternas olika kompetenser för att hjälpa individen att nå sina satta mål. Det innebär att individen arbetar fram en handlingsplan och använder den med både IFO, AME samt med andra aktörer såsom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Det innebär att individen istället för att skapa en handlingsplan med varje aktör skapar en handlingsplan som aktörerna arbetar utifrån tillsammans. Det är viktigt att deltagare i projektet får uppmärksamhet och att bemöts med engagemang. För att ett stöd ska vara effektivt måste insatserna och arbetssättet utformas efter varje individs enskilda behov. Med det nya arbetssättet ”Teamwork” blir individen och dennes behov/mål satt i centrum och alla inblandade aktörer arbetar tillsammans med individen mot dennes mål t.ex. studier, arbete eller eget företag.

Det transnationella utbytet med ett projekt i Finland som upprättas under mobiliseringsfasen vill vi få utökad kunskap, utbyte av arbetsmetoder, tips och idéer i vad man kan göra annorlunda för att vara till bäst nytta för målgruppen samt hur man påverka befintliga strukturer

Projektledningen kommer tillsammans med styrgruppen att utse en transnationell arbetsgrupp.

Projektet mobiliserings fas har genomförts med egna medel under perioden mars 2011- augusti 2011. Mobiliseringsfasen har genomförts med AME, IFO, Arbetsförmedlingen och målgruppen. Projektinnehållet är det som har framtagits gemensamt under denna period.

Målsättning

Det långsiktiga målet med projektet är att förändra det ordinarie arbetet som Ifo och Ame strukturerat arbetar på idag tillsammans med målgruppen och externa aktörer så som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt företag i närområdena. Målet är att implementera det som fungerar i projektet som en arbetsmetodik för Ifo och Ame att arbeta utifrån för att på bästa sätt stötta de som uppbär ekonomiskt bistånd når en egenförsörjning.

En ny arbetsstruktur och metod ska utvecklas i samarbete med Af, Fk , primärvård och psykiatri. Metoden ska dokumenteras och resultera i en metodbeskrivning för AME:s och IFO:s gemensamma arbete.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet
Utgångspunkten är att alla, oavsett om deltagande har något funktionshinder eller inte, ska kunna delta i projektets samtliga delar. För att säkra tillgänglighetsarbetet i projektet kommer vi inom nedanstående fyra integrerade delar ha återkommande översyner och inventeringar för att tillgängligheten skall vara optimal för deltagarna.

Fysisk tillgänglighet
Alla ska kunna ta sig in i lokaler, delta på möten, kompetensutvecklingar och arbetsplatser etc. oavsett funktionshinder eller hjälpmedel. För att öka kunskapen om tillgänglighet kommer kontakt och samarbete utvecklas under genomförandet med Processtöd Tillgänglighet. Ett bra bemötande och en god arbetsmiljö kommer att belysas i projektet. Projektledningen kommer att arbeta aktivt med denna fråga tillsammans med praktikplatserna för att sprida och fördjupa kunskapen.

Kommunikativ verksamhet
Målsättningen är att samtliga deltagande ska ha möjlighet att höra/ta del av och delta i projektets aktiviteter. Inför möten, arbetspraktik, utbildningar kommer projektledningen att se till att kommunikativ tillgänglighet finns vid behov.

Informativ verksamhet
Vid utformning av informationsmaterial finns en medvetenhet att människor är olika och har behov av olika informationsvägar. Projektledningen kommer därför att säkerställa att det finns information i alternativa format när det behövs.

För att säkra beslut och kvalitet i frågor kring tillgänglighet kommer projektet att använda checklistor framtagna av HANDISAM (Myndighet för handikappolitisk samordning) samt genom samarbete med Processtöd Tillgänglighet.

Transnationellt samarbete

Kontakt är upprättad med Kaksineuvoinen Workshop-project och vi kommer att ha erfarenhetsutbyte genom studiebesök och möte med fokus på hur vi arbetar med deltagarna. Via ett utbyte med andra projekt får vi en utökad kulturförståelse och möjlighet utbyte av arbetsmetod mellan olika projekt.

I utbytet av arbetsmetoder planerar vi att titta på vad som är verksamt och framgångsrikt i K W projektet och i Sölvesborgs projekt för individen att nå en egen försörjning, vad som inte har fungerat och utbyta tips och idéer i vad man kan göra annorlunda för att vara till bäst nytta för deltagaren.

Projektledningen kommer tillsammans med styrgruppen att utse en transnationell arbetsgrupp för att hålla kontakten, förbereda studiebesök och plattformar för möten och erfarenhetsutbyte.

Projekten kommer att ta vara på utvecklingen av metoder och alternativa arbetssätt genom det transnationella utbytet av erfarenheter. Detta kan ske genom olika former av utbyte men även genom gemensam metodutveckling med de övriga europeiska aktörerna.

Samarbetet kommer att ske både via besök och online-möten.

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Karlshamn

Kommun

  • Sölvesborg