Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Tandvård för Alla - ett Flerföretagsprojekt i Tandläkarbranschen

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
Projektägaresaknas
KontaktpersonMats Ljungberg
E-postljungbergmatssture@hotmail.com
Telefonnummer040-237644
Beviljat ESF-stöd291 960 kr
Total projektbudget291 960 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2009-05-15
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet Tandvård för Alla är att i ett samverkansprojekt mellan 54 st tandläkarkliniker arbeta med strategiska kompetensutvecklingsfrågor.

Projektet omfattar 207 antal deltagare och pågår under perioden 15 januari -15 maj 2009.

Bakgrund

Idag fungerar svensk tandvård relativt väl. Den håller god kvalitet internationellt sett med välutbildad personal och ett gott omhändertagande. Undersökningar visar också att en stor del av patienterna är nöjda med den vård de får.

Det finns dock frågor och omfattande förändringar i branschen som kommer att få stora konsekvenser på sikt. Förändringar som skapar behov för tandläkarklinikerna och dess medarbetare att utvecklas i takt med nya krav i branschen för att möjliggöra tillväxt, effektivitet och utvecklingskraft.

En utav dessa frågor hänger samman med att det idag råder fri prissättning och fri etablering inom branschen, vilket skapat en stor konkurrens om patienterna och ett krav på tandläkarklinikerna att ständigt vara konkurrenskraftiga på marknaden för att kunna överleva. Att både vuxna och barn idag fritt kan välja tandläkare förutsätter möjligheter till löpande kunskaps- och kompetensutveckling för de som arbetar inom tandvården, inte bara i behandlingsrelaterade frågor utan också inom områden som patientomhändertagande och arbetsmiljö för att kunna konkurrera på marknaden, och för att göra det möjligt att behålla en bra tandhälsa och en god kvalitet på tandvården. Det handlar om ett behov av kontinuerlig strategisk kompetensutveckling för personalen som underlag för tandläkarklinikerna att kunna hävda sig i den rådande konkurrenssituationen.

En ytterligare fråga hänger samman med den nya tandvårdsförsäkring som började tillämpas under sommaren 2008, som ger förhöjd ekonomisk ersättning för patienter vid större vårdinsatser.

Den nya tandvårdsförsäkringen är helt datorbaserad och all redovisning sker elektroniskt via nätet till Försäkringskassan. Dessa arbetsmetoder utgör på många sätt ett paradigmskifte för tandläkarklinikerna och har skapat ett omfattande behov av utbildning i både frågor som rör regelverket kring den nya försäkringen, och IT-baserad utbildning och kunskap kring de nya dator- och journalprogram som krävs för att hantera det administrativa redovisningssystem som tandvårdsförsäkringen är uppbyggd på.

Därutöver, också som en konsekvens av den nya tandvårdsförsäkringen, ställs en rad nya krav på medarbetarna, i synnerhet på tandsköterskor, tandhygienister och övrig stödpersonal, som i samband med implementeringen av den nya försäkringen har fått ta över en större del av den administrativa hanteringen. Datoriseringen av tandvården utgör således en stor möjlighet till effektivisering, men också en gigantisk utmaning.

En ytterligare viktig uppgift för tandvården är att nå ut med informationen om att kostnader för tandvården nu blivit lägre, framförallt till de grupper som lämnat tandvården och som inte söker vård förrän värken i princip är ohållbar, och då ofta i ett för sent stadium att söka tandvård för att rädda sjukdomsdrabbade tänder. Enligt den nya tandvårdsutredningen går bara sex av tio personer regelbundet till tandläkaren.

Eftersom behovet av tandvård, som resultat av den nya försäkringen, enligt utredningar uppskattningsvis kommer att innebära en ökning av efterfrågan på tandvård mellan 50-100 procent, innebär det stora möjligheter till nya arbetstillfällen, men också behov av nya arbetsformer och ansvars- och rollfördelningar mellan de olika yrkesgrupperna på tandläkarklinikerna. Då antalet tandläkare generellt sett är begränsat kommer detta sannolikt att innebära att andelen tandsköterskor, tandhygienister och annan stödpersonal kommer att öka för att möjliggöra ytterligare resurser för att hantera behoven, och för att kunna erbjuda fler patienter tandvård.

Detta kräver radikalt förändrade rutiner av arbetsfördelningen mellan medarbetarna för att kunna ta hand om alla de ytterligare patienter som behöver tandvård. Denna förändringsprocess, med krav på en alternativ ansvars- och arbetsfördelning, har redan påbörjats på företagen, men behöver, genom utbildningsinsatser, stimuleras, utvecklas och breddas ytterligare.

Att genom externa medel möjliggöra dessa förändringar i branschen är av intresse för samhället i stort, eftersom tandläkarklinikerna, p g a en ökad mängd arbetsinsatser, i samband med administreringen av den nya tandvårdsförsäkringen, måste höja priserna vilket drabbar den enskilde patienten och därför i praktiken motverkar de grundläggande intentionerna med försäkringen som är att sänka kostnaderna för tandvård.

Syftet med projektet Tandvård för Alla - ett Flerföretagsprojekt i Tandläkarbranschen finansierat av Europeiska Socialfondens programområde 1: Kompetensförsörjning, är att i ett samverkansprojekt mellan 54 st tandläkarkliniker och 207 deltagare (omfattar projektägarorganisation samt medverkande aktörer) arbeta med strategiska kompetensutvecklingsfrågor i företagen mot bakgrund av ovanstående nya förändringar och krav i branschen.

Verksamhetsanalysen ska initiera ett strategiskt arbete bland samtliga yrkesgrupper och medarbetare på de 54 tandläkarklinikerna, att tillsammans reflektera över och i samverkan utarbeta konkreta riktlinjer för verksamhetens och personalens utvecklingsbehov. Analysen ska utgöra en början på en långsiktig satsning på kompetensutveckling och ett utvecklingsarbete utifrån branschens nuvarande och framtida utmaningar och uppdragsområden. Ambitionen är att arbetet ska skapa ett engagemang med ett brett deltagande från alla 207 medarbetare inom tandvården. Ett utvecklingsarbete där kraften i verksamhetsutvecklingen och medarbetarnas utveckling samordnas mot gemensamma mål för få medarbetarna inom tandvården att tänka nytt utifrån sin egen situation och utifrån de nya krav och utmaningar som ställs på branschen.

Syfte

Syftet med projektet Tandvård för Alla - ett Flerföretagsprojekt i Tandläkarbranschen, är att i ett samverkansprojekt mellan 54 st tandläkarkliniker arbeta med strategiska kompetensutvecklingsfrågor för 207 medarbetare i företagen. Projektet genomförs mot bakgrund av avgörande förändringar i branschen, såsom en ökad konkurrenssituation och en ny tandvårdsförsäkring som resulterat i behov av nya rutiner och arbetsformer mellan olika yrkesgrupper på tandläkarklinikerna.

Genom projektets breda och strategiska samverkan mellan privata tandläkarkliniker och genom dessa privata kliniker och Folktandvården, samt med ett transnationellt samarbete med en dansk aktör inom området, ska skapas nya förutsättningar för medarbetare att lära nytt och lära om för att på så sätt stå bättre rustade för de omfattande förändringar som nu sker i branschen. Insatserna ska också underlätta för företagens medarbetare att utvecklas i takt med branschspecifika krav och för att skapa ökad tillväxt, effektivitet och utvecklingskraft på tandläkarklinikerna.

Projektet syftar både till att kartlägga och analysera yrkesgruppernas kompetensbehov och att analysera vilka nya rutiner, arbetsformer och förändringar i arbetets organisering som krävs. Kartläggningen kommer också att omfatta insatser för att kartlägga och föreslå insatser för en hälsofrämjande arbetsmiljö.

Målsättning

Projektmål 1:
Att inom ramen för förprojektet generera en konkret och tydlig handlingsplan för kompetensbehov på såväl arbetsplats- som individnivå.

Projektmål 2:
Att förprojekteringen, senast 6 månader efter avslutad projektperiod, ska leda till en ansökan från Tandläkarklinikerna om medel för kompetensutvecklingsinsatser inom de områden som kartläggningen visat att det finns behov av för organisationerna och medarbetarna.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektägaren ska utforma projektet så att det blir tillgängligt för alla. Projektets arbetsförhållanden och fysiska lokaler ska, precis som Tandlagets egna patientlokaler, anpassas till människors olika fysiska och psykosociala förutsättningar för att dessa ska kunna ta del av projektets insatser på lika villkor. Alla medarbetare ska känna till projektets policy för tillgänglighet och vid behov delta i kompetensutvecklingsinsatser som rör tillgänglighet och funktionshinder.

Transnationellt samarbete

Syftet med projektets transnationella arbete och samarbete med företaget Kirrejser i Danmark är att skapa ett utbyte av kunskaper och erfarenheter som rör kompetensbehov och arbetssätt i tandvården som en bas för förnyelse och utveckling av de svenska tandläkarklinikerna. Samarbetet ska användas både som ett verktyg för inhämtning och spridning av nya idéer, och som ett verktyg för affärsutveckling genom att möjliggöra för danska patienter att anlita svenska tandläkare och för svenska tandläkare att etablera sig i Danmark. Genom en sådan inriktning av det transnationella samarbetet skapas förutsättningar för ett ömsesidigt utbyte.

Kommun

  • Helsingborg
  • Kristianstad
  • Kävlinge
  • Landskrona
  • Lund
  • Malmö
  • Trelleborg
  • Ängelholm