Logotyp på utskrifter

TAMU Malmö

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareServiceförvaltningen Malmö
KontaktpersonÅsa Kalee
E-postasa.kalee@malmo.se
Telefonnummer0729-636389
Beviljat ESF-stöd1 499 500 kr
Total projektbudget1 499 500 kr
Projektperiod2014-01-01 till 2014-08-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

En stor andel unga i Malmö som står utan sysselsättning. De flesta har som gemensam faktor någon form av socialt hinder för utbildning och arbete. Det danska konceptet TAMU erbjuder en unik kombination mellan förhållningssätt och metoder. Uppbyggt enligt konsekvenspedagogisk systemteori tas alla delar med i utbildningen. Eleverna når inte bara arbete och ökad självkänsla utan långvarig anställning efter genomgången utbildning.
De socialt utsatta kostar samhället mycket pengar i form av uteblivna skattemedel, ökade sjukvårdskostnader samt i vissa fall skadegörelse och frihetsberövande. Genom en investering i våra unga kan samhället både på kort och lång sikt jämna ut kostnader och gå från reaktiva behandlingar och brandsläckning till system som arbetar preventivt. Det krävs samordning och ett gemensamt fokus, en konkret insats som tar hänsyn till lång forskning och styrkan i att samarbeta. Därför vill vi utreda om det danska konceptet har möjlighet att realiseras i Malmö.

Bakgrund

Det finns ett stort mörkertal av unga som står långt ifrån arbetsmarknaden. De flesta har som gemensam faktor någon form av socialt hinder för utbildning och arbete genom till exempel droger och/eller kriminalitet. Dessa unga (mellan 18-30) behöver stöd i form av både social träning och en praktiskt orienterad yrkesutbildning.

För personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och chanser till självförsörjning finns stora risker för stress och andra hälsovådliga effekter. Risken att personer utan möjlighet till egen försörjning hittar alternativa vägar för egenförsörjning är stora. Tilliten till samhället, stödfunktioner och känslan av tillhörighet saknas i många fall. Missbruksproblem, kriminalitet och eller sociala hinder kan försvåra för personer i målgruppen att bryta de mönster som gör att de befinner sig där de är.

I rapporten från Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö framgår att det växande antalet i målgruppen unga utan försörjning är ett av våra största och mest allvarliga samhällsproblem. Genom analysverktyg från Temagruppen för Ungas kan man se att det i Malmö idag finns ungefär 5500 unga som varken studerar eller arbetar. Det innebär att av Malmös unga är 13 % utan arbete eller studier. Malmö har fått hård kritik för att de sociala klyftorna växer. Att allt fler står långt utanför stödsystem. På grund av de stora utmaningarna har alla förvaltningar i Malmö fått direktiv om att omforma sina verksamheter så att huvudfokus riktas mot ett social hållbart Malmö.

Vägar ut ur fattigdom och utsatthet är ofta inte enbart ekonomiskt stöd. Individen måste få möjlighet till egenförsörjning genom utbildning och arbete. Därför har bland andra FN hänvisat till utbildning som en av vägarna mot fattigdomsbekämpning. Vill vi ha ett Malmö som ger möjlighet för individerna att påverka sin egen situation bör vi se över olika vägar in i arbetslivet. Bland annat genom att ändra synen på våra medmänniskor. Alla har en förmåga.

De socialt utsatta kostar samhället mycket pengar i form av uteblivna skattemedel, ökade sjukvårdskostnader samt i vissa fall skadegörelse och frihetsberövande. Genom en investering i våra unga kan samhället både på kort och lång sikt jämna ut kostnader och gå från reaktiva behandlingar och brandsläckning till system som arbetar preventivt. För detta krävs samordning och ett gemensamt fokus. En konkret insats som tar hänsyn till lång forskning och styrkan i att arbeta tillsammans.

Målsättning

Övergripande mål
Minska arbetslöshet hos unga vuxna.
Ge personer utan möjlighet till stadigvarande inkomst möjlighet till självförsörjning genom arbete. Minska stress och psykisk ohälsa för både unga vuxna samt deras närstående genom att erbjuda en utbildning till lika delar inriktad på social träning och egenansvar som yrkeskompetens.

Sekundärt mål:
Minska de samhällsekonomiska belastning och frigöra medel för andra i behov av stöd.

Medellång sikt:
Bygga upp ett kompetenscentrum för konsekvenspedagogik i Malmö så att förhållningssättet och pedagogiken kan användas som redskap på andra ställen inom utbildning för barn och unga.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förstudien sker i lokaler som lever upp till kraven om tillgänglighet. Funktionsnedsättning i form av fysiska utmaningar påverkar inte möjligheten att delta i projektledningen, eller projektarbetet i sig. Information om TAMU sker med understöd av både bild och tal vilket gör att hörselnedsättning eller synnedsättning inte är något hinder. Vid behov kan hela texter genom datorprogram läsas in och talsyntes kan användas.

Målgruppen för TAMU som insats har i flertalet av fallen svårigheter med antingen det sociala spelet och eller läsning och skrivning. De kan också tillhöra den grupp av unga som genom olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ett större behov av struktur och tydlighet än andra. Hänsyn till dessa utmaningar kommer att tas redan under förstudien vid samtal och information till målgruppen.

Projektledaren har stor erfarenhet av att arbeta med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt kognitiva funktionsnedsättningar och hoppas genom denna insikt har förmågan att handleda personer som är nya för målgruppen om vilka åtgärder som kan vidta för att ge alla samma förutsättningar att delta i till exempel diskussioner.

Det är min övertygelse att man inte kan arbeta med en utsatt målgrupp utan att vara väl införstådd med vilka förutsättningar de behöver för att få möjlighet att handla på samma villkor. På samma sätt kommer den inställningen att prägla deltagare i projekt och referensgrupper, en tolerans gentemot varandra, öppna samtal om fördomar samt redskap och verktyg för att säkerställa att hänsyn tas.

Yrkesutbildning förutsätter möjlighet att genomföra de för yrket typiska momenten.
Genom att erbjuda olika typer av yrkesinriktningar kan personer med funktionshinder tillgodose sig utbildningen.
Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar får genom utbildningens tydliga struktur och upplägg en möjlighet att orientera sig i vardagen utan för stora variationer. Personalens kunskap rörande hur man bemöter personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning gör att bemötande av de unga sker på ett sätt som ge alla elever möjlighet att utifrån sin förmåga interagera med lärare och andra elever.

Transnationellt samarbete

Konsekvenspedagogiken är framarbetad i Danmark av den danska professorn Jens Bay. Mer än 30 års forskning och utveckling har utvecklat den systemteori som konsekvenspedagogiska utbildningar vilar på. I somras gick Jens Bay bort, men samarbetet med det danska TAMU har fortsatt. Både MAlmö och sekretariatet i Dragör uttrycker gemensam strävan efter samarbete. För Malmös del handlar det om tillgång till värdefull kunskap om konsekvenspedagogiska metoder, system för utvärdering och gedigen erfarenhet av målgruppen. På motsvarande sätt uttrycker den danska organisationen behov av stöd i den egna tolkningen av TAMU och det fortsatta utvecklingsarbetet efter Jens bortgång.

Pentagons offentliga skolor i områden med barn och unga från socialt hårt belastade områden visar att konsekvenspedagogiken som förhållningssätt i skolorna ökar de ungas möjlighet att bryta mönster, hitta nya positiva vägar framåt och att nå framgång i sina studier. Genom att involvera även det amerikanska försvarets skolor önskar vi minimera risken att TAMU som koncept förkastas på grund av ensidig fakta.

Samarbetet med den danska sekretariatet och de danska TAMU-centerna är redan etablerat och kommer att fördjupas under förstudien med besök, deltagande i ledningsgrupper, seminarier och konferenser. Det danska TAMU står själv för de kostnader det innebär att samverka med Malmö och en eventuell TAMU-utbildning i Malmö.

Vad gäller det amerikanska Pentagon är ambitionen att projektet bekostar studiebesök till skolor där för projketledning i Malmö, men att den amerikanska sidan på egen hand får söka medel för de resor de önskar utföra för att se på TAMU-utbildningen. övrig kommunikation sker genom Skype och mail.

Medfinansiärer

  • INAR Integration och Arbetsmarknad
  • Serviceförvaltningen Malmö
  • Utbildningsförvaltningen

Samarbetspartners

  • INAR Integration och Arbetsmarknad
  • Serviceförvaltningen Malmö
  • Utbildningsförvaltningen

Kommun

  • Malmö