Logotyp på utskrifter

Synergi

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareLKS Gymnasieförbund
KontaktpersonStefan Larsson
E-poststefan.larsson@lks-gy.org
Telefonnummer0418-470000
Beviljat ESF-stöd467 911 kr
Total projektbudget467 911 kr
Projektperiod2009-04-01 till 2009-05-22
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektet har som syfte att stärka ungdomars ställning i Landskrona Kävlinge Svalövgenom att i samverkan med intressenter i LKS-förbunds upptagningsområde genomföra en samlad kompetensinventering som skapar en gemensam målbild där vision-målbild samt handlingsplaner faller ut.

Bakgrund

Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund är ett kommunalförbund för utbildning på bl.a.gymnasieskolans nationella program. Gymnasieförbundet har 2035 elever fördelade på sju skolor. Allvar Gullstrandgymnasiet, Elise Malmrosgymnasiet, Enoch Thulingymnasiet, Justus Tranchellgymnasiet och Selma Lagerlöfgymnasiet är placerade i Landskrona. I Svalöv finns Svalöfs gymnasium. I Kävlinge finns Frans Möllergymnasiet. Vid gymnasieförbundet finns 330 medarbetare.

Gymnasieförbundet ligger mitt i ett konkurrensutsatt område med ett stort antal fristående gymnasier i närliggande kommuner. Sedan 2006 ingår gymnasieförbundet i en samverkan med andra skånska kommuner för fritt sökande till gymnasieskolan.

Gymnasieförbundets skolor kompletterar varandra avseende programutbud och presenteras i en gemensam katalog som små skolor med elevens frågor i centrum. Samtliga skolor har goda lokalmässiga förutsättningar efter omfattande ombyggnationer och renoveringar under 2000-talet. Under 2008 slutförs ombyggnation och renovering av Svalövs gymnasium.

På uppdrag av Landskrona kommun och Svalövs kommun anordnar gymnasieförbundet även Individuella programmet. Gymnasieförbundet är också huvudman för gymnasiesärskolan. Denna omfattar fyra nationella program samt det individuella. På Svalöfs gymnasium finns också kvalificerad yrkesutbildning inom naturbruksområdet

Gymnasieförbundets ledningspolicy finns formulerad i skolplanens vision: Den enskilde
elevens bästa en modern skola att utvecklas och lyckas i.
Gymnasieförbundet kännetecknas också av

Individuell utvecklingsplan
Eleven skall ha en individuell utvecklingsplan som stödjer elevens utveckling,
utgår från möjligheterna och det eleven kan.
Sammanhang och inflytande
Elevens individuella utvecklingsplan skall vara utgångspunkt vid planering av
lärandet. Eleven skall uppleva att lärandet sker i ett sammanhang, ha inflytande
över tid, plats, innehåll och form för lärande.
Trygghet
Eleven skall känna sig trygg på sin skola. Varje elev skall från alla mötas av en
respektfull inställning och ges möjlighet att bearbeta rädsla, oro och misstänksamhet.
Måluppfyllelse
Eleven som påbörjar sina studier ska i högre grad än idag fullfölja sina studier med
godkända resultat.

LKS är en organisation som verkar i tre kommuner, vilket innebär att skolorna har olika förutsättningar och därmed olika kompetensbehov. Gemensamt är skolplanen. Med den som utgångspunkt vill LKS genom vald metod och samverkan med partners stärka förbundets möjligheter att uppfylla skolplanens intentioner.

Inkommet förtydligande:
Situationen i Landskrona är extraordinär. Bostadsområden med 40 % arbetslöshet, ungdomar som befinner sig i miljöer som socioekonomiskt, psykosocialt befinner sig i en mycket bekymmersam och utsatt situation. Ungdomskriminalitet och drogtillgång ökar. Segregationen är ett betydande inslag. Detta förutsätter att personalen har en insikt och ett förhållningssätt som stödjer ett nytt arbetssätt och nya organisationsformer. Förbundet ligger beläget på ett sätt som gör att vi befinner oss under stark konkurrens, vilket ställer stora och nya krav på personalen att förstå marknadsekonomins betingelser. Infrastrukturen och fritt sök gör att denna situation förstärks. De kommande årskullarna minskar. Prognos är att Förbundet kommer att drabbas av 15 % färre elever/kunder, vilket kommer att ställa krav på nedskärningar personellt. Föränderligheten och takten i densamma gör att både innehåll, organisation och mål med verksamhet påverkas i snabb takt. Regionaliseringen, globaliseringen och infrastrukturens utveckling ställer helt nya krav på verksamheten Vilka är framtidens jobb? Vilka utmaningar skall förbundet.
Situationen i Kävlinge och Svalöv uppvisar motsvarande problem om än ej lika accentuerade. Segregationen och problemen i Landskrona påverkar negativt i den mening att elever utanför Landskrona stad och i vissa områden i Landskrona inte söker våra fem skolor.
Ovan ger följande Fokusområden
• En analys av Vision som är gemensam, dvs förankrad i grunden hos medarbetarna.
• Värderingar och attityder- Hur förändrar vi attityder och värderingar kring problematiken i Landskrona.
• Lärandeprocessen- Ett arbetssätt som möter de nya kraven. Innefattar allt från huvudprocess( kunskapsöverföring) till de stödprocesser( mentorskap, samarbete med externa aktörer: socialförvaltning,polis etc , intern elevvård, elever med behov av särskilt stöd, CSN-rutiner etc.)
• Organisation- Hur organiserar vi oss för att möta framtidens utmaningar? Exempelvis: Hur förbättrar vi rekryteringsprocessen?
• Ledning- Vilka krav ställs på ledningen och hur möter vi dessa.
• IT- Hur använder vi IT för att effektivisera våra processer
• Marknad- Hur möter vi den ökade konkurrensen?
• Arbetsmiljö- Hur möter vi de utmaningar så att såväl fysisk som psykosocialmiljö stärks?

Syfte

Syfte

Att utifrån de planer och mål som styr verksamheten identifiera och dokumentera förändringsbehov.
Att göra en kompetensinventering utifrån identifierade behov
Att matcha individuella kompetensbehov med kompetensutveckling mot verksamhetens mål
Att ta fram en handlingsplan för kompetensutveckling mot identifierat förändringsbehov.
Att stärka förmågan att uppfylla styrdokuments intentioner


Fokusområden för projektet
LKS är en kunskapsorganisation i behov av förändring Verksamhetens framtidsvision och målbild i centrum De områden som skall belysas är följande

1. Undervisning och lärande (huvudprocess/område)
2. Värdegrund och arbetsmiljö
3. Skolans mål och målen i undervisningen
4. Skolans resultat
5. Stöd och stimulans till elever med särskilda behov
6. Ledning, organisation och samarbete
7. Utvärdering, kvalitetsutveckling och kompetensutveckling

Målsättning

Mål med projekt.

Beroende på inte minst den mediala bilden av Landskrona väljer ett stort antal elever att inte välja förbundet som utbildningsanordnare. Skolorna i Svalöv och Kävlinge erbjuder inte det utbud som finns i Landskrona och vice versa. Med utgångspunkt i eleverna vill förbundet genom denna satsning åstadkomma nya strukturer som gör att vi på ett effektivt sätt kan möta eleverna i den verklighet som de befinner sig i. Det övergripande målet för projektet kan därför sägas vara att skapa en gemensam utgångspunkt för hur medverkande målgrupper anser sig vilja möta situationen med tillförsel av kompetens.

1. Fler elever skall välja Landskrona, Kävlinge, Svalöv som Gymnasieort. Innebär att elever inte skall lämna orterna beroende på kvalitetsbrister inom de i skolplanen angivna fokusområden.
2. En starkare koppling till Landskronas, Kävlinges, Svalövs Näringsliv, kommun och idrottsrörelse.
3. En gemensam analys av nuläget
4. En strategisk kompentensutvecklingsplan på förbunds, skol, arbetslags/program och individuell nivå.
5. Ett starkt dokument för värdegrund och arbetsmiljö
6. Stärkt struktur kring frågor som relaterar till likabehandlingsplan. Strukturer som stärker integration som innefattar elever med särskilda behov, genus, funktionshinder i vid bemärkelse.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Eftersom vi leder en skolverksamhet och dessutom är huvudman för en gymnasiesärskola utgör detta inget problem. All vår verksamhet präglas av tillgänglighet. Givetvis är vi medvetna om att detta kan förbättras. Ett av våra fokusområden handlar om likabehandling.

Inkommet förtydligande:
Såväl när det gäller jämställdhets som tillgänglighetsperspektivet har vi hänvisat till vår verksamhet. Med det vill vi visa att dessa problem i vår dagliga verksamhet mycket tydligt regleras och regelmässigt kontrolleras och följs upp av myndighet. De ingår både som huvudprocess i gymnasiesärskola och som stödprocess när det gäller barn med särskilda behov. Vi kommer att tillse att tillgänglighetsperspektivet tillgodoses genom att i alla delar nogsamt beakta:
Att
• Deltagare kan ta sig in och ut ur lokaler
• Ska kunna delta i alla moment och ta del av information, resultat på lika premisser
• Toaletter och bekvämlighet skall kunna användas av alla
• Öka förståelsen för tillgänglighetsaspekten och att skapa rutiner dels för gruppen

Transnationellt samarbete

Vi har valt att begränsa oss.

Deltagande aktörer

  • Allvar Gullstrandgymnasiet
  • Elise Malmrosgymnasiet
  • Enoch Thulingymnasiet
  • Frans Möllergymnasiet
  • LKS Gymnasieförbund
  • Selma Lagerlöggymnasiet
  • Svalövs gymnasium/Fordonsprogr
  • Svalövs gymnasium/naturbruk

Kommun

  • Landskrona