Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Summak

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareDrömmarnas hus
KontaktpersonJenny Kölfors
E-postjenny@drommarnashus.se
Telefonnummer0704 19 24 94
Beviljat ESF-stöd4 745 000 kr
Total projektbudget4 745 000 kr
Projektperiod2012-05-01 till 2013-06-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

32 % av Malmös befolkning är födda i ett annat land än Sverige. Trots att Sverige har en tradition av immigration kunskapen om mångfaldsutveckling förbättras på arbetsplatser. I Summak utvecklas en metod som syftar till att arbeta med mångfaldsfrågor på strategisk och individuell nivå.
Drömmarnas hus är projektägare och metodutvecklingen bygger på samarbete mellan kulturorganisationen Drömmarnas hus och bokförlaget Xenofilia, som skapat boken och TV-serien Kryddor från Rosengård. I Kryddor från Rosengård används mat som en metod för att skapa möten mellan människor. Drömmarnas hus arbetar utifrån teater som förändringsverktyg. Med sina erfarenheter skapas nu en ny metod som genererar förändring både strategiskt och på djupet i företag och människor.
Med mat, möten, teater och kunskap arbetar Summak med tre organisationer, byggföretag, revisionsföretag och offentlig verksamhet.500 deltagare vara med och skapa en ny metod för att motverka diskriminering och utanförskap.


Bakgrund

Inledning
Summak är en stark krydda från Mellanöstern som används som en smakhöjare i flera rätter. Ensam är kryddan syrlig och nästan besk, men tillsammans med andra smaker tar den fram det bästa av helheten.

Problem och behov
32 procent av Malmös befolkning är födda i ett annat land än Sverige. Nya svenskar skapar nya möjligheter och nya dimensioner. Men trots att Sverige har en tradition av att ta emot nya medborgare kan kunskapen förbättras bland företag och offentlig verksamhet. Inom vissa yrken finns få invandrare trots att både rekryteringsbasen skulle kunna vidgas och kundkretsen öka om företagen och verksamheten såg verkligheten med andra ögon. Det handlar om att både ändra organisationer och enskilda attityder för att nya svenskar ska få tillgång till hela arbetsmarknaden.
I ESF-projektet Summak deltar 500 deltagare från vitt skilda branscher. Gemensamt är att organisationerna har insett ett behov av förändring och att de ser mångfaldsarbete som en viktig del i sin verksamhetsutveckling. Organisationerna som deltar är byggföretaget NCC Construction (150 personer), Sveriges största revisionsbyrå PwC (200 personer) samt offentlig verksamhet Västra Innerstaden Malmö (150 personer). Av projektets 500 deltagare är cirka 50 personer i ledande befattningar.

Kryddor från Rosengård
Xenofilia AB, nominerat till Malmö stads Mångfaldspris 2010, är ett bokförlag och mediaföretag med starkt socialt engagemang. Företaget drivs av journalisten och TV-producenten, Lena Friblick. 2010 skapades TV4-serien och boken Kryddor från Rosengård där boende i Rosengård lagar mat, ger sina bästa recept och samtidigt berättar om sina liv. Maten blev en metod för att visa på den mångfald och kunskap som finns hos invandrargrupper. Både TV-serien och kokboken blev mycket uppskattade i hela landet och därefter har Lena och de medverkande i boken medverkat föreläsningar, evenemang, mässor och festivaler för att prata om mat och berätta om Rosengård och mångfald. Kryddor från Rosengård har blivit ett sätt att med matens hjälp mötas över gränser.

Drömmarnas hus
Drömmarnas hus i Rosengård, mottagare av NE:s kunskapspris 2010, har en lång erfarenhet av att sprida kunskap. I över 20 år har Drömmarnas Hus drivit projekt för att minska utanförskap och arbetslöshet i Malmö. Drömmarnas Hus arbetar med kulturen som verktyg för att skapa en djupgående förändring. Forskning visar att människor lär på olika sätt, så genom kulturen och de många olika uttryckssätten som finns där, säkerställs delaktighet och medskapande. Genom kulturen skapas nyfikenhet, lust, glädje och man upptäcker nya sidor och förmågor inte minst hos varandra.

Summak – förändring med hjärta, hjärna och mage
Hur förändrar vi människors attityder och minskar utanförskap? Både Kryddor från Rosengård och Drömmarnas hus har arbetat med konkreta metoder för att förändra människors invanda tankegångar. Det vi nu önskar att göra är att med erfarenhet och kunskap från både parter, skapa en ny metod för att konkret jobba med mångfaldsarbete på företag och inom offentlig verksamhet. En sådan metod kan sedan appliceras och användas på andra företag och platser runt om i Sverige. Genom att utveckla en metod vill vi visa på hur man kan använda ett strategiskt mångfaldsarbete och minska diskriminering och utanförskap i arbetslivet.

Grunden för Summak-projektet:
• Fylla ett behov av att lyfta mångfaldsarbetet från en policynivå till en praktisk nivå som gör skillnad i attityd och organisation.
• Arbeta med beprövad teknik inom strategiskt förändringsarbete på både organisation grupp- och individnivå.
• Utveckla en nyskapande metod baserad på kunskap och erfarenhet hos samverkanspartnerna Kryddor från Rosengård och Drömmarnas hus. Metoden förenar teater, delaktighet, upplevelse, möten, mat och kunskap.
• Förlägg utbildning i Rosengård och låt deltagarna uppleva området.
• Genom att boende i Rosengård arbetar i projektet träffas boende och kursdeltagare. Detta skapar personliga möten och avdramatiserar rädslor.
Det finns flera teorier och metoder hur man lägger upp ett förändringsarbete. John P. Kotters har utvecklat en modell i åtta steg för lyckat förändringsarbete, leading change, vilket är en av de metoder vi utgår från och anpassar till mångfaldsarbetet. Metoden arbetar både med det strategiska förändringsarbetet på ledningsnivå, men också genom att skapa delaktighet för samtliga anställda. Den detta dubbla angreppssätt kommer att genomsyra Summak-projektet.

Mobiliseringsfas
• Kartläggning och nulägesanalys av medverkande organisationer för att kunna mäta resultat och anpassa utbildning.
• Detaljerad plan för förändringsarbete.
• Strategisk verksamhetsutveckling för ledning 9 timmar per person.
• Extern utvärderar som följer projektet enligt metoden lärande utvärdering.
• Kvalitetssäkra metoder genom benchmarking av specialister t.ex. Handisam.
• Skapa kontaktnät och kunskap om dansk forskning och metodik.
• Utbildning av medverkande Kryddor från Rosengård i svenska och presentationsteknik.
• Filmdokumentation för kommande spridningsarbete.

Genomförandefas
För att jobba utifrån två perspektiv har vi delat upp utbildningsarbetet i 1) strategiutveckling och 2) medarbetarutbildning. I Medarbetarutbildningen möter vi alla projekts deltagare, totalt 22 timmar per person. I strategiutvecklingen träffas ledningsgrupp och förtrupp för att kontinuerligt för att jobba med det strategiska arbetet och följa upp delresultaten. Totalt avsätts 39 utbildningstimmar (inklusive 9 utbildningstimmar i mobiliseringsfasen).
För att aktivt arbeta med strategisk påverkan och kommunicera ut projektets arbete och metod och inhämta kunskap bildas en erfarenhetsgrupp, s.k. erfa-grupp, styrgrupp och flera referensgrupper. Grupperna möts kontinuerligt genom hela projektet.

Grundetapp – sense of urgency och vision hos ledning
• Arbete med ledningsgrupp, sense of urgency, varför är mångfaldsarbete angeläget?
• Ledning skapar en vision och grundläggande strategi som kommuniceras till medarbetarna.
• Förtrupp med deltagare från olika nivåer bildas i varje organisation. De leder förändringsarbetet det dagliga arbetet.

Etapp 1 – Hur ser mitt företag ut? Medarbetarutbildning skapar medvetenhet
• Medarbetarutbildning del 1. Sex timmar per deltagare. Innehåll: Hur ser mitt företag ut? Provokation och dold teater startar diskussion kring situationen på arbetsplatsen. Workshop, varför bör vi jobba med mångfaldsarbete? Matlagning – möt boende i Rosengård.
Strategisk verksamhetsutveckling, nio timmar per deltagare.
• Möte förtrupp, referensgrupper, erfagrupp och styrgrupp.

Etapp 2 – belysning och bearbetning av fördomar samt åtgärdsförslag
• Medarbetarutbildning del 2. Sex timmar per deltagare. Innehåll: Genom forum teater jobbar vi med fördomar på djupet. Uppdragsavtal till dig själv med konkreta förändringar att göra tills nästa gång. Kryddvandring.
• Strategisk verksamhetsutveckling, nio timmar per deltagare.
• Möte förtrupp, referensgrupper, erfagrupp och styrgrupp.

Etapp 3 – måluppföljning och långsiktig förändring
• Medarbetarutbildning del 3. Sex timmar per deltagare. Innehåll: Kortsiktiga resultat: har mina åtgärder gett resultat? Långsiktig förändring: hur ska vi arbeta i framtiden?
• Inspiration av medverkande från Kryddor från Rosengård.
• Strategisk verksamhetsutveckling, nio timmar per deltagare.
• Möte förtrupp, referensgrupper, möte erfa- och styrgrupp.

Etapp 4 – summering av projektresultat och spridningsarbete
• Strategisk verksamhetsutveckling, 3 timmar, summering av projektresultat och framtidsarbete med åtgärdsprogram för långsiktig förändring i verksamheten.
• Möte förtrupp, referensgrupper, möte erfa- och styrgrupp
• Analys, utvärdering och mätning av projektresultat samt slutrapport.
• Utbildningsfilm med åtgärdsskrift
• Spridningskonferens

Målsättning

Övergripande mål (mål på lång sikt- Effekter)
Vi lever i en tid där vi blir allt mer påverkade av händelser runt om i världen. Avstånden krymper samtidigt som möjligheterna vidgas. Vårt mål är att företag och offentlig verksamhet skall stå rustade för ett alltmer integrerat samhälle där likabehandling, oavsett härkomst, är en självklarhet och förutsättning för lönsamhet och framgång. För hållbar verksamhetsutveckling måste företag och organisationer anställa nya svenskar samt anpassa verksamhet och erbjudande till dessa kundgrupper. Nya svenskar adderar nya värden i organisationer som kan leda till bl.a. internationella affärsmöjligheter. Ett aktivt mångfaldsarbete är både en konkurrensfördel och en förutsättning för lönsamhet i den enskilda organisationen, samt en viktig komponent i arbetet med utveckla vårt demokratiska samhälle.
Vårt övergripande mål är att skapa en långsiktig attitydförändring, på individ och strategisk nivå hos de företag och organisationer vi arbetar med. Vidare ser vi att den metod projektet utvecklar skall användas på andra organisationer och företag för en vidare spridning och vidsträckt attitydförändring.
Projektet avser att arbeta strategiskt med aktivt spridningsarbete genom utbildningsfilm, spridningskonferens och åtgärdsskrift. Med detta arbete avser vi att på en nationell nivå sprida en konkret och nyskapande arbetsmetod för verksamhetsutveckling och attitydförändringar inom mångfaldsarbete. Mottagare är både näringsliv och offentlig verksamhet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Bemötande och grundläggande inställning
I ESF-projektet Summak fokuserar vi på att minska diskrimineringen i arbetslivet utifrån etnicitet och kulturell bakgrund. När man ökar förståelse och kunskap om etnicitet och kulturell bakgrund innebär detta förhoppningsvis att diskrimineringen minskar i avseende på kön, funktionshinder, sexuell läggning m.m. Grundtanken i projektet är att minska fördomar och öka öppenheten.
Mobiliseringfas
En självklarhet för projektorganisationen är att vara inkluderande för alla samhällets grupper och det gäller naturligtvis även personer med funktionsnedsättning. För att vara säkerställa att projektet blir tillgängligt för alla grupper kommer SWOT-analyser med avseende på funktionsnedsättning att göras i mobiliseringsfasen för samtliga företag och organisationer.
Information och kommunikation
Vid kartläggningen av deltagarna i mobiliseringsfasen kommer deltagarnas särskilda behov att efterfrågas, detta för att kunna anpassa utbildningslokaler och utbildningsmaterial efter deltagarnas vid behov. Det kan handla om hörsel- och synnedsättning, läs- och skrivsvårigheter, psykisk ohälsa och allergier som ställer särskilda krav på projektinsatsen. Vi kommer utifrån kartläggningen att komplettera med till exempel, teckentolkning, teleslinga, informationsmaterial på olika media etc.
Lokaler
Strategi- och medarbetarutbildningen kommer främst att ske i Drömmarnas hus lokaler i Rosengård, Malmö. Utbildningslokaler är köket och Västra flygeln. När det gäller kökslokalen och Västra flygeln är platserna tillgängliga för personer med funktionshinder. Lokalerna har också en god akustisk miljö.
Tillgänglig verksamhet
Tillgänglig verksamhet ska genomsyra hela projektet, där vi genom förståelse, medvetenhet och kunskap skapar en arbetsplats där medarbetarna inte känner sig diskriminerade.

Transnationellt samarbete

Mångfaldsfrågor är ett område med direkt koppling till den internationella sfären. När det gäller metodutveckling och forskning planerar projektet att ta del av dansk forskning och erfarenhet på området. Den direkta kopplingen kan vara litteraturstudier, studiebesök eller föreläsningar.

Deltagande aktörer

  • Dalarna
  • PwC Malmö
  • Västra Innerstadens SDF

Kommun

  • Malmö