Logotyp på utskrifter

Strategiskt påverkansarbete i lärande miljöer

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareUtbildningsenheten
KontaktpersonCarl-Arne Hultberg
E-postcarl-arne.hultberg@ronneby.se
Telefonnummer0457-61 81 53
Beviljat ESF-stöd268 400 kr
Total projektbudget268 400 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2009-01-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Förskola och grundskola i Ronneby kommun sysselsätter 920 personer som i sin dagliga verksamhet möter 4000 barn och ungdomar mellan 1 och 16 år.

I styrdokumenten för förskola och grundskola anges att jämte kunskapsuppdraget är värdegrundsarbetet, arbetet för demokratiska värderingar, det viktigaste.

Vi behöver öka lärares kompetens i värdegrundsarbetet. För att möta och bevara det mångsidiga och mångkulturella samhället krävs ständig påfyllning av kunskaper, forskningsrön och genomtänkta strategier. Vi behöver också utveckla lärares medvetenhet om sina förhållningssätt och attityder för att kunna lyckas med det
demokratiska uppdraget.

Syfte – avsikten med projektet
Att genomföra en kartläggning under perioden augusti - 08 - jan - 09 med syftet att:
– Förebygga och motverka diskriminering genom att höja medvetenhet om mångfald och diskriminering.
– Hitta hållbara strukturer för arbetet med värdegrundsfrågorna.
– Utveckla samverkan med andra samhällsaktörer för att stärka värdegrundsarbetet.
– Skapa en brygga mellan förskola/skola och samhället i stort.


Samverkan är ett naturligt led i våra ambitioner att utveckla arbetet med mångfald och värdegrund. Vi avser att knyta flera aktörer till projektet:
Socialtjänsten, Barn- och ungdomspsykiatrin, polisen, näringslivsgrupp i kommunen, föreningslivet (handikappföreningar, invandrarföreningar, Lions mm) och försvarsmakten( F 17)

Samverkan kommer att fortsätta med Länsstyrelsen i Blekinge Län gällande värdegrundsfrågor.

I organisationen används de nuvarande strukturerna för samverkan. Arbetsledningen, rektor, leder arbetet tillsammans med utvecklingspedagoger (lärare med särskilt pedagogiskt utvecklingsansvar). Befintliga forum används för att göra personalen delaktig i kartläggningsarbetet och analysen. Dessa forum är främst arbetsplatsträffar och arbetslagsmöten.

Styrgruppen för arbetet är den ordinarie rektorsgruppen, som med stöd av projektledare ansvarar för information kring Socialfonden. Detta arbete startar i april -08.

Kartläggningsarbetet ska utmynna i en handlingsplan som ska vara klar senast den 2009-01-30

Bakgrund

Inledning
Förskola och grundskola i Ronneby kommun sysselsätter 920 personer som i sin dagliga verksamhet möter 4000 barn och ungdomar mellan 1-16 år.

I styrdokumenten för förskola och grundskola anges att jämte kunskapsuppdraget är värdegrundsarbetet, arbetet för demokratiska värderingar, det viktigaste.

Lärarnas egen kompetens är av avgörande betydelse för att lyckas med värdegrundsarbetet. Lärarna måste själva omfattas av de demokratiska värderingar som de undervisar om. De måste själva vara medvetna om var de står, vart de vill och var barnet/den unge är. Det handlar ytterst om att vara på ett sådant sätt, ha ett sådant förhållningssätt, att man representerar dessa värden. I mötena med barn och unga är det avgörande för att vi på sikt ska främja demokrati och mångfald i samhället genom det uppväxande släktet.

Vi behöver öka lärares kompetens i värdegrundsarbetet. För att möta och bevara det mångsidiga och mångkulturella samhället krävs ständig påfyllning av kunskaper, forskningsrön och genomtänkta strategier. Vi behöver också utveckla lärares medvetenhet om sina förhållningssätt och attityder för att kunna lyckas med det demokratiska uppdraget.

Vi har ochså en ambition att utveckla arbetet med samverkanspartners externt för att knyta till oss kompetens från andra synsätt och verksamheter för att stärka och utveckla våra strategiska ambitioner.
Behov - och problem

Förskola och grundskola har två stora viktiga uppdrag - kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget/värdegrundsuppdraget.

Utdrag ur Läroplan för grundskolan (LpO94)

”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna
förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på.
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.
I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och
västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla,
generositet, tolerans och ansvarstagande.”

”Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.
Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling.
Tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling skall aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”

Skolan måste utvecklas i takt med samhället och arbetslivet. Skolans produkter, d v s eleverna, måste vara väl förberedda på det samhälle och arbetsliv som möter dem.

Idag sägs det att skolan misslyckas med många elever. Alltför många ger upp, misslyckas med att nå målen, kommer inte in på gymnasiets nationella program. Pojkars utanförskap leder ofta till våld. Bristen på integration leder till gängbildningar och olika våldsuttryck. Flickors prestationskrav leder till stress och depression. Behoven av psykiatrisk hjälp har ökat med månghundrade procent i gruppen unga kvinnor de senaste tio åren. Bristen på kunskap och bra metoder kring HBT-problematik i skolan leder ofta till utanförskap hos unga.

Likabehandlingslagen – som gäller från 2006-04-01- ställer krav på förskola och skola att aktivt arbeta för likabehandling mot trakasserier och annan kränkande behandling.

För att skapa bättre förutsättningar hos personal i förskola och skola att möta dessa problem, krävs det att vi analyserar och kartlägger behovet av kompetensutveckling och stödstrukturer för att ständigt kunna utveckla personalens förhållningssätt och kompetens att möta utmaningarna. En strategi för inhämtning av kompetens och Integrering.

Det krävs en ”röd tråd” i hela organisationen för att skapa bra förutsättningar för barn och unga. Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk.

Vi behöver lära av varandras metoder, skapa tid för diskussion och reflektion, nya forskningsrön
för att hitta nya och effektiva metoder i personalens strategi för påverkan.

Vi behöver kartlägga hur vi bygger vidare på tidigare satsningar från 2005, 2006 och 2007 gällande värdegrundsarbetet genom att analysera effekterna av olika prövade metoder.

”Ronneby kommun ska präglas av social och etnisk integration samt demokrati och jämlikhet.” (citat ur kommunens Vision 2020)

Ronneby kommun har i sin mångfaldsplan antagit målsättningen att personalsammansättningen ska spegla kommunen och bidra till att tillgodose det behov av service och omsorg som medborgarna önskar. Mångfaldsplanen antogs 2002. Då var ca 13 % av kommuninvånarna födda utanför Sverige och bland de kommunanställda var ca 4 % av utländskt ursprung.


Beskriv vilket problem projektet skall lösa eller vilka nya möjligheter som skall utvecklas.


– Kunskapsnivån behöver allmänt höjas för att utvecklas i takt med arbetslivets krav och särskilt inom områdena som handlar om mångfald.

– Vi behöver skapa hållbara strukturer för personalens kompetensutveckling. Hitta forum för, inventera och använda varandras kompetenser.

– Vi behöver fortsätta utvecklingen och implementeringen av det tidigare arbetet inom ramen av EU-Växtkraft Mål3 från 2005-2007.

– Vi behöver öka medvetenheten om förhållningssätt hos personalen när det gäller mångfaldsperspektivet.


Uppge hur projektet ska arbeta med att kartlägga och analysera behov och problem
Arbetsmodell för kartläggning inom våra verksamheter
Tänkt genomförande:

I organisationen, utbildningsenheten och i varje resultatenhet (rektorsområde) används de nuvarande strukturerna för samverkan. Arbetsledningen, rektor leder arbetet tillsammans med utvecklingspedagoger (lärare med särskilt pedagogiskt utvecklingsansvar). Befintliga forum används för att göra personalen delaktig i kartläggningsarbetet och analysen. Dessa forum är främst arbetsplatsträffar och arbetslagsmöten. Även besök på arbetsplatserna har under tidigare projekttid varit bra, uppskattat och gett inblick för personalen- vilket kommer även nu att vara en uppgift för projektledningen.

Styrgruppen för arbetet är den ordinarie rektorsgruppen, som med stöd av projektledare ansvarar för information kring Socialfonden. Detta arbete startar i augusti -08.

Kartläggningsarbetet ska utmynna i en handlingsplan som ska vara klar senast den 2009-01-30. Insatserna med kompetensutveckling kan starta så fort vi får besked.


Slutsatser från en eventuell förprojektering samt vilka effekter projektet förväntas få i sammanhanget.

Kartläggningen väntas utmynna i en väl genomarbetad handlingsplan för personalens kompetensutveckling.

Effekten av projektet blir att personalen står bättre rustad att förbereda våra barn/elever för att möta ett samhälle som är präglat av mångkultur och mångfald. På sikt blir våra barn/elever vuxna som står för demokratiska värderingar och aktivt medverkar till en positiv samhällsutveckling där utanförskap pga etnicitet, funktionshinder, kön, sexuell läggning motverkas.

Syfte

Att genomföra en kartläggning under perioden aug-08 - jan 09 med syftet att:

– Förebygga och motverka diskriminering genom att höja medvetenhet om mångfald och diskriminering.
– Hitta hållbara strukturer för arbetet med värdegrundsfrågorna.
– Utveckla samverkan med andra samhällsaktörer för att stärka värdegrundsarbetet.
– Skapa en brygga mellan förskola/skola och samhället i stort.

Målsättning

Syfte
Att genomföra en kartläggning under perioden aug-08 - jan - 09 med syftet att:

– Förebygga och motverka diskriminering genom att höja medvetenhet om mångfald och diskriminering.
– Hitta hållbara strukturer för arbetet med värdegrundsfrågorna.
– Utveckla samverkan med andra samhällsaktörer för att stärka värdegrundsarbetet.
– Skapa en brygga mellan förskola/skola och samhället i stort.


Mätbara projektmål den 2009-01-30

En färdig handlingsplan för fortsatt arbete med mångfald i hela utbildningsorganisationen, nedbruten på olika rektorsområden (resultatenheter).

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Enligt lag ska verksamheterna i förskola/skola bereda möjligheter för personer med funktionsnedsättning att närvara.

Under förprojekteringsperioden kommer vi att se över våra rutiner för hur vi skall säkra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning gällande - Fysisk tillgänglighet- Tillgänglig verksamhet - Kommunikativ tillgänglighet - Informativ tillgänglighet kommer att analyseras.
Handikapporganisationer kommer att inbjudas.

För närvarande genomförs en inventering av alla kommunens lokaler och byggnader inför lagstiftning 2010. Syftet är att anpassa alla lokaler till personer med funktionsnedsättningar.

Vi har under 2000 –talet samarbetat med Arbetsförmedlingen – i jobbrotationsprojekt i syfte att bereda personer med utländsk härkomst arbete.

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge