Logotyp på utskrifter

Startelvan

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareLandskrona Boll och Idrotts Sä
KontaktpersonAnders Jakobsson
E-postanders.jakobsson@landskronabois.com
Telefonnummer0734-177822
Beviljat ESF-stöd8 081 125 kr
Total projektbudget15 134 730 kr
Projektperiod2010-10-01 till 2014-09-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är att genom en samlad satsning skapa en konkret plattform som ger ungdomar i utanförskap och med särskilda behov meritvärde på deras fortsatta väg mot arbetsmarknaden. Projektet kommer att vara en del av en större samhällssatsning som Landskrona BoIS gör. Projektidén bygger på att ungdomarna får delta i ett större sammanhang och arbeta mot ett tydligt mål, inom Landskrona BoIS samhällssatsning.

Bakgrund

Landskrona har den högsta ungdomsarbetslösheten i Skåne, procentuellt sett. I mars 2010 var 871 ungdomar i Landskrona anmälda på Arbetsförmedlingen som arbetssökande, detta är en ökning med 32% jämfört med samma månad 2009. Den höga arbetslösheten kan kopplas till att en större andel av ungdomarna i Landskrona har ofullständiga gymnasiebetyg, jämfört med andra Skånska kommuner. Antalet elever på gymnasieskolans individuella program är också alarmerande stort i Landskrona. Detta innebär att det finns många ungdomar i Landskrona som är i behov av extra insatser och resurser för att komma in på arbetsmarknaden. Eftersom arbetslösheten även bland vuxna i staden har varit hög under många år har många växt upp i familjer där föräldrarna varit utan arbete en lång tid. Detta gör att många ungdomar inte har någon naturlig relationen till arbete, och att de inte har något nätverk som sträcker sig ut i arbetslivet. Att många ungdomar i Landskrona har särskilda behov är därför ställt utom allt tvivel.

Landskrona BoIS har ett stort samhällsansvar som största förening men även ett stort intresse för hur Landskrona stad och dess invånare mår och trivs. Landskrona BoIS är det starkaste varumärket i staden och något som alla, fotbollsintresserade eller inte, samlas kring. För Landskronabor såväl som för stadens näringsliv står BoIS för något positivt. Det finns en stor medvetenhet kring detta i Landskrona BoIS, och i föreningens samhällsutskott diskuteras ständigt hur föreningen kan vara en del i stadens och samhällets utveckling. Inom samhällsutskottet har man gjort en omvärldsanalys för att skaffa en bild av hur föreningen kan delta i samhällsutvecklingen, ett tydligt resultat av denna är att många unga i staden står utanför arbetsmarknaden. Landskrona BoIS vill nu tillsammans med de tre största fastighetsägarna i Landskrona (Landskronahem AB, HSB och Svenska hus) göra en stor och konkret satsning framåt som bland annat innebär att skapa nytt liv i ett tidigare församlingshem på Ödmanssonsgatan 12 i centrala Landskrona, som kommer bli projektets ”Högkvarter”. Landskrona BoIS tillsammans med ovan nämnda fastighetsägare har en vision att skapa en stor nationell eller internationell idrottstävling för ungdomar i Landskrona i samband med stadens 600-års jubileum 2013, ambitionen är att idrottstävlingen därefter ska komma att bli ett återkommande arrangemang.

En del av denna satsning är projektet Startelvan med inriktning på arbetslösa ungdomar. Inom projektet kommer ungdomarna erbjudas ett paket av kartläggnings- och motivationsarbete, individuell kompetensutveckling och praktisk arbetslivserfarenhet.
Under kartläggnings- och motivationsarbetet (6 veckor) arbetar vi med att ungdomarna ska:
-Känna till sina egna mål
-Ha en bild av vilken arbetsförmåga de har
-Ha kunskap om sin egen motivation och om hur motivation kan förändras och utvecklas
-Veta vilket som är nästa steg i riktning mot att bli självförsörjande
-Ha grundläggande färdigheter i att skriva CV och personligt brev
-Känna till hur man söker jobb
-Ha grundläggande kunskap om hur en anställningsintervju går till
-Delta i motivationsarbete genom metoden "Streetcoaching" som är utvecklad av Asse Jakobsson, ResursCentrum, Ängelholms kommun.
Under den första 6 veckorsperioden introduceras också arbete mot att skapa en idrottstävling i Landskrona. Detta är något som följer med hela projekttiden och som samtliga deltagare kommer att ha någon del i. Vår förhoppning är att ungdomarna ska få en känsla av sammanhang genom att vara med och arbeta mot ett stort, övergripande projektmål.

Den individuella kompetensutvecklingen kommer att ha olika inriktning beroende på individuella förutsättningar och målsättningar. Det kan t ex handla om:
-Olika yrkesfärdigheter för att bli redo för att praktisera inom ett visst yrkesområde
-Utbildning inom entreprenörskap, socialt företagande och starta eget för att hitta egna vägar ut på arbetsmarknaden
-Introduktion i danska för att öka den geografiska rörligheten och våga söka jobb i Danmark
-Träning i svenska för att bli redo för arbetsmarknaden
-mm.

Den praktiska arbetslivserfarenheten ges genom antingen intern eller extern praktik. Vi kommer under mobiliseringsfasen att identifiera och knyta tio partnerföretag till projektet. Partnerföretagen kommer att förbinda sig till att erbjuda två till tre stående praktikplatser under hela projektets gång. För att praktikperioderna ska bli meningsfulla och ge meritvärde för deltagarna kommer partnerföretagen att utbildas i att ta emot praktikanter. Projektet kommer med stöd av Christer Stenberg, Landskrona stad (tidigare Kävlinge kommun/ESF-projektet Ambassadörsutveckling) att ta fram denna utbildning. Utöver de 10 partnerföretagen kommer Landskrona BoIS också att informera sitt företagsnätverk (ca 350 företag) om projektet och därmed skapa andra möjligheter till näringslivskontakter. Ett av partnerföretagen kommer att vara Ohlssons i Landskrona AB som är ett av Landskronas mest växande och största företag. Praktikplatserna kommer att erbjudas inom olika yrkesområden och samtliga praktikplatser kommer att vara tillgängliga för såväl män som kvinnor. Den interna praktiken innebär att ungdomarna kommer att arbeta med olika delprojekt under arbetsliknande förhållanden. Dessa kan komma att utgöras av:
- Att arbeta mot att skapa en idrottstävling 2013, som sedan ska bli återkommande
- Att arbeta med boendeservice
- Att arbeta med föreningsservice
- Att arbeta med supporterkultur
En del av de interna praktikområdena kan vara lämpliga att utveckla i form av sociala företag. Här ser vi möjligheter att samverka med delprojektet Socialt företag inom regionalfondsprojektet Initiativ Landskrona. Aktiviteterna i projektet kommer att formas med hjälp av empowerment (vi tar in en projektgrupp med 10 deltagare som får hjälpa till att forma deltajerna för aktiviteterna i genomförandet under mobiliseringsfasen). Aktiviteterna kommer att utvecklas tillsammans med olika samverkanspartners. Till exempel kommer bostadsföretagen HSB, Svenska hus och Landskronahem AB vara med och utforma aktiviteter kring boendeservice. Föreningsservice vill vi utveckla tillsammans med LISA (Landskronas Idrottsföreningars Samorganisation). Arbete med supporterkultur kommer att vara en samverkan med projektet FotbollsAlliansen/Huliganpäron som är initierat av Fryshuset och som Landskrona BoIS deltar i tillsammans med Helsingborgs IF och Malmö FF.

För att ge kontinuitet och kunna skapa förändring och utveckling för den enskilde kommer projekttiden att vara 6 månader.

Projektet kommer också att samarbeta med Swedbank i Landskrona kring deras satsning ”Unga jobb”, som har som inriktning att skapa praktikplatser för unga. Vi ser möjligheter att samverka kring praktikplatser mellan Startelvan och Swedbanks satsning.

Under mobiliseringsfasen ska vi precisera projektet, dess aktiviteter och budget ytterligare. De första två månaderna kommer att ägnas åt att förankra och konkretisera projektet. Vi kommer i mitten av mobiliseringsfasen, de två sista månaderna, att ta in 10 ungdomar som ska vara med och utforma projektet. De kommer in lite tidigare i projektet för att vara med och påverka projektets innehåll utifrån deltagarnas synvinkel. Under mobiliseringsfasen kommer vi också söka transnationella samarbetspartners som är intresserade av att arbeta med liknande projektupplägg, ett exempel kan vara Bröndby IF:s lyckade satsning, ”Fra bänken til banen” som vi säkert kan få nyttiga tips och idéer ifrån.

Startelvan är en del i en serie projekt som kommer att utvecklas och drivas av Landskrona BoIS med inriktning på olika målgrupper. Landskrona BoIS kommer att gå in med fler ansökningar till Svenska ESF-Rådet med ansökan om finansiering för projekt riktade till andra målgrupper. Även andra finansiärer såsom Ungdomsstyrelsen, Arvsfonden och andra stiftelser och fonder kan komma att bli finansiärer av projektportföljen.

Syfte

Syftet med projektet är att genom en samlad satsning mellan Landskrona BoIS, näringslivet och det utbud som offentliga aktörer erbjuder idag, skapa en konkret plattform som ger ungdomar med särskilda behov meritvärde på deras fortsatta väg mot arbetsmarknaden. Projektet kommer att vara en del av en större samhällssatsning som Landskrona BoIS gör.

Målsättning

Mål under mobiliseringsfasen:
Att skapa en detaljerad tid- och aktivitetsplan för genomförandefasen
Att skapa en budget för genomförandefasen
Att skapa en utbildning för praktikföretagen
Att ha med 10 ungdomar i projektutvecklingen
Att rekrytera 10 partnerföretag
Att rekrytera personal till genomförandet
Att handla upp externa tjänster
Att färdigställa lokalen
Att införa 4R-metoden som jämställdhetsintegreringsmetod

Tänkta mål under genomförandefasen (kan komma att justeras under mobiliseringsfasen):
Att 50% av deltagarna ska ha extern praktik under projektet
Att 50% ska gå vidare till arbete
Att 100% av deltagarna ska känna att de kommit närmare arbetsmarknaden än före projektet

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer att arbeta med tillgänglighetsfrågorna som en integrerad del i projektarbetet. Vi kommer att säkerställa tillgänglighet till lokaler, information och kommunikation för samtliga deltagare i projektet. Då vi förlägger aktiviteter utanför projektlokalen kommer tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning vara en del i bedömningen av lämpliga lokaler. Boendeföretagen har mycket kunnande i tillgänglighetsfrågor och kan bidra med erfarenhet i projektet.

En del i introduktionsfasen för deltagarna kommer att handla om tillgänglighet, t ex. vad som räknas som funktionsnedsättning och hur man kan underlätta i vardagen för de som lider av någon form av funktionsnedsättning. Partnerföretagen kommer under sin utbildning i att ta emot praktikanter få information om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Inom projektet kommer ingen inom målgruppen hindras från tillgång till projektets aktiviteter ur tillgänglighetsperspektiv.

Jämställdhetsintegrering

4R-metoden för jämställdhetsintegrering som kommer att användas i projektet redovisas mer ingående i rapporten för mobiliseringsfasen.

Transnationellt samarbete

Under vårt tidigare ESF-projekt, BoIS i Centrum, skapade vi kontakt med Bröndby IF:s lyckade satsning, ”Fra bänken til banen”. Under mobiliseringsfasen har vi för avsikt att återuppta dessa kontakter för ett eventuellt samarbete. Vi hoppas bland annat kunna ta del av idéer och erfarenheter från deras projekt och implementera i vårt projekt.

Medfinansiärer

 • AF Landskrona
 • Kompetensforum
 • Landskronahem
 • Vuxenförvaltningen

Samarbetspartners

 • AF Landskrona
 • HSB Landskrona ek. för.
 • Kompetensforum
 • Landskronahem
 • Ohlssons i Landskrona AB
 • Resurscenter Ängelholm
 • Stadsledningskontoret
 • Swedbank Landskrona
 • Svenska Hus i Skåne AB
 • Vuxenförvaltningen

Kommun

 • Landskrona